Парламент Федерације Босне и Херцеговине


Адреса:
Хамдије Крешевљаковића бр. 3
71000 Сарајево

Тел:
Централа 219-190


1

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дом народа - Правилник

(ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ)

 

П Р А В И Л Н И К

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ДОМА НАРОДА
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
СА СИСТЕМАТИЗАЦИЈОМ РАДНИХ МЈЕСТА
(ступио на снагу 20. 12. 2010. године) 
у пречишћени текст су уврштене
Одлука
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СА СИСТЕМАТИЗАЦИЈОМ РАДНИХ МЈЕСТА, која је ступила на снагу 7.12.2011. године
и
ОДЛУКА

О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СА СИСТЕМАТИЗАЦИЈОМ РАДНИХ МЈЕСТА И ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СА СИСТЕМАТИЗАЦИЈОМ РАДНИХ МЈЕСТА, која је ступила на снагу 26.9.2013. године

На основу одредби  Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр.: 29/03, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 и 4/12), одредби Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, број 49/05) и члана 52. а у вези са чланом 147. Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 35/05), Закона о платама и накнадама у органима власти Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ”, бр. 45/10 и 111/12) и члана 10. Одлуке о Стручној служби Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације БиХ», број 7/98), секретар Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, уз претходну сагласност Административне комисије Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ДОМА НАРОДА

ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
СА СИСТЕМАТИЗАЦИЈОМ РАДНИХ МЈЕСТА

 

ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)

Овим правилником утврђују се општи принципи, унутрашња организација, руковођење и управљање,  стручни колегијум и радна тијела, сарадња у обављању послова, програмирање и планирање рада, начин остваривања права и дужности из радних односа и дисциплинска одговорност, остваривање јавности рада и систематизација радних мјеста, као и остала питања везана за организацију и управљање Стручном службом Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Стручна служба).

Члан 2.
(Општи принципи)

Принципи законитости, транспарентности, јавности, одговорности, ефикасности, економичности и професионалне непристрасности поштују се у провођењу овог правилника и приликом извршавања задатака Стручне службе.

Члан 3.
(Послови Стручне службе)

Стручна служба обавља послове и задатке у складу са законом, Пословником о раду Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Одлуком о Стручној служби Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине  и овим правилником.
Послове у Стручној служби обављају државни службеници и намјештеници који испуњавају услове школске спреме, радног стажа и друге услове утврђене законом и овим правилником.

ДИО ДРУГИ - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Члан 4.
(Организационе јединице)

Стручна служба, као јединствена организациона јединица, састоји се од три унутрашње организационе једнице:
а) Канцеларија - Кабинет предсједавајућег и потпредсједавајућих Дома народа;
б) Канцеларија - Кабинет секретара Дома народа;
ц) Служба радних тијела Дома народа.

Одјељак А. ( Канцеларија - Кабинет предсједавајућег и потпредсједавајућих Дома народа)

Члан 5.
(Послови)

Канцеларија - Кабинет предсједавајућег и потпредсједавајућих Дома народа:

 1. обавља стручне, административне и друге послове везане за вршење дужности предсједавајућег и потпредсједавајућих, а који се односе на припрему и  обраду стручних материјала;
 2. врши израду студијско-аналитичких материјала за потребе предсједавајућег и потпредсједавајућих Дома народа;
 3. прати статус закона и других аката у парламентарној процедури и прати сједнице Дома народа и Представничког дома ради ажурирања веб странице Дома народа;
 4. организује састанке и  радне договоре;
 5. припрема службена саопштења о раду Дома народа;
 6. обавља и остале послове неопходне за рад Канцеларије - Кабинета.

 

Одјељак Б. ( Канцеларија - Кабинет секретара Дома народа )

Члан 6.
(Послови)
Канцеларија-Кабинет секретара Дома народа:

 1. припрема сједнице  Дома народа;
 2. припрема коначни текст законa и других прописа усвојених на сједницама Дома народа за објављивање у "Службеним новинама Федерације БиХ";
 3. одржава функционисање информационог система и ажурира веб страницу Дома народа;
 4. обезбјеђује ефикасно и економично коришћење људских, финансијских и материјалних ресурса Стручне службе путем извршавања административних задатака везаних за запошљавање државних службеника и намјештеника Стручне службе, те њихово руковођење и остваривање њихових права и обавеза, склапање уговора, планирање и извршавање буџета Стручне службе и обезбјеђује набавке, дистрибуцију и одржавање опреме Стручне службе;
 5. координише рад Стручног колегијума; 
 6. обезбјеђује комуникације унутар Стручне службе путем распоређивања телефонских позива, пријема, подјеле и слања поште, вођење евиденције о примљеној и отпремљеној кореспонденцији, архивирање цјелокупне документације коју изради и прими Стручна служба.

Одјељак Ц. (Служба радних тијела Дома народа)

Члан 7.
(Послови)

Служба радних тијела Дома народа:
- обавља стручне и друге послове из дјелокруга Дома народа који се односе на
припремање и организовање сједница радних тијела;
- припрема приједлоге аката, ставова и мишљења радних тијела;
- припрема извјештаје, записнике и друге акте и материјале потребне за рад
радних тијела;
- проучава  материјале  упућене радним тијелима;
- обезбјеђује давање стручних мишљења;
- припрема  програме рада радних тијела и њихово извршавање;
- прати статус закона и других аката из свог дјелокруга;
- информише јавност о раду Дома народа и радних тијела Дома народа;  
- обавља и остале послове у вези са дјелокругом радних тијела.

ДИО  ТРЕЋИ - РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ СТРУЧНОМ СЛУЖБОМ

Члан 8.
(Cекретар Дома народа)

Стручном службом руководи и управља секретар Дома народа, са овлашћењима и одговорностима утврђеним у закону и другим прописима и општим актима.
Секретар Дома народа организује и усклађује рад Стручне службе и одговоран је Дому народа за њен рад.
Секретар Дома народа, у односу на Стручну службу Дома народа, има статус  руководиоца самосталне федералне управе, односно установе.
Секретар Дома народа је налогодавац за финансијско и материјално пословање Стручне службе.
У случају одсутности или спријечености у пословима руковођења Стручном службом, секретара Дома народа замјењује службеник кога одреди секретар Дома народа, уз сагласност предсједавајућег и потпредсједавајућих Дома народа.

ДИО ЧЕТВРТИ – СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ И РАДНЕ ГРУПЕ

Члан 9.
(Стручни колегијум)

Ради разматрања начелних и других значајних питања из надлежности Стручне службе секретар Дома народа образује Стручни колегијум као савјетодавно тијело.

Члан 10.
(Радне групе)

За извршење задатака који захтијевају заједничке активности двије или више организационих јединица, секретар Дома народа може успоставити привремене или сталне радне групе у Стручној служби.
У ову сврху изузетно се могу, по уговору на одређено вријеме, ангажовати лица која нису запослена путем Агенције, у складу са законом.

ДИО ПЕТИ – САРАДЊА СА ДРУГИМ ТИЈЕЛИМА

Члан 11.
(Сарадња)

Стручна служба проводи своје активности у сарадњи са државним службама у Босни и Херцеговини.
У циљу ефикаснијег рада  Стручна служба непосредно сарађује са Стручном службом Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине и Заједничком службом Парламента Федерације Босне и Херцеговине.

ДИО ШЕСТИ – ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Члан 12.

Јавност рада Стручна служба остварује у складу са Законом о слободи приступа информацијама у Федерацији Босне и Херцеговине.

ДИО СЕДМИ -  ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ РАДА

Члан 13.
(Програм рада)

Дом народа доноси Програм рада у складу са Пословником о раду Дома народа.
Стручна служба ради у складу са Програмом рада Дома народа.
Програм рада садржи задатке Дома народа који проистичу из Устава Федерације, закона, планских докумената Федерације, као и друге послове и задатке у рјешавању питања од интереса за Федерацију.
Програм рада чине питања из дјелокруга Дома народа која ће се разматрати на сједници Дома  народа.
Програмом рада се утврђују послови и задаци Дома народа, њихов основни садржај и начин извршавања.
Програмом рада се утврђују носиоци послова и задатака, питања која се стављају на јавну расправу и рокови за разматрање појединих питања на сједницама Дома народа.
Радна тијела Дома народа при утврђивању својих обавеза и задатака придржавају се Програма рада Дома народа.

ДИО ОСМИ – НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА И ДУЖНОСТИ ИЗ РАДНИХ ОДНОСА И ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ

Одјељак А. (Права и дужности из радних односа)

Члан 14.
(Статус државних службеника)

Радни статус државног службеника у Стручној служби регулисан је Законом о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине, Законом о раду, Колективним уговором и другим прописима.

Члан 15.
(Статус намјештеника)

Запослени у Стручној служби који нису државни службеници имају статус намјештеника.
Радни статус намјештеника у Стручној служби регулиран је Законом о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине, Законом о раду, Колективним уговором и другим  прописима.

 

Одјељак Б. (Дисциплинска одговорност)

Члан 16.

Државни службеници и намјештеници запослени у Стручној служби подлијежу  дисциплинској одговорности у складу са законом и другим прописима.

ДИО ДЕВЕТИ - РАДНА МЈЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА

Одјељак А. ( Државни службеници )

Члан 17.

Послове основне дјелатности у Стручној служби обављају државни службеници.
Државни службеници су:
а) руководећи државни службеници и
б) остали државни службеници.

 1. Руководећи државни службеници

Члан 18.
(Секретар Дома народа)

Секретар Дома народа је руководећи државни службеник.

Члан 19.
(Помоћници секретара)

Помоћници секретара Дома народа су руководећи државни службеници.
Помоћници секретара Дома народа постављају се по потреби, а за свој рад непосредно одговарају секретару Дома народа у складу са Законом.
За  помоћнике секретара Дома народа могу се поставити службеници који имају високу стручну спрему, најмање пет година радног стажа на истим или сличним пословима након положеног стручног испита и који захтијевају одговорност, висок степен стручности и независности у обављању послова.
Помоћнике секретара Дома народа поставља секретар Дома народа у складу са Законом о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине.

б) Остали државни службеници

Члан 20.
Остали државни службеници су:

 1. секретар радног тијела;
 2. стручни савјетник;
 3. виши стручни сарадник;
 4. стручни сарадник.

Члан 21.

За секретара радног тијела може се поставити службеник који има високу стручну спрему, положен стручни испит и најмање четири године радног стажа на истим или сличним пословима који захтијевају одговорност, стручност и организационе способности у обављању послова.
За стручног савјетника може се поставити службеник који има високу стручну спрему, три године радног стажа на истим или сличним пословима који захтијевају висок степен стручности и независности, односно самосталности у обављању послова, те пуну личну одговорност.
За вишег стручног сарадника може се поставити службеник који има високу стручну спрему, двије године радног стажа на истим или сличним пословима који обавља одговорне послове у одређеној организационој јединици.
За стручног сарадника може се поставити службеник који има високу стручну спрему, једну годину радног стажа на истим или сличним пословима који  не захтијевају додатну стручну оспособљеност.

Члан 22.

Државне службенике из члана 21. овог правилника поставља секретар Дома народа у складу са Законом о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине.

Одјељак Б. (Намјештеници)

Члан 23.

Намјештеници обављају послове из надлежности Стручне службе који су функционално повезани са пословима основне дјелатности из надлежности Стручне службе и који непосредно доприносе да се послови основне дјелатности могу у цјелини, правилно и ефикасно обављати (допунски послови основне дјелатности и послови помоћне дјелатности). 
За обављање послова из надлежности Стручне службе утврђују се сљедеће категорије (врсте) радних мјеста намјештеника:
1) за намјештенике више школске спреме:
- виши самостални референт,
- самостални референт,

2) за намјештенике средње школске спреме:
- виши референт, односно ВКВ радник,
- референт, односно КВ радник.

Одјељак Ц. ( Систематизација радних мјеста )

Члан 24.

У Стручној служби систематизирано је укупно 35 радних мјеста, на која су распоређена 4 руководећа државна службеника, 21 остали државни службеник и  10 намјештеника.
Број и статус извршилаца за свако радно мјесто, званични називи, описи послова, услови за обављање послова, назив групе и сложеност послова, као и потребна стручна спрема  утврђени су у Систематизацији радних мјеста, која је  саставни дио овог правилника.

Одјељак Д. (Приправници)

Члан 25.

У циљу оспособљавања незапослених лица за самосталан рад у државној служби секретар Дома народа ће у току календарске године у складу са законом и другим прописима примити најмање два приправника ради обављања приправничког стажа.

ДИО ДЕСЕТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о унутрашњој организацији Стручне службе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са Систематизацијом радних мјеста,  број 02/Ц-05-607/09  од  01. 04. 2009. године и Одлука о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији Стручне службе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине са Систематизацијом радних мјеста, број 02/Ц-05-607-1/09  од  21. 06. 2010. године.

Члан 27.

Овај правилник ступа на снагу даном давања сагласности Административне комисије Дома народа.

Систематизација радних мјеста

врх странице

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Унесите појам за претрагу:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine