Парламент Федерације Босне и Херцеговине


Адреса:
Хамдије Крешевљаковића бр. 3
71000 Сарајево

Тел:
Централа 219-1901

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дом народа - Програм рада

           БОСНA  И  ХЕРЦЕГОВИНA
    ФЕДЕРAЦИЈA БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
             ПAРЛAМЕНТ ФЕДЕРAЦИЈЕ
                       ДОМ НAРОДA

 

 

                                                КОНAЧНИ  ПРИЈЕДЛОГ СA
                                                       УСВОЈЕНИМ AМAНДМAНИМA

 

  

 

 

ПРОГРAМ РAДA
ДОМA НAРОДA ПAРЛAМЕНТA ФЕДЕРAЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗA 2008. ГОДИНУ

 

 

Сарајево, јули 2008.

 

УВОД

         Програм рада Дома народа Парламента Федерације БиХ за 2008. годину садржи најзначајнија питања, којима ће се Дом народа бавити у оквиру своје надлежности кроз годину, те рокове и носитеље заданих активности које се имају спровести кроз, за то предвиђене процедуре у оквиру рада Дома народа у 2008. години.
Програм садржи законодавне и аналитичко-информативне активности Дома народа. Овај програм је усклађен са Програмом рада Представничког дома Парламента Федерације БиХ за 2008. годину, те Оперативним планом рада Владе ФБиХ за 2008. годину, у којем су истакнути стратешки циљеви Владе, а који су усмјерени у правцу стварања претпоставки за јачање Босне и Херцеговине као јединственог економског простора у циљу снажнијег привредног развоја, јачања унутрашње стабилности, те спровођења укупних реформи, прилагођавања и  остварења услова које Босна и Херцеговина треба испунити на путу  придруживања Европској унији.
Дом народа ће подржавати Владу Федерације Босне и Херцеговине у процесу реализовања Оперативног плана за 2008. годину, како би квалитетно правно уредили области привредног и друштвеног живота у Федерацији БиХ, као што су подручја која се прије свега односе на: фискалну политику, економске односе са иностранством, робну размјену, ино-улагања, сервисирање унутарњег и спољног дуга, енергетику, рударство, индустрију, пољопривреду, шумарство и водопривреду, просторно уређење и околину, транспорт и комуникацје, трговину, угоститељство и туризам, културу и спорт, социјалну и здравствену заштиту, заштиту бранилаца, повратак избјеглих и друге овласти из надлежности Федерације, а које нису споменуте.
У циљу ефикасније реализације Програма рада у 2008. години, Дом народа Парламента Федерације БиХ ће подстицати сарадњу, како са Владом Федерације БиХ, тако и са Представничким домом Парламента Федерације, предсједником и подпредсједницима Федерације БиХ, кантонима, те Парламентарном скупштином Босне и Херцеговине, а према потреби и са парламентом другог ентитета.

 

A ЗAКОНОДAВНA ДЈЕЛAТНОСТ
 
I ФИНAНСИЈЕ

 1. Закон о девизном пословању
  рок: јули 2008.
 2. Закон о лизингу
  рок: јули 2008.
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак, рок: септембар 2008.
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о доприносима, рок: септембар 2008.
 5. Закон о измјенама и допунама Закона о банкама
  рок: јули 2008.
 6. Закон о измјенама и допунама Закона о Пореској управи Федерације БиХ
  рок: новембар 2008.
 7. Закон о измјенама и допунама Закона о играма на срећу
  рок: рујан 2008.
 8. Закон о измјенама и допунама Закона о припадности јавних прихода у Федерацији БиХ
  рок: јуни 2008.
 9. Прописи у вези с емисијом вриједносних папира који се односе на ратна потраживања
  рок: април 2008.
 10. Закон о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији ФБиХ
  рок: октобар 2008.
 11. Закон о финансијско-информатичкој агенцији
  рок: октобар 2008.
 12. Буџет Федерације БиХ за 2009. годину
  рок: децембар 2008.
 13. Приједлог Закона о извршавању Буџета ФБиХ за 2009. годину
  рок: децембар 2008.
 14. Оквирни Буџет за период 2009.-2011. који ће бити припреман од фебруара 2008. године
  рок: јуни 2008.
 15.  Закон о Развојној банци Федерације БиХ 
  рок: мај 2008.
 16. Приједлог закона о измјенама и допунама закона о измирењу унутарњег дуга,
  рок: септембар 2008.

II ПРAВОСУЂЕ И УПРAВA

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама
  рок: III квартал 2008.
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку у ФБиХ
  рок: III квартал 2008.
 3. Закон о престанку важења Закона о овјеравању потписа, рукописа и пријеписа у вези са спровођењем Закона о нотарима
  рок: III квартал 2008.
 4. Закон о измјенама и допунама Закона о земљишним књигама ФБиХ
  рок: IV квартал 2008.
 5. Закон о извршењу кривичних санкција у ФБиХ
  рок: III квартал 2008.
 6. Закон о насљеђивању
  рок: IV квартал 2008.
 7. Закон о измјенама и допунама Кривичног закона ФБиХ
  рок: IV квартал 2008.
 8. Закон о помиловању
  рок: III квартал 2008.
 9. Закон о тужилаштвима у ФБиХ
  рок: III квартал 2008.
 10. Закон о стварним правима
  рок: IV квартал 2008.
 11. Закон о судској полицији
  рок: II квартал 2008.
 12. Закон о васпитно-поправним установама за малољетнике
  рок: III квартал 2008.
 13. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици
  рок: III квартал 2008.
 14. Закон о измјенама и допунама Закона о федералним министарствима  и другим тијелима федералне управе
  рок: III квартал 2008.
 15. Закон о измјенама и допунама Закона о Влади ФБиХ
  рок: III квартал 2008.
 16. Закон о подручјима општина у ФБиХ
  рок: III квартал 2008.
 17. Закон о федералним јединицама
  рок: III квартал 2008.
 18. Закон о проглашењу градова
  рок: III квартал 2008.
 19. Закон о измјенама и допунама Закона о организацији органа управе у ФБиХ
  рок: III квартал 2008.
 20. Закон о измјенама и допунама Закона о државној служби у ФБиХ
  рок: III квартал 2008.
 21. Закон о измјенама и допунама Закона о намјештеницима у органима државне службе у ФБиХ
  рок: II квартал 2008.
 22. Закон о установама
  рок: III квартал 2008.
 23. Закон о измјенама и допунама Закона о министарским, владиним и другим именовањима
  рок: II квартал 2008.
 24. Закон о измјенама и допунама Закона о грбу и застави ФБиХ
  рок: III квартал 2008.
 25. Закон о правима националних мањина у ФБиХ
  рок: II квартал 2008.

III УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ И БЕЗБЈЕДНОСТ

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима  ФБиХ
  рок: II квартал
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњим пословима ФБиХ
  рок: III квартал
 3. Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству ФБиХ
  рок: IV квартал
 4. Закон о измјенама и допунама Закона о агенцијама за заштиту људи и имовине
  рок: III квартал

IV ЕНЕРГИЈA, РУДAРСТВО И ИНДУСТРИЈA

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима у ФБиХ
  рок: I квартал
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима
  рок: I квартал
 3. Закон о контроли-ревизији приватизације у ФБиХ
  рок: III квартал
 4. Закон о производњи наоружања и војне опреме у ФБиХ
  рок: IV квартал
 5. Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији
  рок: III квартал
 6. Закон о рударству у ФБиХ
  рок: II квартал
 7. Закон о геолошким истраживањима у ФБиХ
  рок: II квартал
 8. Закон о Привредној комори ФБиХ
  рок: III квартал
 9. Закон о нафти у ФБиХ
  рок: III квартал
 10.  Закон о плину у ФБиХ
  рок: III квартал
 11. Закон о измјенама и допунама Закона о контроли предмета од племенитих метала
  рок: III квартал

 

V ТРАНСПОРТ И КОМУНИКAЦИЈЕ

 1. Закон о РТВ сервису ФБиХ
  рок: II квартал 2008.
 2. Закон о путевима у ФБиХ
  рок: III квартал 2008.

VI СОЦИЈAЛНA ПОЛИТИКA, РAСЕЉЕНА ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ

 1. Закон о безбједности и здрављу на раду
  рок: II квартал
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о раду
  рок: III квартал
 3. Закон о измјенама и допунама Закона о расељеним лицима у ФБиХ и избјеглицама из БиХ
  рок:  III квартал 2008.
 4. Закон о измјенама и допунама Закона о запошљавању странаца
  рок: II квартал
 5. Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених лица
  рок: II квартал
 6. Закон о измјенама и допунама Закона о организацији пензијског и инвалидског осигурања у ФБиХ
  рок: III квартал
 7. Закон о заштити породице са дјецом
  рок: IV квартал
 8. Закон о социјалној заштити
  рок: IV квартал
 9. Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању лица с инвалидитетом
  рок: IV квартал
 10. Социјални програм за ублажавање материјалног положаја најугроженијих категорија становништва у Федерацији БиХ,
  рок: IV квартал 2008.
   

VII ПИТAЊA БРAНИЛАЦА И ИНВAЛИДA
 ОСЛОБОДИЛАЧКО-ОДБРАМБЕНОГ РAТA

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о правима борачких популација
  рок: II квартал
 2. Закон о фонду бранилаца
  рок: III квартал

 

 
VIII ЗДРAВСТВО

 1. Закон о трансплантацији
  рок: III квартал
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити
  рок: IV квартал
 3. Закон о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању
  рок: IV квартал
 4. Доношење основног Пакета права здравствених осигураника
  рок: IV квартал 
 5. Регулисање оснивачких права клиничких центара
  рок: IV квартал                                      
                                                                                                                                                              
 6. Закон о крви
  рок: IV квартал                              

 
IX КУЛТУРA И СПОРТ

 1. Закон о омладинском организовању у ФБиХ
  рок: IV квартал
 2. Закон о спорту  ФБиХ
  рок: IV квартал

 

X ТРГОВИНA

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о контроли цијена
  рок: III квартал
 2. Одлука о контроли цијена привредних субјеката који имају   монополски  на тржишту у Федерацији БиХ                                         
  рок: III квартал
 3. Одлука о усклађивању цијена нафтних деривата у Федерацији  БиХ
  рок: III квартал

 

XI   ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

 1. Одлука о усвајању просторне основе за израду просторног плана
  ФБиХ
  рок: IV квартал
 2. Oдлука о приступању изради просторног плана подручја посебних обиљежја Коридор VC                   
  рок: I квартал                                 
 3. Одлука о утврђивању подручја посебних обиљежја Враница
  рок: I квартал
 4. Одлука о приступању изради просторног плана подручја посебних обиљежја Враница
  рок: II квартал
 5. Одлука о усвајању просторне основе подручја посебних обиљежја «Слив ријеке Уне»
  рок: IV квартал
 6. Одлука о усвајању просторне основе подручја посебних обиљежја «Игман, Бјелашница, Трескавица и кањон Ракитнице(Височица)»
  рок: IV квартал
 7. Закон о подстицајима за развој подручја од посебне државне заштите
  рок: IV квартал
 8. Закон о подстицајима за развој брдско-планинских подручја у  ФБиХ
  рок: IV квартал

 

XII ПОЉОПРИВРЕДA, ВОДОПРИВРЕДA И ШУМAРСТВО

 1. Закон о пољопривредном земљишту
  рок: III квартал
 2. Закон о сточарству
  рок: III квартал
 3. Закон о ветеринарству
  рок: II квартал
 4. Закон о заштити здравља биља у ветеринарству
  рок: III квартал
 5. Закон о пољопривредним савјетодавним службама
  рок: III квартал
 6. Закон о органској производњи
  рок: IV квартал
 7. Закон о измјенама и допунама закона о шумама
  рок: III квартал

 

XIII ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ОБРТ

 1. Закон о измјенама  Закона о подстицању развоја мале привреде у ФБиХ
  рок: III квартал
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о обрту
  рок: II квартал
 3. Закон о организовању обртника
  рок: II квартал

 
XIV ОКОЛИНА И ТУРИЗAМ

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити околине
  рок: III квартал
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха
  рок: IV квартал
 3. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити природе
  рок: IV квартал
 4. Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом
  рок: IV квартал
 5. Закон о измјенама и допунама Закона о водама
  рок: IV квартал
 6. Закон о угоститељској дјелатности
  рок: III квартал 
 7. Закон о туристичкој дјелатности
  рок: III квартал
 8. Закон о измјенама и допунама Закона о туристичким заједницама и промоцији туризма у ФБиХ
  рок: III квартал
 9. акон о подстицајима заштите околине
  рок: III квартал


   
  Б. AНAЛИТИЧКО-ИНФОРМAТИВНA ДЈЕЛAТНОСТ

  Дом народа, као своју значајну активност у 2008. години, ће посветити разматрању аналитичко-информативних материјала за које је предвиђено да их достави Влада Федерације или таквих материјала који су од посебне актуелности, а које предложе за разматрање предсједник са потпредсједницима Федерације Босне и Херцеговине, те појединачно  делегати у  Дому народа или радна тијела Дома народа.
  У Оперативном плану предвиђено је разматрање аналитичко-информативних материјала из  споменутих области, које ће  Дом народа правовремено разматрати и настојати да на тај начин допринесе уређењу поједине области, доносећи одговарајући акт, према којем би свако ресорно министарство путем Владе Федерације било у обавези повратно информисати  Дом народа о учињеном напретку.
  Кроз аналитичко-информативне материјале, посебно ће се  сагледати досадашњи процес приватизације, инвестицијских активности, економских индикатора, просторног уређења околине, образовања, науке, културе, спорта, заштите здравља грађана, безбједносне ситуације, социјалног статуса и дјечије заштите, стање у области расељених лица и избјеглица, сагледавање пензијско-инвалидског осигурања и њиховог статуса, као и питања бранилаца и инвалида Одбрамбено-ослободилачког рата.
  Путем анализа и информација пратиће се рад федералних органа управе, као и сарадња са  Републиком Српском и Дистриктом Брчко, те видови сарадње у погледу хармонизације ентитетског нивоа – Федерације и органа и тијела Босне и Херцеговине, посебно истакнутих кроз стратегију развоја Босне и Херцеговине.
  Извјешће омбдусмена ФБиХ о стању људских права у Федерацији Босне и Херцеговине.
  Такођер, Дом народа Парламента Федерације БиХ ће разматрати Извјешће Хелсиншког одбора за људска права у БиХ о поштивању људских права у Босни и Херцеговини.
   

  Ц. ИЗВЈЕШТAЈИ О РAДУ


  Дом народа ће у 2008. години разматрати све извјештаје о раду који су у надлежности Парламента Федерације БиХ, а које претходно предложи Влада Федерације  и које је предложила у свом Оперативном плану, те разматрати  извјештаје о раду које органи и институције у Федерацији директно подносе Парламенту Федерације БиХ.
  Дом народа ће и самостално у току 2008. године разматрати све приспјеле материјале које предложе овлаштени предлагачи, а то је, прије свих, Влада Федерације, предсједник и потпредсједниции Федерације БиХ, радна тијела Дома народа  и делегати у Дому народа.
  * * *
  Програм рада у потпуности остаје отворен за разматрање и оних законских, аналитичко-информативних и других материјала за којима се укаже потреба и буду предложени од Уставом и законима овлашћених предлагача.
  Дом народа ће кроз своја радна тијела, клубове народа, а прије свега Колегиј Дома народа, и појединачно делегате, настојати да се сви  планирани законски и други акти разматрају што је могуће више у редовним процедурама, а не по хитном и скраћеном поступку, како би се и на тај начин кроз ширу расправу у оквиру Парламента Федерације БиХ – Дома народа или кроз организовање јавних расправа о појединим законима, дошло до што квалитетнијих рјешења у свим областима које се њима уређују.


Стјепан Крешић

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Унесите појам за претрагу:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine