Парламент Федерације Босне и Херцеговине


Адреса:
Хамдије Крешевљаковића бр. 3
71000 Сарајево

Тел:
Централа 219-1901

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дом народа - Информације

- Извјештај о раду Уреда секретара Дома народа ПФБиХ за 2015. години
- Извјештај о раду Дома народа за 2015. годину
- Извјештај о раду Дома народа за 2014. годину
- Извјештај о раду Дома народа за 2009. годину
- Извјештај о раду Дома народа за 2008. годину
- Извјештај о раду Дома народа за 2002-2006. годину

 

ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

У 2015. години Дом народа је, поред Конституирајуће сједнице,  одржао седам редовних сједница и седам ванредних сједница.
Дом народа је на овим сједницама усвојио 30 закона и то: 19 закона по хитном поступку, пет закона по скраћеном поступку и шест закона по редовном поступку.

Дом народа је прихватио 13 нацрта закона од којих је осам закључком стављено на јавну расправу а предлагачи су задужени да их проведу.
Дом народа је у заједничкој надлежности са Представничким домом донио 31 одлуку од чега се 13 одлука односило на прихваћање међународних задужења. У самосталној надлежности Дом народа је донио девет одлука.
Дом народа је прихватио осам извјештаја који су на основу закона достављени Парламенту Федерације БиХ на разматрање и усвајање и примио на знање 10  извјештаја и пет информација.

Дом народа је усвојио један план, један програм и једну стратегију.

У складу са законом Дом народа је донио десет одлука којима је дао сагласност на акте који су му достављени.

На сједницама је донесен један број закључака којима је обавезао Владу Федерације БиХ и надлежне органе за подузимање одређених мјера.

На редовним сједницама Дома народа постављена су 62 делегатска питања на које су надлежни органи дали 52 одговора. Делегати су покренули и 32 иницијативе за измјене и допуне појединих прописа или подузимање конкретних мјера од Владе Федерације БиХ и надлежних министарстава, а одговорено је на 18 иницијатива.

* * *

У току припрема сједница Дома народа клубови делегата у Дому народа одржавали су своје сједнице. Клуб делегата српског народа одржао је 15 сједница у 2015. години, као и Клуб делегата хрватског народа и Клуб делегата бошњачког народа . Такође, активно су учествовали у отклањању дилема које су се јављале у току сједница настојећи у што већој мјери усагласити ставове и ријешити спорна питања, па су тиме допринијели ефикаснијем и квалитетнијем раду Дома.
Ефикасност рада Дома народа је, између осталог, резултат рада сталних радних тијела – комисија и одбора:

1.  Комисија за уставна питања
је у 2015. години одржала двије сједнице на којој су разматрана питања из области ове Комисије.

2. Законодавно-правна комисија
је одржала четири сједнице на којима је разматрала 16 закона у форми приједлога и нацрта закона. Комисија је нарочито обратила пажњу на усклађеност нацрта и приједлога закона са Уставом Федерације БиХ и правним системом.

3.  Административна комисија је одржала девет сједница и у складу са чланом 57. Пословника о раду Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Законом о правима изабраних функционера, носилаца извршних функција и савјетника у институцијама власти Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 59/06, 23/08 и 84/08) и Законом о платама и накнадама у органима власти Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 45/10 и 111/12)

 •  припремала и утврђивала приједлоге аката којима се уређују питања накнаде плата делегата у Дому народа као и питања накнаде одређених материјалних трошкова делегата и функционера, те доносила одговарајућа акта за њихову примјену, као и појединачне акте о платама и накнадама материјалних и других примања;
 • утврђивала приједлог за обезбјеђење средстава у буџету Федерације за рад Дома народа и коришћење тих средстава;

      -    обављала послове у вези са осигурањем станова за потребе Дома народа;

      -    разматрала захтјеве делегата  и о њима одлучивала;

      -    разматрала и доносила Одлуке из своје надлежности, и то:

 1. Административна комисија је Одлуком, број 02/3-05-240/15 од 30.01.2015. године утврдила  право коришћења броја мобилне телефоније и директних линија фиксног телефона у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине и плаћања из буџетских средстава њихово коришћење.
 1. Административна комисија Одлуком, број 02/3-14-1361/15 од 07.10.2015. године. године утврдила је право на накнаду члановима радних тијела Дома народа из реда стручних научних, културних и јавних радника.
 1. Административна комисија  је Одлуком, број 02/3-14-1742/15 од 1.12.2015. године утврдила  право на накнаду члановима Комисије за усаглашавање различито усвојених текстова закона у домовима Парламента Федерације Босне и Херцеговине .
 1. Административна комисија  је Одлуком, број 02/3-14-1743/15 од 1.12.2015. године утврдила  право на накнаду члановима заједничке радне скупине Комисије за избор и именовање у домовима Парламента Федерације Босне и Херцеговине .
 1. Административна комисија  је Одлуком, број 02/3-14-1741/15 од 1.12.2015. године утврдила  право на накнаду члановима Комисије за ЕУ интеграције у домовима Парламента Федерације Босне и Херцеговине .
 1. Административна комисија  је Одлуком, број 02/3-14-1744/15 од 1.12.2015. године утврдила  право на накнаду члановима Парламентарне комисије одговорне за ревизију из Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине.

4.  Комисија за људска права и слободе одржала је три сједнице у 2015. години.
У овом периоду Комисија је запримила одређен број представки, захтјева, молби, ургенција као и других материјала упућених овој комисији у вези са кршењем слобода и права грађана утврђених Уставом и законима Федерације БиХ и питања од значаја за заштиту људских права и основних слобода која покрећу омбудсмени, грађани, политичке организације, удружења грађана у циљу сагледавања проблема на које се у њима указује и изналажења могућности за њихово отклањање.

5.
Комисија за сигурност Дома народа је у 2015. години одржала три сједнице:
- 1. сједница Комисије за сигурност одржана је  8.октобра 2015.године,са сљедећим дневним редом :
Конституирање Комисије за сигурност Дома народа Парламента Федерације БиХ у
мандатном периоду  2014.- 2018. година,
Давање сагласности на:
Пословник о раду Независног одбора,
Правилник о поступку избора, оцијењивања и разрјешења директора и замјеника
директора Федералне управе полиције,
Правилник о дисциплинској одговорности директора Федералне управе полиције.
- 2. сједница Комисије за сигурност одржана је  28.октобра 2015.године, са сљедећим дневним редом:
Усвајање записника са прве сједнице  Комисије,
Информација о стању безбједности на подручју Федерације Босне и Херцеговине за  јануар – јуни 2015. године.
-  3. сједница Комисије за сигурност одржана је  26.новембра 2015.године, са сљедећим дневним редом:
Усвајање записника са друге сједнице  Комисије,
Нацрт закона о набављању,држању и ношењу оружја и муниције.

6. Комисија за избор и именовања је у 2015. години одржала пет сједница на којима је разматрано укупно девет тачака дневног реда.

7. Комисија за информисање је одржала једну  сједницу у 2015. години.

8. Комисија за језичка питања јеу 2015. години одржала три  сједнице на којима је разматрано 12 тачака дневног реда.

9
. Комисија за равноправност полова није одржала ниједну сједницу у 2015. години.

10. Мандатно-имунитетска комисија
је одржала трисједнице на којима су разматране три тачке дневног реда.

11. Одбор за економску и развојну политику, финансије и буџет
је одржао пет сједница на којима су разматране 33 тачке дневног реда (осам приједлога закона, пет нацрта закона, четири приједлога одлука, три информације, два  извјештаја и 11 осталих докумената). Чланови Одбора су били ангажовани и у раду стручних расправа из домена своје области које су организовали органи власти, разне институције и други субјекти.

12. Одбор за привреду
је одржао четири сједнице у 2015. години на којој су разматрана три приједлога закона И шест извјештаја.

13.
Одбор за просторно уређење, екологију и стамбено-комуналне послове је одржао једну сједницу у овој години.

14.
 Одбор за пољопривреду, водопривреду и шумарство је одржао три  сједнице на којима је разматрано пет тачака дневног реда.

 15. Одбор за денационализацију и приватизацију је у 2015. години одржао двије сједнице на којој су разматрана питања из области овог одбора.

16. Одбор за правду, општу управу и локалну самоуправу
је у 2015. години одржао двије сједнице на којима је разматрао, расправљао и давао мишљење, приједлоге и сугестије о три тачке дневног реда.

17. Одбор за повратак избјеглих, прогнаних и расељених лица Дома народа је у 2015. години одржао једну сједницу:
Сједница Одбора одржана је 18. новембра 2015. године, са сљедећим дневним редом:
Конституисање Одбора за повратак избјеглих,прогнаних и расељених лица Дома
народа Парламента ФБиХ, у мандатном периоду 2014- 2018. година,
Информисање Одбора о активностима које предузима Федерално министарство расељених лица и избјеглица, у обнови и реконструкцији стамбених јединица у циљу повратка на подручја општина Републике Српске, посебно општина југоисточне Босне.

18. Одбор за образовање, науку, културу, спорт и питања младих је одржао једну сједницу на којој су разматране двије тачке дневног реда.

19. Одбор за борачка и инвалидска питања, рад, здравствену и социјалну заштиту
је у овом периоду одржао једну  сједницу, на којој су  разматране три тачке дневног реда.
У периоду од јануара до децембра 2015. године Парламентарна комисија одговорна за ревизију одржала је три  сједнице на којима су разматрани: Информација о објављеним (и пристиглим) извјештајима финансијске ревизије корисника   Буџета ФБиХ за 2014. годину,разматрање и усвајање Плана разматрања извјештаја, Приједлог група за разматрање ревидираних субјеката и усаглашавање датума за јавна саслушања и распоред по групама, Приједлог комисијских питања Уреду за ревизију институција у ФБиХ, Приједлог комисијских питања за јавна изјашњења ревидираних корисника, Нацрт буџета Уреда за ревизију институција у Федерацији БиХ за 2016.годину, Пословник о раду Парламентарне комисије одговорне за ревизију и Упутство за разматрање и анализу ревизорских извјештаја и текућа питања ( договор о термину наредне сједнице…).

* * *

У склопу пројекта “Модернизација ентитетских парламената и Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине за Европу” у организацији ОСЦЕ-а за Босну и Херцеговину на Јахорини је одржано стручно савјетовање запослених у стручним службама ентитетских парламената и Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине за Европу у циљу остваривања веће сарадње и јачања професионалних капацитета секретара радних тијела у овим законодавним тијелима.
Успостављен је интранет у Парламенту Федерације, те успостављена електронска писарница којим је учињен велики корак ка стварању е- Парламента (Парламент без папира);  креирана је архива аката донесених у мандатном периоду 2010 – 2014. година, те успостављен RSS feed. (Really Simple Syndication) који је повезан са интранетом. RSS приказује најновије вијести и дешавања у Дому народа Парламента Федерације БиХ. Надаље, испоштавана је законска  обавеза постављања обавјештења, извјештаја  одлука везаних за спровођење поступка јавних набавки Дома народа. Као посебан вид транспарентности, постављени су подаци о примањима делегата који се квартално објављују. Transparency International је похвалио ову иновацију. Побољшан  је систем достављања аката који су достављени у парламентарну процедуру и обавијести о одржавању сједница Дома народа и других активности у Дому народа електронским путем, чиме је оствaрена значајна уштеда у трошковима везаним за набавку папира и плаћања поштарине.

Настављена је реализација twinning пројекта путем округлих столова и радионица.

врх странице

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
КАБИНЕТА СЕКРЕТАРА ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У 2015. ГОДИНИ И ПРИЈЕДЛОГ ЗА ОЦЈЕНУ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА ЗАПОСЛЕНИХ У КАБИНЕТУ СЕКРЕТАРА ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ПЕРИОДУ 1.1.2015. - 31.12.2015. ГОДИНЕ

У складу са чланом 6. Правилника о унутрашњој организацији Стручне службе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са систематизацијом радних мјеста Кабинет секретара обавља сљедеће послове:

 1. припрема сједнице Дома народа;
 2. припрема коначни текст закона и других прописа усвојених  на сједницама дома народа за објављивање у „Службеним новинама Федерације БиХ“;
 3. одржава функционисање информационог система и ажурира веб страницу Дома народа;
 4. обезбјеђује ефикасно и економично коришћење људских, финансијских и материјалних ресурса стручне службе путем извршавања административних задатака везаних за запошљавање државних службеника и намјештеника Стручне службе, те руковођење истим и остваривање њихових права и обавеза, склапање уговора, планирање и извршавање буџета Стручне службе и обезбјеђује набавке, дистрибуцију и одржавање опреме Стручне службе;
 5. координише рад Стручног колегијума;
 6. обезбјеђује комуникацију унутар Стручне службе путем распоређивања телефонских позива, пријема, подјеле и слања поште, вођење  евиденције о примљеној и отпремљеној кореспонденцији, архивирање цјелокупне документације коју изради и прими Стручна служба.

У 2015. години државни службеници и намјештеници у Уреду секретара су савјесно и ефикасно обавили све задатке који су постављени пред њих, а нарочито у вези са припремом сједница Дома народа: сачињавање позива за сједнице Дома народа, вођење евиденције о присуству делегата сједницама Дома народа, израда подсјетника за сједнице, израда обавијести о актима који су разматрани на сједницама Дома народа и израда Записника сједница.
Посебан нагласак се ставља на израду аката који су припремани за објаву у „Службеним новинама Федерације БиХ“, као најважнију дјелатност у Стручној служби.

Државни службеници који раде на нормативно-правним пословима (Иван Буда, Аида Хаџић Салкић и Мирсад Талић) су у 2015. години припремили за објаву 47 аката, чији Вам списак достављам у прилогу.
Такође, истичем да су намјештенице у Кабинету секретара које су задужене за стручну и техничку помоћ Клубу делегата бошњачког народа и Клубу делегата српског народа (Џенана Бахтовић и Даринка Машовић) стручно и одговорно обавиле све задатке који су везани за рад клубова.
Аида Хаџић - Салкић  је такође ефикасно пружала стручну помоћ делегатима из реда Осталих.

Мирсад Талић је ефикасно обављао стручне послове везане за рад Независног одбора и Комисије за провођење поступка јавних набавки Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине.

Наглашавам да је Кемал Капетановић извршио даље унапређење wеб странице Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, на начин да је успостављен интранет у Парламенту Федерације, те успостављена електронска писарница којим је учињен велики корак ка стварању е- Парламента (Парламент без папира);  креирана је архива аката донесених у мандатном периоду 2010. – 2014. година, те успостављен RSS feed. (Really Simple Syndication) који је повезан са интранетом. РСС приказује најновије вијести и дешавања у Дому народа Парламента Федерације БиХ. Надаље, испоштавана је законска  обавеза постављања обавјештења, извјештаја  одлука везаних за провођење поступка јавних набавки Дома народа. Као посебан вид транспарентности, постављени су подаци о примањима делегата који се квартално објављују. Transparency International је похвалио ову иновацију. Побољшан је систем достављања аката који су достављени у парламентарну процедуру и обавијести о одржавању сједница Дома народа и других активности у Дому народа електронским путем, чиме је остварена значајна уштеда у трошковима везаним за набавку папира и плаћања поштарине.

Адина Омербеговић је послове из свог дјелокруга обавила са највећим степеном професионалности.
На крају, истичем да су запослени у Кабинету присуствовали и активно учествовали на семинарима које је организовала Мисија ОСЦЕ-а у Босни и Херцеговини и радионицама у оквиру Twinning пројекта.
Слиједом свега наведеног, сви ови резултати су постигнути тимским радом запослених, те сам одлучио да наградим приступ који запослени у Кабинету секретара показују у обављању  послова из дјелокруга Кабинета оцјеном "изузетно успјешан", односно “нарочито  успјешан”.

С поштовањем,

СЕКРЕТАР
ДОМА НАРОДА

Измир Хаџиавдић, с.р.

врх странице

СПИСАК АКАТА КОЈЕ ЈЕ ЗА ОБЈАВУ ПРИПРЕМИО КАБИНЕТ СЕКРЕТАРА ДОМА НАРОДА У 2015. ГОДИНИ

 1. Одлука о избору предсједавајуће Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине –  (Лидија Брадара) (Конст. сј.  ДН – 15.1.2015.),  број 4/15
 2. Одлука о избору потпредсједавајућег Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине –  (Јасенко Туфекчић) (Конст. сј.  ДН – 15.1.2015.), број 4/15,
 3. Одлука о привременом финансирању Федерације Босне и Херцеговине за период јануар - март 2015. године, број 8/15
 4. Закон о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине (предлагачи: клубови посланика СДА, ХДЗ БиХ и ДФ у Представничком дому) - хитни поступак, број 8/15,
 5. Одлука о избору предсједника, замјеника предсједника и чланова привремене Законодавно - правне комисије  Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине и привремене Административне комисије  Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине - (ДН - наставак Конст. сј.  – 30.1.2015.), број 9/15
 6. Одлука о избору предсједника Федерације Босне и Херцеговине и потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине - (ДН - наставак Конст. сј.  – 9.2.2015.), број 11/15
 7. Одлука о давању сагласности на Одлуку о привременом финансирању потреба Федералног завода за запошљавање Сарајево  за период 1.1. до 31.3. 2015. године (ПД - 2. Ван.сј. 9.2. 2015., ДН - 1. Ван. сј.  – 30.1.2015.), број 13/15
 8. Одлука о давању сагласности на Одлуку о привременом финансирању Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за период 1.1. до 31.3. 2015. године (ПД - 2. Ван.сј. 9.2. 2015., ДН - 1. Ван.сј.  – 30.1.2015.), број 15/15
 9. Одлука о давању сагласности на Одлуку о привременом финансирању Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине  за период 1.1. до 31.3. 2015. године (ПД - 2. Ван.сј. 9.2. 2015., ДН - 1. Ван.сј. – 30.1.2015.), број 13/15
 10. Одлука о давању сагласности на:
  - Финансијски план Завода здравственог осигурања и реосигурања   Федерације Босне и Херцеговине за 2015. годину,
  - Финансијски план федералног фонда солидарности  за 2015. годину,
  - Финансијски план Стручне службе Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2015. годину, - (ПД - 5. ван.сј. 31.3. 2015., ДН - 2. ван.сј.  – 31.3.2015.), број 25/15
 11. Одлука о давању сагласности на:
  - Одлуку о начину извршавања Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2015. годину - (ПД - 5. ван.сј. 31.3. 2015., ДН - 2. ван.сј.  – 31.3.2015.), број 25/15
 12. Одлука о давању сагласности на:
  - Одлуку о усвајању финансијског плана Федералног завода за запошљавање за   2015. годину и процјене плана за 2016. и 2017. годину и Одлуку о извршавању финансијског плана Федералног завода за  запошљавање за   2015. годину - (ПД - 5. ван.сј. 31.3. 2015., ДН - 2. ван.сј.  – 31.3.2015.), број 25/15
 13. Одлука о давању сагласности на Одлуку о прихватању Финансијског плана Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину - (ПД - 5. ван.сј. 31.3. 2015., ДН - 2. ван.сј.  – 31.3.2015.), број 25/15
 14. Закон о унутрашњем платном промету - (ПД - 31.сј. 8.7. 2014., ДН - 3. ван.сј.  – 8.6.2015.), број 48/15
 15. Одлука о прихватању задужења по Споразуму о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународног фонда за пољопривредни развој (ИФАД) за реализацију Пројекта развоја руралног пословања (РБДП) - (ПД - 1.сј. 13.5. 2015., ДН - 3. ван.сј.  – 8.6.2015.), број 46/15
 16. Одлука о усвајању Стратегије развоја пољопривредног сектора у Федерацији Босне и Херцеговине за период 2015. - 2019. година - (ПД - 6. ван. сј. 29.5. 2015., ДН - 3. ван.сј.  – 8.6.2015.), број 47/15
 17. Одлука о прихватању задужења по Споразуму другог програмског зајма  између Босне и Херцеговине и Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) за развојне политике пословног окружења - (ПД - 1.сј. 13.5. 2015., ДН - 2.сј.  – 15.7.2015.), број 60/15
 18. Одлука о прихватању задужења по Оквирном споразуму о Зајму између Босне и Херцеговине и Развојне банке Савјета Европе (ЦЕБ) за реализацију Пројекта затварања колективних центара и алтернативног смјештаја - (ПД - 1.сј. 13.5. 2015., ДН - 2.сј.  – 15.7.2015.), број 60/15
 19. Одлука о прихватању задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и Саудијског фонда за развој за реализацију Пројекта „Развој инфраструктуре у Горажду“, - (ПД - 31.сј. 9.7. 2014., ДН - 2.сј.  – 15.7.2015.), број 60/15
 20. Закона о преузимању дионичких друштава - (ПД - 27.сј. 26.3. 2014., ДН - 2.сј.  – 15.7.2015.), број 77/15
 21. Закон о измјени Закона о поштанском промету Федерације Босне и Херцеговине - хитни поступак - (ПД - 1. сј. 13.5. 2015., ДН - 4. ван. сј.  – 30.7.2015.), број 79/15
 22. Закон о измјенама и допунама Закона о страним улагањима - хитни поступак - (ПД - 7. ван. сј. 31.7.2015., ДН - 4. ван. сј.  – 30.7.2015.), број 77/15
 23. Закон о измјенама Закона о чеку - скраћени поступак - (ПД - 7. ван. сј. 31.7.2015.,  ДН - 2.сј.  – 15.7.2015.), број 77/15
 24. Финансијски план – Буџет ФЕРК-а за 2015. годину  (ПД - 7. ван. сј. 31.7.2015., ДН - 2.сј.  – 15.7.2015.), број 77/15
 25. Одлука о избору предсједника, замјеника предсједника и чланова радних тијела Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине (ДН - 5 ван.сј.  – 30.9.2015.), број 78/15
 26. Одлука о формирању и избору чланова у Комисију за Европске интеграције Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине (ДН - 5 ван.сј.  – 30.9.2015.), број 78/15
 27. Одлука о измјенама и допунама Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2015. годину (ДН - 3.сј.  – 8.10.2015.), број 86/15
 28. Закон о измјенама и допунама Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2015. годину (ДН - 3.сј.  – 8.10.2015.), број 86/15
 29. Закон о измјени Закона о утврђивању и остваривању потраживања грађана у поступку приватизације (ДН - 3.сј.  – 8.10.2015.), број 86/15
 30. Одлука о прихватању задужења по Уговору о финансирању између Босне и Херцеговине и Еуропске инвестицијске банке (ЕИБ) за реализацију Пројекта Коридор Vц (Коридор Vц Почитељ - Бијача) (ДН - 3.сј.  – 8.10.2015.), број 86/15
 31. Одлука о давању сагласности на измјене Финансијског плана Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину и Одлуку о извршавању ребаланса Финансијског плана Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину (ДН - 3.сј.  – 8.10.2015.), број 86/15
 32. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама Статута Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање (ДН - 3.сј.  – 8.10.2015.), број 86/15
 33. Одлука о алокацији обвеза по кредиту кувајтског фонда за развитак 535-Пројекат четири цесте и мост Мусала на Федерацију Босне и Херцеговине (ДН - 4. ван. сј.  – 30.7.2015.), број 86/15
 34. Закон о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине - скраћени поступак (ДН - 3. сј.  – 8.10.2015.), број 91/15
 35. Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима - хитни поступак - ДН - (5. ван. сј.  – 30.9.2015.), број 91/15
 36. Информација о активностима на избору стратешког партнера за финансирање и изградњу Термоелектране Бановићи, Блок 1-350 МW у периоду од 27.08.2015. године до 12.10.2015. године, припремљену од  РМУ „Бановићи“ д.д. Бановићи ( ДН - 4. сј.  – 29.10.2015. - усвојен Закључак), број 91/15
 37. Одлука о давању сагласности на Статут о измјенама и допунама Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ( ДН - 3. сј.  – 8.10.2015.), број 91/15
 38. Закон о измјенама и допунама  Закона о парничном поступку - ( ДН - 5. сј.  – 19.11.2015.), број 98/15
 39. Закон о измјенама и допунама Закона о државној служби Федерације Босне и Херцеговине - хитни поступак - (ПД - 10. ван. сј. 23.10.2015. године., ДН - 6. ван. сј.  – 23.10.2015.), број 99/15
 40. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Федералног завода за запошљавање за 2016. годину и процјене Плана за 2017. и 2018. годину и на Одлуку о извршавању Финансијског плана Федералног завода за запошљавање за 2016. годину, број 102/15
 41. Приједлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине  за 2016. годину (консолидовани), Финансијски план  Фонда солидарности Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину (Анекс I), Финансијски  план  Стручне Службе Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину (Анекс II) и Одлуку о начину извршавања Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину, број 102/15
 42. Приједлог одлуке о давању сагласности на
  Финансијски план Федералног Завода за пензијско и инвалидско осигурање  за 2016. годину,Одлуку о извршавању Финансијског плана Федералног Завода за пензијско и инвалидско осигурање  за 2016. годину, број 102/15
 43. Буџет Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину – хитни поступак, број 102/15
 44. Закон о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2016. годину – хитни поступак, број 102/15
 45. Закон о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине– хитни поступак, број 102/15
 46. Одлукао давању сагласности на
  - Ребаланс Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2015.годину(консолидовани),
  - Ребаланс Финансијског плана федералног фонда солидарности за 2015. годину (Анекс I) и Ребаланс Финансијског плана Стручне службе Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2015. годину (Анекс II), број 102/15
 47. Одлука о одобравању захтјева Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине за изградњу пословног простора у Мостару (ПД -3. сј. 28.10.2015., ДН -  7. сј.  – 17.12.2015.),  број 102/15.

врх странице

ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

            У 2014. години Дом народа је одржао четири редовне сједнице и десет ванредних сједница.
Дом народа је на овим сједницама  је усвојио 41 закон, и то: 24 закона по хитном поступку,  шест закона по скраћеном поступку и 11 закона по редовном поступку.

Дом народа је прихватио 14 нацрта закона, од којих је шест  нацрта закона Закључком стављено на јавну расправу и задужени предлагачи  да је проведу.
Дом народа је, у заједничкој надлежности са Представничким домом, донио девет одлука, од којих је седам одлука којима су прихваћена међународна задужења. У самосталној надлежности Дом народа је донио десет одлука.
Дом народа је прихватио два извјештаја која су, на основу закона, достављена Парламенту Федерације БиХ на разматрање и усвајање и примио к знању два  извјештаја и информацију.

Дом народа је усвојио  два плана и једну  стратегију.

У складу са законом, Дом народа је донио пет  одлука којима је дао сагласност на акте који су му достављени.

На сједницама је донесено шест закључака којима је Дом народа заузео став у вези са одређеним питањима која је разматрао, као и један број закључака, којима је обавезао Владу Федерације БиХ и надлежне органе за предузимање одређених мјера.

На редовним сједницама Дома народа постављено је 71 делегатско питање на која су надлежни органи дали 84 одговора. Делегати су покренули и 12 иницијатива за измјене и допуне појединих прописа или предузимање конкретних мјера од стране Владе Федерације БиХ и надлежних министарстава од којих је одговорено на осам иницијатива.

* * *

У функцији припрема сједница Дома народа, клубови делегата у Дому народа одржавали су своје сједнице. Клуб делегата бошњачког народа је одржао 14 сједница  у 2014. години, као и клубови делегата хрватског и српског народа. Такође су активно учествовали у отклањању дилема које су се јављале у току сједница, настојећи у што већој мјери усагласити ставове и ријешити спорна питања, па су тиме допринијели ефикаснијем и квалитетнијем раду Дома.
Ефикасност рада Дома народа је, између осталог, резултат рада сталних радних тијела – комисија и одбора:
1.  Комисија за уставна питања није у 2014. години одржала ниједну сједницу.
2. Законодавно-правна комисија је одржала седам сједница на којима је разматрала 40 закона у форми приједлога и нацрта закона. Комисија је нарочито обратила пажњу на усклађеност нацрта и приједлога закона са Уставом Федерације Босне и Херцеговине и правним системом.

3.  Административна комисија је одржала двије сједнице и  у складу са чланом 57. Пословника о раду Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Законом о правима изабраних дужносника, носилаца извршних функција и савјетника у институцијама власти Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ” бр. 59/06, 23/08 и 84/08) и Законом о платама и накнадама у органима власти Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ” бр. 45/10 и 111/12):

1.  припремала и утврђивала приједлоге аката којима се уређују питања накнаде плата делегата у Дому народа као и питања накнаде одређених материјалних трошкова  делегата и дужносника, те доносила одговарајуће акте за њихову примјену, као и појединачне акте о платама и накнадама материјалних и других примања,
2 . утврђивала приједлог за обезбјеђење средстава у буџету Федерације за рад Дома народа и коришћење тих средстава,
3.  обављала послове у вези са обезбјеђењем станова за потребе Дома народа,
4.  разматрала захтјеве делегата  и одлучивала о њима,
5.  разматрала и доносила Одлуке из своје надлежности:

-Административна комисија  Одлуком број 02/3-14-264/14 од 27.02.2014. године утврдила је право на накнаду члановима радних тијела Дома народа из реда стручних научних, културних и јавних радника.
-Административна комисија Одлуком број 02/3-14-273/14 од 27.02.2014. године утврдила је право на накнаду за рад члановима Независног одбора.

Утврђено је да се поједине накнаде посланицима у Представничком дому и делегатима у Дому народа  разликују, те је из тих разлога Административној комисији Представничког дома предложено одржавање заједничке сједнице да би се наведене накнаде уједначиле у оба Дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине.

Заједничка сједница административних комисија није одржана у 2014. години.

4.  Комисија за људска права и слободе није одржала ниједну сједницу у 2014. години.
У овом периоду Комисија је запримила одређени број представки, захтјева, молби, ургенција као и других материјала упућених комисији у вези са кршењем слобода и права грађана утврђених Уставом и законима Федерације Босне и Херцеговине и питања од значаја за заштиту људских права и основних слобода, која покрећу омбудсмени, грађани, политичке организације, удружења грађана са циљем сагледавања проблема на које се у њима указује и изналажења могућности за њихово отклањање.
5. Комисија за безбједност Дома народа је у 2014. години одржала 3. (три) сједнице, а како слиједи:
13. сједница Комисије за безбједност одржана је  27. фебруара 2014.године,
14. сједница Комисије за безбједност одржана је  23. маја   2014.године,
15. сједница Комисије за безбједност одржана је  10.  јула    2014.године, 
На  наведеним сједницама Комисија за безбједност  Дома народа разматрала је:
Приједлог записника 12. сједнице Комисије за безбједност,
Приједлог записника 13. сједнице Комисије за безбједност,
Приједлог записника 14. сједнице Комисије за безбједност,
Стање безбједности на подручју Федерације Босне и Херцеговине у контексту јавних протеста грађана у периоду од  05.02. до 20.02.2014. године,
Информација о стању безбједности на подручју Федерације Босне и Херцеговине за 2013.годину,
Извјештај о раду Канцеларије за притужбе јавности у Федералном министарству унутрашњих  послова за период 01.10.до 31.12.2013.године,
Извјештај о раду Канцеларије за притужбе јавности у Федералном министарству унутрашњих послова за период 01.01.до 31.03.2014. године,
Приједлог закона о унутрашњим пословима Федерације Босне и Херцеговине.

6. Комисија за избор и именовања је у 2014. години одржала пет сједница на којима је разматрано  укупно 13 тачака дневног реда.

Комисија за избор и именовања је заједно са Комисијом за избор и именовања Представничког дома формирала Радну групу за провођење поступка за изборе и именовања из надлежности Парламента Федерације Босне и Херцеговине. Радна група има шест чланова, по три члана из обје Комисије и има задатак да изврши припреме и проведе поступак за именовања, почев од објављивања конкурса па до утврђивања приједлога за коначно именовање.
У 2014. години одржане су  двије  сједнице Радне групе.

Заједничка  комисија задужена за провођење процедуре везане за именовање генералног ревизора и замјеника генералног ревизора установљена је Одлуком о оснивању и именовању чланова у Заједничку комисију задужену за провођење процедуре везане за именовање генералног ревизора и замјеника генералног ревизора (бр.01,02-05-544/13), коју је донио Парламент Федерације Босне и Херцеговине, на сједници  Представничког дома одржаној 7. маја 2013. године и на сједници Дома народа одржаној 21. марта 2013. године.  Одлуком су прописани, у складу са чланом 24. тачка  3) Закона о ревизији институција у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 22/06), састав и задатак Комисије.
Заједничку комисију, како је Законом прописано, чини шест чланова из оба дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине, од којих су  два члана из реда опозиционих странака.

Задатак Комисије био је да утврди текст конкурса, установи испуњавају ли сви кандидати услове конкурса, оцијени кандидате који испуњавају услове конкурса и утврди ранг-листу кандидата.

Након обављеног интервјуа и оцјењивања кандидата, Заједничка комисија је утврдила ранг-листу кандидата за генералног ревизора и замјеника генералног ревизора, коју је у складу са одредбама члана 24. тачка 3)  доставила предсједнику Федерације Босне и Херцеговине.

Одржано је  5 сједница Заједничке комисије.

7. Комисија за информисање није одржала ниједну сједницу у 2014. години.
8. Комисија за језичка питања је у 2014. години одржала пет сједница на којима је разматрано 38 приједлога закона и 11 нацрта закона.
9. Комисија за равноправност полова није одржала ниједну сједницу у 2014. години.
10. Мандатно-имунитетска комисија је одржала четири сједнице на којима је разматрано шест тачака дневног реда.
11. Одбор за економску и развојну политику, финансије и буџет је одржао шест сједница на којима је разматрао 24 тачке дневног реда (11 приједлога закона, један нацрт закона, осам приједлога одлука, једну информацију, један извјештај и два приједлога плана). Чланови Одбора су били ангажовани и у раду стручних расправа из домена своје области које су организовали органи власти, разне институције и други субјекти.
12. Одбор за привреду није одржао ниједну сједницу у 2014. години.
13. Одбор за просторно уређење, екологију и стамбено-комуналне послове је од планираних шест сједница одржао пет сједница на којима је разматран одређени број тачака  дневног реда. Једна сједница није одржана због недостатка кворума. У свом раду Одбор је доставио мишљења на одлуке  које су достављене од федералних министарства у складу са Законом о извршавању буџета Федерације Босне и Херцеговине.
14. Одбор за пољопривреду, водопривреду и шумарство је одржао седам сједница на којима је разматрано осам тачака дневног реда. Разматрани су и материјали достављени од Владе Федерације Босне и Херцеговине, те у складу са одредбама Пословника о раду Дома народа и чл. 30. и 38. Закона о извршењу Буџета Федерација Босне и Херцеговине за 2014. годину, Одбор је достављене акте размотрио, заузео став и поднио извјештај Дому народа Парламента Федерације БиХ, односно мишљење Влади Федерације БиХ.

 15. Одбор за денационализацију и приватизацију  није у 2014. години одржао ниједну сједницу.

16. Одбор за правду, општу управу и локалну самоуправу је у 2014. години одржао три сједнице, на којима је разматрао, расправљао и давао мишљење, приједлоге и сугестије о осам приједлога закона и два нацрта закона. Чланови Одбора су били укључени у организовање и присуствовање јавним расправама о нацртима закона из надлежности Одбора.

17. Одбор за повратак избјеглих, прогнаних и расељених лица Дома народа је у 2014. години одржао  2 ( двије)  сједнице, а како слиједи:

           12. сједница Одбора одржана 28. јануара 2014.године,
13. сједница Одбора одржана 16. јуна 2014.године.
На наведеним сједницама Одбор за повратак избјеглих, прогнаних и расељених лица разматрао је:
Приједлог записника 11. сједнице Одбора,
Приједлог записника 12. сједнице Одбора,
Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријумима расподјеле средстава „Трансфер за расељена лица и повратнике“ утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину Федералном министарству расељених лица и   избјеглица, Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријумима расподјеле средстава  капитални трансфер „Подршка имплементацији одрживом повратку, избјеглих и прогнаних лица са подручја регије Сребреница“  утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину Федералном министарству расељених лица и   избјеглица, Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава „Текући трансфер за Програме  развоја одрживости повратка у РС“  утврђених Буџетом Федерације   Босне и Херцеговине за 2014. годину Федералном министарству расељених лица и избјеглица, Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријумима расподјеле средстава „Трансфер појединцима – Подршка повратку избјеглица и прогнаних лица са подручја Посавине РС" утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину Федералном министарству расељених лица и  избјеглица, Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријумима расподјеле средстава „Трансфер за расељена лица и повратнике“ утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2014.годину Федералном министарству расељених лица и избјеглица, Приједлог  одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријумима расподјеле средстава „Трансфер појединцима – Подршка повратку избјеглица и прогнаних лица са подручја Посавине РС“ утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину Федералном министарству расељених лица и избјеглица.

18. Одбор за образовање, науку, културу, спорт и питања младих је разматрао све нацрте и приједлога закона који су достављени у парламентарну процедуру, а односе се на питања из надлежности рада овог одбора и подносио  извјештаје Дому народа. У 2014. години Одбор за образовање, науку, културу, спорт и питања младих Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине је одржао шест сједница  на којој је разматрао 16 тачака дневног реда.

19. Одбор за борачка и инвалидска питања, рад, здравствену и социјалну заштиту
разматрао је све нацрте и приједлоге закона који су достављени у парламентарну процедуру, а односе се на питања из надлежности рада овог одбора и подносио  извјештаје Дому народа. Одбор је  у овом периоду одржао три  сједнице,  а није одржана једна сједница. Размотрено је 16 тачака дневног реда.
У периоду од јануара до децембра 2014. године Парламентарна комисија одговорна за ревизију одржала је укупно 10 сједница на којима су разматрани извјештаји Канцеларије за ревизију институција у Федерацији БиХ за  јавна предузећа, агенције и заводе у 2012. години, Јавни извјештај о ревизији Буџета Федерације БиХ и извјештаји Канцеларије за ревизију у институцијама Федерације БиХ о ревидираним буџетским корисницима за 2013. годину.

* * *

У склопу Пројекта “Модернизација ентитетских парламената и Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине за Европу” у организацији ОЕБС-а за Босну и Херцеговину, на Јахорини је одржано стручно савјетовање запослених у стручним службама  ентитетских парламената и Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине за Европу са циљем остваривања веће сарадње и јачања професионалних капацитета секретара радних тијела у овим законодавним тијелима.
У фебруару 2014. године започет је web streaming сједница Дома народа (преношење сједница Дома народа уживо). Такође, креирана је архива видео-записа сједница Дома народа на youtubeu (отворен је канал на којем се похрањују видео-записи сједница Дома народа).Проширен је и капацитет сервера.

Настављена је реализација twinning пројекта кроз округле столове и радионице.

врх странице

ИЗВЈЕШТAЈ
О РAДУ ДОМA НAРОДA ПAРЛAМЕНТA ФЕДЕРAЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗA 2009. ГОДИНУ

У 2009. години Дом народа је одржао 10 редовних сједница и три ванредне сједнице.
Дом народа је на овим сједницама разматрао 145 тачака дневног реда, а од тога је усвојио 48 закона, и то: 21 закон по хитном поступку,  девет закона по скраћеном поступку и 18 закона по редовном  поступку.
У циљу побољшања текста закона, Дом народа је усвојио 23 амандмана, који су поднесени на шест приједлога закона и на једну oдлуку.
Дом народа је прихватио 27 нацрта закона, од којих су два  нацрта закона Закључком упућена у јавну расправу и задужени предлагачи  да је проведу.
Дом народа је, у заједничкој надлежности са Представничким домом, донио 16 одлука, од којих је 7 одлука којима су одобрени међународни споразуми. У самосталној надлежности Дом народа је донио двије одлуке.
Дом народа је прихватио 9 извјештаја који су, на основу закона, достављени Парламенту Федерације БиХ на разматрање и усвајање и пет информација којима се указује на стање и проблеме у појединим областима.
Дом народа је усвојио три плана, од чега су два  финансијска плана ФЕРК-а,  а један акциони план. Дом народа је усвојио три стратегије, два пројекта, један обрачун, један документ. 
Дом народа је донио Програм рада за 2009. годину.
У складу са законом, Дом народа је донио Одлуку којом је дао сагласност на измјене и допуне Статута Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине.
На сједницама је донесено 28  закључака којим је Дом народа заузео став у вези са одређеним питањима која је разматрао, као и један број закључака, којима је обавезао Владу Федерације БиХ и надлежне органе за предузимање одређених мјера.
На редовним сједницама Дома народа постављена су 194 делегатска питања на која су надлежни органи дали 152 одговора. Делегати су покренули и 29 иницијатива за измјене и допуне појединих прописа или предузимање конкретних мјера од Владе Федерације БиХ и надлежних министарстава.

* * *

У функцији припрема сједница Дома народа, клубови делегата у Дому народа одржавали су своје сједнице. Такође су активно учествовали у отклањању дилема које су се јављале у току сједница, настојећи у што већој мјери да усагласе ставове и ријеше спорна питања, па су тиме допринијели ефикаснијем и квалитетнијем раду Дома.
Ефикасност рада Дома народа је резултат рада сталних радних тијела – комисија и одбора:
1.  Комисија за уставна питања је у овом периоду одржала једну сједницу на којој је разматрала Приједлог одлуке о именовању судија Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине.
2. Законодавно-правна комисија је одржала осам сједница на којима је разматрала 44 закона у форми приједлога закона. Комисија је разматрала и 23 нацрта закона. Комисија је нарочито обратила пажњу на усклађеност нацрта и приједлога закона са Уставом Федерације Босне и Херцеговине и правним системом.
3.  Aдминистративна комисија је одржала пет сједница на којима су се разматрали и утврђивали приједлози аката којима се уређују питања накнада плата делегатима у Дому народа, као и питања накнада одређених материјалних трошкова делегата и функционера, те доносила одговарајућа акта за њихову примјену. Такође је утврђивала и приједлоге за обезбјеђење средстава у Буџету Федерације Босне и Херцеговине потребних за рад Дома народа и кориштење тих средстава. Обављала је и послове у вези са обезбјеђењем станова за потребе Дома народа и одлучивала о додјељивању привременог смјештаја функционерима. Aдминистративна комисија Дома народа донијела је и један број одлука које су у заједничкој надлежности са Aдминистративном комисијом Представничког дома.
4.  Комисија за људска права и слободе је одржала 10 сједница на којима је разматрала 15 тачака дневног реда у вези са кршењем слобода и права грађана утврђених Уставом и законима Федерације БиХ и питања од значаја за заштиту људских права и основних слобода, која покрећу омбудсмени, грађани, политичке организације, удружења грађана и др.
У овом периоду Комисија је  разматрала и један број представки, захтјева, молби, ургенција као и других материјала упућених комисији са циљем сагледавања проблема на које се у њима указује и изналажења могућности за њихово отклањање.
5. Комисија за  безбједност је одржала пет сједнице на којима је разматрала 13 тачака дневног реда. Комисија је разматрала питања система политике у области безбједности Федерације Босне и Херцеговине. Комисија је остварила добру сарадњу са Федералним министарством унутрашњих послова као и са представником Канцеларије за притужбе јавности у Федералном министарству унутрашњих послова.
     Чланови комисије писуствовали су заједеничким састанцима са члановима Заједничке комисије Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине.
6. Комисија за избор и именовања је одржала осам сједница на којима је разматрала 17 тачака дневног реда.
7. Комисија за информисање није одржала ниједну сједницу.
8. Комисија за језичка питања је одржала осам сједница на којима је разматрала и пратила заступљеност употребе сва три језика и оба писма у 47 приједлога закона.  
9. Комисија за равноправност полова је одржала осам сједница на којима је разматрала 26 тачака дневног реда.
10. Мандатно-имунитетска комисија није одржала ниједну сједницу.
11. Одбор за економску и развојну политику, финансије и буџет је одржао девет сједницу са 44 тачке дневног реда. Чланови Одбора су били ангажовани и у раду  бројних сједница, састанака, округлих столова и других расправа из домена својих области које су организовали органи власти, разне институције и други субјекти.
12. Одбор за привреду је одржао осам сједница са 33 тачке дневног реда. Чланови Одбора су били ангажовани и у раду  бројних сједница, састанака, округлих столова и других расправа из домена својих области које су организовали органи власти, разне институције и други субјекти.
13. Одбор за просторно уређење, екологију и стамбено-комуналне послове је одржао 7 сједница са 27 тачака дневног реда. У свом раду Одбор је сарађивао са Федералним министарством просторног уређења, као и надлежним министарствима и службама појединих кантона и општина.
14. Одбор за пољопривреду, водопривреду и шумарство је одржао 12 сједница са 28 тачака дневног реда. Одбор је у оквиру свог дјелокруга пратио рад и остваривао значајну сарадњу са Федералним министарством за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као и са другим федералним органима управе, управним организацијама, институцијама и заинтересованим субјектима.
Осим активности везаних непосредно за рад Дома народа, чланови Одбора су били ангажовани и у раду бројних сједница, састанака, округлих столова и других расправа из домена својих области, које су организовали органи власти, разне институције и други субјекти.
15. Одбор за денационализацију и приватизацију одржао је једну сједницу на којој је разматрао једну тачку дневног реда.
16. Одбор за правду, општу управу и локалну самоуправу је одржао 24 сједнице, на којима је разматрао, расправљао и давао мишљење, приједлоге и сугестије о приједлозима закона и нацртима закона, као и друге материјале из свог дјелокруга рада.
17. Одбор за повратак избјеглих, прогнаних и расељених лица је одржао 4 сједнице на којима је разматрао 15 тачака дневног реда. Поред редовних сједница Одбор је одржавао и радне договоре на којима су сугерисана и предлагана рјешења за тешку повратничку проблематику.
Одбор је имао континуиране састанке са представницима Федералног министарства расељених лица и избјеглица на којима се расправљало о повратку избјеглих, прогнаних и расељених.
18. Одбор за образовање, науку, културу, спорт и питање младих је одржао једну сједнице на којој су разматране Информација о реформи образовног законодавства са Закључцима Владе Федерације БиХ и Информација о стању у средњом образовању у Федерацији БиХ.
19. Одбор за борачка и инвалидска питања, рад, здревствену и социјалну заштиту је одржао седам сједница на којима је разматрао све тачке дневног реда из своје надлежности.
20. Парламентарна комисија одговорна за ревизију одржала је 14 сједница на којима је разматрано 76 тачака дневног реда.

врх странице

ИЗВЈЕШТAЈ
О РAДУ ДОМA НAРОДA ПAРЛAМЕНТA ФЕДЕРAЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗA 2008. ГОДИНУ


            У 2008. години Дом народа је одржао 11 редовних сједница и три ванредне сједнице.
Дом народа је усвојио Aмандман ЦИX на Устав Федерације Босне и Херцеговине.
Дом народа је  усвојио 45 закона, и то: 23 закона по хитном поступку,  шест закона по скраћеном поступку и 16 закона по редовном  поступку.
У циљу побољшања текста закона, Дом народа је усвојио 5 амандмана, који су поднесени на два приједлога закона.
За Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине, Клуб делегата хрватског народа покренуо је процедуру за заштиту виталног националног интереса. Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине је утврдио да није повријеђен витални национални интерес.
За Приједлог закона о Јавном сервису Радио-телевизије Федерације Босне и Херцеговине и за Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о продаји станова на којима постоји станарско право покренута је процедура за заштиту виталног националног интереса у 2007. години, а Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине је у 2008. години утврдио да овим законима није повријеђен витални национални интерес.
Дом народа је прихватио 36 нацрта закона, од којих су два  нацрта закона Закључком упућена у јавну расправу и задужени предлагачи  да је проведу.
            Дом народа је у заједничкој надлежности са Представничким домом донио 29 одлука, од којих је 15 одлука којима су одобрени међународни споразуми. У самосталној надлежности Дом народа је донио шест одлука.
Дом народа је прихватио 17 извјештаја који су, на основу закона, достављени Парламенту Федерације БиХ на разматрање и усвајање и пет информација којима се указује на стање и проблеме у појединим областима.
Дом народа је усвојио пет планова, од чега су три  финансијска плана, један стратешки план и један план пословања.
Дом народа је дао сагласност на Документ политике заштите дјеце без родитељског старања и породица под ризиком од раздвајања у Федерацији Босне и Херцеговине.
У складу са законом, Дом народа је донио Одлуку којом је дао сагласност на Статут Завода за контролу лијекова Федерације Босне и Херцеговине.
Дом народа је усвојио Оперативни план Владе Федерације за 2009. годину,  Социјални споразум за период 2009 -2010. године и Програм мјера за ублажавање посљедица глобалне економске кризе и унапређења пословног амбијента.
Такође, Дом народа је донио Декларацију о слободном новинарству, Декларацију  о осуди крвопролића на Блиском Истоку и Резолуцију о спречавању малољетничке деликвенције и поступању у случају насиља међу дјецом и младима.
На сједницама је донесен 31 закључак којим је Дом народа заузео став у вези са одређеним питањима која је разматрао, као и један број закључака, којима је обавезао Владу Федерације БиХ и надлежне органе за предузимање одређених мјера.
На редовним сједницама Дома народа постављено је 191 делегатско питање на која су надлежни органи дали 153 одговора. Делегати су покренули и 17 иницијатива за измјене и допуне појединих прописа или предузимање конкретних мјера од Владе Федерације БиХ и надлежних министарстава.
* * *
У функцији припрема сједница Дома народа, клубови делегата у Дому народа одржавали су своје сједнице. Такође су активно учествовали у отклањању дилема које су се јављале у току сједница, настојећи у што већој мјери да усагласе ставове и ријеше спорна питања, па су тиме допринијели ефикаснијем и квалитетнијем раду Дома.

врх странице

И З В Ј Е Ш Т A Ј
О РAДУ ДОМA НAРОДA ПAРЛAМЕНТA ФЕДЕРAЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Мандатни период 2002. до 2006. године


Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине конституисан је на сједници од 17.01.2003. године, на којој је извршена верификација мандата делегата у Дому народа, избор предсједавајућег и потпредсједавајућих Дома народа, предлагање кандидата за предсједника и потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине и изабрани су делегати у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, док је на првој сједници именован секретар Дома народа. На другој сједници извршен је избор предсједника и потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине, а на трећој сједници су изабрани предсједници и чланови радних тијела Дома народа.
На почетку мандатног периода, Дом народа је донио Пословник о раду Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине.
У овом мандатном периоду Дом народа је, поред Конституирајуће сједнице, одржао 32 редовне сједнице са 475 тачака дневног реда и 22 ванредне сједнице са 74 тачке дневног реда.
На овим сједницама Дом народа је разматрао и усвојио:
- Aмандмани на Устав Федерације Босне и Херцеговине
Дом народа је усвојио амандмане ЛXXXИX – XЦИВ, амандмане XЦВ – ЦИИ, амандмане ЦИИИ – ЦИВ, Aмандман ЦВ и амандмане ЦВИ – ЦВИИИ и донио Одлуке о њиховом проглашењу.
-Приједлози закона
Дом народа је усвојио је 225 приједлога закона (по хитном поступку 133, по скраћеном 29 и по редовном поступку 63).
У циљу побољшања текста закона Дом народа је усвојио 145 амандмана, који су поднесени на један број приједлога закона, од којих је већину Влада Федерације БиХ прихватила, док је остале амандмане Дом народа изгласао.
Дом народа и Представнички дом усвојили су 40 закона у различитом тексту од којих је 37 усаглашено у Заједничкој комисији оба дома Парламента Федерације БиХ за усаглашавање различито усвојених текстова приједлога закона, а три закона су враћена Влади Федерације БиХ, јер их Заједничка комисија није могла да усагласи. За два приједлога закона Клуб делегата хрватског народа покренуо је процедуру за заштиту виталног националног интереса. За Приједлог закона о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине Уставни суд
Федерације БиХ је утврдио да није повријеђен витални интерес, док је за Приједлог закона о Јавном сервису РТВ Федерације Босне и Херцеговине Уставни суд Федерације БиХ утврдио да је повријеђен витални интерес.
У овом периоду Високи представник за Босну и Херцеговину је својим одлукама прогласио 28 закона, од којих је касније Дом народа потврдио 26.
- Нацрти закона
Дом народа је прихватио 87 нацрта закона, од којих је 12 нацрта закона Закључком упућено у јавну расправу и задужена Влада Федерације БиХ или надлежно радно тијело самостално или заједно са одговарајућим радним тијелом Представничког дома да је проведу.
 Дом народа је, у заједничкој надлежности са Представничким домом, донио 70 одлука, од којих је 35 одлука којима су одобрени међународни споразуми, а у самосталној надлежности донио је 23 одлуке.
Дом народа је прихватио 30 извјештаја који су, на основу закона, достављени Парламенту Федерације БиХ на разматрање и усвајање и девет информација којима се указује на стање и проблеме у појединим областима.
Дом народа је разматрао и програме рада Владе Федерације БиХ за 2003., 2004. и 2006. годину, као и пзвјештаје о раду Владе Федерације БиХ за 2003., 2004. и 2005. годину.
У складу са законом, Дом народа је донио одлуке којима је дао сагласност на четири статута, и то: на Статут Завода пензијског и инвалидског осигурања, Статут ФЕРК-а, Статут Aгенције за банкарство Федерације БиХ и Статут Завода за здравствено осигурање и реосигурање.
Такође, Дом народа је донио и сљедеће акте којима је указао на стање, проблеме и потребе у одређеним подручјима и предложио мјере за њихово провођење:

 • Резолуцију о осуди изјаве премијера Републике Српске Пере Букејловића, дате на Конференцији за штампу у Источном Сарајеву 25.03.2005. године,
 • Резлуцију о геноциду у Сребреници и Босни и Херцеговини,
 • Резолуцију о указивању на стање, проблеме и потребе у подручју заштите националних, индивидуалних и колективних права на свим нивоима и у свим институцијама јавне власти у Федерацији БиХ,
 • Резолуцију о осуди злочина тоталитарних комунистичких режима,
 • Декларацију о куповини домаћих производа,
 • Препоруку за доношење Уредбе о начину и ограничењу извођења радова на реконструкцији матистралног пута М-5.

На сједницама је донесено 14 закључака којима је Дом народа заузео став у вези са одређеним питањима која је разматрао, као и један број закључака, којима је обавезао Владу Федерације БиХ и надлежне органе за предузимање одређених мјера.
На редовним сједницама Дома народа постављено је 241 делегатско питање на која су надлежни органи дали 162 одговора. Делегати су покренули и 83 иницијативе за измјене и допуне појединих прописа или предузимање конкретних мјера од Владе Федерације БиХ и надлежних министарстава.

* * *

У функцији припрема сједница Дома народа, клубови делегата у Дому народа одржавали су своје сједнице. Такође су активно учествовали у отклањању дилема које су се јављале у току сједница, настојећи у што већој мјери усагласити ставове и ријешити спорна питања, па су тиме допринијели ефикаснијем и квалитетнијем раду Дома.

* * *

Ефикасност рада Дома народа резултат је и одговорног рада делегата у оквиру сљедећих сталних радних тијела – комисија и одбора:
 
1.Комисија за уставна питања је одржала 9 сједница на којима је разматрала и Дому народа доставила мишљења о амандманима ЛXXXИX – XЦИВ, амандманима XЦВ – ЦИИ, амандманима ЦИИИ – ЦИВ, Aмандману ЦВ и о амандманима ЦВИ – ЦВИИИ.
2. Законодавно-правна комисија је одржала 67 сједница на којима је разматрала све нацрте и приједлоге закона који су достављени у парламентарну процедуру и у вези с тим Дому народа поднијела своје извјештаје.
Комисија је нарочито обратила пажњу на усклађеност нацрта и приједлога закона са Уставом Федерације Босне и Херцеговине и правним системом.
3. Aдминистративна комисија је одржала 30 сједница на којима су се разматрали и утврђивали приједлози аката којима се уређују питања накнада плаћа делегатима у Дому народа, као и питања накнада одређених материјалних трошкова делегата и дужносника, те доносила одговарајућа акта за њихову примјену. Такође је утврђивала и приједлоге за обезбјеђење средстава у Буџету Федерације БиХ потребних за рад Дома народа и коришћење тих средстава. Обављала је и послове у вези са обезбјеђењем станова за потребе Дома народа и одлучивала о додјељивању привременог смјештаја дужносницима.
Комисија је дала сагласност на Правилник о унутрашњој организацији Стручне службе Дома народа Парламента Федерације БиХ, као и сагласност на Правилник Заједничке службе Парламента Федерације БиХ.
4. Комисија за људска права и слободе је одржала 18 сједница на којима је разматрала 50 тачака дневног реда у вези са кршењем слобода и права грађана утврђених Уставом и законима Федерације БиХ и питања од значаја за заштиту људских права и основних слобода, која покрећу Омбудсмени, грађани, политичке организације, удружења грађана и др.
Комисија је разматрала годишње извјештаје о активностима Омбудсмена Федерације БиХ и годишње извјештаје Хелсиншког комитета за људска права у Босни и Херцеговини, те је у вези с тим у својим извјештајима указивала на повреде права избјеглих и расељених лица на слободан повратак и право на поврат одузете имовине, као и на право на рад, здравствену и социјалну заштиту.
У овом периоду Комисији су упућене 32 представке које је разматрала на својим сједницама са циљем сагледавања проблема на које се у представкама указује и изналажења могућности за њихово отклањање. Комисија је активно учествовала и у расправи која је вођена приликом усвајања закона из њеног дјелокруга.
 5. Комисија за одбрану и безбједност је одржала 23 сједнице на којима је разматрала 64 тачке дневног реда. Комисија је разматрала питања система политике у области одбране и безбједности Федерације БиХ, а посебну пажњу је посветила разматрању амандмана ЛXXXИX – XЦИВ на Устав Федерације БиХ, којима су створени услови неопходни за остваривање реформе у области одбране.
Комисија је остварила добру сарадњу са представницима Међународне заједнице који су у Босни и Херцеговини пратили стање у области одбране и безбједности.
Комисија је одржавала и заједничке сједнице са Комисијом за одбрану и безбједност Представничког дома.
6. Комисија за избор и именовања је одржала 17 сједница на којима је разматрала 34 тачке дневног реда, а на три заједничке сједнице са Комисијом за избор и именовања Представничког дома Парламента Федерације БиХ разматрала је пет тачака дневног реда.
На овим сједницама разматрана су питања у вези са избором, именовањем, постављењем и разрјешењем, као и друга питања из надлежности Дома народа.
 7. Комисија за информисање је одржала 15 редовних сједница и двије заједничке сједнице са члановима Комисије за информисање Представничког дома.
На својим сједницама Комисија је разматрала нацрте и приједлоге закона, других прописа и општих аката из области информисања, Информацију Регулаторне агенције за комуникације о додјели и коришћењу фреквенција и лиценци за рад електронских медија, Проблематику финансирања јавних медија у Федерацији БиХ, Додјелу фреквенција електронским медијима у Федерацији БиХ и др.
Комисија је, на основу представки и жалби грађана, упућивала и дописе надлежним институцијама које су се односиле на непокривеност радио-телевизијским сигналом и медијском блокадом. Комисија је остварила добру сарадњу и одржала четири састанка са представницима РТВ БиХ и два састанка са Регулаторном агенцијом за комуникације. Комисија је кроз разговоре са представницима ФТВ указала и на потребу веће сарадње.
Такође, Комисија је затражила од електронских и новинских медија потпуно и изворно информисање јавности о раду Парламента Федерације БиХ, као и директно преношење оних дијелова сједница домова који су од интереса за грађане Федерације БиХ.

* * *

На заједничкој сједници Комисије за информисање Дома народа и Комисије за информисање Представничког дома покренута је иницијатива за образовањем заједничког радног тијела на нивоу Парламента Федерације БиХ ради сагледавања цјелокупне проблематике јавних емитера. На основу тога формирана је повремена заједничка комисија за сагледавање цјелокупне проблематике електронских медија у државном власништву у Федерацији БиХ, која је до сада одржала шест сједница на којима се расправљало о овој проблематици. Повремена комисија је одржала и два састанка са представницима РТВ ФБиХ и један састанак са представницима Регулаторне агенције за комуникације.
8. Комисија за језичка питања је одржала 15 сједница на којима је пратила заступљеност употребе сва три језика и оба писма у материјалима о којима се расправљало на Дому народа. У вези с тим, Комисија је указивала на већи број грешака и пропуста који су се јављали у текстовима и који су могли довести до њиховог различитог тумачења.
Комисија је у својим извјештајима указивала на потребу доброг организовања лекторских служби које би сарађивале са ауторима материјала у свим фазама њихове израде.
 9. Комисија за равноправност полова је одржала 29 сједница на којима је разматрала 47 тачака дневног реда.
Комисија је у свом раду нарочито указала на нацрте и приједлоге закона који нису усаглашени са Законом о равноправности полова у Босни и Херцеговини, којим се прописује пуна равноправност у свим сферама друштва, а нарочито у области образовања, економији, запошљавању и раду, социјалној и здравственој заштити, спорту, култури, јавном животу и медијима. У вези с тим, Комисија је, уз сугестију Гендер Центра Владе Федерације БиХ предложила 18 амандмана на законе који нису били у складу са овим законом.
Делегација Парламента Федерације БиХ и Комисије за равноправност полова боравила је у радној посјети Сабору Републике Хрватске и Канцеларији за равноправност полова Републике Хрватске.
10. Мандатно-имунитетска комисија је одржала 17 сједница са 18 тачака дневног реда на којима је разматрала питања у вези са мандатом делегата у Дому народа, тј. верификацијом мандата и престанком мандата делегата.
Такође, Комисија је разматрала и Захтјев за оцјену уставности пред Уставним судом БиХ одређених чланова Закона о имунитету Босне и Херцеговине и Закона о имунитету Федерације БиХ који је поднијела група делегата Парламентарне скупштине БиХ. Разматрала је и Захтјев за оцјену уставности члана 8. Закона о имунитету Федерације БиХ који је поднио предсједавајући Савјета министара БиХ.
11. Одбор за економску и развојну политику, финансије и буџет је одржао 41 сједницу са 272 тачке дневног реда. У оквиру свога дјелокруга рада Одбор је пратио рад и остваривао значајну сарадњу са Федералним министарством финансија, као и другим федералним органима управе, управним организацијама, институцијама и другим субјектима у зависности од утврђеног дневног реда.
Одбор је био посебно ангажован по питањима анализе извјештаја о извршеној ревизији финансијског пословања институција извршне власти.
У оквиру активности Пројекта управне одговорности (ГAП) чланови Одбора су присуствовали презентацији о финансирању локалних самоуправа након увођења пореза на додану вриједност.
Чланови Одбора су присуствовали семинарима и међународним симпозијумима на којима су се разматрале актуелне теме из области финансија.
На основу Закључка Дома народа Одбор је, заједно са Одбором за привреду Дома народа, организовао и провео јавну расправу о Нацрту закона о порезу на доходак и о Нацрту закона о буџетима у Федерацији БиХ, те је извјештаје о проведеној јавној расправи са Приједлогом закључака доставио Дому народа на разматрање и усвајање.
Одбор је одржао и заједничку сједницу са Одбором за економску и финансијску политику Представничког дома на којој је разматран Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додану вриједност, након чега су доставили своје мишљење Управном добору Управе за индиректно опорезивање БиХ.
12. Одбор за привреду је одржао 23 сједнице са 203 тачке дневног реда. У оквиру свога дјелокруга рада Одбор је пратио рад и остваривао значајну сарадњу са Федералним министарством финансија, као и другим федералним органима управе, управним организацијама, институцијама и другим субјектима у зависности од утврђеног дневног реда.
Осим активности везаних непосредно за рад Дома народа, чланови Одбора су били ангажовани и у раду бројних сједница, састанака, округлих столова и других расправа из домена својих области, које су организовали органи власти, разне институције и други субјекти.
Одбор је заједно са Одбором за економску и развојну политику, финансије и буџет и надлежним радним радним тијелом Представничког дома, на основу Закључка Дома народа, организовао и провео јавну расправу о Нацрту закона о порезу на доходак, о Нацрту закона о буџетима у Федерацији БиХ и о Нацрту закона о рударству, те је извјештаје о проведеној јавној расправи са Приједлогом закључака доставио Дому народа на разматрање и усвајање.
13. Одбор за просторно уређење, екологију и стамбено-комуналне послове је одржао 20 сједница са 31 тачком дневног реда, од којих су четири сједнице биле заједничке са Одбором за денационализацију и приватизацију.
Одбор је, на основу Закључка Дома народа, организовао и провео јавне расправе о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о просторном уређењу, Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о грађењу, Нацрту закона о враћању, додјели и продаји станова и Нацрту закона о експропријацији.
У свом раду Одбор је сарађивао са Федералним министарством просторног уређења, као и надлежним министарствима и службама појединих кантона и општина.
 
14. Одбор за пољопривреду, водопривреду и шумарство је одржао 15 сједница са 24 тачке дневног реда. Одбор је у оквиру свог дјелокруга пратио рад и остваривао значајну сарадњу са Федералним министарством за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као и са другим федералним органима управе, управним организација, институцијама и заинтересованим субјектима.
Осим активности везаних непосредно за рад Дома народа, чланови Одбора су били ангажовани и у раду бројних сједница, састанака, округлих столова и других расправа из домена својих области, које су организовали органи власти, разне институције и други субјекти.
Одбор је такође учествовао и на Тематској сједници «Стратегија развоја пољопривреде и села Републике Српске у процесу стабилизације и придруживања» коју је организовао Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду Народне скупштине Републике Српске, као и на заједничком састанку надлежних одбора оба дома Парламента Федерације БиХ, Комисије за пољопривреду Скупштине Брчко Дистрикта и Одбора за пољопривреду Народне скупштине Републике Српске на тему «Унапређење конкурентности БиХ пољопривреде – улога законодавних тијела».
На основу Закључка Представничког дома, надлежни одбори оба дома Парламента Федерације БиХ присуствовали су радном састанку у Великој Кладуши на којем је сагледано опште стање привредног друштва «Aгрокомерц д.д.» у циљу доношења приједлога мјера.
На основу Закључка Дома народа, Одбор је организовао и провео јавну расправу о Нацрту закона о пољопривредном земљишту, те је Извјештај о проведеној јавној расправи доставио Дому народа на разматрање и усвајање.
 15. Одбор за денационализацију и приватизацију одржао је 13 сједница на којима је разматрао приједлоге и нацрте закона и друге материјале из свог дјелокруга рада.
Одбор је посебну пажњу посветио политици приватизације у Сектору телекомуникација у Федерацији Босне и Херцеговине и предложио Дому народа Закључке које је Дом усвојио.
 
16. Одбор за правду, општу управу и локалну самоуправу је одржао 36 сједница, на којима је разматрао, расправљао и давао мишљење, приједлоге и сугестије о приједлозима закона и нацртима закона, као и друге материјале из свог дјелокруга рада.
Одбор је разматрао амандмане на Устав Федерације БиХ и предложио делегатима Дома народа да их усвоји у предложеном тексту. Одбор је одржао и двије заједничке сједнице са Одбором за борачка и инвалидска питања, рад, здравствену и социјалну заштиту.
На основу Закључка Дома народа Одбор је организовао и провео јавне расправе о Нацрту породичног закона и о Нацрту закона о принципима локалне самоуправе, те је Извјештај о проведеним јавним расправама доставио Дому народа на разматрање и усвајање.
Чланови Одбора су у организацији УСAИД-а у Републици Чешкој учествовали у програму усавршавања на тему «Позиција општина у држави чланици Европске уније». Такође су учествовали у раду Савјета за реформу локалне самоуправе у организацији ГAП-а, као и на конференцијама, расправама, програмима усавршавања и семинарима. Одбор је успјешно сарађивао са осталим радним тијелима оба дома Парламента Федерације БиХ.
У овом одбору, три студента су обавила стажерску праксу по Програму НДИ (National Democratic Institute).
17. Одбор за повратак избјеглих, прогнаних и расељених лица је одржао 20 сједница на којима је разматрао 29 тачака дневног реда. Поред редовних сједница Одбор је одржавао и радне договоре на којима су сугерисана и предлагана рјешења за тешку повратничку проблематику.
Одбор је имао континуиране састанке са представницима Федералног министарства расељених лица и избјеглица на којима се расправљало о повратку избјеглих, прогнаних и расељених, те су његови чланови присуствовали семинарима које је одржало ово министарство у Бихаћу, Требињу, Сарајеву... Посебно је значајна заједничка посјета Одбора и Министарства Подрињу, гдје је сагледана комплетна ситуација повратничког живота и изанализиране могућности да се повратак учини одрживим.
 
18.Одбор за образовање, науку, културу, спорт и питање младих је одржао 22 сједнице са 28 тачака дневног реда, као и више радних договора на којима су се изналазила рјешења за актуелну проблематику.
Посебно мјесто у раду Одбора представљају, по Закључку Дома народа, радне посјете свим кантонима на којима се расправљало о актуелним питањима у образовању. Чланови Одбора су се на најнепосреднији начин упознали са стањем у области образовања, те давали одређене приједлоге и сугестије у циљу превладавања постојећих проблема. Након обиласка кантона, Одбор је сачинио Информацију о стању у образовању, коју је доставио Колегијуму Дома народа и Федералном министарству образовања и науке.
Одбор је остварио и добру сарадњу са Федералним министарством образовања и науке, јер су представници овог министарства били присутни на свим његовим сједницама и учествовали у раду. Добра сарадња била је и са кантоналним министарствима образовања која се нарочито потврдила приликом радне посјете.
 
19. Одбор за борачка и инвалидска питања, рад, здревствену и социјалну заштиту је одржао 30 сједница на којима је разматрана 81 тачка дневног реда.
Успјешно су проведене, на основу Закључка Дома народа, двије јавне расправе које су се односиле на Нацрт закона о Црвеном крсту и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. О проведеној јавној расправи Одбор је сачинио Извјештај и упутио га Дому народа на разматрање и усвајање.

врх странице

П Р Е Г Л Е Д 
закона усвојених у Дому народа (и у Представничком дому) Парламента Федерације БИХ у мандатном периоду 2002-2006. године

 1. Закон о Федералном тужилаштву
 2. Закон о допуни Закона о поступку уписа правних лица у судски регистар
 3. Закон о унутрашњим пословима Федерације БиХ
 4. Закон о измјенама и допунама Закона о Високом судском и тужилачком  вијећу у Федерацији БиХ
 5. Закон о имунитету Федерације БиХ
 6. Закон о измјенама и допунама Закона о банкама Федерације БиХ
 7. Закон о измјенама и допунама Закона о Aгенцији за банкарство Федерације БиХ
 8. Закон о трезору у Федерацији БиХ
 9. Закон о измјенама и допунама Закона о Влади Федерације БиХ
 10. Закон о федералним министарствима и другим органима федералне управе
 11. Закон о земљишним књигама
 12. Закон о измјенама и допунама Закона о Центру за едукацију судија и тужилаца тужитеља у Федерацији БиХ
 13. Закон о престанку важења Закона о обезбјеђењу депозита Федерације БиХ
 14. Закон о заштити од клевете Федерације БиХ
 15. Закон о измјенама и допунама Кривичног закона Федерације БиХ
 16. Буџет Федерације БиХ за 2003. годину
 17. Закон о извршењу Буџета Федерације БиХ за 2003.годину
 18. Закон о заштити околиша
 19. Закон о заштити природе
 20. Закон о заштити зрака
 21. Закон о заштити вода
 22. Закон о управљању отпадом
 23. Закон о фонду за заштиту околиша Федерације БиХ
 24. Закон о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ
 25. Закон о измјенама Закона о шумама
 26. Закон о државној служби
 27. Закон о статистици у Федерацији БиХ
 28. Закон о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа
 29. Закон о ликвидационом поступку
 30. Закон о стечајном потупку
 31. Закон о измјенама и допунама Закона о мјеници
 32. Закон о измјенама и допунама Закона о платним трансакцијама
 33. Закон о измјенама и допунама Закона о банкама
 34. Закон о измјени Закона о одбрани Федерације БиХ
 35. Закон о измјенама и допунама Закона о адвокатури Федерације БиХ
 36. Закон о измјенама Закона о облигационим односима
 37. Закон о допунама Закона о власничко-правним односима
 38. Закон о измјенама и допунама Закона о правосудном испиту
 39. Закон о измјенама и допунама Закона о поступку уписа правних лица у судски регистар
 40. Закон о измјенама и допунама Закона о обрту
 41. Закон о измјенама и допунама Закона о библиотечкој дјелатности
 42. Закон о измјенама и допунама Закона о туристичким заједницама и унапређивању туризма у Федерацији БиХ
 43. Закон о измјенама и допунама Закона о туристичко-угоститељској дјелатности
 44. Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима
 45. Закон о измјенама и допунама Закона о привредним коморама у Федерацији БиХ
 46. Закон о измјенама Закона о раду
 47. Закон о извршном поступку
 48. Закон о измјенама и допунама Закона о шумама
 49. Закон о Кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине
 50. Кривични закон Федерације Босне и Херцеговине
 51. Закон о заштити свједока под пријетњом и угрожених свједока
 52. Закон о измјени Закона о Радио-телевизији Федерације БиХ
 53. Закон о измјенама и допунама Закона о престанку Закона о напуштеним становима
 54. Закон о врстама и процентима физичке онеспособљености
 55. Закон о вијећу запосленика
 56. Закон о финансирању жељезничке инфраструктуре и сафинансирању путничког и комбинованог саобраћаја
 57. Закон о измјенама и допунама Закона о друштвима за управљање фондовима и о инвестиционим фондовима
 58. Закон о парничном поступку
 59. Закон о допунама Закона о регистрованим залогама на покретним стварима и чланским удјелима
 60. Закон о измјенама и допунама Закона о поступку пред Уставним судом Федерације БиХ
 61. Закон о новчаној подршци у примарној пољопривредној производњи
 62. Закон о измјенама и допунама Закона о поступку уписа правних лица у судски регистар
 63. Закон о престанку важења Закона о суду за људска права Федерације Босне и Херцеговине
 64. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на промет производа и услуга
 65. Закон о измјенама и допунама Закона о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине и финансирању Федерације Босне и Херцеговине
 66. Закон о измјенама и допунама Закона о утврђивању и остваривању потраживања грађана у поступку приватизације
 67. Закон о преносу и рјешавању неријешених захтјева за враћање у посјед стана на којем постоји станарско право или некретнина у власништва који су поднесени Комисији за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица
 68. Закон о матичној евиденцији о осигураницима права из пензијског и инвалидског осигурања
 69. Закон о измјенама и допунама Закона о посебном порезу на алкохол
 70. Закон о измјенама и допунама Закона о посебном порезу на безалкохолна пића
 71. Закон о измјенама и допунама Закона о посебном порезу на нафтне деривате
 72. Закон о измјенама и допунама Закона о посебном порезу на кафу
 73. Закон о измјенама и допунама Закона о посебном порезу на пиво
 74. Закон о измјени Закона о рачунању времена
 75. Закон о измјенама Закона о стечајном поступку
 76. Закон о мјеритељству Федерације БиХ
 77. Закон о измјенама и допунама Закона о помиловању
 78. Закон о трговини
 79. Закон о измјенама и допунама Закона о судијској и тужилачкој функцији у Федерацији БиХ
 80. Закон о измјенама и допунама Закона о Пореској управи Федерације БиХ
 81. Закон о измјенама и допунама Закона о продаји станова на којима постоји станарско право
 82. Закон о грађевинском земљишту Федерације БиХ
 83. Закон о измјени и допуни Закона о доприносима Федерације Босне и Херцеговине
 84. Закон о Црвеном крсту Федерације БиХ
 85. Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацији предузећа
 86. Закон о измјени Закона о порезу на плату
 87. Закон о измјенама и допунама Закона о провођењу Одлуке Комисије о заштити националних споменика успостављене према Aнексу 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини
 88. Закон о измјенама и допунама Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом
 89. Закон о измјенама и допунама Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називу насељених мјеста у одређеним општинама
 90. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на промет производа и услуга
 91. Закон о систему побољшања квалитета, безбједности и о акредитацији у здравству
 92. Закон о заштити становништва од заразних болести
 93. Закон о извршењу Буџета Федерације БиХ за 2004. годину
 94. Буџет за 2004. годину
 95. Закон о стандардној класификацији занимања
 96. Закон о слатководном рибарству
 97. Закон о привременом одлагању од извршења тражбина на основу извршних одлука не терет Буџета Федерације БиХ
 98. Закон о престанку важења Закона о унутрашњем платном промету
 99. Закон о поштанском промету Федерације Босне и Херцеговине
 100. Закон о измјенама и допунама Закона о федералним министарствима и другим органима федералне управе
 101. Закон о измјенама и допунама Закона о регистру вриједносних папира
 102. Закон о измјенама и допунама Закона о комисији за вриједносне папире
 103. Закон о контроли предмета од племенитих метала
 104. Закон о организацији органа управе у Федерацији БиХ
 105. Закон о измјенама и допунама Закона о судској полицији
 106. Закон о директном избору начелника у Федерацији Босне и Херцеговине
 107. Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији
 108. Закон о враћању, додјели и продаји станова
 109. Закон о измјенама и допунама Закона о слободним зонама
 110. Закон о правима бораца и чланова њихових породица
 111. Закон о измјенама и допунама Закона о посебном порезу на безалкохолна пића
 112. Закон о управљању и пословању у привредним друштвима са претежно државним капиталом у Федерацији БиХ
 113. Закон о јавним предузећима
 114. Закон у служби у војсци Федерације БиХ
 115. Закон о одбрани Федерације БиХ
 116. Закон о висини стопе затезне камате на неизмирене дугове
 117. Закона о измјенама и допунама Закона о утврђивању и остваривању потраживања грађана у поступку приватизације
 118. Закон о утврђивању и начину измирења унутрашњих обавеза
 119. Закона о измјени Закона о ванпарничном поступку
 120. Закон о измјени Закона о порезу на промет производа и услуга
 121. Закон о измјенама и допунама Закона о привременом одлагању од извршења потраживања на основу извршних одлука на терет буџета Федерације БиХ
 122. Закон о измјенама и допунама Закона о духану
 123. Закон о измјенама и допунама Закона о расељеним лицима –прогнаницима и избјеглицама – повратницима у Федерацији БиХ
 124. Закон о измјени Закона о регистрованим залогама на покретним стварима и чланским удјелима
 125. Закон о измјенама и допунама Закона о продаји станова на којима постоји станарско право
 126. Закон о измјенама и допунама Закона о обрту
 127. Закон о измјенама и допунама Закона о приватизацију предузећа
 128. Закон о измјенама Закона о државној служби у Федерацији БиХ
 129. Закон о измјенама и допунама Закона о државној служби у Федерацији БиХ
 130. Закон о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији БиХ
 131. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити вода
 132. Закон о судовима у Федрацији Босне и Херцеговине
 133. Закон о инвестирању јавних средстава
 134. Закон о управним споровима
 135. Закон о друштвима за осигурање у приватном осигурању
 136. Закон о осигурању од одговорности за моторна возила и остале одредбе у обавезном осигурању од одговорности
 137. Закон о измјенама Закона о друштвима за управљање фондовима и о инвестиционим фондовима
 138. Закон о престанку важења Закона о спречавању прања новца
 139. Измјене и допуне Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2004.г.
 140. Закон о расељенм лицима и повратницима у Федерацији Босне и Херцеговине и избјеглицама из Босне и Херцеговине
 141. Закон о правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица
 142. Закон о вјештацима
 143. Закон о рачуноводству и ревизији у Федерацији БиХ
 144. Закон о заштити од насиља у породици
 145. Закон о измјенама и допунама Закона о организацији пензијског и инвалидског осигурања Федерације БиХ
 146. Закон о кретању слијепог лица уз помоћ пса водича
 147. Буџет Федерације БиХ за 2005.годину
 148. Закон о извршењу Буџета Федерације БиХ за 2005.
 149. Закон о начину располагања непокретним стварима Босне и Херцеговине које користи Федерално министарство одбране војске Федерације БиХ
 150. Закон о унутрашњим пословима Федерације БиХ
 151. Закон о полицијским службеницима Федерације БиХ
 152. Закон о потицају развоју мале привреде
 153. Закон о престанку важења Закона о регистрованим залогама на покретним стварима и чланским удјелима
 154. Закон о унутрашњој и поморској пловидби
 155. Закон о измјенама и допунама Закона о помиловању
 156. Закон о измјенама и допунама Кривичног закона Федерације БиХ
 157. Закон о измјенама и допунама Закона о лијековима
 158. Закон о измјенама Закона о преносу и рјешавању неријешених захтјева за враћање у посјед стана на којем постоји станарско право или некретнине у власништву који су поднесени Комисији за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица
 159. Закон о регистрацији пословних субјеката у Федерацији БиХ
 160. Закон о измјени Закона о парничном поступку Федерације БиХ
 161. Закон о измјенама и допунама Закона о висини стопе затезне камате на неизмирена дуговања
 162. Закон о измјени Закона о кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине
 163. Закон о инспекцијама у Федерацији Босне и Херцеговине
 164. Закон о измјенама и допунама Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним општинама
 165. Закон о планирању и коришћењу земљишта на нивоу Федерације БиХ
 166. Закон о сјемену и садном материјалу шумских и хортикултурних врста дрвећа и грмља
 167. Закон о измјенама Закона о привредним друштвима
 168. Измјене и допуне Буџета Федерације БиХ за 2005.
 169. Закон о измјенама и допунама Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњих обавеза Федерације БиХ
 170. Закон о допунама Закона о здравственој заштити
 171. Закон о допуни Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним општинама
 172. Закон о прекршајима Федерације БиХ
 173. Закон о допунама Закона о парничном поступку
 174. Закон о измјенама и допунама Закона о адвокатури Федерације БиХ
 175. Закон о измјени Закона о регистрацији пословних субјеката у Федерацији БиХ
 176. Закон о престанку важења Закона о одбрани Федерације БиХ
 177. Закон о престанку важења Закона о служби у војсци Федерације БиХ
 178. Закон о допуни Закона о ванпарничном поступку
 179. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од клевете Федерације БиХ
 180. Закон о допунама Закона о доприносима
 181. Закон о измјенама Закона о државној служби Федерације БиХ
 182. Закон о водама
 183. Закон о измјенама и допунама Закона о земљишним књигама Федерације БиХ
 184. Закон о измјенама и допунама Закона о Федералном правобранилаштву
 185. Закон о о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању
 186. Закон о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине
 187. Закон о измјенама и допунама Закона о државној служби у Федерацији БиХ
 188. Закон о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине
 189. Закон о измјенама и допунама Закона о судовима у Федерацији Босне и Херцеговине
 190. Закон о измјенама и допунама Закона о федералним министарствима и другим органима федералне управе
 191. Закон о измјенама и допунама Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине
 192. Закон о ревизији институција у Федерацији Босне и Херцеговине
 193. Закон о измјенама и допунама Закона о продаји станова на којима постоји станарско право
 194. Закон о амнестији за недопуштено држање минско - експлозивних средстава и оружја у Федерацији БиХ
 195. Закон о ловству
 196. Закон о наплати и дјелимичном отпису доспјелих а неуплаћених доприноса за социјално осигурање
 197. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа
 198. Закон о измјенама Закона о заштити од насиља у породици
 199. Закон о измјенама Закона о Влади Федерцације БиХ
 200. Закона о измјенама Закона о федералним министарствима и другим органима федералне управе
 201. Закон о измјенама Закона о престанку важења Закона о одбрани Федерације БиХ
 202. Закон о измјени Закона о престанку важења Закона о престанку важења Закона о служби у војсци Федерације БиХ
 203. Закон о допуни Закона о извршном поступку
 204. Закон о измјенама Закона о влади Федерације БиХ
 205. Закон о измјенама и допунама Закона о федералним министарствима и другим органима федералне управе
 206. Закон о припадности јавних прихода у Федерацији БиХ
 207. Буџет Федерације БиХ за 2006. годину
 208. Закон о извршењу Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2006. годину
 209. Закон о измјенама и допунама Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњих обавеза Федерације БиХ
 210. Закон о измјенама и допунама Закона о помиловању
 211. Закон о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине
 212. Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Федерације БиХ
 213. Закон о правима изабраних функционера, носилаца извршних функција и савјетника у институцијама власти Федерације Босне и Херцеговине
 214. Закон о измјенама и допунама Закона о почетном билансу стања предузећа и банака
 215. Закон о измјенама Закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе
 216. Закон о измјенама Закона о стечајном поступку
 217. Закон о измјенама Закона о концесијама
 218. Закон о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању
 219. Закон о правима демобилисаних бранилаца и чланова њихових породица
 220. Закон о измјенама и допунама Закона о посебним правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица
 221. Закон о микрокредитним организацијама
 222. Закон о измјенама и допунама Закона о Aгенцији за банкарство Федерације БиХ
 223. Закон о измјенама и допунама Закона о Федералном правобранилаштву
 224. Закон о измјенама и допунама Закона о федералним министарствима и другим органима федералне управе
 225. Закон о водама

врх странице

Преглед закона и других аката које је усвојио Представнички дом,
а Дом народа није

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица – предлагач: Клуб посланика СДA у Представничком дому,
2. Приједлог закона о допуни Закона о здравственој заштити – предлагачи: Мустафа Aвдагић и Неџад Хаџић, посланици у Представничком дому,
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању – предлагач: Aзра Aлајбеговић, посланица у Представничком дому,
4. Приједлог закона о помиловању – предлагач: Шемсудин Мехмедовић, посланик у Представничком дому,
5. Приједлог закона о помиловању – предлагач: Клуб СДA у Представничком дому,
6. Приједлог закона о измјенама Закона о ревизији институција у Федерацији БиХ – предлагач: Комисија за избор и именовање Представничког дома,
7. Приједлог закона о измјени Закона о рударству – предлагач: Нермина Капетановић, посланик у Представничком дому,
8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о банкама - предлагач Влада Федерације БиХ,
9. Приједлог закона о преузимању дионичких друштава – предлагач: Влада Федерације,
10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о продаји станова на којима постоји станарско право – предлагач: Клуб посланика СДA у Представничком дому,
11. Нацрт закона о заштити права припадника националних мањина у Федерацији БиХ – предлагач Влада Федерације БиХ,
12. Ребаланс Средњорочног плана Жељезница Федерације БиХ Сарајево (2004-2008) са допуном Плана за 2009. годину и Ребаланс плана пословања Жељезница Федерације БиХ Сарајево за 2005. годину,
13. План рада ФЕРК-а за 2005. годину,
14.Извјештај о извршењу Финансијског плана Федералног фонда солидарности за 2005. годину,
15. Извјештај о раду Комисије за вриједносне папире Федерације БиХ за 2005. годину,
16. Финансијски план Комисије за вриједносне папире за 2006. годину, са Програмом рада за 2006. годину,
17. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о доприносима – предлагач: Изудин Кешетовић, посланик у Представничком дому,

 
Преглед закона и других аката које је усвојио Дом народа,
а Представнички дом није


1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о ограниченој употреби духанских прерађевнина,
2. Нацрт закона о премјеру и катастру некретнина,
3. Програм рада Владе Федерације БиХ за 2006. годину,
4. Извјештај о раду Владе Федерације БиХ за 2005. годину,
***
Приједлог закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине Представнички дом је усвојио са десет амандмана, које Влада Федерације није прихватила.
Дом народа је Приједлог овог закона усвојио у тексту како га је Влада предложила.
Овај приједлог закона усвојен је у различитом тексту у оба дома Парламента Федерације БиХ, а како више нису заказиване сједнице домова, није дошло до његовог усаглашавања.

Стручна служба Дома народа

врх странице

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Унесите појам за претрагу:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine