Komisija za evropske integracije je radno tijelo Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine formirano radi praćenja, provođenja i usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine sa propisima Evropske unije.

Komisija za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ima 6 članova, i to po 2 člana iz reda sva tri konstitutivna naroda, a od kojih predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije bira Dom naroda Parlementa Federacije Bosne i Hercegovine.

Članovi Komisije za evropske integracije su ujedno i članovi Parlamentarnog foruma za evropske integracije Bosne i Hercegovine, putem kojeg se ostvaruje saradnja sa parlamentaracima drugih nivoa vlasti u procesu evropskog integrisanja Bosne i Hercegovine.

U skladu sa članom 2. Odluke o formiranju i izboru članova  u Komisiju za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine(„Službene novine Federacije BiH“, br: 78/15 i 13/17 ), nadležnosti Komisije uključuju:

 

 • razmatranje pitanja koja su u vezi s evropskim integracijama, i njihov odnos sa organima vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • praćenje usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine sa standardima Evropske unije;
 • uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa komisijama i tijelima u čijoj su nadležnosti evropske integracije drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;
 • praćenje izvršavanja prava i obaveza Federacije Bosne i Hercegovine proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na evropski put Bosne i Hercegovine;
 • analiziranje aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa Evropskom unijom;
 • učešće u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njezin evropski put;
 • sarađivanje s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za evropske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i Evropske unije;
 • organiziranje prezentacije javnog mišljenja o evropskom putu Bosne i Hercegovine;
 • pohranjivanje i sistematsko prezentiranje članovima Komisije informacija u vezi s Evropskom unijom;
 • informiranje o korištenju dodijeljenih sredstava iz fondova Evropske unije Bosni i Hercegovini;
 • informiranje o toku pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, i
 • druga pitanja.

 

Članovi Komisije za evropske integracije u mandatnom periodu 2014/2018. godine:

 

 • Lidija Bradara, predsjednica Komisije,
 • Slaviša Šućur, zamjenik predsjednice Komisije,
 • Jasenko Tufekčić,
 • Osman Ćatić,
 • Tomislav Martinović,
 • Drago Puzigaća.

PREPORUKE EU

- Preporuke EU sa 1. sastanka Pododbora za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj

- Preporuke  i operativni zaključci Evropske Komisije-Prvi Pododbor SSP-a između EU i BiH za pravdu, slobodu i sigurnost

- Preporuke EU i operativni zaključci-Prvi Pododbor SSP-a između EU i BiH u oblasti unutrašnjeg tržišta i konkurencije, uključujući zdravlje i zaštitu potrošača

- Preporuke EU sa 1. sastanka  Posebne skupine za reformu javne uprave