Nezavisni odbor je nezavisno tijelo Parlamenta Federacije koji je osnovan Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine. Osnovna funkcija Nezavisnog odbora je osiguranje nepristrasne, objektivne, kvalitetne i zakonite procedure imenovanja direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije lišene svakog političkog uticaja kao i osiguranje stručnog, objektivnog i nepristrasnog praćenja rada direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije.

Nezavisni odbor imenuje Parlament Federacije na prijedlog radnih tijela Predstavničkog doma i Doma naroda nadležnih za izbor i imenovanja, putem javnog konkursa, koji organiziraju i provode ta radna tijela.

Nezavisni odbor imenuje se na period od četiri godine i ima sedam članova.

Članovi Nezavisnog odbora biraju se među istaknutim stručnjacima iz oblasti pravnih, kriminalističkih ili drugih društvenih ili prirodnih nauka te  organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava ili drugih srodnih oblasti, s tim da najmanje jedan član Nezavisnog odbora mora biti diplomirani pravnik, odnosno osoba sa stečenom diplomom visokog obrazovanja pravne struke.

Nezavisni odbor obavlja sljedeće poslove:

 

 1. raspisuje i provodi javni konkurs za imenovanje direktora policije;
 2. vrši selekciju i predlaže listu kandidata za izbor direktora policije Vladi Federacije koju dostavlja posredstvom ministra;
 3. prati rad direktora policije i izvještava Parlament Federacije, Vladu Federacije i ministra o radu direktora policije;
 4. predlaže razrješenje direktora policije Vladi Federacije u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine;
 5. vodi prvostepeni disciplinski postupak protiv direktora policije i izriče disciplinske sankcije;
 6. prima, razmatra i postupa po podnesenim žalbama na rad direktora policije i o tome obavještava ministra i Vladu Federacije;
 7. donosi poslovnik o svom radu;

Nezavisni odbor obavlja i druge poslove koji su stavljeni u njegovu nadležnost propisane Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima.

Odlukom o imenovanju Nezavisnog odbora (''Službene novine Federacije BiH'', broj 40/18 od 25.5.2018. godine) u Nezavisni odbor su imenovani:
 

 1. Sead Bardak,
 2. Mirko Milićević,
 3. Amar Hadžiomerović,
 4. Enes Bezdrob,
 5. Zdenko Kovač,
 6. Branimir Orašanin i
 7. Elfada Gutić.

E - mail: nezavisni.odbor@parlamentfbih.gov.ba


 1. Poziv sjednice Nezavisnog odbora
 2. Poziv sjednice Nezavisnog odbora
 3. Poziv sjednice Nezavisnog odbora
 4. Poziv sjednice Nezavisnog odbora
 5. Poziv sjednice Nezavisnog odbora
 6. Poziv sjednice Nezavisnog odbora
 7. Poziv sjednice Nezavisnog odbora
 8. Poziv sjednice Nezavisnog odbora
 9. Poziv sjednice Nezavisnog odbora
 10. Poziv sjednice Nezavisnog odbora
 11. Poziv sjednice Nezavisnog odbora
 12. Poziv sjednice Nezavisnog odbora
 13. Poziv sjednice Nezavisnog odbora

5.12.2018. godine

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

 

Aplikacioni obrazac možete preuzeti na ovom linku.

ili obratiti se zahtjevom na email adresu mirsad.talic@parlamentfbih.gov.ba


3.8.2018. godine

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

 

Aplikacioni obrazac možete preuzeti na ovom linku.

ili obratiti se zahtjevom na email adresu mirsad.talic@parlamentfbih.gov.ba