Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-190

e-mail:
parlamentfbih@parlamentfbih.gov.ba

1

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Saopćenja 2014. godina                                     Arhiva saopćenja po godinama

Sarajevo 14. april, 2014. godine

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima i Prijedlog zakona o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, usvojeni su u nastavku 22. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanom 11. aprila 2014. godine u Sarajevu. 
Dom naroda prihvatio je Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu kao i Nacrt zakona o privrednim društvima. 
U nastavku 21. vanredne sjednice razmatrano je stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite, odnosno  Informacija o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite za period juli 2010. - 31. mart 2014. godine (član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/09) (podnosilac: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-464/14 od 9.4.2014. godine.
Sjednica je prekinuta za vrijeme rasprave. O terminu nastavka bit ćete naknadno obaviješteni.

1

Sarajevo 9. april, 2014. godine

Zakazan nastavak 22. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za petak, 11. aprila 2014. godine u 11. sati.

Za  sjednicu su preostale slijedeće tačke dnevnog reda:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima - hitni  postupak,
 3. Prijedlog zakona o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 4. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu,
  Nacrt zakona o privrednim društvima,
  -Izvještaj o procjeni uticaja regulative na Zakon o privrednim društvima u Federacije BiH
  .

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 9. april, 2014. godine

Zakazan nastavak 21. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za petak, 11. aprila 2014. godine u 14. sati.

Sjednica će se održati prema utvrđenom dnevnom redu:

 1. Stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite,
  - Informacija o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite za period juli 2010. - 31. mart 2014. godine (član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/09) (podnosilac: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-464/14 od 9.4.2014. godine,

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


1

Sarajevo 4. april, 2014. godine

21. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je trebalo biti razmatrano  stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite prekinuta je i bit će nastavljena 11. aprila 2014. godine.
Dom naroda donio je zaključak kojim zadužuje Vladu FBiH da delegatima do 7. aprila dostavi materijal o stanju boračkih prava.
Na 22. vanrednoj sjednici koja je počela u 14 sati usvojen je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu nakon čega je sjednica prekinuta. O terminu nastavka 22. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH bit ćete blagovremeno obaviješteni.

1

Sarajevo 4. april, 2014. godine

Maturanti iz Orašja posjetili Dom naroda Parlamenta FBiH

1

Učenici završnog razreda Školskog centra „Fra Martin Nedić“ iz Orašja posjetili su danas, 4. travnja 2014. godine, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu.

Učenike i nastavnike dočekali su i pozdravili izaslanik u Domu naroda Mijo Matanović, koji je u ovaj dom izabran iz Skupštine Posavskog kantona, Aldin Avdić, šef Službe radnih tijela, i Dijana Andrić Škobić, viša stručna suradnica za odnose s javnošću u Domu naroda.

2 3

Izaslanik Matanović poželio je dobrodošlicu gostima i predstavio ulogu kantonalnih izaslanika u Domu naroda, dok je Aldin Avdić nazočne upoznao sa ustrojstvom i radom Parlamenta Federacije BiH i procedurom usvajanja zakona.

Učenici su pokazali veliko zanimanje za zakonodavne procese i sudjelovanje javnosti u radu Parlamenta pri čemu im je prezentiran i  Centar za posjetitelje Parlamenta FBiH.

1

Sarajevo 2. april, 2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NEZAVISNI/NEOVISNI ODBOR

Na osnovu čl. 33. do 39. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 49/05) i člana 6. Poslovnika o radu Nezavisnog/Neovisnog odbora i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalne uprave policije, broj 01,02-08/14 od 12.03.2014.godine Nezavisni/Neovisni odbor,   o b j a v lj u j e 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ZAMJENIKA 
DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

I.   Zamjenik direktora Federalne uprave policije - broj izvršilaca:  1(jedan)
 
II. Opis poslova

Zamjenik direktora mijenja direktora u njegovom odsustvu, obavlja zadatke koje mu je povjerio direktor policije. U slučaju da direktor policije ne može vršiti svoja prava i dužnosti, zamjenik direktora ih vrši dok direktor ne bude u stanju da ih ponovo preuzme, ili dok se ne imenuje novi direktor. Zamjenik direktora za svoj rad odgovoran je direktoru policije.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva, u dijelu koji se odnosi na Upravu policije, potpunije će se utvrditi prava i dužnosti zamjenika direktora.

            III.  Kandidat za zamjenika direktora Federalne uprave policije treba da ispunjava sljedeće opće uvjete:

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine,
 • Da je stariji od 18 godina,
 • Opća zdravstvena sposobnost,
 • Da nije otpušten iz institucija državne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske mjere,
 • Da nije pokrenut krivični postupak ili da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo osim za krivična djela protiv sigurnosti prometa u skladu sa krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini,
 • Da nije obuhvaćen odredbom IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine.

 (Za dokazivanje  općih uvjeta iz četvrte, pete i šeste alineje dostaviti ovjerene izjave).

IV. Pored općih uvjeta kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete:

 • Visoka stručna sprema, čin glavnog inspektora ili viši čin i najmanje tri godine rada u tom činu.
 • Najmanje 10 godina policijskog iskustva i najmanje četiri godine iskustva na rukovodnim radnim mjestima u policiji (isključujući period od 01. marta 1992. do 14.decembra 1995. godine), te da ima dokazanu mogućnost rukovođenja složenim operacijama. Rukovodnim radnim mjestom u policiji smatra se mjesto načelnika policijske uprave ili zamjenika rukovodioca organizacione jedinice ili viši položaj.

 V. Kandidat za  zamjenika direktora Federalne uprave policije ne može biti:

 • Član političke stranke,
 • Osoba koja je ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou , ili postavljena na bilo koju poziciju od političke stranke,
 • Osoba koja je ili koja  je  bila  član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou,
 • Osoba protiv koje su Međunarodne policijske snage – IPTF, dostavile izvještaj o nesaradnji.

VI. Kandidat za zamjenika direktora Federalne uprave policije uz prijavu je dužan dostaviti sljedeće dokaze (orginal ili ovjerene fotokopije)

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • Dokaz o stručnoj spremi i činu,
 • Dokaz o certificiranju od strane IPTF-a,
 • Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
 • Ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca),
 • Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca),
 • Ovjerene izjave kandidata da nije: član političke stranke, osoba koja je ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou  ili postavljena na bilo koju poziciju od političke stranke, osoba koja je ili koja  je  bila  član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou i osoba protiv koje su Međunarodne policijske snage – IPTF, dostavile izvještaj o nesaradnji.

VII.  Mandat  zamjenika direktora Federalne uprave policije je četiri godine, a može se obnoviti samo za drugi uzastopni mandat na preporuku Nezavisnog/Neovisnog odbora.

VIII. Kandidati za zamjenika direktora Federalne uprave policije koji uđu u uži izbor obavezni su dati pisanu izjavu o svom imovnom stanju te druge izjave koje se odnose na kandidate za zamjenika direktora Federalne uprave policije, a koje će utvrditi Nezavisni/Neovisni odbor.

IX. Proces selekcije i imenovanja zamjenika direktora policije   obuhvata: oglasnu kampanju, podnošenje aplikacijskog obrasca, provjeru, potvrđivanje, pisani test, selekciju, imenovanje, uklanjanje sa dužnosti i certifikaciju.

X. Aplikacioni obrazac kandidati mogu preuzeti na web stranici Parlamenta Federacije BiH http://www.parlamentfbih.gov.ba/dom_naroda/index.html.

XI. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“. Nepotpune i neblagovremene prijave na Konkursu neće biti razmatrane.

XII. Prijave o ispunjavanju uvjeta sadržanih u Konkursu dostaviti osobno ili poštom preporučeno Nezavisnom/Neovisnom odboru sa naznakom – za izbor zamjenika direktora Federalne uprave policije
„ NE OTVARATI “ na adresu : Hamdije Kreševljakovića 3,  71000 Sarajevo.

                                                                                                                                                                                                                                     Predsjednik
                                                                                                             Nezavisnog /Neovisnog odbora
  
                                                                                                                            Sead Selman, s.r.

- - Aplikacioni obrazac - -

1

Sarajevo 31. mart, 2014. godine

Zakazana 22. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za za četvrtak, 3. aprila 2014. godine u 16 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - hitni  postupak,
 2. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu,
 3. Nacrt zakona o privrednim društvima .

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 27. mart, 2014. godine

Zakazana 21. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za za četvrtak, 3. aprila 2014. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite.

NAPOMENA: Sjednici će prisustvovati predstavnici udruženja koje će pozvati Odbor za boračka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Doma naroda

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

1

Sarajevo 21. mart, 2014. godine

Na 22. redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj jučer u Sarajevu, potvrđena je Odluka predsjednika FBiH o imenovanju ustavnih sudija, Mirjane Čučković iz reda srpskog, i Vesne Budimir iz reda hrvatskog naroda.
Usvojeni su i: Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o zaštiti finansijskih usluga.
Prihvaćen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata.
Nije bilo potrebne većine u Domu naroda za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne Hercegovine, kao ni za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini.
Dom naroda verificirao je mandat Senaidu Begiću.  
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu skinut je s dnevnog reda do sljedeće sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH na kojoj će biti razmatran i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo, za period 1.1. 2008. - 31.12.2012. godine.

1

Sarajevo 12. mart, 2014. godine

Zakazana 22. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za za četvrtak, 20. marta 2014. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija mandata delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. a) Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju Mirjane Čučković za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda
  b) Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju Vesne Budimir za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak, (Vlada Federacije dostavila prijedlog da se razmatra po skraćenom postupku),
 5. Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine,
 9. Prijedlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini,
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2008. do 31.12.2012. godine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

Sarajevo 12. mart, 2014. godine

Predsjedatelj Martinović sastao se s predstavnicima OHR-a

1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović sastao se 11. ožujka  2014. godine s predstavnicima Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR) Michaelom Doyle, šefom Ureda visokog predstavnika, i Amrom Imamović, predstavnicom pravnog i političkog odjela.

Ovo je prvi posjet predstavnika OHR-a u BiH predsjedatelju Martinoviću od njegova preuzimanja predsjedateljske dužnosti, što je bila i prigoda za međusobno upoznavanje i razmjenu mišljenja. Na sastanku se razgovaralo i o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, političkim odnosima u Federaciji BiH, kao i o napretku, te obvezama na putu ka europskim integracijama

Sarajevo 11. mart, 2014. godine

Održana svečana ceremonija obilježavanja početka Twinning projekta u kontekstu europskih integracija

1

Ceremonija obilježavanja početka twinning projekta „Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u EU“, koji provode Narodna skupština Republike Mađarske i Narodna skupština Republike Francuske, održana je danas11. ožujka 2014. godine u velikoj dvorani Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Kratkim obraćanjima nazočne su pozdravili Peter Sorensen, voditelj Izaslanstva EU u  Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU, Dragan Čović, predsjedatelj Doma naroda, i Božo Ljubić, dopredsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiH, László Kövér, predsjednik Narodne skupštine Republike Mađarske, Marcel Rogemont, predsjednik Skupine prijateljstva Parlamenta Francuske, Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda, i Tomo Vidović, v.d. predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, te Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, i Đorđa Kojić, predsjednik Skupštine Brčko Distrikta BiH. Pored navedenih, nazočni su bili brojni bosanskohercegovački i međunarodni dužnosnici, tajnici parlamenata i parlamentarni djelatnici, kao i sudionici projekta.

2 3

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta FBiH Tomislav Martinović ovom je prigodom naglasio kako ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju nije samo želja njezinih građana i institucija, nego i zemalja u regiji i svijetu, što dokazuje i namjera partnerskih zemalja Republike Mađarske i Republike Francuske da kroz dvogodišnji projekt pomognu jačanju uloge naših zakonodavnih institucija u procesu pristupanja europskoj uniji i provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Istaknuo je i osobit značaj projekta za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, budući da izaslanici u Domu naroda dolaze iz kantonalnih skupština, te će svoja iskustva i znanja moći prenijeti na niže razine zakonodavne vlasti u kontekstu prilagođavanja europskoj legislativi.

Predstavnici parlamenata partnerskih zemalja Mađarske i Francuske, gospoda Kover i Rogemont, podsjetili su na dosadašnju povezanost s Bosnom i Hercegovinom i naglasili spremnost da joj prijateljskim pristupom pomognu na europskom putu. Naglasivši kako je Mađarska najaktivnija zemlja Europske unije u parlamentarnim pripremama država budućih europskih članica, predsjednik Laszlo Kover je  rekao kako se još nisu susreli s ovakvim zakonodavnim uređenjem, što će predstavljati novi izazov u pronalasku idealnog modela za Bosnu i Hercegovinu.

Sarajevo 27. februar, 2014. godine

Stanje bezbjednosti na prostoru Federacije BiH u kontekstu javnih protesta građana u periodu od 5. do 20. februara 2014. godine, razmatrano je danas na 20. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 
Nakon opsežne raprave Dom naroda je sa 41 glasom za i jednim suzdržanim, usvojio sljedeće zaključke:

 • Očuvanje ustavnog i demokratskog poretka, sigurnost građana i imovine treba biti glavni prioritet djelovanja svih institucija, medija i pojedinaca;
 • Potrebno je osigurati ustavno pravo na mirne proteste, ali i osigurati funkcioniranje svih institucija i javnih službi uključujući neometano odvijanje saobraćaja;
 • Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine da sačini Analizu funkcioniranja policijskih struktura i utvrdi odgovornost rukovodilaca zbog propusta u provođenju zakona, te predloži efikasan mehanizam koji će jasno definirati nadležnosti i odgovornosti;
 • Istrajati na otkrivanju počinilaca i organizatora počinjenja krivičnih djela tokom protesta i na efikasnom procesuiranju;
 • Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zahtijeva od tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini da prioritetno procesuiraju  sve predmete koji se odnose na privatizacijski i opći  privredni kriminal, te korupciju, a od sudskih organa traži da efikasno rješavaju ove predmete u skladu sa zakonima i javnim interesom i da informiraju Dom naroda o poduzetim aktivnostima;
 • Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine obavezuje se da će u narednom periodu prioritetno raditi na zakonskoj regulativi u oblasti primanja i naknada u ukupnome javnom sektoru, u oblasti socijalne politike, ekonomije, sigurnosti, s fokusom na izmjene zakonske regulative radi poboljšanja položaja građana, efikasnosti i odgovornosti  institucija javne vlasti. Nalaže se Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da pripremi odgovarajuće prijedloge zakona i drugih akata iz navedenih oblasti.                                                      

Sarajevo 25. februar, 2014. godine

Zakazana 2o. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za za četvrtak, 27. februara 2014. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Razmatranje stanja sigurnosti na području  Federacije Bosne i Hercegovine u kontekstu javnih protesta građana  u periodu od 5.2. do 20.2.2014. godine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

Sarajevo 25. februar, 2014. godine

Omogućen izravan prijenos sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine obavještava medije i širu javnost kako je omogućeno izravno praćenje sjednica ovoga doma putem web stranice www.parlamentfbih.gov.ba/dom_naroda/index.html

Probni online prijenos uspješno je izveden tijekom sjednice Doma naroda održane 6. veljače 2014. godine.

Otvorenost rada Doma naroda prema javnosti ovim je dodatno unaprijeđena, te je ispunjena i poslovnička obveza osiguravanja javnosti rada pravodobnim, potpunim i objektivnim informiranjem javnosti o svome radu.

Sarajevo 25. februar, 2014. godine

Na osnovu čl. 20., 23. do 26. i člana  30. Zakona o namještenicima u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02/c-34-1250/10 od 20.12.2010. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02/3-02-1688/11 od 07.12.2011. godine i Odluke o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa sistematizacijom radnih mjesta broj: 02/c-05-545/13 od 26.09.2013. godine,  sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem  namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
u Službu radnih tijela Stručne službe  Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
(do povratka namještenika sa porodiljskog odsustva)

 1. Viši  referent – administrativno-tehnički sekretar u Službi radnih tijela Stručne službe Doma naroda – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši administrativno-tehničke poslove i daktilografske poslove za potrebe predsjednika i zamjenika predsjednika komisija i sekretara komisija i odbora, vodi službenu evidenciju i izdaje uvjerenja, potvrde i druga akta o činjenicima o kojima se vodi službena evidencija, vrši poslove tehničkog sekretara,  vrši poslove kancelarijskog poslovanja i arhiviranja predmeta i akata. Pored općih uvjeta propisanih u članu  24.  Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene za obavljanje poslova radnog mjesta:

 1. SSS,
 2. najmanje 10 mjeseci radnog staža/iskustva  na istim ili sličnim poslovima,
 3. položen stručni ispit,
 4. poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je priložiti sljedeća dokumenta (originali ili ovjerene fotokopije):

  1. diploma o stručnoj spremi
  2. uvjerenje  o položenom stručnom ispitu,
  3. dokaz o radnom stažu /iskustvu  (ovjerena kopija radne knjižice ili uvjerenje iz službene evidencije poslodavca ili uvjerenje FZ PIO/MIO F BiH);
  4. dokaz o poznavanju rada na računaru
  5. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
  6. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
  7. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u BiH.
  8. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka namještenika sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.12.2014.godine.

Napomena: Kandidati koji nisu položili stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe, shodno članu 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH.

Prijave sa kratkom biografijom i traženim dokumentima osim ljekarskog uvjerenja, koje će izabrani kandidat naknadno priložiti,  treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa, putem pošte, preporučeno na adresu:

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Dom naroda
Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3
71000 Sarajevo
sa naznakom za
«Javni oglas za prijem  namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
u Službu radnih tijela Stručne službe  Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                                              SEKRETAR

                                                                                                              Izmir Hadžiavdić

1

Sarajevo 12. februar, 2014. godine

Kolegij Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, povodom novonastale situacije, je na zasjedanju, održanom 12. veljače 2014. godine, usvojio sljedeće:

ZAKLJUČKE

 1. Kolegij će nastaviti sa stalnim zasjedanjima i pratiti trenutačnu sigurnosnu situaciju;
 2. Kolegij obvezuje predsjedatelja Doma naroda da redovito održava sastanke sa v.d. predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH;
 3. Kolegij poziva sve institucije na svim razinama vlasti u BiH da redovito obavljaju svoje ustavne i zakonske obveze, sukladno svojim ustavnim i zakonskim nadležnostima;
 4. Kolegij poziva sve građane da u duhu tolerancije i na miran način iskazuju svoje zahtjeve i da se suzdržavaju od bilo kakvih međunacionalnih sukoba;
 5. Kolegij osuđuje svaku vrstu nasilja kojim se ugrožavaju životi i imovina i traži od nadležnih policijskih institucija da žurno i kontinuirano sačinjavaju detaljne informacije o stanju, te da iste dostavljaju Kolegiju Doma naroda Parlamenta FBiH.

1

Sarajevo 7. februar, 2014. godine

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Klub poslanika Stranke za BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH), usvojen je na 21. redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH.
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o likvidacionom postupku i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku usvojeni su u različitom tekstu u oba doma Parlamenta FBiH te ih je potrebno usaglasiti.  
Delegati su prihvatili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i Nacrt zakona o komasaciji, dok za Nacrt zakona o državnoj službi nije bilo potrebne većine u Domu naroda  Parlamenta FBiH.
Usvojen je Prijedlog strategije reforme penzijskog sistema u FBiH,  k znanju su primljeni izvještaji Visokog sudskog tužilačkog vijeća za 2011. i 2012. godinu, a prihvaćen je Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2012. godinu.

1

Sarajevo 5. februar, 2014. godine

Početak dvogodišnjeg Twinning projekta u kontekstu europskih integracija

1

 

Sastanak rukovodstva oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa voditeljem i timom Twinning projekta "Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu europskih integracija" održan je danas, 5. veljače 2014. godine u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

Voditelj projekta Zoltan Horvath prezentirao je koncept projekta kojeg provode Narodna skupština Republike Mađarske u konzorciju s Narodnom skupštinom Republike Francuske. Cilj projekta je jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u procesu pristupanja Europskoj uniji i provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Planirana je realizacija u dvije faze, pri čemu bi se prva odnosila na procjenu trenutačne situacije u Bosni i Hercegovini uključujući program edukacije parlamentarnih službenika, a druga na stvaranje smjernica i preporuka pomoću kojih bi se unaprijedili i uspostavili standardi europske unije u radu bh. parlamenata.

2 3

Projekat predviđa sedam komponenata, a to su: jačanje kapaciteta za strateško vođenje procesa pristupa EU i dijaloga sa Europskim parlamentom; jačanje mehanizama i kapaciteta za usklađivanje zakonodavstva; jačanje mehanizama nadzora vlade, nadzornih i regulatornih tijela i poboljšanje suradnje s vladom tijekom procesa pridruživanja EU; povećano sudjelovanje civilnoga društva i vidljivosti uloge parlamenata u procesu pridruživanja EU; razvitak redovite suradnje i koordinacije između Parlamentarne skupštine BiH, Narodne skupštine RS, Parlamenta FBiH i Skupštine Brčko Distrikta BiH; jačanje kapaciteta parlamentarnih zastupnika i uposlenika te poboljšanje upravljanja ljudskim resursima.
Planirano je da više od 100 eksperata iz Mađarske, Francuske i drugih 10 zemalja Europske unije provede više od 150 različitih aktivnosti u okviru navedenih komponenti.

Implementacija projekta službeno je započela u ponedjeljak, 3. veljače 2014. godine, a rukovodstvo oba doma Parlamenta Federacije BiH je izrazilo potpunu spremnost za sudjelovanje u implementaciji, te su osoblju projekta ustupili potrebne prostorije i opremu unutar federalnog Parlamenta kako bi se projekat neometano mogao odvijati.

Ovaj Twinning projekt trajat će dvije godine i financirat će se sredstvima iz IPA fonda Europske unije s ukupno raspoloživim proračunom od 3,5 milijuna eura.

BROŠURA TWINNING PROJEKAT JAČANJE ULOGE PARLAMENATA U BOSNI I HERCEGOVINI U KONTEKSTU EVROPSKIH INTEGRACIJA

1

Sarajevo 30. januar, 2014. godine

Predsjedatelj Martinović sastao se s predstavnicima Izaslanstva EU u BiH

1

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović sastao se danas, 30. siječnja 2014. godine s Orlandom Fuscom, političkim savjetnikom i šefom Sekcije za vlade, parlament i političke stranke, i Lejlom Ramić-Mesihović, višom političkom službenicom Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Ovo je prvi posjet Izaslanstva EU u BiH predsjedatelju Martinoviću od njegova preuzimanja predsjedateljske dužnosti, što je bila i prigoda za međusobno upoznavanje i razmjenu mišljenja. Na sastanku se razgovaralo i o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, političkim odnosima u Federaciji BiH, kao i o napretku, te obvezama na putu ka europskim integracijama.

1

Sarajevo 24. januar, 2014. godine

Broj: 02/c-34-98/14
Sarajevo, 23.01.2014. godine

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe Federaije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02/c-34-1250/10 od 20.12.2010. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02/3-02-1688/11 od 07.12.2011. godine i Odluke o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizacij Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa sistematizacijom radnih mjesta broj: 02/c-05-545/13 od 26.09.2013. godine,  sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

INTERNI OGLAS

za prijem  namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
u Službu radnih tijela Stručne službe  Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

 1. Viši  referent – administrativno-tehnički sekretar u Službi radnih tijela Stručne službe Doma naroda – 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši administrativno-tehničke poslove i daktilografke poslove za potrebe predsjednika i zamjenika predsjednika komisija i sekretara komisija i odbora, vodi službenu evidenciju i izdaje uvjerenja, potvrde i druga akta o činjenicima o kojima se vodi službena evidencija, vrši poslove tehničkog sekretara,  vrši poslove kancelarijskog poslovanja i arhiviranja predmeta i akata.
Pored općih uvjeta propisanih u članu  24.  Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete utvrđene za obavljanje poslova radnog mjesta:

 1. SSS,
 2. najmanje 10 mjeseci radnog staža na istim ili sličnim poslovima,
 3. položen stručni ispit,
 4. poznavanje rada na računaru

Uz prijavu na interni oglas potrebno je priložiti sljedeća dokumenta (originali ili ovjerne fotokopije)

  1. diploma o stručnoj spremi
  2. uvjerenje  o ploženom stručnom ispitu,
  3. dokaz o radnom stažu
  4. dokaz o poznavanju rada na računaru
  5. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjesci)
  6. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
  7. dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na istim ili sličnim poslovima namještenika u organima državne službe na bilo kojem nivou vlasti.
  8. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u BiH.
  9. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka namještenika sa porodiljskog odsustva.

Napomena: Shodno članu 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijave sa kratkom biografijom i traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja internog oglasa, putem pošte, preporučeno na adresu:

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Dom naroda
Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3
71000 Sarajevo
sa naznakom za

«Interni oglas za prijem  namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
u Službu radnih tijela Stručne službe  Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine“

SEKRETAR
DOMA NARODA

Izmir Hadžiavdić s.r

1

Sarajevo 22. januar, 2014. godine

Zakazana 21. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za za četvrtak, 6. februara 2014. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o federalnim jedinicama(kantonima) (predlagač: Luka Faletar, delegat u Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - hitni postupak
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o likvidacionom postupku,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku,
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku,
 6. Nacrt zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine,
 7. Nacrt zakona o komasaciji,
 8. Prijedlog strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  -Uvod u strategiju,
  -Akcioni plan,
 9. a) Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
  b)Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 10. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva - pravobraniteljstva za 2012. godinu,
 11. Izbori i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

1

Početna                                                                                                                      vrh stranice

Pogledajte saopćenja 2013. godina
Pogledajte saopćenja 2012. godina
Pogledajte saopćenja 2011. godina
Pogledajte saopćenja 2010. godina
Pogledajte saopćenja 2009. godina
Pogledajte saopćenja 2008. godina
Pogledajte saopćenja 2007. godina

 

 
 
Unesite pojam za pretragu:
 
 
  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.2008.