Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-1901

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dom naroda - Stručna služba


Stručna služba obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove u vezi s radom Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a naročito poslove koji se odnose na:

 • pripremanje programa rada Doma naroda i planova rada radnih tijela Doma naroda i zajedničkih radnih tijela oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i na praćenje njihovog izvršavanja;
 • pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica Doma naroda i radnih tijela, pripremanje i izradu tekstova nacrta i prijedloga akata, izvještaja, mišljenja i zapisnika, kao i drugih analitičkih, informacionih i dokumentacionih materijala na zahtjev ili za potrebe Doma naroda, radnih tijela i delegata;
 • razmatranje prijedloga akata upućenih Domu naroda, u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom Federacije Bosne i Hercegovine;
 • praćenje i izvršavanje poslova i zadataka koji za Stručnu službu proizilaze iz zaključaka Doma naroda i radnih tijela;
 • poslove informiranja javnosti o radu Doma naroda i radnih tijela, saradnja sa organima federalnih, kantonalnih i općinskih vlasti i organima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i druge stručno-tehničke, administrativne i druge opće poslove za potrebe Doma naroda i radnih tijela, ako ti poslovi nisu povjereni Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Stručna služba, u okviru svog djelokruga, pruža stručnu pomoć delegatima u njihovom radu u Domu naroda i radnim tijelima, osigurava im potrebnu dokumentaciju, daje obavještenja i informacije i osigurava druge uslove radi pripreme delegata za učestvovanje u radu Doma naroda i radnih tijela, te vrši administrativno-tehničke i druge poslove za klubove delegata u Domu naroda, ako ti poslovi nisu povjereni Zajedničkoj službi.

Stručna služba je dužna da stručno, odgovorno, djelotvorno, blagovremeno i racionalno vrši poslove iz svog djelokruga, u skladu sa Poslovnikom Doma naroda i poslovnicima radnih tijela, programom rada Doma naroda i planovima rada radnih tijela.
U vršenju poslova i zadataka iz svog djelokruga, Stručna služba je dužna da postupa u skladu sa Ustavom, zakonom, smjernicama i zaključcima Doma naroda i radnih tijela i njima je odgovorna za svoj rad.

Stručna služba Doma naroda:

RUKOVODITELJ STRUČNE SLUŽBE-SEKRETAR DOMA NARODA

Kabinet sekretara (gosp. Izmir Hadžiavdić):
Tel:033/203-246, Fax:033/205-547

E-mail: izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba

Kabinet predsjedavajuće:

Lidija Bradara, predsjedavajuća
Tel: 033/666-681
Fax: 033/223-622
E-mail: lidija.bradara@parlamentfbih.gov.ba
E-mail: ured.predsjedatelja@parlamentfbih.gov.ba

 • šef Kabineta
 • Stručni savjetnik u Uredu - Kabinta predsjedavajućeg i potpredsjedavajućih
 • Meliha Rašidagić
  E-mail: meliha.rasidagic@parlamentfbih.gov.ba
  Tel: 033/215-755
  Fax:033/ 222-283
 • administrativno-tehnički sekretar -
 • Tel: 033/666-681
  Fax:033/223-622

Kabinet potpredsjedavajućeg:

Jasenko Tufekčić
Tel:033/ 664-893
Fax:033/ 203-249
E-mail: jasenko.tufekcic@parlamentfbih.gov.ba

Tel: 033/664-893
Fax:033/203-249

Kabinet potpredsjedavajućeg:

Drago Puzigaća
Tel: 033/223-051
Fax:033/222-667
E-mail: drago.puzigaca@parlamentfbih.gov.ba

Tel: 033/223-051
Fax:033/222-667

Odnosi s javnošću:

 • Dijana Andrić Škobić - viši stručni saradnik za odnose s javnošću
  Е-mail:

Tel: 033/666-681
Fax:033/223-622

 

 


 

 

 

 
Unesite pojam za pretragu:
 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine