Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-1901

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom naroda - Program rada


BOSNA  I  HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
DOM NARODA

 

                                                              KONAČNI  PRIJEDLOG SA
                                                          USVOJENIM AMANDMANIMA

 

 

  

PROGRAM RADA
DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2008. GODINU

 

 

 

 

Sarajevo,  juli 2008. godine

 

 

 

 

UVOD

            Program rada Doma naroda Parlamenta Federacije BiH za 2008. godinu sadrži najznačajnija pitanja, kojima će se Dom naroda baviti u okviru svoje nadležnosti kroz godinu, te rokove i nosilaca zadanih aktivnosti koje se imaju provesti kroz za to predviđene procedure u okviru rada Doma naroda u 2008. godini.

Program sadrži zakonodavne i analitičko-informativne aktivnosti Doma naroda. Ovaj Program usklađen je sa Programom rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 2008. godinu, te Operativnim planom rada Vlade Federacije BiH za 2008. godinu u kojem su istaknuti strateški ciljevi Vlade, a koji su usmjereni u pravcu stvaranja pretpostavki za jačanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvenog ekonomskog prostora u cilju snažnijeg privrednog razvoja, jačanja unutrašnje stabilnosti, te provođenja ukupnih reformi, prilagodbe i  ostvarenja uvjeta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti na putu  pridruživanja Evropskoj uniji.

Dom naroda podupirat će Vladu Federacije BiH u procesu realiziranja Operativnog plana za 2008. godinu kako bi kvalitetno pravno uredili oblasti privrednog i društvenog života u Federaciji BiH, kao što su područja koja se prije svega odnose na: fiskalnu politiku, ekonomske odnose sa inozemstvom, robnu razmjenu, ino-ulaganja, servisiranje unutrašnjeg i vanjskog duga, energetiku, rudarstvo, industriju, poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, prostorno uređenje i okoliš, promet i komunikacje, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, kulturu i sport, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, zaštitu branitelja, povratak izbjeglih i druge ovlasti iz nadležnosti Federacije, a koje nisu spomenute.

U cilju efikasnije realizacije Programa rada u 2008. godini Dom naroda Parlamenta Federacije BiH poticat će suradnju, kako sa Vladom Federacije BiH, tako i sa Predstavničkim domom Parlamenta Federacije, predsjednikom i potpredsjednicima Federacije BiH, kantonima, te Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, a prema potrebi i sa parlamentom drugog entiteta.

 

 

 

A ZAKONODAVNA DJELATNOST
 
I. FINANSIJE

 1. Zakon o deviznom poslovanju
  rok: juli 2008.
 2. Zakon o lizingu
  rok: juli 2008.
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak     rok: septembar 2008.
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima rok:septembar 2008.
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama
  rok: juli 2008.
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH
  rok: novembar 2008.
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
  rok: septembar 2008.
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH
  rok: juni 2008.
 9. Propisi u vezi sa emisijom vrijednosnih papira koji se odnose na ratna potraživanja
  rok: april 2008.
 10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije BiH
  rok: oktobar 2008.
 11. Zakon o finansijsko-informatičkoj agenciji
  rok: oktobar 2008.
 12. Budžet Federacije BiH za 2009. godinu
  rok: decembar 2008.
 13. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2009. godinu
  rok: decembar 2008.
 14. Okvirni Budžet za period 2009.-2011. koji će biti pripreman od februara 2008. godine
  rok: juni 2008.
 15. Zakon o Razvojnoj banci Federacije BiH 
  rok: maj 2008.
 16. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju unutrašnjeg duga
  rok: septembar 2008.

 

II. PRAVOSUĐE I UPRAVA

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama
  rok: III. kvartal 2008.
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku u Federaciji BiH
  rok: III. kvartal 2008.
 3. Zakon o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa u vezi sa provedbom Zakona o notarima
  rok: III. kvartal 2008.
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH
  rok: IV. kvartal 2008.
 5. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH
  rok: III. kvartal 2008.
 6. Zakon o nasljeđivanju
  rok: IV. kvartal 2008.
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH
  rok: IV. kvartal 2008.
 8. Zakon o pomilovanju
  rok: III. kvartal 2008.
 9. Zakon o tužilaštvima u Federaciji BiH
  rok: III. kvartal 2008.
 10. Zakon o stvarnim pravima
  rok: IV. kvartal 2008.
 11. Zakon o sudskoj policiji
  rok: II. kvartal 2008.
 12. Zakon o odgojno-popravnim ustanovama za maloljetnike
  rok: III. kvartal 2008.
 13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici
  rok: III. kvartal 2008.
 14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima  i drugim tijelima federalne uprave
  rok: III. kvartal 2008.
 15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Federacije BiH
  rok: III. kvartal 2008.
 16. Zakon o područjima općina u Federaciji BiH
  rok: III. kvartal 2008.
 17. Zakon o federalnim jedinicama
  rok: III. kvartal 2008.
 18. Zakon o proglašenju gradova
  rok: III. kvartal 2008.
 19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH
  rok: III. kvartal 2008.
 20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
  rok: III. kvartal 2008.
 21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH
  rok: II. kvartal 2008.
 22. Zakon o ustanovama
  rok: III. kvartal 2008.
 23. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
  rok: II. kvartal 2008.
 24. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o grbu i zastavi Federacije BiH
  rok: III. kvartal 2008.
 25. Zakon o pravima nacionalnih manjina u Federaciji BiH
  rok: II. kvartal 2008.

III. UNUTRAŠNJI POSLOVI I SIGURNOST

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima  Federacije BiH
  rok: II. kvartal
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH
  rok: III. kvartal
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije BiH
  rok: IV. kvartal
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine
  rok: III. kvartal

IV. ENERGIJA, RUDARSTVO I INDUSTRIJA

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH
  rok: I. kvartal
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
  rok: I. kvartal
 3. Zakon o kontroli-reviziji privatizacije u Federaciji BiH
  rok: III. kvartal
 4. Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Federaciji BiH
  rok: IV. kvartal
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji
  rok: III. kvartal
 6. Zakon o rudarstvu u Federaciji BiH
  rok: II. kvartal
 7. Zakon o geološkim istraživanjima u Federaciji BiH
  rok: II. kvartal
 8. Zakon o Privrednoj komori Federacije BiH
  rok: III. kvartal
 9. Zakon o nafti u Federaciji BiH
  rok: III. kvartal
 10.  Zakon o plinu u Federaciji BiH
  rok: III. kvartal
 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od plemenitih metala
  rok: III. kvartal

V. PROMET I KOMUNIKACIJE

 1. Zakon o RTV servisu Federacije BiH
  rok: II. kvartal 2008.
 2. Zakon o cestama u Federaciji BiH
  rok: III. kvartal 2008.

VI. SOCIJALNA POLITIKA, RASELJENE OSOBE I IZBJEGLICE

 1. Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu
  rok: II. kvartal
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
  rok: III. kvartal
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim osobama u Federaciji BiH i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine
  rok: III. kvartal 2008.
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
  rok: II. kvartal
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
  rok: II. kvartal
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji penzionog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH
  rok: III. kvartal
 7. Zakon o zaštiti porodice sa djecom
  rok: IV. kvartal
 8. Zakon o socijalnoj zaštiti
  rok: IV. kvartal
 9. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
  rok: IV. kvartal
 10. ocijalni program za ublažavanje materijalnog položaja najugroženijih kategorija stanovništva u Federaciji BiH
  rok: IV. kvartal 2008.
   

VII. PITANJA BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilačkih populacija
  rok: II. kvartal
 2. Zakon o fondu branitelja
  rok: III. kvartal

 
VIII. ZDRAVSTVO

 1. Zakon o transplantaciji
  rok: III. kvartal
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
  rok: IV. kvartal
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
  rok: IV. kvartal
 4. Donošenje osnovnog Paketa prava zdravstvenih osiguranika
  rok: IV.                                                                                                                                                            
 5. Reguliranje osnivačkih prava kliničkih centara
  rok:IV. kvartal   
 6. Zakon o krvi
  rok: IV. kvartal

 
IX. KULTURA I SPORT

 1. Zakon o omladinskom organiziranju u Federaciji BiH
  rok: IV. kvartal
 2. Zakon o sportu Federacije BiH
  rok: IV. kvartal

X. TRGOVINA

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena
  rok: III. kvartal
 2. Odluka o kontroli cijena privrednih subjekata koji imaju monopolski
  na tržištu u Federaciji BiH                                 
  rok:III. kvartal
 3. Odluka o usklađivanju cijena naftnih derivata u Federaciji BiH
  rok:III. kvartal

XI.   PROSTORNO UREĐENJE

  1. Odluka o usvajanju prostorne osnove za izradu prostornog plana  Federacije BiH  
   rok:IV. kvartal
  2. Odluka o pristupanju izradi prostornog plana područja posebnih obilježja Koridor VC
   rok: I. kvartal                                              
  3. Odluka o utvrđivanju područja posebnih obilježja Vranica
   rok: I. kvartal
  4. Odluka o pristupanju izradi prostornog plana područja posebnih obilježja Vranica
   rok: II. kvartal
  5. Odluka o usvajanju prostorne osnove područja posebnih obilježja «Sliv rijeke Une»
   rok: IV. kvartal
  6. Odluka o usvajanju prostorne osnove područja posebnih obilježja «Igman, Bjelašnica, Treskavica i kanjon Rakitnice (Visočica)»
   rok: IV. kvartal
  7. Zakon o poticajima za razvoj područja od posebne državne brige
   rok:IV. kvartal
  8. Zakon o poticajima za razvoj brdsko-planinskih područja u Federaciji BiH
   rok: IV. kvartal

  XII. POLJOPRIVREDA, VODOPRIVREDA I ŠUMARSTVO

  1. Zakon o poljoprivrednom zemljištu
   rok: III. kvartal
  2. Zakon o stočarstvu
   rok: III. kvartal
  3. Zakon o veterinarstvu
   rok: II. kvartal
  4. Zakon o zaštiti zdravlja bilja u veterinarstvu
     rok: III. kvartal
  5. Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama
   rok: III. kvartal
  6. Zakon o organskoj proizvodnji
   rok: IV. kvartal
  7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
   rok: III. kvartal

  XIII. PODUZETNIŠTVO I OBRT

  1. Zakon o izmjenama  Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva u Federaciji BiH
   rok: III. kvartal
  2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu
   rok: II. kvartal
  3. Zakon o organiziranju obrtnika
   rok: II. kvartal

   
  XIV. OKOLIŠ I TURIZAM

  1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
   rok: III. kvartal
  2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka
   rok: IV. kvartal
  3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
   rok: IV. kvartal
  4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
   rok: IV. kvartal
  5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
   rok: IV. kvartal
  6. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
   rok: III. kvartal 
  7. Zakon o turističkoj djelatnosti
   rok: III. kvartal
  8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promociji turizma u Federaciji BiH
   rok: III. kvartal
  9. Zakon o poticajima zaštite okoliša
   rok: III. kvartal   
  B. ANALITIČKO-INFORMATIVNA DJELATNOST
  Dom naroda, kao svoju značajnu aktivnost u 2008. godini, posvetit će razmatranju analitičko-informativnih materijala za koje je predviđeno da ih dostavi Vlada Federacije ili takvih materijala koji su od posebne aktuelnosti, a koje predlože za razmatranje predsjednik sa potpredsjednicima Federacije BiH, te pojedinačno  delegati u  Domu naroda ili radna tijela Doma naroda.
  U Operativnom planu predviđeno je razmatranje analitičko-informativnih materijala iz gore spomenutih oblasti, koje će  Dom naroda pravovremeno razmatrati i nastojati da na taj način doprinese uređenju pojedine oblasti, donoseći odgovarajući akt, prema kojem bi svako resorno ministarstvo putem Vlade Federacije bilo u obavezi povratno informirati  Dom naroda o učinjenom napretku.
  Kroz analitičko-informativne materijale posebo će se sagledati dosadašnji proces privatizacije, investicijskih aktivnosti, ekonomskih indikatora, prostornog uređenja okoliša, obrazovanja, nauke, kulture, sporta, zaštite zdravlja građana, sigurnosne situacije, socijalnog statusa i dječije zaštite, stanje u oblasti raseljenih osoba i izbjeglica, sagledavanje penziono-invalidskog osiguranja i njihovog statusa, kao i pitanja branitelja i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata.
  Putem analiza i informacija pratit će se rad federalnih organa uprave, kao i suradnja sa Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, te vidovi suradnje u pogledu harmonizacije entitetskog nivoa – Federacije i organa i tijela Bosne i Hercegovine, posebno istaknutih kroz strategiju razvoja Bosne i Hercegovine.
  Izvještaj ombdusmena Federacije BiH o stanju ljudskih prava u Federaciji BiH.

              Također, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH razmatrat će Izvještaj Helsinškog odbora za ljudska prava u Bosni i Hercegovini o poštivanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
   
  C. IZVJEŠTAJI O RADU
  Dom naroda će u 2008. godini razmatrati sve izvještaje o radu koji su u nadležnosti Parlamenta Federacije BiH, a koje prethodno predloži Vlada Federacije  i koje je predložila u svom Operativnom planu, te razmatrati  izvještaje o radu koje organi i institucije u Federaciji direktno podnose Parlamentu Federacije BiH.
  Dom naroda će i samostalno u toku 2008. godine razmatrati sve prispjele materijale koje predlože ovlašteni predlagači, a to je, prije svih, Vlada Federacije, predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH, radna tijela Doma naroda  i delegati u Domu naroda.
  * * *
  Program rada u potpunosti ostaje otvoren za razmatranje i onih zakonskih, analitičko-informativnih i drugih materijala za kojima se ukaže potreba i budu predloženi od Ustavom i zakonima ovlaštenih predlagača.
  Dom naroda će kroz svoja radna tijela, klubove naroda, a prije svega Kolegij Doma naroda, i pojedinačno delegate, nastojati da se svi naprijed planirani zakonski i drugi akti razmatraju što je moguće više u redovnim procedurama, a ne po hitnom i skraćenom postupku, kako bi se i na taj način kroz širu raspravu u okviru Parlamenta Federacije BiH – Doma naroda ili kroz organiziranje javnih rasprava o pojedinim zakonima došlo do što kvalitetnijih rješenja u svim oblastima koje se njima uređuju.

 


 

 

 

 
Unesite pojam za pretragu:
 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine