Nastavak 19. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


15.07.2022.

Na jučerašnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvaćeni su: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Nacrt zakona o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i malodobnicima u Federaciji BiH (predlagači: Jasmin Duvnjak i Aner Žuljević, delegati u Domu naroda).

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju, Nacrt zakona o sportskim klubovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagači: Jasmin Duvnjak i Žarko Vujović, delegati u Domu naroda) te Nacrt zakona o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu FBiH (predlagač Aljoša Čampara, delegat Doma naroda) nisu prihvaćeni.

Usvojeni su: Zaključak o dopuni Odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH (predlagači: grupa delegata iz Tuzlanskog kantona) te Godišnji izvještaj o poslovanju JP „Željeznice Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu i to: izvještaji Upravnog i Nadzornog odbora te Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana, Izvještaj poslovanju JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. za 2020. godinu i Informacija o smanjenju plate radnicima sa planom nadoknade gubitaka plata radnicima u 2020. zbog pandemije COVID -19.

K znanju su primljeni izvještaji o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 3.12.2019. godine i Aukcija 12.11.2019.-5Y-30 mil.

Potrebne većine nije bilo za usvajanje Prijedloga odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt modernizacije vodnih i sanitarnih usluga, Izvještaj o radu i poslovanju Radiotelevizije Federacije BiH za period januar - decembar 2018. i Finansijski izvještaj sa mišljenjem nezavisnog revizora za godinu koja završava na dan 31. decembar 2018. godine, Izvještaj o radu i poslovanju Radiotelevizije FBiH za period januar - decembar 2019. godine i Finansijski izvještaj za period koji se završava na dan 31. decembar 2019. godine i Izvještaj nezavisnog revizora, Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2018. godinu, Izvještaj o radu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za 2018. godinu, Izvještaj o radu i finansijsko materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.7.-31.12.2020. godine, Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2019. godinu, Izvještaj o poslovanju BH Gas d.o.o Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo FBiH za 2020. godinu sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije sa stanjem na dan 31.12.2020. te Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem FBiH za 2020.