Независни одбор је независно тијело Парламента Федерације који је основан Законом о унутрашњим пословима Федерације Босне и Херцеговине. Основна функција Независног одбора је обезбјеђење непристрасне, објективне, квалитетне и законите процедуре именовања директора и замјеника директора Федералне управе полиције лишене сваког политичког утицаја као и осигурање стручног, објективног и непристрасног праћења рада директора и замјеника директора Федералне управе полиције.

Независни одбор именује Парламент Федерације на приједлог радних тијела Представничког дома и Дома народа надлежних за избор и именовања, путем јавног конкурса, који организирају и проводе та радна тијела.

Независни одбор именује се на период од четири године и има седам чланова.

Чланови Независног одбора бирају се међу истакнутим стручњацима из области правних, криминалистичких или других друштвених или природних наука те  организација које се баве заштитом људских права или других сродних области, с тим да најмање један члан Независног одбора мора бити дипломирани правник, односно особа са стеченом дипломом високог образовања правне струке.

Независни одбор обавља сљедеће послове:
 

 1. расписује и проводи јавни конкурс за именовање директора полиције;
 2. врши селекцију и предлаже листу кандидата за избор директора полиције Влади Федерације коју доставља посредством министра;
 3. прати рад директора полиције и извјештава Парламент Федерације, Владу Федерације и министра о раду директора полиције;
 4. предлаже разрјешење директора полиције Влади Федерације у складу са Законом о унутрашњим пословима Федерације Босне и Херцеговине;
 5. води првостепени дисциплински поступак против директора полиције и изриче дисциплинске санкције;
 6. прима, разматра и поступа по поднесеним жалбама на рад директора полиције и о томе обавјештава министра и Владу Федерације;
 7. доноси пословник о свом раду;

Независни одбор обавља и друге послове који су стављени у његову надлежност прописане Законом о унутрашњим пословима Федерације Босне и Херцеговине и подзаконским актима.

Одлуком о именовању Независног одбора (''Службене новине Федерације БиХ'', број 40/18 од 25.5.2018. године) у Независни одбор су именовани:
 

 1. Сеад Бардак,
 2. Мирко Милићевић,
 3. Амар Хаџиомеровић,
 4. Енес Бездроб,
 5. Зденко Ковач,
 6. Бранимир Орашанин и
 7. Елфада Гутић.

E - mail: nezavisni.odbor@parlamentfbih.gov.ba