Nastavak 18. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


20.02.2017.

Prijedlog zakona o bankama usvojen je jučer u nastavku 18. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Dom naroda prihvatio je Nacrt zakona o prijevozu opasnih materija i dao saglasnost na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji BiH za 2015. godinu. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2015. godinu nije usvojen, kao ni  izvještaji o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. i 2015. godinu, niti Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije BiH za za 2016. godinu, po odlukama Vlade FBiH, rješenjima premijera Federacije za period 1.1. - 30.6. 2016. godine.

Izvještaji o zaduženju Federacije na osnovu emisije trezorskih zapisa na dane: 7.6., 18.10., 8.11., 22.11., 6.12., 22.12. 2016. godine, Izvještaj o zaduženju za četvrti kvartal 2015. sa Planom zaduživanja za 2016. i Kvartalnim izvještajem o dugu Q3 2016., primljeni su k znanju. 

Dom naroda usvojio je Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji - FERK - za 2015. i Izvještaj o radu i finansijsko - materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.1. - 30.6. 2016.  i 1.7. - 31.12. 2016.

Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2015., Informaciju o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12. 2015. i Dokument okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2017. - 2019., Dom naroda primio je k znanju. Također, prihvaćena je Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period novembar 2015. - juni 2016. uz zaključak, kao i Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za 2016.

Prijedlog zakona o Jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi usvojen je u okviru 19. sjednice Doma naroda. Prihvaćen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilaštvu i izvještaji o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2015.

Usvojen je Izvještaj o poslovanju dioničkog društva BH Telecom za period I – XII 2015., i data saglasnost na - Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2015.godina“. Sjednica je prekinuta. O terminu nastavka bit ćete blagovremeno obaviješteni.