Nastavak 17. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


06.02.2017.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i gasa u Federaciji BiH, Prijedlog zakona o osiguranju i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim opštinama usvojeni su jučer u nastavku 17. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Dom naroda prihvatio je Nacrt zakona o štrajku i potvrdio Odluku o utvđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH za period 2017. - 2020. godina i Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc.   

Usvojeni su i  Amandmani Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine ''Autocesta na Koridoru Vc''.

Na početku 18. sjednice, usvojen je zaključak u vezi Presude broj 13/16 od 7.12.2016. Dom naroda donio je Odluku o Prostornom planu područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na Koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine i usvojio Prijedlog zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH i Prijedlog zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH.