PFBiH i OSCE u suzbijanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama

Sarajevo,


05.04.2024.

Komisije za jednakopravnost spolova oba doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija za sigurnost PD PFBiH i Komisija za ljudska prava i slobode DN PFBiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, jučer su u zgradi Parlamenta FBiH u Sarajevu, organizirali Tematsku sjednicu o institucionalnom odgovoru na nasilje u porodici i nasilje nad ženama.

Napor pojedinaca iz komisija PFBiH prepoznat je kao povoljan utjecaj na donosioce odluka, a pročitan je i prijedlog zaključaka koji će biti razmatrani na sjednicama komisija u narednom periodu prije njihovog prihvaćanja i predlaganja domovima da ih usvoje.

Nacrt zaključaka:

  1. Zadužuje se Gender centar Federacije BiH, kao savjetodavno tijelo Vlade FBiH i koordinator Koordinacionog tima za praćenje implementacije preporuka Komiteta potpisnica Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Komiteta eksperata GREVIO u Federaciji BiH, da pripremi pregled preporuka sa ciljem informisanja predstavnika i delegata u Parlamentu Federacije BiH o obavezama i smjernicama za djelovanje u otklanjanju sistemskih nedostataka u sprečavanju i borbi protiv nasilja u porodici. Gender centar Vlade FBiH se zadužuje za redovno godišnje izvještavanje Parlamenta FBiH o postignutom napretku u primjeni ovih preporuka u FBiH.

Rok: kraj aprila 2024.

 

  1. Preporučuje se hitno usvajanje Strategije za prevenciju i sprječavanje nasilja u porodici 2024- 2027. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine kao krovnog strateškog dokumenta za jačanje institucionalnog odgovora na nasilje u porodici i nasilje nad ženama od strane Parlamenta FBiH.

Rok: april/maj 2024.

 

  1. Zahtjeva se hitna izrada i usvajanje pravnog okvira za sprječavanje nasilja u porodici i nasilja nad ženama koji podrazumjeva Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku FBiH usaglašenog sa Konvencijom Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (Lanzarote konvencijom), i Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) te preporukama Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije i Komiteta eksperata GREVIO.

Rok: juni 2024.

 

  1. Zadužuje se Gender centar Vlade FBiH za uspostavljanje polugodišnje koordinacije domaćih i međunarodnih institucija i organizacije u vezi sa aktivnostima na provođenju Strategije za prevenciju i sprječavanje nasilja u porodici 2024- 2027., te preporuka Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije i preporuka Komiteta eksperata GREVIO u Federaciji BiH.

Rok: do kraja 2024.

 

  1. Usvaja se prijedlog za održavanjem dvije zajedničke tematske sjednice četiri komisije Parlamenta Federacije (Komisija za jednakopravnost spolova oba Doma, Komisije za sigurnost Zastupničkog doma i Komisije za ljudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije BiH) u 2024. godini sa fokusom na:
  1. pravosudni odgovor na slučajeve nasilja u porodici, uključujući odgovor policije, kao i izricanje, praćenje i provođenje mjera usmjerenih na počinioce nasilja u porodici sa ciljem sprečavanja ponavljanja djela nasilja,
  2. pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama nasilja u porodici uključujući posebno ranjive kategorije žena (Romkinje, migrantkinje, žene sa invaliditetom)

Rok: do kraja 2024.