Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-1901

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Saopćenja 2014. godina - ARHIVA             Arhiva saopćenja po godinama

Sarajevo 5. decembar, 2014. godine

Konstituiran Zastupnički dom Parlamenta FBiH

1

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine konstituiran je u novome sazivu za naredni četverogodišnji mandat na sjednici održanoj 2. prosinca 2014. godine u Sarajevu.

2

4

Na početku sjednice predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva Stjepan Mikić  ovjerio je mandate, nakon čega su zastupnici dali svečanu izjavu i primili certifikate o izboru, čime su preuzeli svoje dužnosti zastupnika u Zastupničkome domu Parlamenta FBiH u novom sazivu za mandatno razdoblje 2014. - 2018. godine.

5

8

Izabrano je i novo rukovodstvo Doma. Za predsjedatelja izabran je Edin Mušić iz Stranke demokratske akcije (SDA), dok su za dopredsjedatelje imenovani  Marinko Čavara iz Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH) i Saša Mitrović iz Demokratske fronte.

7

6 9 10

11 12 13

1

Sarajevo 5. decembar, 2014. godine

Održan regionalni sastanak na temu “Komunikacija s građanima”

1

Predstavnici Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nazočili su 27. i 28. studenog 2014. regionalnom sastanku na temu „Komunikacija s građanima“ u Beogradu zajedno sa predstavnicima Parlamentarne skupštine BiH, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distikta BiH. Sastanak je organizirala Narodna skupština Republike Srbije u suradnji s Misijom OESS u Srbiji.

Na sastanku su predstavljeni pristup za javnost i transparentnost, multimedijalni sadržaji te Centar za edukaciju Narodne skupštine Republike Srbije, kao i iskustva Narodne skupštine Republike Crne Gore i Sabora Republike Hrvatske u komunikaciji s građanima.

Sudionici posjete istakli su značaj razmjene iskustava između parlamenata u regiji za jačanje učinkovitosti rada u odnosima s građanima, te su dali zajedničku potporu daljnjem održavanju sličnih aktivnosti.

1

Sarajevo 28. novembar, 2014. godine

Tomislav Martinović sastao se s veleposlanikom Crne Gore

1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović sastao se danas, 27. studenog 2014. godine s NJ.E. Draganom Đurovićem, veleposlanikom Crne Gore u Bosni i Hercegovini i Zorkom Kujović, tajnicom za konzularne poslove ovoga veleposlanstva.

Sastanak je održan povodom završetka diplomatske misije veleposlanika Đurovića u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je o povezanosti Bosne i Hercegovine i Crne Gore, osobito u gospodarstvu i turizmu, te Jadransko-jonskoj cesti i njenom značaju. Naglašen je i osobit napredak u dobrosusjedskim odnosima i međusobnoj suradnji ove dvije zemlje.

Predsjedatelj Martinović je upoznao veleposlanika s političkom situacijom u Bosni i Hercegovini i izbornim rezultatima, te provedbi i uspostavi vlasti na svim razinama u Bosni i Hercegovini.

Zaključeno je kako je zajednički interes BiH i Crne Gore punopravno članstvo u Europskoj uniji.

1

Sarajevo 27. oktobar, 2014. godine

Održana konferencija na temu ''Jačanje uloge radnih tijela u obavljanju nadzorne funkcije parlamenata/skupština''

1

U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni Hercegovini na Jahorini je 21. i 22. oktobra 2014. godine održana treća godišnja konferencija sekretara radnih tijela iz parlamenata/skupština u Bosni i Hercegovini, sa dnevnim redom „Jačanje uloge radnih tijela u obavljanju nadzorne funkcije parlamenata/skupština „ i „Pripreme za novi mandat i unapređenje saradnje“. Konferenciji su prisustvovali predstavnici službi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, Vijeća naroda  Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Konferenciji je prisustvovala Dragana Čuljković, sekretar Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu Državnog zbora Republike Slovenije koja je govorila o ulozi komisija i praksama u pružanju podrške provođenju parlamentarnog nadzora u Državnom zboru.

2 3

Nakon prezentacija  dobrih praksi o ulozi radnih tijela u provođenju parlamentarnog nadzora, i diskusije o pripremama osoblja komisija za novi mandat i preporukama za unapređenje interparlamentarne saradnje uz podršku novih rukovodstava parlamenata, te parlamentarnog nadzora,  usvojeni su zaključci i preporuke vezanih za poboljšanje parlamentarnog nadzora, pripremu osoblja komisija za novi mandat i jačanje interparlamentarne saradnje.

1

Sarajevo 1. oktobar, 2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NEZAVISNI/NEOVISNI ODBOR

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE 
DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

I.  Direktor Federalne uprave policije - broj izvršilaca:  1(jedan)
 
II. Opis poslova

Direktor  Federalne uprave policije obavlja sljedeće poslove:

 • nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije kojom rukovodi u skladu sa prioritetima koje odredi Vlada Federacije, uz konsultacije sa ministrom;
 • planira, upravlja, nadgleda i usmjerava cjelokupni rad Uprave policije;
 • neposredno rukovodi policijom, organiziranjem, objedinjavanjem i usavršavanjem rada Uprave policije;
 • nalaže upotrebu Specijalne policijske jedinice prilikom pružanja potpore iz člana 23. stav 2. ovog Zakona;
 • odobrava konačnu listu svih kandidata nominiranih za zapošljavanje policijskih službenika, potpisuje ugovore o radu i donosi rješenja o imenovanju, raspoređivanju, premještaju policijskih službenika, kao i raspoređivanju policijskih službenika na radna mjesta za koja je propisan niži čin, u skladu sa federalnim zakonom kojim su uređena prava i dužnosti policijskih službenika i obavlja druge poslove propisane tim zakonom;
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika u skladu sa federalnim zakonima kojima su uređena prava i dužnosti državnih službenika i namještenika;
 • sarađuje sa tužilaštvima, sudovima i drugim relevantnim pravosudnim organima u pitanjima iz nadležnosti Uprave policije;
 • priprema prijedloge potrebnih finansijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije, donosi odluke za sve finansijske i materijalne potrebe kojima se finansira rad Uprave policije i priprema izvještaje i preporuke u vezi sa budžetom, operacijama i osobljem koje podnosi ministru;
 • uspostavlja kooperativne i zajedničke akcije sa drugim nadležnim organima vlasti na svim nivoima organiziranja vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga Uprave policije na zahtjev ministra, Vlade Federacije, ili na vlastitu inicijativu;
 • odobrava i donosi odluke o finansijskim sredstvima potrebnim za rad Uprave policije, odgovoran je za utvrđivanje obaveza u vezi sa plaćama i naknadama zaposlenih, doprinosima poslodavca i ostalim doprinosima, troškovima za robe, usluge i nabavke sredstava za redovan rad u skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima za Upravu policije i računovodstvenim politikama korisnika budžeta i Trezora Federacije Bosne i Hercegovine i odobrava isplatu finansijskih sredstava u okviru odobrenih sredstava dodijeljenih Upravi policije;
 • redovno obavještava ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije.

            III.  Kandidat za direktora Federalne uprave policije treba da ispunjava sljedeće opće uvjete:

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine,
 • Da je stariji od 18 godina,
 • Opća zdravstvena sposobnost,
 • Da nije otpušten iz institucija državne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske mjere,
 • Da nije pokrenut krivični postupak ili da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo osim za krivična djela protiv sigurnosti prometa u skladu sa krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini,
 • Da nije obuhvaćen odredbom IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine.

IV. Pored općih uvjeta kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete:

 • Visoka stručna sprema (VII stepen), čin glavnog inspektora ili viši čin i najmanje tri godine rada u tom činu.
 • Najmanje 10 godina policijskog iskustva i najmanje četiri godine iskustva na rukovodnim radnim mjestima u policiji (isključujući period od 01. marta 1992. do 14. decembra 1995. godine), te da ima dokazanu mogućnost rukovođenja složenim operacijama. Rukovodnim radnim mjestom u policiji smatra se mjesto načelnika policijske uprave ili zamjenika rukovodioca organizacione jedinice ili viši položaj.

 V. Kandidat za  direktora Federalne uprave policije ne može biti:

 • Član političke stranke,
 • Osoba koja je ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou , ili postavljena na bilo koju poziciju od političke stranke,
 • Osoba koja je ili koja  je  bila  član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou,
 • Osoba protiv koje su Međunarodne policijske snage – IPTF, dostavile izvještaj o nesaradnji.

VI. Kandidat za direktora Federalne uprave policije uz prijavu je dužan dostaviti sljedeće dokaze (orginal ili ovjerene fotokopije)

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • Dokaz o stručnoj spremi i činu,
 • Dokaz o certificiranju od strane IPTF-a,
 • Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
 • Ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca),
 • Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca),
 • Ovjerene izjave kandidata da nije:
  - član političke stranke,
  - osoba koja je ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou  ili postavljena na bilo koju poziciju od političke stranke,
  - osoba koja je ili koja  je  bila  član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou,
  - osoba protiv koje su Međunarodne policijske snage – IPTF, dostavile izvještaj o nesaradnji,
  - otpušten iz institucija državne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske mjere,
  - pokrenut krivični postupak ili da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo osim za krivična djela protiv sigurnosti prometa u skladu sa krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini,
  - obuhvaćen odredbom IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine.

  VII. Mandat  direktora Federalne uprave policije je četiri godine, a može se   obnoviti samo za drugi uzastopni mandat na preporuku Nezavisnog/Neovisnog odbora.

VIII. Kandidati za direktora Federalne uprave policije koji uđu u uži izbor obavezni su dati pisanu izjavu o svom imovnom stanju te druge izjave koje se odnose na kandidate za direktora Federalne uprave policije, a koje će utvrditi Nezavisni/Neovisni odbor.
IX. Proces selekcije i imenovanja direktora policije   obuhvata: oglasnu kampanju, podnošenje aplikacijskog obrasca, provjeru, potvrđivanje, pisani test, selekciju, imenovanje, uklanjanje sa dužnosti i certifikaciju.

 X. Aplikacioni obrazac kandidati mogu preuzeti na web stranici Parlamenta Federacije BiH  http://www.parlamentfbih.gov.ba/dom_naroda/index.html.
XI. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“. Nepotpune i neblagovremene prijave na Konkursu neće biti razmatrane.

XII. Prijave o ispunjavanju uvjeta sadržanih u Konkursu dostaviti osobno ili poštom preporučeno Nezavisnom/Neovisnom odboru sa naznakom – za izbor direktora Federalne uprave policije
„ NE OTVARATI “ na adresu:

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Nezavisni /Neovisni odbor
Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

                                                                                        Predsjednik
                                                                                Nezavisnog /Neovisnog odbora
  
                                                                                           Sead Selman, s.r.

- - Aplikacioni obrazac - -

1

Sarajevo 1. oktobar, 2014. godine

Studijski posjet predstavnika Parlamenta FBiH Narodnoj skupštini
Republike Srbije

1

Predstavnici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine boravili su 25. i 26. rujna 2014. godine u studijskom posjetu Narodnoj skupštini Republike Srbije, zajedno sa predstavnicima Parlamentarne skupštine BiH, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distikta BiH.

2 3

Posjeta se odnosila na upoznavanje nazočnih sa organizacijom, strukturom i radom Generalnog tajništva, a osobito Službe za financije/proračun, proces pripreme, usvajanja i izvršenja proračuna, te interne revizije i kontrole u Narodnoj skupštini.

Sudionici posjete istakli su značaj razmjene iskustava između parlamenata u regiji za jačanje učinkovitosti rada službi, te su dali zajedničku potporu daljnjem održavanju sličnih aktivnosti.

Studijski posjet sponzorirala je Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini.

1

Sarajevo 19. septembar, 2014. godine

O B A V I J E S T
o otkazivanju nastavka 24. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

                       
Kolegij Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 19.9.2014. godine  donio Zaključak kojim se otkazuje nastavak 24. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazan za 19. 9.2014. godine u 14.00 sati.

1

Sarajevo 19. septembar, 2014. godine

Izvješće sa 29. izvanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održane 19. rujna 2014. godine

Na 29. izvanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine verificiran je mandat izaslaniku Mersedu Šerifoviću, koji je na dužnost izaslanika u Dom naroda imenovan ispred Skupštine Tuzlanskog kantona.
U nastavku sjednice razmatrane su dvije točke dnevnoga reda. Informacija o provedbi zaključaka usvojenih nakon razmatranja Informacije o stanju prava braniteljske populacije s Analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korišćenja prava iz oblasti braniteljsko - invalidske zaštite za razdoblje srpanj 2010. do 31. ožujka 2014. godine nije podržana većinom glasova izaslanika, dok je nakon razmatranja  Nacrta zakona o dopuni Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju sjednica prekinuta radi nedostatka kvoruma.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: 29.vanredna sjednica Doma naroda PFBiH 19.09.2014.godine

1

Sarajevo 10. septembar, 2014. godine

Zakazana 29. vanredna sjednica i nastavak 24. sjednice  Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za petak, 19. septembra 2014. godine.

29. vanredna sjednica je zakazana za 11 sati a nastavak 24. sjednice je zakazan za 14 sati.

Za 29. vanrednu sjednicu predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o provedbi zaključaka usvojenih nakon razmatranja Informacije o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite za period juli 2010. do 31. marta 2014. godine,
  - Izvještaj o stanju zaposlenosti boračke populacije u javnim preduzećima,
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagač: Jasenko Selimović, poslanik u Predstavničkom domu) - skraćeni postupak,
  - Mišljenje Vlade FBiH,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
 4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,
 5. Verifikacija mandata delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

  Za nastavak 24. sjednice preostale su sljedeće tačke:

9. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine,
10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno –oslobodilačkog  rata (predlagač: Klub delegata hrvatskog naroda)- hitni postupak,
11. Prijedlog zakona o privrednim društvima - hitni postupak,
12. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku - hitni postupak,
13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine –skraćeni postupak,
14. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - skraćeni postupak,
15. Prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih društava,
16. Prijedlog zakona o igrama na sreću,
17. Prijedlog zakona o unutrašnjem platnom prometu,
18. Prijedlog zakona o koncesijama,
19. Izbor i imenovanja,
20. Zaključak delegatkinje Vesne Nemec Klisure.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 25. august, 2014. godine

Izvještaj sa 28. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održane 25.8.2014. godine

Na 28. izvanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izaslanici su razmatrali   Informaciju o poduzetim aktivnostima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija na saniranju posljedica prirodne nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine(za period svibanj - kolovoz 2014. godine).
Nazočnima su se obratili premijer Vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, te premijeri Posavskog, Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona.
Informacija je primljena k znanju, a usvojen je zaključak kojim se zadužuje Vlada Federacije BiH da sukladno zaključku broj 6. usvojenom na sjednici Doma naroda 23. svibnja 2014. godine, nastavi kontinuirano informirati ovaj Dom o poduzetim aktivnostima na saniranju posljedica prirodne nesreće na području Federacije BiH.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: 28.vanredna sjednica Doma naroda PFBiH 25.08.2014.godine

1

Sarajevo 18. august, 2014. godine

Zakazana 28. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za ponedjeljak, 25. august 2014. godine u 12 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o pruženoj pomoći i sanaciji šteta na područjima ugroženim poplavama u julu i augustu 2014. godine
  - Izvjestitelj Vlada Federacije BiH- predsjednik Vlade

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 1. august, 2014. godine

Izvještaj sa 24. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održane 31.7.2014. godine

Na 24. sjednici  Doma naroda po hitnom postupku usvojeni su  Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
Usvojen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju podrške za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom (predlagač: Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda). 
Dom naroda razmotrio je Informaciju o realizaciji Zaključka 6. koji je usvojen nakon razmatranja Informacije o posljedicama prirodne nesreće i prijedloga mjera za njihovo saniranje. Informacija je primljena k znanju uz zaključak kojim se zadužuje Vlada FBiH da u roku od deset dana Domu naroda dostavi informacije o pruženoj pomoći u sanaciji šteta u poplavljenim područjima.  
Povučen je Amandman II Kluba delegata bošnjačkog naroda kojeg je Vlada FBiH prihvatila na sjednici Doma naroda prilikom razmatranja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu.
Dom naroda prihvatio je Informaciju o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju TE Banovići, bloka 1 - 300 MW - druga faza tenderskog procesa i Informaciju o aktivnostima na izboru projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekt izgradnje bloka 7- 450 MW u TE Tuzla - treća faza tenderskog postupka,  i dao saglasnost na Privremene smjernice elektoenergetske politike FBiH sa Odlukom o utvrđivanju Privremenih smjernica elektroenergetske politike za sve učesnike u elektroenergetskom sektoru.

Sjednica je prekinuta. O terminu nastavka bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: 24. sjednica Doma naroda PFBiH 31.07.2014.godine
Dio 2: 24. sjednica Doma naroda PFBiH 31.07.2014.godine

1

Sarajevo 1. august, 2014. godine

Izvještaj sa nastavka 23. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održane 31.7.2014. godine

U nastavku 23. sjednice Dom naroda Parlamenta FBiH prihvatio je Nacrt zakona o nedopuštenom oglašavanju,  Nacrt zakona o osiguranju,  Nacrt zakona o faktoringu, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u FBiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom  osiguranju i Nacrt zakona o ličnom imenu.
Dom naroda usvojio je Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta FBiH i revidiranih korisnika Budžeta FBiH za 2012. godinu. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu FBiH na dan 31. 12. 2012. godine primljena je  k znanju, a usvojen je i Zaključak delegata Mustafe Kurtovića  kojim je ministar Ante Krajina zadužen da pod hitno pristupi realizaciji Odluke o prihvatanju zaduženja na osnovu Sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Austrije za finansiranje Projekta  nabave, instalacije, obuke i održavanja medicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Goražde.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: Nastavak 23. sjednica Doma naroda PFBiH 31.07.2014.godine

1

Sarajevo 24. juli, 2014. godine

Prijedlog dnevnog reda 24. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koja će se održati u četvrtak, 31. juli 2014. godine nakon završetka nastavka 23. sjednice.

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o privrednim društvima,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku - hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine- skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih društava,
 8. Prijedlog zakona o igrama na sreću,
 9. Prijedlog zakona o unutrašnjem platnom prometu,
 10. Prijedlog zakona o koncesijama,
  - Izjašnjenje Vlade Federacije na amandmane na Prijedlog zakona o koncesijama koje su podnijeli Klub delegata hrvatskog naroda i delaegat Mustafa Kurtović,
 11. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 21. juli, 2014. godine

O B A V I J E S T
nastavak 23. sjednice i 24. sjednicu Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje da će se nastavak 23. sjednice održati u četvrtak, 31. juli 2014. godine u 11. sati , a nakon završetka 23. sjednice održat će se 24. sjednica Doma naroda.

              Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 21. juli, 2014. godine

Izvještaj sa 27. vanredne sjednice i nastavka 23. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održanih 18.7.2014. godine

Prije nastavka 23. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održana je 27. vanredna sjednica na kojoj su razmatrani i usvojeni Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i Prijedlog zakona o usmjeravanju i izdvajanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana.  
U nastavku 23. sjednice usvojeni su: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica (predlagač: Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH), Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona  (predlagač: Jasmin Duvnjak,  poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH), Prijedlog zakona o unutrašnjim poslovima FBiH, Prijedlog finansijskog  plana - Budžeta FERK-a za 2014. godinu, Prijedlog zakona o gradu Bihać, Prijedlog zakona o gradu Široki Brijeg, Prijedlog zakona o gradu Tuzla i Prijedlog zakona o gradu Zenica.
Prijedlog zakona  o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima  u krivičnom postupku skinut je s dnevog reda zbog neprisustva predlagača.  
Dom naroda prihvatio je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagači: Tomislav Martinović i Vesna Saradžić, delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH). Dom naroda usvojio je prijedlog Prostornog plana  područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Sliv rijeke Une“ za period 2007. - 2027. godine i donio Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između BiH i Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta zaštite od poplava Drine za BiH (BAFPP).

Sjednice u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: 27. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH 18.07.2014.godine
Dio 2: 27. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH 18.07.2014.godine
Dio 3: 27. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH 18.07.2014.godine

Dio 1: Nastavak 23. sjednica Doma naroda PFBiH 18.07.2014.godine
Dio 2: Nastavak 23. sjednica Doma naroda PFBiH 18.07.2014.godine

1

Sarajevo 15. juli, 2014. godine

O B A V I J E S T
o  nastavku 23. sjednice Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje da će se nastavak 23. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u petak, 18. jula 2014. godine u 11 sati.

              Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 11. juli, 2014. godine

Izvještaj sa 23. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održane 10.7.2014. godine

Jasenko Tufekčić izabran je za potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda na 23. sjednici Doma naroda jučer u Sarajevu.

Dom naroda usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, Prijedlog pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije BiH, Prijedlog zakona o nasljeđivanju u F BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: 23. sjednica Doma naroda PFBiH 10.07.2014.godine
Dio 2: 23. sjednica Doma naroda PFBiH 10.07.2014.godine

1

Sarajevo 1. juli, 2014. godine

Izvještaj sa 26. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održane 30.6.2014. godine

Na 26. vanrednoj sjednici Dom naroda je usvojio Prijedlog zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine u tekstu kako ga je predložila Vlada Federacije. Tom prilikom je usvojen Zaključak kojim se obavezuje Vlada Federacije da pristupi izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama, posebno u pogledu uređivanja rudarske inspekcije. Usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u tekstu kako ga je predložio Predstavnički dom. Delegati su usvojili Prijedlog zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom  i donijeli Odluku o prihvatanju dodatnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po IV Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu i Projektu između kreditanstalt  fur  wiederaufbau (kfw) Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i općina Tuzla i Zenica za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II i Odluku o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: 26. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH 30.06.2014.godine
Dio 2: 26. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH 30.06.2014.godine

1

Sarajevo 1. juli, 2014. godine

Izvještaj sa 25. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održane 30.6.2014. godine

Na nastavku 25. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine delegati su po hitnom postupku usvojili Prijedlog zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima u tekstu kako ih je usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Prihvaćen je Nacrt zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: 25. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH 30.06.2014.godine

1

Sarajevo 25. juni, 2014. godine

Zakazan nastavak 25. vanredne sjednice  i 26. vanrednu sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za ponedjeljak, 30. juni 2014. godine.

Nastavak 25. vanredne sjednice je zakazan za 14 sati, a 26. vanredna sjednica je zakazana za 15 sati.

Za 26. vanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 3. Prijedlog odluke o prihvatanju dodatnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po IV Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom
  - Dopunsko pismo namjere, koje je Vlada Federacije prihvatila na 50. hitnoj sjednici održanoj 23.6.2014. godine,
 4. Prijedlog odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma),
 5. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu i Projektu između kreditanstalt  fur  wiederaufbau (kfw) Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i općina Tuzla i Zenica za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II,
  - Nacrt Supsidijarnog Sporazuma o Zajmu i Projektu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora („Zajmoprimalac“) i  Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija („FBiH“)  za iznos od  11.000.000,00 EUR radi finansiranja Projekta vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za opštine Tuzla i Zenica,
  - Nacrt Ugovora o zajmu i projektu između KfW, Frankfurt na Majni (“KfW”) i  Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija  i trezora ("zajmoprimac") i Federacije Bosne i Hercegovine koju  predstavlja Federalno ministarstvo finansija  (“Federacija”) i općina Tuzla i Zenica  („agencije za provedbu projekta“) za iznos od 11,000,000 EUR - Program vodosnabdijevanja i kanalizacije u Bosni i Hercegovini II- Broj projekta: 2010 65 689,
  - Nacrt  Podugovora O Zajmu i Projektu Program vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za općinu Zenica između Federacije Bosne i Hercegovine  koju zastupa Federalno ministarstvo finansija i  Općine Zenica,
  - Nacrt  Podugovora o zajmu i projektu Program vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za općinu Tuzla Između Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa Federalno ministarstvo finansija i Općine Tuzla,
  - Nacrt  Podugovora o zajmu i projektu Program vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za općinu Zenica između Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa Federalno ministarstvo finansija i Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica,
  - Informacija o zajmu njemačke banke za obnovu i razvoj Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni  za financiranje Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II.

Sjednice će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 24. juni, 2014. godine

Zakazana 23. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 10. juli 2014. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 3. Prijedlog pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku – hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine- skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o Gradu Bihać- skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o Gradu Široki Brijeg- skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o Gradu Tuzla- skraćeni postupak,
 9. Prijedlog zakona o Gradu Zenica- skraćeni postupak,
 10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak (predlagači: Tomislav Martinović i Vesna Saradžić, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 11. Nacrt zakona o nedopuštenom oglašavanju,
 12. Nacrt zakona o osiguranju,
 13. Nacrt zakona o faktoringu,
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 15. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju,
 16. Nacrt zakoma o ličnom imenu,
 17. Strateški plan razvoja i organizovanja Službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014- 2016 godine (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma),
 18. Prijedlog odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma),
 19. Prijedlog finansijskog plana - Budžeta FERK-a za 2014. godinu,
 20. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 21. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2012. godine,
 22. Zaključak o osnivanju Kluba parlamentarki Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjednice će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 24. juni, 2014. godine

Izvještaj sa 25. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održane 23.6.2014. godine

Dom naroda nije podržao Prijedlog zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, koji je u parlamentarnu proceduru upućen po hitnom postupku. Obavljena je rasprava o Prijedlogu zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak, Prijedlogu zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima - hitni postupak i Nacrtu zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana. Sjednica je prekinuta. O terminu nastavka bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: 25. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH 23.06.2014.godine
Dio 2: 25. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH 23.06.2014.godine

1

Sarajevo 24. juni, 2014. godine

Izvještaj sa nastavka 23. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održane 23.6.2014. godine

Strateški plan razvoja i organiziranja Službe Parlamenta FBiH za period 2014-2016 godine (predlagač: Zakonodavnopravna komisija Predstavničkog doma) nije usvojen na 23. vanrednoj sjednici Doma naroda, održanoj 23. juna 2014. godine u Sarajevu. O Odluci o Zajedničkoj službi Parlamenta FBiH (predlagač: Zakonodavnopravna komisija Predstavničkog doma) Dom naroda izjasnit će se na narednoj sjednici.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: Nastavak 23. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH 23.06.2014.godine

1

Sarajevo 18. juni, 2014. godine

O B A V I J E S T
 o odgodi nastavka 23. vanredne sjednice i 25. vanredne sjednice  Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 

            Obavještenje da se nastavak 23. vanredne sjednice i 25. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koje su zakazane za srijedu, 18. juna 2014. godine odgađaju za ponedjeljak, 23. juna 2014. godine u 11 sati.

Sjednice će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 16. juni, 2014. godine

O B A V I J E S T
 o nastavak 23. vanredne sjednice i 25. vanrednu sjednicu  Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje da će se nastavak 23. vanredne sjednice i 25. vanrednu sjednicu  Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za srijedu, 18. juna 2014. godine.
Nastavak 23. vanredne sjednice je zakazan za 16 sati, a 25. vanredna sjednica je zakazana za 17 sati.
Za 25. vanrednu sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom -  hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima - hitni postupak,
 4. Nacrt zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo

1

Sarajevo 16. juni, 2014. godine

Izvještaj sa nastavka 23. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održane 16.6.2014. godine

U nastavku 23. vanredne sjednice Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine donio je Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivrede Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar za realizaciju Projekta izgradnje pumpne hidroelektrane Vrilo, sa Sporazumom o finansiranju i Projektom između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW”) i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora ("Zajmoprimac") i Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne" dioničko društvo Mostar (EP HZHB) ("Agencija za izvršenje projekta") - Pumpno-akumulacijska (reverzibilna) hidroelektrana Vrilo- (BMZ-br. 2009 65 657 i 2010 65 697).
Dom naroda donio je Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu  između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za realizaciju Projekta izgradnje hidroelektrane Janjići, kao i Sporazum o zajmu i Projektu  između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW”) i Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora ("Zajmoprimac") i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine, i Javnog preduzeća  Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (EP HZHB) ("Agencija za izvršenje projekta") hidroelektrana Janjići - (BMZ-br. 2011 65 339 i 2010 65 697), te Informaciju o zaduženju po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije  Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za  Projekat izgradnje Hidroelektrane Janjići.
Također, delegati su donijeli Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 28. oktobra 2008. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat Koridor Vc, Ugovor o Amandmanu broj 1 na Ugovor o zajmu od 28. oktobra 2008. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, Ugovor o Amandmanu broj 1 na Ugovor o podršci zajma od 28. oktobra 2008. godine između Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, Ugovor o Amandmanu broj 1 na Supsidijarni ugovor o zajmu od 28. oktobra 2008. godine između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, Ugovor o Amandmanu broj 1 na Ugovor o podzajmu od 22. decembra 2011. godine za Projekat Koridor Vc između Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija i Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, Informaciju o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu  na Ugovor o zajmu od 28. oktobra  2008. godine  između Bosne i Hercegovine i  Evropske banke za obnovu i razvoj za realiziranje Projekta Koridor Vc - dodatno finansiranje, Izvještaj o dinamici Projekta: Izgradnja Koridora Vc (završno sa 31.12.2013. godine), Izvještaj o dinamici Projekta: Izgradnja Koridora Vc (završno sa 31.3.2014. godine), Informacija o kreditu EBRD br. 38716 i povećanju kreditnog okvira za 25 miliona eura, Izvještaj o utrošku sredstava od 1.1.2011. - 1.1. 2014. godine, Prezentacija: Projekat izgradnje Koridora Vc.

Usaglašen je tekst Zakona o finansijskom konsolidiranju privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, a Strateški plan razvoja i organiziranja Službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014-2016 godine (predlagač: Zakonodavnopravna komisija Predstavničkog doma), i Prijedlog odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Zakonodavnopravna komisija Predstavničkog doma), bit će razmatrani u nastavku 23. vanredne sjednice koji je zakazan za srijedu, 18. juna 2014. godine u 16 sati.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: Nastavak 23. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH 16.06.2014.godine

1

Sarajevo 10. juni, 2014. godine

Studijski posjet predstavnika Parlamenta FBiH austrijskom Parlamentu

1

Predstavnici oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine boravili su od 1. do 7. lipnja 2014. godine u studijskom posjetu Odjelu za proračun Parlamenta Republike Austrije.

Tijekom ovoga posjeta održano je više sastanaka s predstavnicima austrijskog Parlamenta, predstavnicima političkih stranaka, revizorskog suda Republike Austrije, državnog Ureda za upravljanje učinkom, kao i Ministarstva financija te drugim institucijama uključenim u proračunski ciklus.

Sastanci su bili namijenjeni informacijama, primjerima i savjetima kako uspostava snažnih institucija za zakonodavnu potporu, poput planiranog Centra za javne financije i Proračun Federacije unutar Parlamenta Federacije BiH, može predstavljati učinkovitu stručnu potporu radnim tijelima Parlamenta FBiH i unaprijediti suradnju s izvršnom razinom vlasti, zatim povećati djelotvornost revizorskih izvješća, te unaprijediti horizontalnu i vertikalnu suradnju između institucija u odnosu na proračunska i revizorska pitanja.

2 3

Studijski posjet sponzorirao je Projekt jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), financiran od Američke agencije za međunarodni razvitak (USAID), a u okviru inicijative uspostave Centra za javne financije i Proračun Federacije unutar Parlamenta FBiH.

1

Sarajevo 9. juni, 2014. godine

O B A V I J E S T
 o nastavku 23. vanredne sjednice i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje da će se nastavak 23. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati u ponedjeljak, 16. juna 2014. godine sa početkom u 11 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 9. juni, 2014. godine

Studijska posjeta Saboru Republike Hrvatske

1

U okviru Twinning projekta "Jačanje uloge parlamenata u BiH u kontekstu evropskih integracija", u periodu 4.6.- 6.6.2014.godine u studijskoj posjeti Saboru Republike Hrvatske boravilo je 10 predstavnika parlamenata iz Bosne i Hercegovine, i to: po tri predstavnika iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i jedan predstavnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
U ime Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine studijskoj posjeti su prisustvovali: prof.dr. Sead Dizdarević, Daniela Čegar i Mirsad Talić

2- - 3

1

Sarajevo 6. juni, 2014. godine

Izvještaj sa 23. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine

Na 23. vanrednoj sjednici, 5. juna 2014. godine, Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine donio je Odluku o imenovanju Mirjane Čučković, sutkinje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u Ustavnom sudu FBiH.
Dom naroda usvojio je: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku FBiH, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sudovima u FBiH, Prijedlog zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, Prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, Prijedlog zakona o prekršajima, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (predlagač: Hafeza Sabljaković, poslanica u Predstavničkom domu), Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona FBiH i Prijedlog zakona o naftnim derivatima u FBiH.  

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: 23. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH 05.06.2014.godine

1

Sarajevo 6. juni, 2014. godine

Izvještaj sa nastavka 21. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U nastavku 21. vanredne sjednice usvojeni su sljedeći zaključci:

 • U roku 30 dana formirati tim za koordinaciju revizije u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i revizorskog tima za koordinaciju.
 • U roku 30 dana izvršiti usklađivanje sastava revizorskih timova u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i revizorskog tima za koordinaciju.
 • Izvršiti usklađivanje svih zakona koji reguliraju boračku oblast sa presudama Ustavnog suda FBiH i bez odgađanja otkloniti sve posljedice koje su nastupile do presuda Ustavnog suda FBiH.
 • U dogovoru sa Vladom Zapadnohercegovačkog kantona, u roku 15 dana ukloniti prepreke reviziji, izvršiti povrat pečata u grupe za vojnu evidenciju i uspostaviti isplate korisnicima invalidnina sa područja ovog kantona.
 • Do 31. jula 2014. godine izraditi zakon o jedinstvenom registru pripadnika Oružanih snaga i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koristeći preciznu ratnu evidenciju svih boračkih kategorija, i uputiti ga u parlamentarnu proceduru.
 • U roku 45 dana dostaviti Parlamentu FBiH nacrt zakona o demobilisanim borcima.
 • Do 15. jula 2014. godine u parlamentarnu proceduru uputiti zakon o izmjenama i dopunama Zakona o povoljnijem penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 • Zadužuje se Vlada FBiH da u dogovoru sa kantonalnim vladama donese program zapošljavanja boračke populacije.
 • U roku 60 dana pokrenuti procedure popune upražnjenih mjesta u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u skladu sa popisom stanovništva BiH iz 1991. godine. Popunu izvršiti u skladu sa odredbom člana 7. Zakona o pravima branilaca.
 • U roku 30 dana pristupiti izmjenama Zakona o pravima branilaca i njihovih porodica na način da se u postupku utvrđivanja stepena invaliditeta za ranjene i zarobljene tokom rata ne može utvrditi postotak invalidnosti manji od 20%.
 • U skladu sa međunarodnim ugovorom između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata hitno će okončati dostavu podataka traženih od Zavoda mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske.
 • Do 31. jula 2014. godine dostaviti Parlamentu FBiH informacije o stanju zaposlenosti pripadnika boračke populacije u odnosu na ukupan broj zaposlenih u javnim preduzećima, javnim ustanovama, organima i tijelima uprave na nivou Federacije sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine.
 • U roku 90 dana pristupiti izradi i dopuni postojećih zakonskih rješenja iz oblasti boračko - invalidske zaštite kako bi se ispravio diskriminatorski odnos prema braniocima koji nisu ostvarili svoja prava.
 • Rad organizacionih jedinica Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata uskladiti sa odredbama Zakona o federalnim ministarstvima.
 • Ovi zaključci bit će objavljeni u „Službenim novinama FBiH“.
  Podsjećamo, prije donošenja i usvajanja zaljučaka obavljena je rasprava o stanju prava boračke populacije. Dom je razmotrio Informaciju o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite za period juli 2010. - 31. mart 2014. godine (član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite (Službene novine Federacije BiH“, broj 82/09), nakon čega su klubovi naroda (Klub Hrvata i Klub Bošnjaka) predložili zaključke.
  Zaključci usvojeni na 21. vanrednoj sjednici Doma naroda rezultat su rada Komisije za usaglašavanje zaključaka u sastavu: Zijat Mušić, u ime kluba delegata bošnjačkog naroda, Ivo Tadić, u ime kluba delegata hrvatskog naroda, Zoran Jovanović, u ime kluba delegata srpskog naroda, i Ismar  Bratić, u ime Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: Nastavak 21. vanredne sjednice Doma naroda PFBiH  05.06.2014.godine
Dio 2:
Nastavak 21. vanredne sjednice Doma naroda PFBiH  05.06.2014.godine

1

Sarajevo 27. maj, 2014. godine

O B A V I J E S T
 o nastavku 21. vanredne sjednice i 23. vanrednoj sjednici Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje da će se nastavak 21. vanredne sjednice i 23. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati u četvrtak, 5. juna 2014. godine.

21. vanredna sjednica će se održati u 11 sati, a 23. vanredna sjednica će se održati u 14 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 26. maj, 2014. godine

Izvještaj sa 24. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine

Na 24. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, održanoj 23. maja 2014. godine, nakon razmatranja Informacije o posljedicama prirodne nesreće i prijedloga mjera za njihovo saniranje, usvojeni su sljedeći zaključci:

 • Dom naroda Parlamenta FBIH zahtijeva od Vlade FBiH i svakog ministarstva FBiH, javnih preduzeća, uprava i agencija u FBiH, da odmah i prioritetno, u okviru svojih nadležnosti poduzmu neophodne mjere saniranja posljedica prirodne nesreće u Federaciji BiH, izrade nove planove sistema zaštite od prirodnih nesreća te iste dostave Parlamentu FBiH.
 • Zadužuje se Vlada FBiH za koordinaciju pomoći ugroženim područjima, s ciljem najdirektnije saradnje s vladama kantona na ugroženim područjima. Držimo nužnim da treba posebno definirati karatkoročne i dugoročne mjere oporavka i revitalizacije poplavama ugroženih područja.
 • Dom naroda podržava inicijativu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH kojom traži od Agencije za bankarstvo Federacije BiH, i svih banaka koje posluju na području Federacije BiH, da za sva pravna i fizička lica koja su nastradala i pretrpila značajnu štetu u poplavama koje su se dogodile u proteklom periodu, urade reprogramiranje kreditnih obaveza za te osobe i poduzetnike u otplati glavnice kredita za najmanji rok od godinu dana do dvije godine i da se otplata kredita pomjeri za naredne dvije godine. Predlaže se Parlamentu Federacije BiH da zatraži od Vlade Federacije BiH da Odluku o raspodjeli sredstava od GSM licence stavi van snage i da se izvrši revizija te Odluke u smislu da se sredstva usmjere na poplavljena područja.
 • U cilju što uspješnijeg organiziranja donatorske konferencije s međunarodnim predstavnicima, pozivamo sve nivoe vlasti na što konkretniju saradnju u cilju dobivanja  neophodnih finansijskih sredstava za obnovu pogođenih područja.
 • Tražimo da se značajan dio sredstava predviđenih za programe poticaja poljoprivredne proizvodnje prenamjeni, te isti usmjeri u sanaciju šteta i obnovu poljoprivredne proizvodnje na ugroženim područijma.
 • Zadužuje se Vlada FBiH da mjesečno informira Dom naroda Parlamenta FBiH o pruženoj pomoći i sanaciji šteta ugroženim područjima. Predlaže se Domu naroda da se ova informacija razmatra kao prva tačka dnevnog reda svake naredne sjednice kako bi se osigurala transparentnost pri dodjeli pomoći i spriječile zloupotrebe.
 • Zadužuje se Vlada FBiH da, u roku od deset dana od dana usvajanja ovih zaključaka, pripremi po hitnoj proceduri Prijedlog zakona o osnivanju Fonda za elementarne nepogode u Federaciji BiH.
 • Traži se od policijskih i inspekcijskih organa u Federaciji BiH da spriječe svako moguće profiterstvo i zloupotrebljivanje novonastale situacije.
 • Preporučuje se nadležnim organima da u što kraćem roku razmotre mogućnost dodjele građevinskog zemljišta bez naknade u područjima u kojima je uništena imovina građana.
 • Kolegij Doma naroda preporučuje da se iz obračuna plaće za mjesec maj izdvoji iznos od 10% primanja zastupnika, te da se ta sredstva uplate na račun Fonda ili po izboru zastupnika kao pomoć osobama u ugroženim područjima.
 • Ovi zaključci bit će objavljeni u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Dom naroda usvojio je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. Dom naroda  dao je saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu i na Odluku o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: 24. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH  23.05.2014.godine
Dio 2:
24. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH  23.05.2014.godine

1

Sarajevo 21. maj, 2014. godine

Uposlenici Stručne službe volontiraju u Maglaju i Topčić polju

1

Uposlenici  Stručne službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 20. maja 2014. godine volonterski su učestvovali na saniranju nastalih šteta tokom poplava na području Maglaja i Topčić Polja.

2-3-4

5-6-7

1

Sarajevo 20. maj, 2014. godine

Zakazana 24. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za petak, 23. maja 2014. godine u 12 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o posljedicama prirodne nesreće i prijedlog mjera za njihovo saniranje,
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - hitni postupak,
  - Obrazlozenje hitnosti Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu,
  - Obrazlozenje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - hitni postupak,
 4. Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu,
  - Odluka o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu,

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 20. maj, 2014. godine

O B A V I J E S T
 o odgodi 21. vanredne sjednice i 23. vanredne sjednice Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

           
Obavještavam Vas da se 21. vanredna sjednica i 23. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koje su zakazane za petak, 23. maja 2014. godine odgađaju.

O datumu održavanja 21. vanredne sjednice i 23. vanredne sjednice Doma naroda bit ćete naknadno obaviješteni.

1

Sarajevo 19. maj, 2014. godine

Uposlenici Doma naroda Parlamenta Federacije uputili pomoć građanima Maglaja

1

Danas  19. maja . 2014. godine  državni službenici  i namještenici u Stručnoj službi Doma naroda uputili su skromnu pomoć ugroženim građanima na području Maglaja.

 

2- - - - - - - - 3

1

Sarajevo 15. maj, 2014. godine

Odgođene sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Za danas zakazane 21. i 23. izvanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odgađaju se radi nemogućnosti dolaska većeg broja izaslanika uslijed poplava i prekinutih prometnih komunikacija u većem dijelu Federacije BiH.

Nastavak 21. i 23. izvanredne sjednice održat će se 23. svibnja 2014. godine.

1

Sarajevo 8. maj, 2014. godine

Zakazana 23. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 15. maja 2014. godine u 13 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog odluke o imenovanju Mirjane Čučković, sutkinje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom - hitni postupak,
  - Amandmani Vlade Federacije,
 6. Prijedlog zakona o prekršajima - hitni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (predlagač: Hafeza Sabljaković, poslanica u Predstavničkom domu) - hitni postupak,
  - Mišljenje Vlade Federacije i Amandman Vlade Federacije,
 8. Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak,
 9. Strateški plan razvoja i organiziranja Službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014- 2016 godine (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma),
 10. Prijedlog odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma),
 11. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu  između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i  Javnog preduzeća Elektroprivrede Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar za realizaciju Projekta izgradnje crpne hidroelektrane Vrilo,
  - Sporazum o finansiranju i Projektu  između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW”) i Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora ("Zajmoprimac") i Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća "Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne" dioničko društvo Mostar (EP HZHB) ("Agencija za izvršenje projekta") -Crpno-akumulacijska (reverzibilna) hidroelektrana Vrilo- (BMZ-br. 2009 65 657 i 2010 65 697),
 12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu  između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i  Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne I Hercegovine d.d. Sarajevo za realizaciju Projekta izgradnje hidroelektrane Janjići,
  - Sporazum o zajmu i Projektu  između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW”) i Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora ("Zajmoprimac") i Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog poduzeća  Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (EP HZHB) ("Agencija za izvršenje projekta") hidroelektrana Janjići- (BMZ-br. 2011 65 339 i 2010 65 697),
  - Informacija o zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije  Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za  Projekt izgradnje hidroelektrane Janjići.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 8. maj, 2014. godine

Zakazan nastavak 21. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 15. maja 2014. godine u 11 sati.

Sjednica će se održati prema utvrđenom dnevnom redu:

 1. Stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite,
  - Informacija o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite za period juli 2010. - 31. mart 2014. godine (član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/09) (podnosilac: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-464/14 od 9.4.2014. godine,
  - Zaključak o formiranju Povjerenstva za usaglašavanje zaključaka koji su predložili Klub delegata hrvatskog naroda i Klub delegata bošnjačkog naroda

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 5. maj, 2014. godine

Izvještaj sa nastavka 21. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U nastavku 21. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanom 28. aprila 2014. godine, zaduženi su predstavnici klubova naroda da do sljedećeg nastavka, u dogovoru sa predstavnicima Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, usklade zaključke koji su podneseni nakon razmatranja Informacije o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite za period juli 2010. - 31. mart 2014. godine.  

Ukoliko takav dogovor ne bude postignut Dom naroda izjasnit će se, kako je rečeno, o pojedinačnim prijedlozima zaključaka klubova.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: Nastavak 21. vanredne sjednice Doma naroda PFBiH  28.04.2014.godine
Dio 2: Nastavak 21. vanredne sjednice Doma naroda PFBiH  28.04.2014.godine
Dio 3: Nastavak 21. vanredne sjednice Doma naroda PFBiH  28.04.2014.godine

1

Sarajevo 22. april, 2014. godine

Zakazan nastavak 21. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za ponedjeljak, 28. aprila 2014. godine u 11. sati.

Sjednica će se održati prema utvrđenom dnevnom redu:

 1. Stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite,
  - Informacija o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite za period juli 2010. - 31. mart 2014. godine (član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/09) (podnosilac: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-464/14 od 9.4.2014. godine,

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 21. april, 2014. godine

Sretan Uskrs 
svim vjernicima katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti!
Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

1

Sarajevo 14. april, 2014. godine

Izvještaj sa nastavka 22. i 21. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima i Prijedlog zakona o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, usvojeni su u nastavku 22. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanom 11. aprila 2014. godine u Sarajevu. 
Dom naroda prihvatio je Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu kao i Nacrt zakona o privrednim društvima. 
U nastavku 21. vanredne sjednice razmatrano je stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite, odnosno  Informacija o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite za period juli 2010. - 31. mart 2014. godine (član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/09) (podnosilac: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-464/14 od 9.4.2014. godine.
Sjednica je prekinuta za vrijeme rasprave. O terminu nastavka bit ćete naknadno obaviješteni.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: Nastavak 22. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH  11.04.2014.godine
Dio 2:
Nastavak 22. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH  11.04.2014.godine
Dio 1: Nastavak 21. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH  11.04.2014.godine
Dio 2:
Nastavak 21. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH  11.04.2014.godine

1

Sarajevo 9. april, 2014. godine

Zakazan nastavak 22. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za petak, 11. aprila 2014. godine u 11. sati.

Za  sjednicu su preostale slijedeće tačke dnevnog reda:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima - hitni  postupak,
 3. Prijedlog zakona o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 4. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu,
  Nacrt zakona o privrednim društvima,
  -Izvještaj o procjeni uticaja regulative na Zakon o privrednim društvima u Federacije BiH
  .

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 9. april, 2014. godine

Zakazan nastavak 21. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za petak, 11. aprila 2014. godine u 14. sati.

Sjednica će se održati prema utvrđenom dnevnom redu:

 1. Stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite,
  - Informacija o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite za period juli 2010. - 31. mart 2014. godine (član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/09) (podnosilac: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-464/14 od 9.4.2014. godine,

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


1

Sarajevo 4. april, 2014. godine

Izvještaj sa 21. i 22. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine

21. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je trebalo biti razmatrano  stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite prekinuta je i bit će nastavljena 11. aprila 2014. godine.
Dom naroda donio je zaključak kojim zadužuje Vladu FBiH da delegatima do 7. aprila dostavi materijal o stanju boračkih prava.
Na 22. vanrednoj sjednici koja je počela u 14 sati usvojen je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu nakon čega je sjednica prekinuta. O terminu nastavka 22. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH bit ćete blagovremeno obaviješteni.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: 21. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH  03.04.2014.godine
Dio 1:
22. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH  03.04.2014.godine
Dio 2: 22. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH  03.04.2014.godine
Dio 3: 22. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH  03.04.2014.godine

1

Sarajevo 4. april, 2014. godine

Maturanti iz Orašja posjetili Dom naroda Parlamenta FBiH

1

Učenici završnog razreda Školskog centra „Fra Martin Nedić“ iz Orašja posjetili su danas, 4. travnja 2014. godine, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu.

Učenike i nastavnike dočekali su i pozdravili izaslanik u Domu naroda Mijo Matanović, koji je u ovaj dom izabran iz Skupštine Posavskog kantona, Aldin Avdić, šef Službe radnih tijela, i Dijana Andrić Škobić, viša stručna suradnica za odnose s javnošću u Domu naroda.

2 3

Izaslanik Matanović poželio je dobrodošlicu gostima i predstavio ulogu kantonalnih izaslanika u Domu naroda, dok je Aldin Avdić nazočne upoznao sa ustrojstvom i radom Parlamenta Federacije BiH i procedurom usvajanja zakona.

Učenici su pokazali veliko zanimanje za zakonodavne procese i sudjelovanje javnosti u radu Parlamenta pri čemu im je prezentiran i  Centar za posjetitelje Parlamenta FBiH.

1

Sarajevo 2. april, 2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NEZAVISNI/NEOVISNI ODBOR

Na osnovu čl. 33. do 39. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 49/05) i člana 6. Poslovnika o radu Nezavisnog/Neovisnog odbora i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalne uprave policije, broj 01,02-08/14 od 12.03.2014.godine Nezavisni/Neovisni odbor,   o b j a v lj u j e 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ZAMJENIKA 
DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

I.   Zamjenik direktora Federalne uprave policije - broj izvršilaca:  1(jedan)
 
II. Opis poslova

Zamjenik direktora mijenja direktora u njegovom odsustvu, obavlja zadatke koje mu je povjerio direktor policije. U slučaju da direktor policije ne može vršiti svoja prava i dužnosti, zamjenik direktora ih vrši dok direktor ne bude u stanju da ih ponovo preuzme, ili dok se ne imenuje novi direktor. Zamjenik direktora za svoj rad odgovoran je direktoru policije.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva, u dijelu koji se odnosi na Upravu policije, potpunije će se utvrditi prava i dužnosti zamjenika direktora.

            III.  Kandidat za zamjenika direktora Federalne uprave policije treba da ispunjava sljedeće opće uvjete:

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine,
 • Da je stariji od 18 godina,
 • Opća zdravstvena sposobnost,
 • Da nije otpušten iz institucija državne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske mjere,
 • Da nije pokrenut krivični postupak ili da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo osim za krivična djela protiv sigurnosti prometa u skladu sa krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini,
 • Da nije obuhvaćen odredbom IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine.

 (Za dokazivanje  općih uvjeta iz četvrte, pete i šeste alineje dostaviti ovjerene izjave).

IV. Pored općih uvjeta kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete:

 • Visoka stručna sprema, čin glavnog inspektora ili viši čin i najmanje tri godine rada u tom činu.
 • Najmanje 10 godina policijskog iskustva i najmanje četiri godine iskustva na rukovodnim radnim mjestima u policiji (isključujući period od 01. marta 1992. do 14.decembra 1995. godine), te da ima dokazanu mogućnost rukovođenja složenim operacijama. Rukovodnim radnim mjestom u policiji smatra se mjesto načelnika policijske uprave ili zamjenika rukovodioca organizacione jedinice ili viši položaj.

 V. Kandidat za  zamjenika direktora Federalne uprave policije ne može biti:

 • Član političke stranke,
 • Osoba koja je ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou , ili postavljena na bilo koju poziciju od političke stranke,
 • Osoba koja je ili koja  je  bila  član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou,
 • Osoba protiv koje su Međunarodne policijske snage – IPTF, dostavile izvještaj o nesaradnji.

VI. Kandidat za zamjenika direktora Federalne uprave policije uz prijavu je dužan dostaviti sljedeće dokaze (orginal ili ovjerene fotokopije)

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • Dokaz o stručnoj spremi i činu,
 • Dokaz o certificiranju od strane IPTF-a,
 • Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
 • Ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca),
 • Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca),
 • Ovjerene izjave kandidata da nije: član političke stranke, osoba koja je ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou  ili postavljena na bilo koju poziciju od političke stranke, osoba koja je ili koja  je  bila  član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou i osoba protiv koje su Međunarodne policijske snage – IPTF, dostavile izvještaj o nesaradnji.

VII.  Mandat  zamjenika direktora Federalne uprave policije je četiri godine, a može se obnoviti samo za drugi uzastopni mandat na preporuku Nezavisnog/Neovisnog odbora.

VIII. Kandidati za zamjenika direktora Federalne uprave policije koji uđu u uži izbor obavezni su dati pisanu izjavu o svom imovnom stanju te druge izjave koje se odnose na kandidate za zamjenika direktora Federalne uprave policije, a koje će utvrditi Nezavisni/Neovisni odbor.

IX. Proces selekcije i imenovanja zamjenika direktora policije   obuhvata: oglasnu kampanju, podnošenje aplikacijskog obrasca, provjeru, potvrđivanje, pisani test, selekciju, imenovanje, uklanjanje sa dužnosti i certifikaciju.

X. Aplikacioni obrazac kandidati mogu preuzeti na web stranici Parlamenta Federacije BiH http://www.parlamentfbih.gov.ba/dom_naroda/index.html.

XI. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“. Nepotpune i neblagovremene prijave na Konkursu neće biti razmatrane.

XII. Prijave o ispunjavanju uvjeta sadržanih u Konkursu dostaviti osobno ili poštom preporučeno Nezavisnom/Neovisnom odboru sa naznakom – za izbor zamjenika direktora Federalne uprave policije
„ NE OTVARATI “ na adresu : Hamdije Kreševljakovića 3,  71000 Sarajevo.

                                                                                                                                                                                                                                     Predsjednik
                                                                                                             Nezavisnog /Neovisnog odbora
  
                                                                                                                            Sead Selman, s.r.

- - Aplikacioni obrazac - -

1

Sarajevo 31. mart, 2014. godine

Zakazana 22. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za za četvrtak, 3. aprila 2014. godine u 16 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - hitni  postupak,
 2. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu,
 3. Nacrt zakona o privrednim društvima .

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 27. mart, 2014. godine

Zakazana 21. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za za četvrtak, 3. aprila 2014. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite.

NAPOMENA: Sjednici će prisustvovati predstavnici udruženja koje će pozvati Odbor za boračka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Doma naroda

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 21. mart, 2014. godine

Izvještaj sa 22. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine

Na 22. redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj jučer u Sarajevu, potvrđena je Odluka predsjednika FBiH o imenovanju ustavnih sudija, Mirjane Čučković iz reda srpskog, i Vesne Budimir iz reda hrvatskog naroda.
Usvojeni su i: Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o zaštiti finansijskih usluga.
Prihvaćen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata.
Nije bilo potrebne većine u Domu naroda za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne Hercegovine, kao ni za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini.
Dom naroda verificirao je mandat Senaidu Begiću.  
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu skinut je s dnevnog reda do sljedeće sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH na kojoj će biti razmatran i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo, za period 1.1. 2008. - 31.12.2012. godine.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: 22. sjednica Doma naroda PFBiH  20.03.2014.godine
Dio 2: 22. sjednica Doma naroda PFBiH  20.03.2014.godine
Dio 3: 22. sjednica Doma naroda PFBiH  20.03.2014.godine

1

Sarajevo 12. mart, 2014. godine

Zakazana 22. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za za četvrtak, 20. marta 2014. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija mandata delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. a) Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju Mirjane Čučković za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda
  b) Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju Vesne Budimir za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak, (Vlada Federacije dostavila prijedlog da se razmatra po skraćenom postupku),
 5. Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine,
 9. Prijedlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini,
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2008. do 31.12.2012. godine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

Sarajevo 12. mart, 2014. godine

Predsjedatelj Martinović sastao se s predstavnicima OHR-a

1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović sastao se 11. ožujka  2014. godine s predstavnicima Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR) Michaelom Doyle, šefom Ureda visokog predstavnika, i Amrom Imamović, predstavnicom pravnog i političkog odjela.

Ovo je prvi posjet predstavnika OHR-a u BiH predsjedatelju Martinoviću od njegova preuzimanja predsjedateljske dužnosti, što je bila i prigoda za međusobno upoznavanje i razmjenu mišljenja. Na sastanku se razgovaralo i o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, političkim odnosima u Federaciji BiH, kao i o napretku, te obvezama na putu ka europskim integracijama

Sarajevo 11. mart, 2014. godine

Održana svečana ceremonija obilježavanja početka Twinning projekta u kontekstu europskih integracija

1

Ceremonija obilježavanja početka twinning projekta „Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u EU“, koji provode Narodna skupština Republike Mađarske i Narodna skupština Republike Francuske, održana je danas11. ožujka 2014. godine u velikoj dvorani Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Kratkim obraćanjima nazočne su pozdravili Peter Sorensen, voditelj Izaslanstva EU u  Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU, Dragan Čović, predsjedatelj Doma naroda, i Božo Ljubić, dopredsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH, László Kövér, predsjednik Narodne skupštine Republike Mađarske, Marcel Rogemont, predsjednik Skupine prijateljstva Parlamenta Francuske, Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda, i Tomo Vidović, v.d. predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, te Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, i Đorđa Kojić, predsjednik Skupštine Brčko Distrikta BiH. Pored navedenih, nazočni su bili brojni bosanskohercegovački i međunarodni dužnosnici, tajnici parlamenata i parlamentarni djelatnici, kao i sudionici projekta.

2 3

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta FBiH Tomislav Martinović ovom je prigodom naglasio kako ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju nije samo želja njezinih građana i institucija, nego i zemalja u regiji i svijetu, što dokazuje i namjera partnerskih zemalja Republike Mađarske i Republike Francuske da kroz dvogodišnji projekt pomognu jačanju uloge naših zakonodavnih institucija u procesu pristupanja europskoj uniji i provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Istaknuo je i osobit značaj projekta za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, budući da izaslanici u Domu naroda dolaze iz kantonalnih skupština, te će svoja iskustva i znanja moći prenijeti na niže razine zakonodavne vlasti u kontekstu prilagođavanja europskoj legislativi.

Predstavnici parlamenata partnerskih zemalja Mađarske i Francuske, gospoda Kover i Rogemont, podsjetili su na dosadašnju povezanost s Bosnom i Hercegovinom i naglasili spremnost da joj prijateljskim pristupom pomognu na europskom putu. Naglasivši kako je Mađarska najaktivnija zemlja Europske unije u parlamentarnim pripremama država budućih europskih članica, predsjednik Laszlo Kover je  rekao kako se još nisu susreli s ovakvim zakonodavnim uređenjem, što će predstavljati novi izazov u pronalasku idealnog modela za Bosnu i Hercegovinu.

Sarajevo 27. februar, 2014. godine

Izvještaj sa 2o. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine

Stanje bezbjednosti na prostoru Federacije BiH u kontekstu javnih protesta građana u periodu od 5. do 20. februara 2014. godine, razmatrano je danas na 20. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 
Nakon opsežne raprave Dom naroda je sa 41 glasom za i jednim suzdržanim, usvojio sljedeće zaključke:

 • Očuvanje ustavnog i demokratskog poretka, sigurnost građana i imovine treba biti glavni prioritet djelovanja svih institucija, medija i pojedinaca;
 • Potrebno je osigurati ustavno pravo na mirne proteste, ali i osigurati funkcioniranje svih institucija i javnih službi uključujući neometano odvijanje saobraćaja;
 • Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine da sačini Analizu funkcioniranja policijskih struktura i utvrdi odgovornost rukovodilaca zbog propusta u provođenju zakona, te predloži efikasan mehanizam koji će jasno definirati nadležnosti i odgovornosti;
 • Istrajati na otkrivanju počinilaca i organizatora počinjenja krivičnih djela tokom protesta i na efikasnom procesuiranju;
 • Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zahtijeva od tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini da prioritetno procesuiraju  sve predmete koji se odnose na privatizacijski i opći  privredni kriminal, te korupciju, a od sudskih organa traži da efikasno rješavaju ove predmete u skladu sa zakonima i javnim interesom i da informiraju Dom naroda o poduzetim aktivnostima;
 • Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine obavezuje se da će u narednom periodu prioritetno raditi na zakonskoj regulativi u oblasti primanja i naknada u ukupnome javnom sektoru, u oblasti socijalne politike, ekonomije, sigurnosti, s fokusom na izmjene zakonske regulative radi poboljšanja položaja građana, efikasnosti i odgovornosti  institucija javne vlasti. Nalaže se Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da pripremi odgovarajuće prijedloge zakona i drugih akata iz navedenih oblasti.                                                     

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Dio 1: 2o. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH  27.02.2014.godine
Dio 2: 2o. vanredna sjednica Doma naroda PFBiH  27.02.2014.godine

Sarajevo 25. februar, 2014. godine

Zakazana 2o. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za za četvrtak, 27. februara 2014. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Razmatranje stanja sigurnosti na području  Federacije Bosne i Hercegovine u kontekstu javnih protesta građana  u periodu od 5.2. do 20.2.2014. godine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

Sarajevo 25. februar, 2014. godine

Omogućen izravan prijenos sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine obavještava medije i širu javnost kako je omogućeno izravno praćenje sjednica ovoga doma putem web stranice www.parlamentfbih.gov.ba/dom_naroda/index.html

Probni online prijenos uspješno je izveden tijekom sjednice Doma naroda održane 6. veljače 2014. godine.

Otvorenost rada Doma naroda prema javnosti ovim je dodatno unaprijeđena, te je ispunjena i poslovnička obveza osiguravanja javnosti rada pravodobnim, potpunim i objektivnim informiranjem javnosti o svome radu.

Sarajevo 25. februar, 2014. godine

Na osnovu čl. 20., 23. do 26. i člana  30. Zakona o namještenicima u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02/c-34-1250/10 od 20.12.2010. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02/3-02-1688/11 od 07.12.2011. godine i Odluke o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa sistematizacijom radnih mjesta broj: 02/c-05-545/13 od 26.09.2013. godine,  sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem  namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
u Službu radnih tijela Stručne službe  Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
(do povratka namještenika sa porodiljskog odsustva)

 1. Viši  referent – administrativno-tehnički sekretar u Službi radnih tijela Stručne službe Doma naroda – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši administrativno-tehničke poslove i daktilografske poslove za potrebe predsjednika i zamjenika predsjednika komisija i sekretara komisija i odbora, vodi službenu evidenciju i izdaje uvjerenja, potvrde i druga akta o činjenicima o kojima se vodi službena evidencija, vrši poslove tehničkog sekretara,  vrši poslove kancelarijskog poslovanja i arhiviranja predmeta i akata. Pored općih uvjeta propisanih u članu  24.  Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene za obavljanje poslova radnog mjesta:

 1. SSS,
 2. najmanje 10 mjeseci radnog staža/iskustva  na istim ili sličnim poslovima,
 3. položen stručni ispit,
 4. poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je priložiti sljedeća dokumenta (originali ili ovjerene fotokopije):

  1. diploma o stručnoj spremi
  2. uvjerenje  o položenom stručnom ispitu,
  3. dokaz o radnom stažu /iskustvu  (ovjerena kopija radne knjižice ili uvjerenje iz službene evidencije poslodavca ili uvjerenje FZ PIO/MIO F BiH);
  4. dokaz o poznavanju rada na računaru
  5. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
  6. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
  7. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u BiH.
  8. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka namještenika sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.12.2014.godine.

Napomena: Kandidati koji nisu položili stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe, shodno članu 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH.

Prijave sa kratkom biografijom i traženim dokumentima osim ljekarskog uvjerenja, koje će izabrani kandidat naknadno priložiti,  treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa, putem pošte, preporučeno na adresu:

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Dom naroda
Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3
71000 Sarajevo
sa naznakom za
«Javni oglas za prijem  namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
u Službu radnih tijela Stručne službe  Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                                              SEKRETAR

                                                                                                              Izmir Hadžiavdić

1

Sarajevo 12. februar, 2014. godine

Kolegij Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, povodom novonastale situacije, je na zasjedanju, održanom 12. veljače 2014. godine, usvojio sljedeće:

ZAKLJUČKE

 1. Kolegij će nastaviti sa stalnim zasjedanjima i pratiti trenutačnu sigurnosnu situaciju;
 2. Kolegij obvezuje predsjedatelja Doma naroda da redovito održava sastanke sa v.d. predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH;
 3. Kolegij poziva sve institucije na svim razinama vlasti u BiH da redovito obavljaju svoje ustavne i zakonske obveze, sukladno svojim ustavnim i zakonskim nadležnostima;
 4. Kolegij poziva sve građane da u duhu tolerancije i na miran način iskazuju svoje zahtjeve i da se suzdržavaju od bilo kakvih međunacionalnih sukoba;
 5. Kolegij osuđuje svaku vrstu nasilja kojim se ugrožavaju životi i imovina i traži od nadležnih policijskih institucija da žurno i kontinuirano sačinjavaju detaljne informacije o stanju, te da iste dostavljaju Kolegiju Doma naroda Parlamenta FBiH.

1

Sarajevo 7. februar, 2014. godine

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Klub poslanika Stranke za BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH), usvojen je na 21. redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH.
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o likvidacionom postupku i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku usvojeni su u različitom tekstu u oba doma Parlamenta FBiH te ih je potrebno usaglasiti.  
Delegati su prihvatili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i Nacrt zakona o komasaciji, dok za Nacrt zakona o državnoj službi nije bilo potrebne većine u Domu naroda  Parlamenta FBiH.
Usvojen je Prijedlog strategije reforme penzijskog sistema u FBiH,  k znanju su primljeni izvještaji Visokog sudskog tužilačkog vijeća za 2011. i 2012. godinu, a prihvaćen je Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2012. godinu.

1

Sarajevo 5. februar, 2014. godine

Početak dvogodišnjeg Twinning projekta u kontekstu europskih integracija

1

 

Sastanak rukovodstva oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa voditeljem i timom Twinning projekta "Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu europskih integracija" održan je danas, 5. veljače 2014. godine u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

Voditelj projekta Zoltan Horvath prezentirao je koncept projekta kojeg provode Narodna skupština Republike Mađarske u konzorciju s Narodnom skupštinom Republike Francuske. Cilj projekta je jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u procesu pristupanja Europskoj uniji i provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Planirana je realizacija u dvije faze, pri čemu bi se prva odnosila na procjenu trenutačne situacije u Bosni i Hercegovini uključujući program edukacije parlamentarnih službenika, a druga na stvaranje smjernica i preporuka pomoću kojih bi se unaprijedili i uspostavili standardi europske unije u radu bh. parlamenata.

2 3

Projekat predviđa sedam komponenata, a to su: jačanje kapaciteta za strateško vođenje procesa pristupa EU i dijaloga sa Europskim parlamentom; jačanje mehanizama i kapaciteta za usklađivanje zakonodavstva; jačanje mehanizama nadzora vlade, nadzornih i regulatornih tijela i poboljšanje suradnje s vladom tijekom procesa pridruživanja EU; povećano sudjelovanje civilnoga društva i vidljivosti uloge parlamenata u procesu pridruživanja EU; razvitak redovite suradnje i koordinacije između Parlamentarne skupštine BiH, Narodne skupštine RS, Parlamenta FBiH i Skupštine Brčko Distrikta BiH; jačanje kapaciteta parlamentarnih zastupnika i uposlenika te poboljšanje upravljanja ljudskim resursima.
Planirano je da više od 100 eksperata iz Mađarske, Francuske i drugih 10 zemalja Europske unije provede više od 150 različitih aktivnosti u okviru navedenih komponenti.

Implementacija projekta službeno je započela u ponedjeljak, 3. veljače 2014. godine, a rukovodstvo oba doma Parlamenta Federacije BiH je izrazilo potpunu spremnost za sudjelovanje u implementaciji, te su osoblju projekta ustupili potrebne prostorije i opremu unutar federalnog Parlamenta kako bi se projekat neometano mogao odvijati.

Ovaj Twinning projekt trajat će dvije godine i financirat će se sredstvima iz IPA fonda Europske unije s ukupno raspoloživim proračunom od 3,5 milijuna eura.

BROŠURA TWINNING PROJEKAT JAČANJE ULOGE PARLAMENATA U BOSNI I HERCEGOVINI U KONTEKSTU EVROPSKIH INTEGRACIJA

1

Sarajevo 30. januar, 2014. godine

Predsjedatelj Martinović sastao se s predstavnicima Izaslanstva EU u BiH

1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović sastao se danas, 30. siječnja 2014. godine s Orlandom Fuscom, političkim savjetnikom i šefom Sekcije za vlade, parlament i političke stranke, i Lejlom Ramić-Mesihović, višom političkom službenicom Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Ovo je prvi posjet Izaslanstva EU u BiH predsjedatelju Martinoviću od njegova preuzimanja predsjedateljske dužnosti, što je bila i prigoda za međusobno upoznavanje i razmjenu mišljenja. Na sastanku se razgovaralo i o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, političkim odnosima u Federaciji BiH, kao i o napretku, te obvezama na putu ka europskim integracijama.

1

Sarajevo 24. januar, 2014. godine

Broj: 02/c-34-98/14
Sarajevo, 23.01.2014. godine

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe Federaije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02/c-34-1250/10 od 20.12.2010. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02/3-02-1688/11 od 07.12.2011. godine i Odluke o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizacij Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa sistematizacijom radnih mjesta broj: 02/c-05-545/13 od 26.09.2013. godine,  sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

INTERNI OGLAS

za prijem  namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
u Službu radnih tijela Stručne službe  Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

 1. Viši  referent – administrativno-tehnički sekretar u Službi radnih tijela Stručne službe Doma naroda – 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši administrativno-tehničke poslove i daktilografke poslove za potrebe predsjednika i zamjenika predsjednika komisija i sekretara komisija i odbora, vodi službenu evidenciju i izdaje uvjerenja, potvrde i druga akta o činjenicima o kojima se vodi službena evidencija, vrši poslove tehničkog sekretara,  vrši poslove kancelarijskog poslovanja i arhiviranja predmeta i akata.
Pored općih uvjeta propisanih u članu  24.  Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete utvrđene za obavljanje poslova radnog mjesta:

 1. SSS,
 2. najmanje 10 mjeseci radnog staža na istim ili sličnim poslovima,
 3. položen stručni ispit,
 4. poznavanje rada na računaru

Uz prijavu na interni oglas potrebno je priložiti sljedeća dokumenta (originali ili ovjerne fotokopije)

  1. diploma o stručnoj spremi
  2. uvjerenje  o ploženom stručnom ispitu,
  3. dokaz o radnom stažu
  4. dokaz o poznavanju rada na računaru
  5. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjesci)
  6. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
  7. dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na istim ili sličnim poslovima namještenika u organima državne službe na bilo kojem nivou vlasti.
  8. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u BiH.
  9. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka namještenika sa porodiljskog odsustva.

Napomena: Shodno članu 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijave sa kratkom biografijom i traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja internog oglasa, putem pošte, preporučeno na adresu:

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Dom naroda
Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3
71000 Sarajevo
sa naznakom za

«Interni oglas za prijem  namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
u Službu radnih tijela Stručne službe  Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine“

SEKRETAR
DOMA NARODA

Izmir Hadžiavdić s.r

1

Sarajevo 22. januar, 2014. godine

Zakazana 21. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za za četvrtak, 6. februara 2014. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o federalnim jedinicama(kantonima) (predlagač: Luka Faletar, delegat u Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - hitni postupak
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o likvidacionom postupku,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku,
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku,
 6. Nacrt zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine,
 7. Nacrt zakona o komasaciji,
 8. Prijedlog strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  -Uvod u strategiju,
  -Akcioni plan,
 9. a) Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
  b)Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 10. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva - pravobraniteljstva za 2012. godinu,
 11. Izbori i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

1

Početna stranica                                                                                                                            vrh stranice

Pogledajte saopćenja 2016. godina
Pogledajte saopćenja 2015. godina

Pogledajte saopćenja 2014. godina
Pogledajte saopćenja 2013. godina
Pogledajte saopćenja 2012. godina
Pogledajte saopćenja 2011. godina
Pogledajte saopćenja 2010. godina
Pogledajte saopćenja 2009. godina
Pogledajte saopćenja 2008. godina
Pogledajte saopćenja 2007. godina

 

 
 
Unesite pojam za pretragu:
 
 
  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine