Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saopćenja 2010. godina - ARHIVA
            Arhiva saopćenja po godinama

Sarajevo, 01.10.2010.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NEZAVISNI/NEOVISNI ODBOR

Na osnovu čl. 33. do 39. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 49/05) i člana 6. Poslovnika o radu Nezavisnog/Neovisnog odbora i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave policije, broj 01,02-96/10 od 30.08.2010.godine Nezavisni/Neovisni Odbor, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE
DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

I.   Direktor Federalne uprave policije - broj izvršilaca: (jedan)
 
II. Opis poslova

Direktor  Federalne uprave policije obavlja sljedeće poslove:

 • nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije kojom rukovodi u skladu sa prioritetima koje odredi Vlada Federacije, uz konsultacije sa ministrom;
 • planira, upravlja, nadgleda i usmjerava cjelokupni rad Uprave policije;
 • neposredno rukovodi policijom, organiziranjem, objedinjavanjem i usavršavanjem rada Uprave policije;
 • nalaže upotrebu Specijalne policijske jedinice prilikom pružanja potpore iz člana 23. stav 2. ovog Zakona;
 • odobrava konačnu listu svih kandidata nominiranih za zapošljavanje policijskih službenika, potpisuje ugovore o radu i donosi rješenja o imenovanju, raspoređivanju, premještaju policijskih službenika, kao i raspoređivanju policijskih službenika na radna mjesta za koja je propisan niži čin, u skladu sa federalnim zakonom kojim su uređena prava i dužnosti policijskih službenika i obavlja druge poslove propisane tim zakonom;
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika u skladu sa federalnim zakonima kojima su uređena prava i dužnosti državnih službenika i namještenika;
 • sarađuje sa tužilaštvima, sudovima i drugim relevantnim pravosudnim organima u pitanjima iz nadležnosti Uprave policije;
 • priprema prijedloge potrebnih finansijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije, donosi odluke za sve finansijske i materijalne potrebe kojima se finansira rad Uprave policije i priprema izvještaje i preporuke u vezi sa budžetom, operacijama i osobljem koje podnosi ministru;
 • uspostavlja kooperativne i zajedničke akcije sa drugim nadležnim organima vlasti na svim nivoima organiziranja vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga Uprave policije na zahtjev ministra, Vlade Federacije, ili na vlastitu inicijativu;
 • odobrava i donosi odluke o finansijskim sredstvima potrebnim za rad Uprave policije, odgovoran je za utvrđivanje obaveza u vezi sa plaćama i naknadama zaposlenih, doprinosima poslodavca i ostalim doprinosima, troškovima za robe, usluge i nabavke sredstava za redovan rad u skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima za Upravu policije i računovodstvenim politikama korisnika budžeta i Trezora Federacije Bosne i Hercegovine i odobrava isplatu finansijskih sredstava u okviru odobrenih sredstava dodijeljenih Upravi policije;
 • redovno obavještava ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije.

           III. Kandidat za direktora Federalne uprave policije treba da ispunjava sljedeće opće uvjete:

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine,
 • Da je stariji od 18 godina,
 • Opća zdravstvena sposobnost,
 • Da nije otpušten iz institucija državne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske mjere,
 • Da nije pokrenut krivični postupak ili da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja u skladu sa krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini,
 • Da nije obuhvaćen odredbom IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine.

 

IV. Pored općih uvjeta kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete:

 • Visoka stručna sprema (VII stepen), čin glavnog inspektora ili viši čin i najmanje tri godine rada u tom činu.
 • Najmanje 10 godina policijskog iskustva i najmanje četiri godine iskustva na rukovodnim radnim mjestima u policiji (isključujući period od 01. marta 1992. do 14.decembra 1995. godine), te da ima dokazanu mogućnost rukovođenja složenim operacijama. Rukovodnim radnim mjestom u policiji smatra se mjesto načelnika policijske uprave ili zamjenika rukovodioca organizacione jedinice ili viši položaj.

 

 V. Kandidat za direktora Federalne uprave policije ne može biti:

 • Član političke stranke,
 • Osoba koja je ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou , ili postavljena na bilo koju poziciju od političke stranke,
 • Osoba koja je ili koja  je  bila  član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou,
 • Osoba protiv koje su Međunarodne policijske snage – IPTF, dostavile izvještaj o nesaradnji.

 

VI. Kandidat za direktora Federalne uprave policije uz prijavu je dužan dostaviti sljedeće dokaze:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca),
 • Dokaz o stručnoj spremi i činu,
 • Dokaz o certificiranju od strane IPTF-a,
 • Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
 • Ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca),
 • Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).
 • Uvjerenje o nekažnjavanju,
 • Ovjerene izjave kandidata da nije: član političke stranke, osoba koja je ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou  ili postavljena na bilo koju poziciju od političke stranke, osoba koja je ili koja  je  bila  član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou, osoba protiv koje su Međunarodne policijske snage – IPTF dostavile izvještaj o nesaradnji i da nije obuhvaćen odredbom IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine.

 

            Pored uslova iz tač. III., IV., V. i VI. kandidati za direktora policije moraju ispunjavati ostale opće i posebne uvjete utvrđene zakonima i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

VII. Mandat  direktora Federalne uprave policije je četiri godine, a može se obnoviti samo za drugi uzastopni mandat na preporuku Nezavisnog/Neovisnog odbora, s tim što će se trajanje mandata naznačiti u konkursu.

VIII. Kandidati za direktora Federalne uprave policije koji uđu u uži izbor obavezni su dati pisanu izjavu o svom imovnom stanju te druge izjave koje se odnose na kandidate za direktora Federalne uprave policije, a koje će utvrditi Nezavisni/Neovisni odbor.

IX. Proces selekcije i imenovanja  direktora policije  obuhvata: oglasnu kampanju, podnošenje aplikacijskog obrasca, provjeru, potvrđivanje, pisani test, selekciju, imenovanje, uklanjanje sa dužnosti i certifikaciju.

X. Aplikacioni obrazac kandidati mogu preuzeti na web stranici Parlamenta Federacije BiH www.parlamentfbih.gov.ba

XI. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja  u "Službenim novinama Federacije BiH". Nepotpune i neblagovremene prijave na Konkursu neće biti razmatrane.

XII. Prijave o ispunjavanju uvjeta sadržanih u Konkursu dostaviti   lično ili poštom preporučeno Nezavisnom/Neovisnom odboru sa   naznakom – za izbor  i imenovanje direktora Federalne uprave policije  " NE OTVARATI " na adresu :

Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Nezavisni/Neovisni odbor
Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

  
Predsjednik
Nezavisnog / Neovisnog odbora
Sead Selman         
                                                         Aplikacioni obrazac                        

Sarajevo, 24.09.2010.

Održane 17. i 18. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH


Na nastavku 17. Vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Fedracije Bosne i Hercegovine, jučer, 23. septembra 2010. godine,  usvojena je Informacija o kreditnom zaduženju Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo kod Unicredit bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina:
a) Prijedlog odluke o izdavanju garancije FBiH u korist Unicredit bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH za kreditno zaduženje JP "Željeznice FBiH" d.o.o. Sarajevo;
b) Nacrt ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom između JP "Željeznice FBiH" d.o.o. Sarajevo i Unicredit bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH;
c) Nacrt posebnog ugovora o garanciji za kreditno zaduženje JP "Željeznice FBiH" d.o.o. Sarajevo kod Unicredit bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banke  d.d. BiH između Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa Federalno ministarstvo finansija i JP "Željeznice FBiH" d.o.o. Sarajevo.

Delegati su usvojili i Informaciju o zajmu Međunarodnog aerodroma "Sarajevo" kod Evropske banke za obnovu i razvoj, odnosno dali odobrenje na: a) Prijedlog odluke o izdavanju garancije Federacije BiH Međunarodnom aerodromu "Sarajevo" d.o.o. po zajmu Evropske banke za obnou i razvoj;
b) Nacrt ugovora o zajmu između Međunarodnog aerodroma "Sarajevo" i Evropske banke za obnovu i razvoj;
c) Nacrt ugovora o garanciji za zajam Međunarodnog aerodroma "Sarajevo" između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj;
d) Nacrt ugovora o podršci zajma između FBiH i Evropske banke za obnovu i razvoj;
e) Nacrt posebnog ugovora o garanciji za zajam JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. kod Evropske banke za obnovu i razvoj između Federalnog ministarstva finansija i JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o.  

Na Prijedlog za rješenje spornih pitanja Zajedničke komisije oba doma Paralmenta FBiH - usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona - delegati su dali podršku prijedlogu Komisije u dijelu koji se tiče izmjena i dopuna Zakona o sudovima u FBiH.

Za prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina FBiH, nije bilo potrebne većine.        
Po završetku 17. Vanredne sjednice, a na zahtjev premijera FBiH Mustafe Mujezinovića, održana je 18. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH, kako bi delegati ponovo razmotrili Prijedlog zakona o dopunama zakona o privrednim društvima za koji nije bilo potrebne većine na sjednici Doma održanoj 14. septembra 2010.

Premijer je naglasio da bi neusvajanjem ovog Zakona svi dosadašnji napori Parlamenta i Vlade FBiH s ciljem spašavanja 1.900 radnih mjesta u "Krivaji" 1884 d.o.o. Zavidovići bili dovedeni u pitanje, a stanovništvo Općine Zavidovići i regije na rub egzistencije.

Dom je uvažio zahtjev Vlade FBiH. Za navedeni prijedlog jučer je  ruku digla većina u Domu naroda Parlamenta FBiH.  

Sarajevo, 16.09.2010.

             Na 17. vanrednoj sjednici Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 14. septembra 2010. godine, u hitnom postupku usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa sljedećim materijalima: Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2011. - 2013. godina;  Revidirano pismo namjere iz Stand - by aranžmana sa MMF-om;  Tabela prijedloga izmjena i dopuna Budžeta za 2010. godinu po metodologiji MMF-a;  Odluka o usvajanju rebalansa budžeta nižih nivoa vlasti kao uslov za dodjelu sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa pozicija 614100 - Grantovi drugim nivoima vlasti i 822100; Pozajmljivanja drugim nivoima vlasti za finansiranje deficita u 2010. godini.
Delegati su po hitnom postupku usvojili i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu.
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o privrednim društvima  nije dobio potrebnu većinu.
Nakon rasprave po preostalim tačkama dnevnog reda, sjednica je prekinuta. Izjašnjavanje je odgođeno za narednu sjednicu, o čijem terminu ćete biti blagovremeno obaviješteni.  

Sarajevo, 30.07.2010.

Na 16. Vanrednoj sjednici Doma naroda, održanoj jučer, 29. jula 2010. godine, po hitnom postupku usvojen je Prijedlog zakona o deviznom poslovanju.

Delegati su prihvatili i Prijedlog odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i upošljavanje osoba sa invaliditetom.

Većina delegata digla je ruku za "Giljotinu propisa", odnosno Implementaciju I faze Projekta regulatorne reforme na nivou FBiH (predlagači: Alija Begović, delegat u Domu naroda I Zakonodavnopravna komisija Doma naroda). Svi zakoni iz ovog seta, njih 34, vraćeni su u formu nacrta.

Za Nacrt zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (predlagač: Klub poslanika - BPS Sefer Halilović u Predstavničkom domu) jučer nije bilo potrebne većine u Domu naroda.

Sarajevo, 23.07.2010.

Održana 15. Vanredna sjednica Doma naroda

Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH, Prijedlog zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi te Prijedlog zakona o dopunama Zakona o budžetima u FBiH, usvojeni su po hitnom postupku na 15. Vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 22. jula 2010. godine.

Delegati su usvojili i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u FBiH (predlagači: Safet Softić, poslanik u Predstavničkom domu i Fahrudin Skopljak, delegat u Domu naroda).  

Prihvaćene su: Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kreditnog zaduženja za makrofinansijsku pomoć Evropske unije te Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o kreditnom zaduženju između BiH i FBiH za makrofinansijsku pomoć Evropske unije. 

Sarajevo, 23.07.2010.

Završena 31. sjednica Doma naroda PFBiH

Na nastavku 31. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanom 22. jula 2010. godine, usvojeni su: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama FBiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona FBiH.   

Delegati su prihvatili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (predlagač: Josip Perić, delegat u Domu naroda), Nacrt zakona o poticanju razvoja male privrede, Nacrt zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Prijedlog odluke o utvrđivanju područja planine "Vranica" područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH, Prijedlog odluke o pristupanji izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Vranica" za period od 2008. do 2028. godine te Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina FBiH (predlagač: Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma).

Za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama (predlagač: Ante Čolak, poslanik u Predstavničkom domu),  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Vijeća nacionalnih manjina FBiH i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Vijeća nacionalnih manjina (predlagač: Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma), nije bilo potrebne većine u Domu naroda.

Prihvaćeni su i Izvještaj o radu FERK-a za 2009. godinu, kao i Izvještaj o radu za 2009. godinu i Finansijski plan s Programom rada za 2010. godinu Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Sarajevo, 09.07.2010.

IZVJEŠTAJ SA NASTAVKA 31. SJEDNICE DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OD 8. JULA 2010. GODINE

Na nastavku 31. sjednice od 8. jula 2010. godine Dom naroda je usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine po hitnom postupku u tekstu kako ga je predložila Vlada Federacije, Prijedlog  zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u tekstu kako ga je usvojio Predstavnički dom, dok Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, koji je predložio Zijat-Zijo Mušić, poslanik u Predstavničkom domu, Dom naroda nije prihvatio.

Odloženo je izjašnjavanje o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata kojeg je predložio Josip Perić, delegat u Domu naroda dok se Vlada Federacije ne izjasni o ovom Zakonu i dok se da autentično tumačenje  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/09).

Takođe delegati su prihvatili Nacrt zakona o izmjenama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine predlagača Edina Hozana, delegata u Domu naroda)  uz zaduženje  Vlade Federacije da izradi Prijedlog zakona, na bazi primjedbi i prijedloga koji su izneseni na sjednici i da se u obzir uzmi prijedlozi zakona koje su ranije dostavili Senad Kananović i zajednički prijedlog Safeta Softića i Fahrudina Skopljaka.

Obavljen je pretres o  Nacrtu  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrtu zakona o poticanju razvoja male privrede, Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju  krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Nacrtu zakona o dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrtu zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i  Nacrtu  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama  koji je  predložio  Ante Čolak, poslanik u Predstavničkom domu), ali je izjašnjenje o ovim nacrtima odloženo za nastavak sjednice.

Sarajevo, 31.05.2010.

U nastavku 29. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanom u četvrtak, 27. maja 2010. godine, usvojeni su Program rada Vlade Federacije BiH za 2010. godinu i Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2007. godinu te Izvještaj Parlamentarne Komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH i korisnika Budžeta FBiH za 2008. godinu, čime je   završena 29. sjednica.

Odmah po završetku 29., održana je i 30. sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH. Po hitnom postupku usvojeni su: Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (predlagača Muhameda Osmića, delegata u Domu naroda).

Po skraćenom postupku usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju. Većina je digla ruku za Prijedlog zakona o izmjenami dopunama Zakona o eksproprijaciji.

Prihvaćen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu FBiH (predlagač: Muhamed Osmić, delegat u Domu naroda), te Nacrt zakona o zaštiti od buke, Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje Prvog programskog kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju; Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH za Prvi programski kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju; Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje Prvog programskog kredita  Međunarodne asocijacije za razvojne politike za javnu potrošnju; Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH za Prvi programski kredit Međunarodne asocijacije za razvoj  za razvojne politike za javnu potrošnju; Sporazum o finansiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj; Sporazum o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj; usaglašeni Zapisnik sa pregovora za Prvi programski kredit za razvojne politike za javnu potrošnju i programski dokument za Prvi programski  zajam/kredit za razvojne politike za javnu potrošnju te Informaciju o  kreditima Svjetske banke za budžetsku podršku «Prvi programski zajam/kredit za razvojne politike» (Development Policy Loan, DPL).

Prihvaćene su i: Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt otpadnih voda u Sarajevu; Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat otpadnih voda u Sarajevu; Usaglašeni zapisnik s pregovora između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) za Projekat za razvoj općina (Municipal Development Project); Sporazum o zajmu (Projekat za otpadne vode u Sarajevu) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development) i Projektni sporazum (Projekat otpadne vode u Sarajevu) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development) i FBiH; Informacija o kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat za otpadne vode u Sarajevu ( SWWP).

Data je saglasnost na: Odluku o prihvatanju kredita Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja; Odluku za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja; Projektni sporazum (Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i  zapošljavanja) između Međunarodne asocijacije za razvoj i FBiH; Sporazum o finansiranju (Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj; usaglašeni Zapisnik s pregovora između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) Projektu podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju i Dokument o procjeni Projekta za predloženi kredit (Dokument Svjetske banke - samo za službenu upotrebu); Informaciju o kreditu Svjetske banke za Projekat podrške mrežama  socijalne sigurnosti i zapošljavanja ( SSNESP).  

Delegati su podržali Usaglašavanje različito usvojenih tekstova prijedloga zakona u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine: Prijedlog zakona o unutrašnjoj trgovini; Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Parlamentarne komisije  odgovorne za reviziju.

Sarajevo, 26.03.2010.

Susret delegacija Parlamenta FBiH i PS OSCE-a

Soares: Nema rizika od secesije BiH

Delegacija Parlamentarne skupštine OSCE-a, koju predvodi Joao Soares, predsjedavajući PS OSCE-a, danas se u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine susrela sa članovima rukovodstva oba doma Parlamenta FBiH.    
U fokusu razgovora o političkim prilikama u BiH bila je presuda Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura po kojoj su odredbe Ustava BiH, koje samo konstitutivnim narodima omogućavaju kandidiranje za članove Predsjedništva BiH i delegate u Domu naroda bh. parlamenta, diskirminirajuće po Jevreje, Rome i ostale građane BiH koji nisu Bošnjaci, Srbi ili Hrvati.
Zvaničnike OSCE-a interesovalo je raspoloženje bh. političara za provedbu presude do opštih izbora u oktobru ove godine.
Safet Softić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Vesna Saradžić, dopredsjedavajuća Predstavničkog doma, Marinko Čavara, dopredsjedavajući Predstavničkog doma i Besim Imamović, dopredsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH bili su složni u stavu da postoji jasno opredjeljenje da se ispoštuje odluka Suda u Strazburu.

Soares je prijetnje secesijom okarakterisao kao "političke igre pred izbore" i zaključio da u BiH nema nikakvih rizika za tako nešto kao i to da je činjenično stanje u zemlji mnogo bolje od imidža koji BiH.

 

Uz Soaresa u delegaciji OSCE-a bili su ambasador Gary D. Robbins, šef misije OSCE-a u BiH, Roberto  Battelli, specijalni predstavnik Parlamentarne skupštine OSCE-a u Beču za Jugoistočnu Evropu, Roberto Montela službenik Parlamentarne skupštine OSCE-a, ambasador Andreas Nothelle, specijalni predstavnik Parlamentarne skupštine u Beču, Patric Moriau, član belgijskog parlamenta i Nuno Paxixao, sekretar PS OSCE-a.  

Sarajevo, 26.03.2010.

Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je jučer, na 29. redovnom zasjedanju Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Delegati Doma dali su saglasnost na: Odluku o utvrđivanju Prijedloga prostorne osnove i Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Autocesta na koridoru Vc" za razdoblje 2008. do 2028. godine, Prijedlog odluke o imenovanju komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju "Autocesta na koridoru Vc" i Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske Investicijske banke za Projekt koridor Vc - prva faza Sjever.
Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat poboljšanja dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća; - Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat poboljšanja dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća; - Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za  obnovu i razvoj i usaglašeni zapisnik sa pregovora između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat  jačanja dostupnosti finansiranja za mala i srednja preduzeća.
K znanju je primljena Informacija o kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća,
Sjednica je prekinuta kod pete tačke - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH.  O terminu nastavka 29. sjednice Doma naroda bit će blagovremeno obavještenje.  

Sarajevo, 24.03.2010.

U organizaciji Parlamenta  Federacije BiH, a u saradnji sa Vladom Federacije BiH, Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Međunarodnom finansijskom koorporacijom (IFC),  jučer je u zgradi Parlamenta FBiH održan okrugli sto o temi "Implementacija Projekta regulatorne reforme u Federaciji BiH".

Cilj Projekta je, kako je nagašeno, sveobuhvatno pojednostavljivanje i unaprijeđenje administrativnih postupaka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu unaprijeđenja klime za vođenje biznisa kroz smanjenje troškova i rizika poslovanja.

Prezentirani ciljevi Projekta i uloga Parlamenta Federacije BiH u njima 

Urađena je detaljna analiza prioritetnih oblasti, apostofirano 68 zakona i pozakonskih akata predloženih za izmjene i dopune, obuhvatajući 451 preporuku (izmjenu) - kazala je Vesna Saradžić, potpredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Projekat finansiraju Vlada Federacije BiH, IFC i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Pozdravnu riječ imali su Stjepan Krešić, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH i Safet Softić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Vesna Saradžić i Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda održali su prezentaciju "Uloga Parlamenta u procesu regulatorne reforme". Na okruglom stolu "Implementacija Projekta regulatorne reforme u Federaciji BiH" učestvovali su i Margo Thomas, regionalni program koordinator IFC-a i, u ulozi prezentatora, Đemo Čar iz Federalne uprava za inspekcijske poslove.

Sarajevo, 12.03.2010.

Na 13. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj jučer,11. marta 2010. godine, usvojeni su Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.
O Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću delegati će se izjasniti na sljedećoj sjednici, odnosno nakon što se Vlada očituje o amandmanima.
Prijedlog zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju skinut je s dnevnog reda jučerašnje sjednice.

Sarajevo, 26.02.2010.

Na 12. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj jučer, 25. februara 2010. godine, usvojeni su:
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o jedinstvenom uređenju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u FBiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih  porodica, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja  i članova njihovih porodica, Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o pravima demobiliziranih  branilaca  i članova njihovih porodica.
Prihvaćen je Nacrt zakona o dopunskim pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Usvojeni su i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u FBiH te Odluka o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP "ŽFBiH", d.o.o. Sarajevo o kreditnom zaduženju  JP "ŽFBiH", d.o.o. Sarajevo.

Sarajevo, 03.02.2010.

U nastavku 28. redovne sjedice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanom 11. februara 2010. godine, prihvaćeni su: Nacrt zakona o stočarstvu, Nacrt zakona o zaštiti zdravlja bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja i Nacrt zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta.

Informacija o upravljanju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2008. godini i planovi upravljanja šumama za 2009. godinu primljeni su k znanju.

Usvojen je Prijedlog za rješenje spornih pitanja u tekstu Prijedloga zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Sarajevo, 29.01.2010.

Nacrt zakona o plaćama  i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Nacrt zakona o nasljeđivanju (predlagač: Klub poslanika BPS – Sefer Halilović u Prrestavničkom domu) prihvaćeni su na 28. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održanoj jučer, 28. januara 2010. godine.
Delegati su usvojili: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja, Prijedlog zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Prijedlog zakona o krvi i krvnim sastojcima, Prijedlog zakona o unutrašnjoj trgovini, Prijedlog zakona o rudarstvuFederacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine.
Usvojene su: Odluka o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita Evropske banke za   obnovu i razvoj za Projekat gasifikacije Srednjobosanskog kantona i Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat gasifikacije Srednjobosanskog kantona.

Prihvaćeni su Nacrt ugovora o podršci Projekta, Nacrt ugovora o sponzorovoj  podršci,  Nacrt ugovora o zajmu i Nacrt supsidijarnog ugovora o zajmu. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat  gasifikacije Srednjobosanskog kantona primljena je k znanju.
Usvojen je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti Federalnom pravobranilaštvu za sklapanje sudske nagodbe po tužbi AD "Progres" Beograd.
O Prijedlogu zakona o veterinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine delegati Doma naroda izjasnit će se na sljedećoj sjednici. 

Sarajevo, 15.01.2010.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
Zajednička služba

Broj: 01/c, 02/c-34-100/10
Sarajevo, 15. 01. 2010. godine

            Na osnovu člana 20. i člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» broj: 49/05), čl. 16. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sekretar Predstavničkog doma i sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j u

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos
u Zajedničku službu Parlamenta Federacije BiH

I

ZAJEDNIČKA SLUŽBA

01. Viši referent - snimatelj                                                                         1 izvršilac
                                                                                 
                                                                   

 Uvjeti: SSS – gimnazija, mašinska škola

 1. najmanje deset mjeseci radnog staža
 2. položen stručni ispit
 3. poznavanje rada na računaru

Pored posebnih uvjeta navedenih pod tačkom  I  kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine i to:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je punoljetan;
3. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
4. da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Kandidati su dužni uz prijavu na javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti original dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od šest mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju uvjeta.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje.
Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 10 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave dostaviti na sljedeću adresu:

«Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos»
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Hamdije Kreševljakovića br. 3
Sarajevo

Početna stranica                                                                                                                            vrh stranice

Pogledajte saopćenja 2016. godina
Pogledajte saopćenja 2015. godina

Pogledajte saopćenja 2014. godina
Pogledajte saopćenja 2013. godina
Pogledajte saopćenja 2012. godina
Pogledajte saopćenja 2011. godina
Pogledajte saopćenja 2010. godina
Pogledajte saopćenja 2009. godina
Pogledajte saopćenja 2008. godina
Pogledajte saopćenja 2007. godina


 

 
Unesite pojam za pretragu:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine