Posebna - tematska sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


30.06.2016.

Izvještaj Tematske sjednice o stanju u zdravstvu u Federaciji BiH, 
održane 30. juna 2016
.

1


Za vrijeme rasprave o Informaciji o stanju u zdravstvu u Federaciji BiH, delegati Doma naroda predložili su brojne zaključke, inicijative i rješenja za zdravstvo u Federaciji koji, nakon usaglašavanja na sjednici Kolegija, glase: 

Z A K LJ U Č K E

 1. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvaja Informaciju o  stanju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zadužuje Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno  ministarstvo zdravstva da izradi i u parlamentarnu proceduru uputi novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
 2. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo zdravstva da u sklopu cjelokupnih aktivnosti restruktuiranja zdravstvenog sektora hitno izradi i u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 3. Zadužuje se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da, u skladu sa članom 61. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine, donese plan izvršenja obaveza finansiranja zdravstvenih ustanova kojima je osnivač ili suosnivač Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
 4. Zadužuje se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da do donošenja Zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH odgodi primjenu rješenja o ograničenju prava raspolaganja novčanim sredstvima na računima poreznih obveznika izdanih od juna 2016. godine.
 5. Za realizaciju zaključaka zadužuje se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno  ministarstvo zdravstva, uz obavezu nadzora provedbe zaključaka i dostave izvještaja o realizaciji Zaključaka po isteku roka od 90 dana od datuma objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.
 6. Ovi zaključci bit će objavljeni u „Službenim novinama Federacije BiH“.

I N I C I J A T I V E

 1. Izvršiti prijenos naplate doprinosa po osnovu zdravstvenog i penzionog osiguranja sa Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine na Zavod za penzijsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalne zavode penzijskog osiguranja.
 2. Zadužuje se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da dio prihoda od akciza i trošarina koje se naplaćuju na alkohol i duhanske proizvode, a koji su prihod Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, dijelom preusmjeri za sufinansiranje sekundarnih i tercijarnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 3. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine poziva predsjednike kantonalnih vlada da postojeći sistem paušalnog plaćanja zdravstvenih usluga zamijene sistemom u kojem će plaćanje pratiti pacijenta i izvršene usluge.
 4. Uspostaviti principe i kontrolne mehanizme za ravnomjerno raspoređivanje i trošenje finansijskih sredstava u oblasti zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 5. Izjednačiti status svih korisnika zdravstvenih usluga u primjeni i korištenju prava na ostvarivanje zdravstvene zaštite u svim kantonima.
 6. Poboljšati status zdravstvenih radnika kroz kolektivni ugovor i definirati plaće zdravstvenih radnika kvalitetom i brojem usluga, kao i stepenom zadovoljstva pacijenata.
 7. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da, u saradnji s kantonalnim  ministarstvima,  izradi jedinstven Registar zdravstvenih radnika.
 8. Preduzeti adekvatne mjere za unaprjeđenje i poboljšanje rada na svim nivoima zdravstvene zaštite (primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita) te jačati primarnu zaštitu i porodičnu medicinu.
 9. Dosljedno uspostaviti i provoditi “Kontrolu kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga”, uvođenjem Protokola o pružanju zdravstvenih usluga u liječenju i postupaka u ophođenju sa pacijentima.
 10. Odlučno i beskompromisno boriti se protiv korupcije u zdravstvu na svim nivoima.
 11. Razdvojiti rad u privatnom i državnom sektoru uz jačanje javno - privatnog partnerstva.
 12. Izvršiti reviziju esencijalnih lista lijekova uz uvođenje kontrolnih mehanizama  propisivanja lijekova.
 13. Inicirati formiranje Agencije za zdravstvo na nivou Bosne i Hercegovine.