Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-1901

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom naroda - Informacije

1

Izvještaj o radu Ureda sekretara Doma naroda PFBiH za 2015. godini
Izvještaj o radu Doma naroda za 2015. godinu
Izvještaj o radu Ureda sekretara Doma naroda PFBiH za 2014. godini
Izvještaj o radu Doma naroda za 2014. godinu
Izvještaj o radu Doma naroda za 2013. godinu

Izvještaj o radu Doma naroda za 2012. godinu
Izvještaj o radu Doma naroda za 2009. godinu
Izvještaj o radu Doma naroda za 2008. godinu
Izvještaj o radu Doma naroda za 2002-2006. godinu

1

 

IZVJEŠTAJ O RADU
KABINETA SEKRETARA DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2015. GODINI I PRIJEDLOG ZA OCJENU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZAPOSLENIH U UREDU SEKRETARA DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 1.1.2015. - 31.12.2015. GODINE

U skladu sa članom 6. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa sistematizacijom radnih mjesta Kabinet sekretara obavlja sljedeće poslove:

 1. priprema sjednice Doma naroda;
 2. priprema konačni tekst zakona i drugih propisa usvojenih na sjednicama Doma naroda za objavljivanje u „Službenim novinama Federacije BiH“;
 3. održava funkcioniranje informacionog sistema i ažurira web stranicu Doma naroda;
 4. osigurava efikasno i ekonomično korištenje ljudskih, finansijskih i materijalnih resursa Stručne službe putem izvršavanja administrativnih zadataka vezanih uz zapošljavanje državnih službenika i namještenika Stručne službe, te rukovođenje istim i ostvarivanje njihovih prava i obaveza, sklapanje ugovora, planiranje i izvršavanje budžeta Stručne službe i osigurava nabavku, distribuciju i održavanje opreme Stručne službe;
 5. koordinira rad Stručnog kolegija;
 6. osigurava komunikaciju unutar Stručne službe putem raspoređivanja telefonskih poziva, prijema, podjele i slanja pošte, vođenje evidencije o primljenoj i otpremljenoj korespondenciji, arhiviranje cjelokupne dokumentacije koju izradi i primi Stručna služba

U 2015. godini državni službenici i namještenici u Kabinetu sekretara su savjesno i efikasno obavili sve zadatke koji su postavljeni pred njih, a naročito u vezi sa pripremama sjednica Doma naroda: sačinjavanje poziva za sjednice Doma naroda, vođenje evidencije o prisustvu delegata sjednicama Doma naroda, izrada podsjetnika za sjednice, izrada obavijesti o aktima koji su razmatrani na sjednicama Doma naroda i izrada zapisnika sjednica.

Poseban naglasak se stavlja na izradu akata koji su pripremani za objavu u „Službenim novinama Federacije BiH“, kao najvažniju djelatnost u Stručnoj službi.
Državni službenici koji rade na normativno-pravnim poslovima (Ivan Buda, Aida Hadžić-Salkić i Mirsad Talić) su u 2015. godini pripremili za objavu 47 akata, čiji Vam spisak dostavljam u prilogu.

Također, ističem da su namještenice u Kabinetu sekretara koje su zadužene za stručnu i tehničku pomoć Klubu delegata bošnjačkog naroda i Klubu delegata srpskog naroda (Dženana Bahtović i Darinka Mašović) stručno i odgovorno obavile sve zadatke koji su vezani uz rad klubova.

Aida Hadžić-Salkić je, također, efikasno pružala stručnu pomoć delegatima iz reda ostalih.
Mirsad Talić je efikasno obavljao stručne poslove vezane uz rad Nezavisnog odbora i Komisije za provođenje postupka javnih nabavki Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Naglašavam da je Kemal Kapetanović izvršio daljnje unapređenje web stranice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na način da je uspostavljen intranet u Parlamentu Federacije, te uspostavljena elektronska pisarnica čime je učinjen veliki korak ka stvaranju e-Parlamenta (Parlament bez papira); kreirana arhiva akata donesenih u mandatnom periodu 2010. – 2014. godina, te uspostavljen RSS feed (Really Simple Syndication), koji je povezan sa intranetom. RSS prikazuje najnovije vijesti i dešavanja u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Nadalje, ispoštavana je zakonska obaveza postavljanja obavještenja, izvještaja, odluka vezanih uz provođenje postupka javnih nabavki Doma naroda. Kao poseban vid transparentnosti postavljeni su podaci o primanjima delegata koji se kvartalno objavljuju. Transparency International je pohvalio ovu inovaciju. Poboljšan je sistem dostavljanja akata koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru i obavijesti o održavanju sjednica Doma naroda i drugih aktivnosti u Domu naroda elektronskim putem, čime je ostavrena značajna ušteda u troškovima vezanim uz nabavku papira i plaćanja poštarine.  

Adina Omerbegović je poslove iz svog djelokruga obavila sa najvećim stepenom profesionalnosti.
Na kraju, ističem da su zaposleni u Kabinetu prisustvovali i aktivno sudjelovali na seminarima koje je organizirala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i radionicama u okviru Twinning projekta.
Slijedom svega navedenog, svi ovi rezultati su postignuti timskim radom zaposlenih, te sam odlučio da nagradim pristup koji zaposleni u Kabinetu sekretara pokazuju u obavljanju  poslova iz djelokruga Kabineta ocjenom "izuzetno uspješan", odnosno “naročito uspješan”.
S poštovanjem,

SEKRETAR
DOMA NARODA

Izmir Hadžiavdić, s.r.

top


SPISAK AKATA KOJE JE ZA OBJAVU PRIPREMIO KABINET SEKRETARA DOMA NARODA U 2015. GODINI

 1. Odluka o izboru predsjedavajuće Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Lidija Bradara) (Konst. sj.  DN – 15.1.2015.),  broj 4/15;
 2. Odluka o izboru potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  (Jasenko Tufekčić) (Konst. sj.  DN – 15.1.2015.), broj 4/15;
 3. Odluka o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2015. godine, broj 8/15;
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagači: Klubovi zastupnika SDA, HDZBiH i DF u Predstavničkom domu) - hitni postupak, broj 8/15;
 5. Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova privremene Zakonodavno-pravne komisije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i privremene Administrativne komisije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (DN - Nastavak konst. sj.  – 30.1.2015.), broj 9/15;
 6. Odluka o izboru predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (DN - Nastavak konst. sj.  – 9.2.2015.), broj 11/15;
 7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo za period od 1.1. do 31.3.2015. godine (PD - 2. van. sj. 9.2.2015., DN - 1. van. sj.  – 30.1.2015.), broj 13/15;
 8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period od 1.1. do 31.3.2015. godine (PD - 2. van. sj. 9.2.2015., DN - 1. van. sj.  – 30.1.2015.), broj 15/15;
 9. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1.1. do 31.3.2015. godine (PD - 2. van. sj. 9.2.2015., DN - 1. van. sj. – 30.1.2015.), broj 13/15;
 10. Odluka o davanju saglasnosti na:
  - Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
  - Finansijski plan Federalnog fonda solidarnosti  za 2015. godinu,
  - Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (PD - 5. van. sj. 31.3.2015., DN - 2. van. sj.  – 31.3.2015.), broj 25/15;
  - Odluka o davanju saglasnosti na:
 11. Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (PD - 5. van. sj. 31.3.2015., DN - 2. van. sj.  – 31.3.2015.), broj 25/15;
 12. Odluka o davanju saglasnosti na:
  - Odluku o usvajanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za  2015. godinu i procjene plana za 2016. i 2017. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za  zapošljavanje za 2015. godinu (PD - 5. van. sj. 31.3.2015., DN - 2. van. sj.  – 31.3.2015.), broj 25/15;
 13. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prihvatanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu (PD - 5. van. sj. 31.3.2015., DN - 2. van. sj.  – 31.3.2015.), broj 25/15;
 14. Zakon o unutrašnjem platnom prometu (PD - 31. sj. 8.7.2014., DN - 3. van. sj.  – 8.6.2015.), broj 48/15;
 15. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP) (PD - 1. sj. 13.5.2015., DN - 3. van. sj.  – 8.6.2015.), broj 46/15;
 16. Odluka o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2015. - 2019. godina (PD - 6. van. sj. 29.5. 2015., DN - 3. van. sj.  – 8.6.2015.), broj 47/15;
 17. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu drugog programskog zajma između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za razvojne politike poslovnog okruženja (PD - 1. sj. 13.5.2015., DN - 2. sj.  15.7.2015.), broj 60/15;
 18. Odluka o prihvatanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za realizaciju Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja (PD - 1. sj. 13.5.2015., DN - 2. sj.  15.7.2015.), broj 60/15;
 19. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj za realizaciju Projekta „Razvoj infrastrukture u Goraždu“ (PD - 31. sj. 9.7.2014., DN - 2. sj. 15.7.2015.), broj 60/15;
 20. Zakon o preuzimanju dioničkih društava (PD - 27. sj. 26.3.2014., DN - 2. sj. 15.7.2015.), broj 77/15;
 21. Zakon o izmjeni Zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak (PD - 1. sj. 13.5.2015., DN - 4. van. sj. 30.7.2015.), broj 79/15;
 22. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima - hitni postupak (PD - 7. van. sj. 31.7.2015., DN - 4. van. sj.  30.7.2015.), broj 77/15;
 23. Zakon o izmjenama Zakona o čeku - skraćeni postupak (PD - 7. van. sj. 31.7.2015.,  DN - 2. sj. 15.7.2015.), broj 77/15;
 24. Finansijski plan – budžet FERK-a za 2015. godinu (PD - 7. van. sj. 31.7.2015., DN - 2.sj. 15.7.2015.), broj 77/15;
 25. Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (DN – 5. van. sj. 30.9.2015.), broj 78/15;
 26. Odluka o formiranju i izboru članova u Komisiju za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (DN – 5. van. sj. 30.9.2015.), broj 78/15;
 27. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (DN - 3. sj. 8.10.2015.), broj 86/15;
 28. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (DN - 3. sj. 8.10.2015.), broj 86/15;
 29. Zakon o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (DN - 3. sj. 8.10.2015.), broj 86/15;
 30. Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta „Koridor Vc (Koridor Vc Počitelj - Bijača)“ (DN - 3. sj. 8.10.2015.), broj 86/15;
 31. Odluka o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu i Odluku o izvršavanju rebalansa Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu (DN - 3. sj. 8.10.2015.), broj 86/15;
 32. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (DN - 3. sj. 8.10.2015.), broj 86/15;
 33. Odluka o alokaciji obaveza po kreditu kuvajtskog fonda za razvoj 535 - Projekt četiri ceste i most Musala na Federaciju Bosne i Hercegovine (DN - 4. van. sj. 30.7.2015.), broj 86/15;
 34. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak (DN - 3. sj. 8.10.2015.), broj 91/15;
 35. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima - hitni postupak - DN (5. van. sj.  30.9.2015.), broj 91/15;
 36. Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane „Banovići“, Blok 1-350 MW u periodu od 27.08.2015. do 12.10.2015. godine, pripremljenu od RMU „Banovići“ d.d. Banovići (DN - 4. sj. 29.10.2015. - usvojen Zaključak), broj 91/15;
 37. Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (DN - 3. sj. 8.10.2015.), broj 91/15;
 38. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (DN - 5. sj. 19.11.2015.), broj 98/15;
 39. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak (PD - 10. van. sj. 23.10.2015., DN - 6. van. sj.  23.10.2015.), broj 99/15;
 40. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjene plana za 2017. i 2018. godinu i na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu, broj 102/15;
 41. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (konsolidovani), Finansijski plan Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (Anex I.), Finansijski plan Stručne Službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (Anex II.) i Odluka o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, broj 102/15;
 42. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na:
  Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  za 2016. godinu, broj 102/15;
 43. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu – hitni postupak, broj 102/15;
 44. Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu – hitni postupak, broj 102/15;
 45. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak, broj 102/15;
 46. Odlukao davanju saglasnosti na:
  - Rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (konsolidovani),
  - Rebalans Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I.) i
  - Rebalans Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (Anex II.), broj 102/15;
 47. Odluka o odobravanju zahtjeva Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine  za izgradnju poslovnog prostora u Mostaru (PD - 3. sj. 28.10.2015., DN -  7. sj.  17.12.2015.),  broj 102/15.

1
top

IZVJEŠTAJ
O RADU DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU

U 2015. godini Dom naroda je, pored Konstituirajuće sjednice, održao sedam redovnih sjednica i sedam vanrednih sjednica.
Dom naroda je na ovim sjednicama usvojio 30 zakona i to: 19 zakona po hitnom postupku, pet zakona po skraćenom postupku i šest zakona po redovnom postupku.

Dom naroda je prihvatio 13 nacrta zakona od kojih je osam zaključkom stavljeno na javnu raspravu a predlagači su zaduženi da ih provedu.
Dom naroda je u zajedničkoj nadležnosti sa Predstavničkim domom donio 31 odluku od čega se 13 odluka odnosilo na prihvaćanje međunarodnih zaduženja. U samostalnoj nadležnosti Dom naroda je donio devet odluka.
Dom naroda je prihvatio osam izvještaja koji su na osnovu zakona dostavljeni Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje i primio na znanje 10  izvještaja i pet informacija.

Dom naroda je usvojio jedan plan, jedan program i jednu strategiju.

U skladu sa zakonom Dom naroda je donio deset odluka kojima je dao saglasnost na akte koji su mu dostavljeni.

Na sjednicama je donesen jedan broj zaključaka kojima je obavezao Vladu Federacije BiH i nadležne organe za poduzimanje određenih mjera.

Na redovnim sjednicama Doma naroda postavljena su 62 delegatska pitanja na koje su nadležni organi dali 52 odgovora. Delegati su pokrenuli i 32 inicijative za izmjene i dopune pojedinih propisa ili poduzimanje konkretnih mjera od Vlade Federacije BiH i nadležnih ministarstava, a odgovoreno je na 18 inicijativa.

* * *

U toku priprema sjednica Doma naroda klubovi delegata u Domu naroda održavali su svoje sjednice. Klub delegata srpskog naroda održao je 15 sjednica u 2015. godini, kao i Klub delegata hrvatskog naroda i Klub delegata bošnjačkog naroda. Također, aktivno su učestvovali u otklanjanju dilema koje su se javljale u toku sjednica nastojeći u što većoj mjeri usaglasiti stavove i riješiti sporna pitanja, pa su time doprinijeli efikasnijem i kvalitetnijem radu Doma.
Učinkovitost rada Doma naroda je, između ostalog, rezultat rada stalnih radnih tijela – komisija i odbora:

1.  Komisija za ustavna pitanja
je u 2015. godini održala dvije sjednice na kojima su razmatrana pitanja iz oblasti ove komisije.

2. Zakonodavno-pravna komisija
je održala četiri sjednice na kojima je razmatrala 16 zakona u formi prijedloga i nacrta zakona. Komisija je naročito obratila pažnju na usklađenost nacrta i prijedloga zakona sa Ustavom Federacije BiH i pravnim sistemom.

3.  Administrativna komisija
je održala devet sjednica i u skladu sa članom 57. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonom o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 59/06, 23/08 i 84/08) i Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 45/10 i 111/12):

 • pripremala i utvrđivala prijedloge akata kojima se uređuju pitanja naknade plaća delegata u Domu naroda, kao i pitanja naknade određenih materijalnih troškova delegata i dužnosnika, te donosila odgovarajuća akta za njihovu primjenu, kao i pojedinačne akte o plaćama i naknadama materijalnih i drugih primanja;
 • utvrđivala prijedlog za osiguranje sredstava u budžetu Federacije za rad Doma naroda i korištenje tih sredstava;

      -    obavljala poslove u vezi sa osiguranjem stanova za potrebe Doma naroda;

      -    razmatrala zahtjeve delegata  i odlučivala o njima;

      -    razmatrala i donosila odluke iz svoje nadležnosti i to:

 1. Administrativna komisija je Odlukom, broj 02/3-05-240/15 od 30.01.2015. godine utvrdila  pravo korištenja broja mobilne telefonije i direktnih linija fiksnog telefona u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i njihovo plaćanje iz budžetskih sredstava korištenja.
 1. Administrativna komisija Odlukom, broj 02/3-14-1361/15 od 07.10.2015. godine utvrdila je pravo na naknadu članovima radnih tijela Doma naroda iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika.
 1. Administrativna komisija je Odlukom, broj 02/3-14-1742/15 od 01.12.2015. godine utvrdila  pravo na naknadu članovima Komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
 1. Administrativna komisija  je Odlukom, broj 02/3-14-1743/15 od 01.12.2015. godine utvrdila  pravo na naknadu članovima Zajedničke radne grupe Komisije za izbor i imenovanje u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
 1. Administrativna komisija  je Odlukom, broj 02/3-14-1741/15 od 1.12.2015. godine utvrdila  pravo na naknadu članovima Komisije za EU integracije u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine .
 1. Administrativna komisija  je Odlukom, broj 02/3-14-1744/15 od 01.12.2015. godine utvrdila  pravo na naknadu članovima Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju iz Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

4.  Komisija za ljudska prava i slobode je održala tri sjednice u 2015. godini.
U ovom periodu Komisija je zaprimila određen broj predstavki, zahtjeva, molbi, urgencija kao i drugih materijala upućenih ovoj komisiji u vezi sa kršenjem sloboda i prava građana utvrđenih Ustavom i zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koja pokreću ombudsmeni, građani, političke organizacije, udruženja građana sa ciljem sagledavanja problema na koje se u njima ukazuje i iznalaženja mogućnosti za njihovo otklanjanje.  

5.
Komisija za sigurnost Doma naroda je u 2015. godini održala tri sjednice:

- 1.
sjednica Komisije za sigurnost održana je 8.10.2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:
Konstituiranje Komisije za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije BiH u
mandatnom periodu  2014.- 2018. godina,
Davanje saglasnosti na:
Poslovnik o radu Nezavisnog odbora,
Pravilnik o postupku izbora, ocjenjivanja i razrješenja direktora i zamjenika
direktora Federalne uprave policije,
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti direktora Federalne uprave policije.

- 2.
sjednica Komisije za sigurnost održana je 28.10.2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:
Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Komisije,
Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za  januar – juni 2015. godine.
- 3. sjednica Komisije za sigurnost održana je 26.11.2015. godine sa sljedećim dnevnim redom:
Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Komisije,
Nacrt Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

6. Komisija za izbor i imenovanja je u 2015. godini održala pet sjednica na kojima je razmatrano ukupno devet tačaka dnevnog reda.

7. Komisija za informiranje je održala jednu sjednicu u 2015. godini.

8. Komisija za jezička pitanja jeu 2015. godini održala tri  sjednice na kojima je razmatrano 12 tačaka dnevnog reda.

9
. Komisija za jednakopravnost spolova nije održala nijednu sjednicu u 2015. godini.

10. Mandatno-imunitetska komisija
je održala trisjednice na kojima su razmatrane tri tačke dnevnog reda.

11. Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet
je održao pet sjednica na kojima su razmatrane 33 tačke dnevnog reda (osam prijedloga zakona, pet nacrta zakona, četiri prijedloga odluka, tri informacije, dva  izvještaja i 11 ostalih dokumenata). Članovi Odbora su bili angažirani i u radu stručnih rasprava iz domena svoje oblasti, koje su organizirali organi vlasti, razne institucije i drugi subjekti.

12. Odbor za privredu
je održao četiri sjednice u 2015. godini na kojima su razmatrana tri prijedloga zakona i šest izvještaja.

13.
Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove je održao jednu sjednicu u ovoj godini.

14.
 Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je održao tri  sjednice na kojima je razmatrano pet tačaka dnevnog reda.

 15. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju je u 2015. godini održao dvije sjednice na kojima su razmatrana pitanja iz oblasti ovog odbora.

16. Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu
je u 2015. godini održao dvije sjednice na kojima je razmatrao, raspravljao i davao mišljenje, prijedloge i sugestije o tri tačke dnevnog reda.

17. Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih lica Doma naroda je u 2015. godini održao jednu sjednicu.
Sjednica Odbora održana je 18.11.2015.godine sa sljedećim dnevnim redom:
Konstituisanje Odbora za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih lica Doma
naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu 2014.- 2018.godina,
Informiranje Odbora o aktivnostima koje poduzima Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica s ciljem povratka na područja općina Republike Srpske, posebno općina jugoistočne Bosne.

18. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih je održao jednu sjednicu na kojoj su razmatrane dvije tačke dnevnog reda.

19. Odbor za boračka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu
je u ovom periodu održao jednu  sjednicu na kojoj su  razmatrane tri tačke dnevnog reda.
U periodu od januara do decembra 2015. godine Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju održala je tri  sjednice na kojima su razmatrani: Informacija o objavljenim (i pristiglim) izvještajima finansijske revizije korisnika   Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, razmatranje i usvajanje plana razmatranja izvještaja, Prijedlog grupa za razmatranje revidiranih subjekata i usaglašavanje datuma za javna saslušanja i raspored po grupama, Prijedlog komisijskih pitanja Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog komisijskih pitanja za javna izjašnjenja revidiranih korisnika, Nacrt Budžeta Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za 2016. godinu, Poslovnik o radu Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju i Uputstvo za razmatranje i analizu revizorskih izvještaja i tekuća pitanja (dogovor o terminu naredne sjednice…).

* * *

U sklopu projekta “Modernizacija entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za Evropu” u organizaciji OSCE-a za Bosnu i Hercegovinu na Jahorini je održano stručno savjetovanje zaposlenih u stručnim službama entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za Evropu sa ciljem ostvarivanja veće saradnje i jačanja profesionalnih kapaciteta sekretara radnih tijela u ovim zakonodavnim tijelima.
Uspostavljen je intranet u Parlamentu Federacije, te uspostavljena elektronska pisarnica kojim je učinjen veliki korak ka stvaranju e-Parlamenta (Parlament bez papira);  kreirana je arhiva akata donesenih u mandatnom periodu 2010. – 2014. godina, te uspostavljen RSS feed (Really Simple Syndication), koji je povezan sa intranetom. RSS prikazuje najnovije vijesti i dešavanja u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Nadalje, ispoštavana je zakonska  obaveza postavljanja obavještenja, izvještaja,  odluka vezanih uz provođenje postupka javnih nabavki Doma naroda. Kao poseban vid transparentnosti postavljeni su podaci o primanjima delegata koji se kvartalno objavljuju. Transparency International je pohvalio ovu inovaciju. Poboljšan  je sistem dostavljanja akata koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru i obavijesti o održavanju sjednica Doma naroda i drugih aktivnosti u Domu naroda elektronskim putem, čime je ostavrena značajna ušteda u troškovima vezanim uz nabavku papira i plaćanja poštarine.

Nastavljena je realizacija Twinning projekta putem okruglih stolova i radionica.

1
top

IZVJEŠTAJ O RADU

UREDA SEKRETARA DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2014. GODINI I PRIJEDLOG ZA OCJENU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZAPOSLENIH U UREDU SEKRETARA DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 1.1.2014. - 31.12.2014. GODINE

U skladu sa članom 6. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa sistematizacijom radnih mjesta Kabinet sekretara obavlja sljedeće poslove:

 1. priprema sjednice Doma naroda;
 2. priprema konačni tekst zakona i drugih propisa usvojenih  na sjednicama doma naroda za objavljivanje u „Službenim novinama Federacije BIH“;
 3. održava funkcioniranje informacionog sistema i ažurira web stranicu Doma naroda;
 4. osigurava efikasno i ekonomično korištenje ljudskih, finansijskih i materijalnih resursa stručne službe putem izvršavanja administrativnih zadataka vezanih za zapošljavanje državnih službenika i namještenika Stručne službe, te rukovođenje istim i ostvarivanje njihovih prava i obaveza, sklapanje ugovora, planiranje i izvršavanje budžeta Stručne službe i osigurava nabavke, distribuciju i održavanje opreme Stručne službe;
 5. koordinira rad Stručnog kolegija;
 6. osigurava komunikaciju unutar Stručne službe putem raspoređivanja telefonskih poziva, prijema, podjele i slanja pošte, vođenje  evidencije o primljenoj i otpremljenoj korespondenciji, arhiviranje cjelokupne dokumentacije koju izradi i primi Stručna služba.

U 2014. godini državni službenici i namještenici u Uredu sekretara su savjesno i efikasno obavili sve zadatke koji su postavljeni pred njih, a naročito u vezi priprema sjednica Doma naroda: sačinjavanje poziva za sjednice Doma naroda, vođenje evidencije o prisustvu delegata sjednicama Doma naroda, izrada podsjetnika za sjednice, izrada obavijesti o aktima koji su razmatrani na sjednicama Doma naroda i izrada Zapisnika sjednica.
Poseban naglasak se stavlja na izradu akata koji su pripremani za objavu u „Službenim novinama Federacije BiH“, kao najvažniju djelatnost u Stručnoj službi.
Državni službenici koji rade na normativno-pravnim poslovima (Ivan Buda, Aida Hadžić Salkić i Mirsad Talić) su u 2014. godini pripremili za objavu 30 akata, čiji Vam spisak dostavljam u prilogu.
Takođe ističem da su namještenice u Uredu sekretara koje su zadužene za stručnu i tehničku pomoć Klubu delegata bošnjačkog naroda i Klubu delegata srpskog naroda (Dženana Bahtović i Darinka Mašović) stručno i odgovorno  obavile sve zadatke koji su vezani za rad klubova.
Aida Hadžić - Salkić  je takođe efikasno pružala stručnu pomoć delegatima iz reda Ostalih.
Mirsad Talić je efikasno obavljao stručne poslove vezane za rad Nezavisnog odbora i Komisije za provođenje postupka javnih nabavki Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Naglašavam da je Kemal Kapetanović izvršio daljnje unapređenje web stranice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na način da je postavljanjem još većeg broja podataka na web stranicu koji se odnose na rad Doma naroda,  a pogotovo  uvođenjem web streaming-a sjednica Doma naroda i kreiranjem video arhive sjednica Doma naroda, građanima još više približen rad Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Adina Omerbegović je poslove iz svog djelokruga obavila sa najvećim stepenom profesionalnosti.
Na kraju, ističem da su zaposleni u Uredu prisustvovali i aktivno sudjelovali na seminarima koje je organizirala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i radionicama u okviru Twinning projekta.
Slijedom svega navedenog, svi ovi rezultati su postignuti timskim radom zaposlenih, te predlažem da nagradite pristup koji zaposleni u Uredu sekretara pokazuju u obavljanju  poslova iz djelokruga Ureda ocjenom "izuzetno uspješan", odnosno “naročito  uspješan”.
S poštovanjem,


v.d. šefa Ureda sekretara
Ivan Buda

top

SPISAK AKATA KOJE JE ZA OBJAVU PRIPREMIO URED SEKRETARA DOMA NARODA U 2014. GODINI

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Klub poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) 21. sj. – 6.2.2014., broj 13/14
 2. Zaključci o stanju sigurnosti na području Federacije BiH u kontekstu javnih protesta građana od 5.2. do 27.2.2014. godine, 20. Van. sj. - 27.2.2014., broj 23/14
 3. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Regulatorne Komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - 20. sj. 19.12.2013, broj 24/14
 4. Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod i kanalizacija Sarajevo 20. sj. – 19.12. 2013, broj 25/14
 5. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga 22. sj. – 20.3. 2014, broj 31/14
 6. Zakon o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - 22. Van sj. - 3.4.2014. godine, broj 31/14
 7. Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine - 22. Van sj. - 11.4.2014. godine, broj 35/14
 8. Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine  - 22. sj. - 20.3.2014. godine, broj 52/14
 9. Zakon o prekršajima DN - 23. Van. sj. 5.6.2014, broj 63/14
 10. Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine DN - 23. Van. sj. 5.6.2014, broj 52/14
 11. Zakon o dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine DN - 23. Van. sj. 5.6.2014., broj 52/14
 12. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu  između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i  Javnog preduzeća Elektroprivrede Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar za realizaciju Projekta izgradnje crpne hidroelektrane Vrilo - DN - 23. Van. sj. -16.6.2014. godine, broj 51/14
 13. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu  između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i  Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne I Hercegovine d.d. Sarajevo za realizaciju Projekta izgradnje hidroelektrane Janjići - DN - 23. Van. sj. -16.6.2014. godine, broj 51/14
 14. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 28. oktobra 2008. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat Koridor Vc - DN - 23. Van. sj. -16.6.2014. godine, broj 56/14,
 15. Zakon o financiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom - DN - 26. Van. sj. -30.6.2014. godine,  broj 59/14
 16. Zakon o osnivanju Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine - DN - 25. Van. sj. - 30.6.2014. godine, broj 59/14
 17. Zakon o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima - DN - 25. Van. sj. - 30.6.2014. godine, broj 59/14
 18. Odluka o prihvatanju dodatnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po IV Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom - DN - 26. Van. sj. - 30.6.2014. godine, broj 59/14
 19. Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu i Projektu između kreditanstalt  fur  wiederaufbau (kfw) Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i općina Tuzla i Zenica za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II - DN - 26. Van. sj. - 30.6.2014. godine, broj 59/14
 20. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini - DN - 26. Van. sj. - 30.6.2014. godine, broj 59/14
 21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama - DN - 23. sj. - 10.7.2014. godine, broj 80/14
 22. Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine - DN - 23. sj. - 10.7.2014. godine, broj 71/14,
 23. Zakon o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Jasmin Duvnjak, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - - DN - 23. sj. - 18.7.2014. godine, broj 76/14
 24. Zakon o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - DN - 27. Van. sj. 18.7.2014, broj 71/14,
 25. Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine - DN - 23. sj. 18.7.2014., broj 81/14,
 26. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između BiH i Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta zaštite od poplava Drine za Bosnu i Hercegovinu (BAFPP) - DN - 23. sj. - 18.7.2014. godine, broj 71/14,
 27. Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Sliv rijeke Une“ za period od 20 godina - DN 23. sj. 18.7.2014, broj 92/14
 28. Finansijski plan - Budžet FERK-a za 2014. godinu - DN 23. sj. 18.7.2014, broj 63/14,
 29. Zakon o  dopuni Zakona o finansiranju  pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenim prirodnom nesrećom (predlagač: Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda) - DN - 24. sj. 31.7.2014., broj 80/14
 30. Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana - DN - 27. Van.sj.  18.7.2014., broj 80/14

1
top

IZVJEŠTAJ
O RADU DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU

U 2014. godini Dom naroda je održao četiri redovne sjednice i deset vanrednih sjednica.
Dom naroda je na ovim sjednicama usvojio 41 zakon i to: 24 zakona po hitnom postupku, šest zakona po skraćenom postupku i 11 zakona po redovnom postupku.

Dom naroda je prihvatio 14 nacrta zakona od kojih je šest zaključkom stavljeno na javnu raspravu a predlagači su zaduženi da ih provedu.
Dom naroda je u zajedničkoj nadležnosti sa Predstavničkim domom donio devet odluka od čega se sedam odluka odnosilo na prihvaćanje međunarodnih zaduženja. U samostalnoj nadležnosti Dom naroda je donio deset odluka.
Dom naroda je prihvatio dva izvještaja koji su na osnovu zakona dostavljeni Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje i primio na znanje dva  izvještaja i informaciju.

Dom naroda je usvojio dva plana i jednu strategiju.

U skladu sa zakonom Dom naroda je donio pet odluka kojima je dao saglasnost na akte koji su mu dostavljeni.

Na sjednicama je doneseno šest zaključaka kojima je Dom naroda zauzeo stav u vezi sa određenim pitanjima koja je razmatrao, kao i jedan broj zaključaka kojima je obavezao Vladu Federacije BiH i nadležne organe za poduzimanje određenih mjera.

Na redovnim sjednicama Doma naroda postavljeno je 71 delegatsko pitanje na koje su nadležni organi dali 84 odgovora. Delegati su pokrenuli i 12 inicijativa za izmjene i dopune pojedinih propisa ili poduzimanje konkretnih mjera od Vlade Federacije BiH i nadležnih ministarstava, a odgovoreno je na osam inicijativa.


* * *


U toku priprema sjednica Doma naroda klubovi delegata u Domu naroda održavali su svoje sjednice. Klub delegata bošnjačkog naroda održao je 14 sjednica u 2014. godini, kao i klubovi delegata hrvatskog i srpskog naroda. Također, aktivno su učestvovali u otklanjanju dilema koje su se javljale u toku sjednica nastojeći u što većoj mjeri usaglasiti stavove i riješiti sporna pitanja, pa su time doprinijeli efikasnijem i kvalitetnijem radu Doma.
Učinkovitost rada Doma naroda je, između ostalog, rezultat rada stalnih radnih tijela – komisija i odbora:
1.  Komisija za ustavna pitanja nije u 2014. godini održala nijednu sjednicu.
2. Zakonodavno-pravna komisija je održala sedam sjednica na kojima je razmatrala 40 zakona u formi prijedloga i nacrta zakona. Komisija je naročito obratila pažnju na usklađenost nacrta i prijedloga zakona sa Ustavom Federacije BiH i pravnim sistemom.

3.  Administrativna komisija je održala dvije sjednice i u skladu sa članom 57. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, Zakonom o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 59/06, 23/08 i 84/08) i Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 45/10 i 111/12):

1.  pripremala i utvrđivala prijedloge akata kojima se uređuju pitanja naknade plaća delegata u Domu naroda kao i pitanja naknade određenih materijalnih troškova  delegata i dužnosnika, te donosila odgovarajuća akta za njihovu primjenu, kao i pojedinačne akte o plaćama i naknadama materijalnih i drugih primanja,
2 . utvrđivala prijedlog za osiguranje sredstava u budžetu Federacije za rad Doma naroda i korištenje tih sredstava,
3.  obavljala poslove u vezi sa osiguranjem stanova za potrebe Doma naroda,
4.  razmatrala zahtjeve delegata  o njima odlučivala,
5.  razmatrala i donosila odluke iz svoje nadležnosti.

- Administrativna komisija Odlukom broj 02/3-14-264/14 od 27.02.2014. godine utvrdila je pravo na naknadu članovima radnih tijela Doma naroda iz reda stručnih naučnih, kulturnih i javnih radnika.
- Administrativna komisija Odlukom broj 02/3-14-273/14 od 27.02.2014. godine utvrdila je pravo na naknadu za rad članovima Nezavisnog odbora.

Utvrđeno je da se pojedine naknade zastupnicima u Predstavničkom domu i delegatima u Domu naroda razlikuju, te je iz tih razloga Administrativnoj komisiji Predstavničkog doma predloženo održavanje zajedničke sjednice kako bi se navedene naknade ujednačile u oba doma Parlamenta Federacije BiH.

Zajednička sjednica administrativnih komisija nije održana u 2014. godini.

4.  Komisija za ljudska prava i slobode nije održala nijednu sjednicu u 2014. godini.
U ovom periodu Komisija je zaprimila određen broj predstavki, zahtjeva, molbi, urgencija kao i drugih materijala upućenih ovoj komisiji u vezi sa kršenjem sloboda i prava građana utvrđenih Ustavom i zakonima Federacije BiH i pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koja pokreću ombudsmeni, građani, političke organizacije, udruženja građana sa ciljem sagledavanja problema na koje se u njima ukazuje i iznalaženja mogućnosti za njihovo otklanjanje.
5. Komisija za sigurnost Doma naroda je u 2014. godini održala tri sjednice:
      13. sjednica Komisije za sigurnost održana je  27.02.2014. godine,
      14. sjednica Komisije za sigurnost održana je  23. 05.2014. godine,
      15. sjednica Komisije za sigurnost održana je  10.07.2014. godine. 
Na  navedenim sjednicama Komisija za sigurnost Doma naroda razmatrala je:
- prijedloge zapisnika 12., 13. i 14. sjednice Komisije za sigurnost,
- stanje sigurnosti na području Federacije BiH u kontekstu javnih protesta građana u periodu od  05.02. do 20.02.2014. godine,
- Informaciju o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za 2013. godinu,
- Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih  poslova za period od 01.10. do 31.12.2013. godine,
- Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za period od 01.01. do 31.03.2014. godine,
- Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH.

6. Komisija za izbor i imenovanja je u 2014. godini održala pet sjednica na kojima je razmatrano ukupno 13 tačaka dnevnog reda.
Komisija za izbor i imenovanja je zajedno sa Komisijom za izbor i imenovanje Predstavničkog doma formirala Radnu grupu za provođenje postupka za izbore i imenovanja iz nadležnosti Parlamenta Federacije BiH. Radna grupa ima šest članova - po tri člana iz obje komisije i ima zadatak izvršiti pripreme i provesti postupak za imenovanja od objavljivanja konkursa pa do utvrđivanja prijedloga za konačno imenovanje.
U 2014. godini održane su dvije sjednice Radne grupe.

Zajednička komisija zadužena za provedbu procedure vezanu uz imenovanje generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora ustanovljena je Odlukom o osnivanju i imenovanju članova u Zajedničku komisiju zaduženu za provedbu procedure vezanu uz imenovanje generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora (br. 01,02-05-544/13), koju je donio Parlament Federacije BiH na sjednici  Predstavničkog doma, održanoj 07.05.2013. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj 21.03.2013. godine.  Odlukom su propisani, u skladu sa članom 24. tačka 3) Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/06), sastav i zadaća Komisije.
Kako je to zakonom propisano Zajedničku komisiju čini šest članova iz oba doma Parlamenta Federacije BiH od kojih su dva člana iz reda opozicijskih stranaka.

Zadatak Komisije je utvrditi tekst konkursa, ustanoviti ispunjavaju li svi kandidati uvjete konkursa, ocijeniti kandidate koji ispunjavaju uvjete i utvrditi rang-listu kandidata.
Nakon obavljenog intervjua i ocjenjivanja kandidata Zajednička komisija utvrđuje rang-listu kandidata za generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora koju je, u skladu sa odredbama člana 24. tačka 3), dostavila predsjedniku Federacije BiH.
Održano je pet sjednica Zajedničke komisije.

7. Komisija za informiranje nije održala nijednu sjednicu u 2014. godini.

8. Komisija za jezička pitanja jeu 2014. godini održala pet sjednica na kojima je razmatrano 38 prijedloga zakona i 11 nacrta zakona.
9. Komisija za jednakopravnost spolova nije održala nijednu sjednicu u 2014. godini.
10. Mandatno-imunitetska komisija je održala četirisjednice na kojima je razmatrano šest tačaka dnevnog reda.
11. Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet je održao šest sjednica na kojima je razmatrao 24 tačke dnevnog reda (11 prijedloga zakona, jedan nacrt zakona, osam prijedloga odluka, jednu informaciju, jedan izvještaj i dva prijedloga plana). Članovi Odbora su bili angažirani i u radu stručnih rasprava iz domena svoje oblasti koje su organizirali organi vlasti, razne institucije i drugi subjekti.
12. Odbor za privredu nije održao nijednu sjednicu u 2014. godini.
13. Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove je od planiranih šest održao pet sjednica na kojima je razmatran određen broj tačaka dnevnog reda. Jedna sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma. U svom radu Odbor je dostavio mišljenja na odluke dostavljene od federalnih ministarstva u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta Federacije BiH.
14. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je održao sedam sjednica na kojima je razmatrano osam tačaka dnevnog reda. Razmatrani su i materijali dostavljeni od Vlade Federacije BiH, te u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Doma naroda i čl. 30. i 38. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu, Odbor je dostavljene akte razmotrio, zauzeo stav i podnio izvještaj Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, odnosno mišljenje Vladi Federacije BiH.

 15. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju nije u 2014. godini održao nijednu sjednicu.

16. Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu je u 2014. godini održao tri sjednice na kojima je razmatrao, raspravljao i davao mišljenje, prijedloge i sugestije o osam prijedloga zakona i dva nacrta zakona. Članovi Odbora su bili uključeni u organiziranje i prisustvovanje javnim raspravama o nacrtima zakona iz nadležnosti Odbora.

17. Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih lica Doma naroda je u 2014. godini održao dvije sjednice:
           12. sjednica Odbora održana je 28.01.2014. godine,
           13. sjednica Odbora održana je 16.06.2014. godine.
Na navedenim sjednicama Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih lica razmatrao je prijedloge zapisnika 11. i 12. sjednice Odbora i Prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih lica i izbjeglica, Prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava - kapitalni transfer „Podrška implementaciji održivog povratka izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih lica i izbjeglica, Prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Tekući transfer za programe razvoja održivosti povratka u RS“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih lica i izbjeglica, Prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava  „Transfer pojedincima – podrška povratku izbjeglica i prognanih lica sa područja Posavine RS" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih lica i izbjeglica, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih lica i izbjeglica, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer pojedincima – podrška povratku izbjeglica i prognanih lica sa područja Posavine RS“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih lica i izbjeglica.

18. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih je razmatrao sve nacrte i prijedloge zakona koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru, a odnose se na pitanja iz nadležnosti rada ovog odbora i podnosio  izvještaje Domu naroda. U 2014. godini Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanje mladih Doma naroda Parlamenta Federacije BiH je održao šest sjednica na kojoj je razmtrao 16 tačaka dnevnog reda.
19. Odbor za boračka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu razmatrao je sve nacrte i prijedloge zakona koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru, a odnose se na pitanja iz nadležnosti rada ovog odbora i podnosio izvještaje Domu naroda. Odbor je u ovom periodu održao tri  sjednice, a nije održana jedna sjednica i razmatrano je 16 tačaka dnevnog reda.
U periodu od januara do decembra 2014. godine Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju održala je ukupno 10 sjednica na kojima su razmatrani izvještaji ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za javna preduzeća, agencije i zavode u 2012. godini, Javni izvještaj o reviziji Budžeta Federacije BiH i izvještaji Ureda za reviziju u institucijama Federacije BiH o revidiranim budžetskim korisnicima za 2013. godinu.

* * *

U sklopu projekta “Modernizacija entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za Evropu” u organizaciji OSCE-a za Bosnu i Hercegovinu na Jahorini je održano stručno savjetovanje zaposlenih u stručnim službama entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za Evropu sa ciljem ostvarivanja veće saradnje i jačanja profesionalnih kapaciteta sekretara radnih tijela u ovim zakonodavnim tijelima.
U februaru 2014. godine započet je web streaming sjednica Doma naroda (prenošenje sjednica Doma naroda uživo). Također, kreirana je arhiva video-zapisa sjednica Doma naroda na kanalu youtube (otvoren je kanal na kojem se pohranjuju video-zapisi sjednica Doma naroda). Proširen je i kapacitet servera.

Nastavljena je realizacija twinning projekta putem okruglih stolova i radionica.

1
top

IZVJEŠTAJ
O RADU DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU

U 2013. godini Dom naroda je održao sedam redovnih sjednica i osam vanrednih sjednica.
Dom naroda je, na ovim sjednicama usvojio 128 tačaka dnevnog reda, a od toga je usvojio 34 zakona, i to: 11 zakona po hitnom postupku,  dva zakona po skraćenom postupku i 21 zakon po redovnom  postupku.
U cilju poboljšanja teksta zakona, Dom naroda je usvojio 133 amandmana, koji su podneseni na 21prijedlog zakona i na jedan Plan.

Dom naroda je prihvatio 33 nacrta zakona, od kojih je 21  nacrt zakona Zaključkom stavljeno na javnu raspravu i zaduženi predlagači  da je sprovedu.
Dom naroda je, u zajedničkoj nadležnosti sa Predstavničkim domom donio 20 odluka, od kojih je osam odluka kojima su odobreni međunarodni sporazumi. U samostalnoj nadležnosti Dom naroda je donio devet odluka.
Dom naroda je prihvatio 14 Izvještaja koji su, na osnovu zakona, dostavljeni Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i prihvaćanje.

Zajedno sa Predstavničkim domom donešena su dva autentična tumačenja.

Dom naroda je usvojio i osam planova, od čegajedan  finansijski plan FERK-a,  a ostalih sedam su planovi Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Dom naroda je usvojio jednu strategiju i jednu deklaraciju. 

U skladu sa zakonom, Dom naroda je donio odluke kojima je dao saglasnost na šest statuta.

Na sjednicama je donešen i određeni broj zaključaka kojima je Dom naroda zauzeo stav u vezi sa određenim pitanjima koja je razmatrao, kao i jedan broj zaključaka, kojima je obavezao Vladu Federacije BiH i nadležne organe za preduzimanje određenih mjera.

2/3 članova Kluba delegata bošnjačkog  naroda u Domu naroda je odlučilo da se
Prijedlog odluke o izglasavanju nepovjerenja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o imenovanju Šahbaza Džihanovića za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Zaključci Komisije za informiranje Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odnose na vitalni interes bošnjačkog naroda, pa je Dom naroda ove akte razmatrao po proceduri predviđenoj za vitalni interes.

Na redovnim sjednicama Doma naroda postavljeno je 102 delegatska pitanja na koja su nadležni organi dali 88 odgovora. Delegati su pokrenuli i 29 inicijativa za izmjene i dopune pojedinih propisa ili preduzimanje konkretnih mjera od strane Vlade Federacije BiH i nadležnih ministarstava od kojih je odgovoreno na 12 inicijativa.


* * *

U funkciji priprema sjednica Doma naroda, klubovi delegata u Domu naroda održavali su svoje sjednice. Takođe su aktivno učestvovali u otklanjanju dilema koje su se javljale u toku sjednica, nastojeći u što većoj mjeri usaglasiti stavove i riješiti sporna pitanja, pa su time doprinijeli efikasnijem i kvalitetnijem radu Doma.

Klub delegata bošnjačkog naroda je u 2013. godini održao 10 redovnih i 11 vanrednih sjednica na kojima je razmatrao akte koji su razmatrani na sjednicama Doma naroda.
2/3 članova Kluba delegata bošnjačkog  naroda u Domu naroda je odlučilo da se
Prijedlog odluke o izglasavanju nepovjerenja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o imenovanju Šahbaza Džihanovića za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Zaključci Komisije za informiranje Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odnose na vitalni interes bošnjačkog naroda, pa je Dom naroda ove akte razmatrao po proceduri predviđenoj za vitalni interes.
Klub delegata srpskog naroda je u 2013. godini održao sedam redovnih i osam vanrednih sjednica na kojima je razmatrao akte koji su razmatrani na sjednicama Doma naroda.
Klub delegata hrvatskog naroda je u 2013. godini održao pet redovnih i osam vanrednih sjednica na kojima je razmatrao akte koji su razmatrani na sjednicama Doma naroda.

Učinkovitost rada Doma naroda je, između ostalog, rezultat stalnih radnih tijela – komisija i odbora:
1.  Komisija za ustavna pitanja je u 2013. godini održala jednu sjednicu.
2. Zakonodavno-pravna komisija je održala šest sjednica na kojima je razmatrala 61 zakon u formi prijedloga i nacrta zakona. Komisija je naročito obratila pažnju na usklađenost nacrta i prijedloga zakona sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom.
Komisija je u 2013. godini utvrdila Prijedlog teksta autentičnog tumačenja člana 4. Zakona o plaćama i naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je postupila u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

3.  Administrativna komisija je održala četiri sjednice na kojima su se razmatrali i utvrđivali prijedlozi akata kojima se uređuju pitanja naknada plaća delegatima u Domu naroda, kao i pitanja naknada određenih materijalnih troškova delegata i dužnosnika, te donosila odgovarajuća akta za njihovu primjenu. Takođe je utvrđivala i prijedloge za osiguranje sredstava u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine potrebnih za rad Doma naroda i korištenje tih sredstava. Obavljala je i poslove u vezi sa osiguranjem stanova za potrebe Doma naroda i odlučivala o dodjeljivanju privremenog smještaja dužnosnicima. Administrativna komisija Doma naroda donijela je i odluke kojima je utvrdila pravo na isplatu mjesečnih nakanada članovima Vijeća nacionalnih manjina u  Federaciji Bosne  i Hercegovine, pravo na naknadu članovima radnih tijela Doma naroda iz reda stručnih naučnih, kulturnih i javnih radnika i pravo na naknadu članovima Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju iz Doma naroda. Utvrđeno je da se pojedine naknade zastupnicima u Zastupničkom domu i delegatima u Domu naroda  razlikuju, te je iz tih razloga Administrativnoj komisiji Predstavničkog doma predloženo održavanje zajedničke sjednice kako bi se navedene naknade ujednačile u oba Doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Zajednička sjednica administrativnih komisija nije održana u 2013. godini.
4.  Komisija za ljudska prava i slobode je održala jednu sjednicu na kojima je razmatrala tri prijedloga zakona, jedan Nacrt zakona i dva izvještaja.
U ovom periodu Komisija je razmatrala određeni broj predstavki, zahtjeva, molbi, urgencija kao i drugih materijala upućenih komisiji u vezi sa kršenjem sloboda i prava građana utvrđenim Ustavom i zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja pokreću ombudsmeni, građani, političke organizacije, udruženja građana sa ciljem sagledavanja problema na koje se u njima ukazuje i iznalaženja mogućnosti za njihovo otklanjanje.
Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine je održalo sedam sjednica u ovom periodu. Na sjednicma se radilo na zaštiti, poboljšanju i unapređenju položaja nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

5. Komisija za  sigurnost je u 2013. godini održala  pet sjednica, na kojima je razmatrala jedan nacrt zakona, pet prijedloga zakona i  dvije Informacije. Komisija za sigurnost je organizirala i učestvovala u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.oktobra 2013. godine.

6. Komisija za izbor i imenovanja je u 2013. godini održala osam sjednica na kojima je razmatrano  ukupno 13 tačaka dnevnog reda. Komisija za izbor i imenovanja je zajedno sa Komisijom za izbor i imenovanje Predstavničkog doma formirala Radnu grupu za provođenje postupka za izbore i imenovanja iz nadležnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Radna grupa ima šest članova po tri člana iz  obje Komisije i ima zadatak da izvrši pripreme i provede postupak za imenovanja, počev od objavljivanja natječaja pa do konačnog imenovanja. U 2013. godini održana su tri sastanka Radne grupe.
Predstavnički dom, na sjednici održanoj 7. maja 2013. godine  i Dom naroda Prlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 21. marta 2013. godine, donijeli su Odluku o osnivanju i imenovanju članova u Zajedničku komisiju zaduženu za provođenje procedure vezane za imenovanje generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora.
Održane su četiri sjednice Zajedničke komisije na kojima je Komisija utvrdila tekst konkursa i način objavljivanja, pregledala prijave i utvrdila da li ispunjavaju uvjete konkursa, obavila intervju s kandidatima i utvrdila rang listu kandidata koju je dostavila predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine (u skladu sa odredbom člana 24. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine).

7. Komisija za informisanje u 2013. godini nije održala nijednu sjednicu.
8. Komisija za jezička pitanja je u 2013. godini održala dvije sjednice na kojima je razmatrana 21 tačka dnevnog reda, dok četiri sjednice nisu održane
9. Komisija za jednakopravnost spolova je od zakazane dvije sjednice, održala jednu sjednicu na kojoj je razmatrala tačke dnevnog reda sa aspekta rodne jednakosti.Druga sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma.
10. Mandatno-imunitetska komisija je održala trisjednice na kojima su razmatrane tri tačke dnevnog reda.
11. Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet je održao osam sjednica na kojima je razmatrano 45 tačaka dnevnog reda (11 prijedloga zakona, šest nacrta zakona, devet prijedloga odluka, deset izvještaja i devet ostalih akata). Članovi Odbora su bili angažovani i u radu stručnih rasprava iz domena svoje oblasti koje su organizovali organi vlasti, razne institucije i drugi subjekti.
12. Odbor za privredu je održao četiri sjednice na kojima je razmatrano 24 tačke dnevnog reda (četiri prijedloga zakona, tri  nacrta zakona, sedam  odluka,  četiri izvještaja i šest ostalih akata). Odbor je dao mišljenje na prijedloge odluka iz svoje nadležnosti
13. Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove je od planiranih sedam sjednica održao pet sjednica na kojima su razmatrana pitanja iz nadležnosti Odbora.Dvije sjednice nisu održane zbog nedostatka kvoruma. U svom radu Odbor je sarađivao sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, kao i nadležnim ministarstvima i službama pojedinih kantona i općina. Odbor je dao mišljenje na prijedloge odluka za usvajanje programa utroška sredstava iz svoje nadležnosti.
14. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je od planiranih 10 sjednica održao osam sjednica na kojima je razmatrano 12 tačaka dnevnog reda. Odbor je održao jednu sjednicu u sklopu manifestacije  “Dani jabuke Goražde”. Jedna sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma. Odbor je dao mišljenje na prijedloge odluka za usvajanje programa utroška sredstava za poticaje iz oblasti poljoprivrede.
 15. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju  je u toku prethodne godine razmatrao niz  nacrta i prijedloga zakona iz svoje nadležnosti, a koje su precizirane Poslovnikom o radu Doma naroda. Odbor je davao Domu naroda prijedloge i mišljenja , te predlagao zaključke, ali valja istaći da je rad ovog radnog tijela isključivo ovisio o radu Vlade Federacije i utvrđenim prijedlozima  ovog  izvršnog organa koji su ulazili u parlamentarnu proceduru.Ukratko, dinamika rada odbora bila je u uskoj vezi  sa dinamikom  rada Vlade.Nekoliko sjednica nije održano zbog nedostatka kvoruma.

16. Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu je u 2013. godini održao tri sjednice, na kojima je razmatrao, raspravljao i davao mišljenje, prijedloge i sugestije o osam prijedloga zakona i 2 nacrta zakona. Članovi Odbora su bili uključeni u organizovanje i prisustvovanje javnim raspravama o nacrtima zakona iz svoje nadležnosti.

17. Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih lica je u 2013. godini održao četiri sjednice, na kojima su razmatrani četiri odluke i  četiri prijedloga zakona.

18. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih je razmatrao sve nacrte i prijedloga zakona koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru, a odnose se na pitanja iz nadležnosti rada ovog odbora i podnosio  izvještaje Domu naroda. U 2013. godini Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanje mladih Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je održao šest sjednica, a nije održana jedna sjednica. Odbor je dao mišljenje na prijedloge odluka za usvajanje programa utroška sredstava iz svoje nadležnosti
19. Odbor za boračka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu razmatrao je nacrte i prijedloge zakona i druge akte koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru, a odnose se na pitanja iz nadležnosti rada ovog odbora i podnosio  izvještaje Domu naroda. Odbor je  u ovom periodu održao tri  sjednice na kojima je razmatrana 21 tačka iz nadležnosti Odbora.
20. Parlamentarna Komisija odgovorna za reviziju održala je ukupno 5. sjednica na kojima je razmatran Javni izvještaj o reviziji Budžeta Federacije BiH i Izvještaji Ureda za reviziju u institucijama Federacije BiH o revidiranim budžetskim korisnicima za 2012. godinu.

21. Zajednička komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je održala dvije sjednice na kojima je razmatrala različito usvojene tekstove zakona u oba doma Parlamenta Federacije i utvrdila  Prijedlog za rješenje spornih pitanja u Prijedlogu zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, Prijedlogu zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Zajednička komisija za usaglašavanje akata razmatranih po proceduri koja se odnosi na vitalni nacionalni interes je održala sjednicu  28.8. 2013. godine na kojima je razmatrala Usaglašavanje Prijedloga odluke o izglasavanju nepovjerenja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Usaglašavanje Prijedloga odluke o potvrđivanju Odluke o imenovanju Šahbaza Džihanovića za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Usaglašavanje Zaključaka Komisije za informiranje Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Budući da Komisija nije mogla postići  konsenzus i  usaglasiti tekst ovih akata odlučeno je da se,  u skladu sa Amandmanom XL stav 4. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, ovi akti proslijede Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine – Vijeću za zaštitu vitalnog interesa na nadležno postupanje.

* * *

U 2013. godini, delegati i zaposleni u Stručnoj službi Doma naroda su, pored prisustvovanja javnim raspravama o nacrtima zakona, prisustvovali i aktivno sudjelovali na seminarima koje je organizovala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, nastavio realizirati projekat “Modernizacija entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za Evropu”. Održano je stručno savjetovanje zaposlenih u stručnim službama  entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za Evropu s ciljem ostvarivanja veće saradnje i jačanja profesionalnih kapaciteta sekretara radnih tijela u ovim zakonodavnim tijelima u Konjicu.
U organizaciji USAID-a u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine  je održana radionica na temu “Organizacija javnih događaja od strane parlamentarnih radnih tijela”.
Implementacija Srednjoročne strategije razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2011. - 2014. godina je nastavljena u 2013. godini daljnjim poboljšanjem web stranice Doma naroda Palamenta Federacije Bosne i Hercegovine (otvoren je web mail, kreirane su službene adrese za delegate, više od 500  materijala dostavljenih u parlamentarnu proceduru  i usvojenih akata u Domu naroda  je postavljen na web stranicu čime je građanima još više približen rad Doma). Svi materijali koji su dostavljeni u proceduru u elektronskom obliku, dostavljani su i dalje elektronskim putem  delegatima, Stručnoj službi Doma naroda i ostalim subjektima koji su involvirani u rad Doma čime je izvršena određena ušteda kancelarijskog materijala i skraćeno vrijeme dostave materijala. Takođe, unificiran je sistem svih računara u Domu naroda tako što je izvršena instalacija licenciranih programa (Windows 7 Enterprise, Office Professional plus 2010 iz OEM licence, antivirusni program system center 2012) i ostalih programa potrebnih za kvalitetniji rad Stručne službe Doma naroda( postavljena su dva profesionalna kopir aparata sa štampačem, skenerom i faksom  na koje su povezani svi računari u Službi) . Svi računari u Službi su povezani sa domenom Parlamenta Federacije. U svim prostorijama Doma naroda uveden je bežični internet (Wi-fi internet).

1
top

IZVJEŠTAJ
O RADU DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU

U 2012. godini Dom naroda je održao šest redovnih sjednica i šest vanrednih sjednica.
Dom naroda je, na ovim sjednicama razmatrao 123 tačke dnevnog reda, a od toga je usvojio 46 zakona, i to: 21 zakon po hitnom postupku,  deset zakona po skraćenom postupku i 15 zakona po redovnom  postupku.
U cilju poboljšanja teksta zakona, Dom naroda je usvojio 62 amandmana, koji su podneseni na šest prijedloga zakona i na jednu Odluku.

Dom naroda je prihvatio 27 nacrta zakona, od kojih je 17  nacrta zakona Zaključkom stavljeno na javnu raspravu i zaduženi predlagači  da je sprovedu.
Dom naroda je, u zajedničkoj nadležnosti sa Predstavničkim domom donio 14 odluka, od kojih je osam odluka kojima su odobreni međunarodni sporazumi. U samostalnoj nadležnosti Dom naroda je donio pet odluka.
Dom naroda je prihvatio deset Izvještaja koji su, na osnovu zakona, dostavljeni Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje i primio k znanju jednu Informaciju.

Dom naroda je usvojio i četiri plana, od čegasu dva  finansijska plana FERK-a,  a druga dva su planovi Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Dom naroda je usvojio dvije strategije, tri programa (jedan Nacrt i dva programa Vlade Federacije), jednu deklaraciju i jednu rezoluciju. 

U skladu sa zakonom, Dom naroda je donio odluke kojima je dao saglasnost na Poslovnik i Statut Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednicama je doneseno 24 zaključka kojima je Dom naroda zauzeo stav u vezi sa određenim pitanjima koja je razmatrao, kao i jedan broj zaključaka, kojima je obavezao Vladu Federacije BiH i nadležne organe za preduzimanje određenih mjera.

Na redovnim sjednicama Doma naroda postavljeno je 102 delegatska pitanja na koja su nadležni organi dali 74 odgovora. Delegati su pokrenuli i 34 inicijative za izmjene i dopune pojedinih propisa ili preduzimanje konkretnih mjera od strane Vlade Federacije BiH i nadležnih ministarstava od kojih je odgovoreno na 16 inicijativa.

* * *

U funkciji priprema sjednica Doma naroda, klubovi delegata u Domu naroda održavali su svoje sjednice. Klub delegata bošnjačkog naroda je, pored Sarajeva, održao sjednice u Mostaru, Livnu, Zenici i Goraždu. Takođe su aktivno učestvovali u otklanjanju dilema koje su se javljale u toku sjednica, nastojeći u što većoj mjeri usaglasiti stavove i riješiti sporna pitanja, pa su time doprinijeli efikasnijem i kvalitetnijem radu Doma.
Učinkovitost rada Doma naroda je, između ostalog, rezultat stalnih radnih tijela – komisija i odbora:
1.  Komisija za ustavna pitanja nije u 2012. godini održala nijednu sjednicu.
2. Zakonodavno-pravna komisija je održala devet sjednica na kojima je razmatrala 75 zakona u formi prijedloga i nacrta zakona. Komisija je naročito obratila pažnju na usklađenost nacrta i prijedloga zakona sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom. Članovi Komisije su u organizaciji USAID-a, a u okviru Projekta jačanja parlamenata u Bosni i Hercegovini, također učestvovali na seminarima na temu:

 • “Nomotehnička pravila za izradu zakona i drugih propisa”, i
 •  “Poslovnici oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine: Šta mijenjati?”.

Komisija je u 2012. godini zaprimila veliki broj zahtjeva za davanje autentičnog tumačenja zakona, te je postupila u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

3.  Administrativna komisija je održala sedam sjednica na kojima su se razmatrali i utvrđivali prijedlozi akata kojima se uređuju pitanja naknada plaća delegatima u Domu naroda, kao i pitanja naknada određenih materijalnih troškova delegata i dužnosnika, te donosila odgovarajuća akta za njihovu primjenu. Takođe je utvrđivala i prijedloge za osiguranje sredstava u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine potrebnih za rad Doma naroda i korištenje tih sredstava. Obavljala je i poslove u vezi sa osiguranjem stanova za potrebe Doma naroda i odlučivala o dodjeljivanju privremenog smještaja dužnosnicima. Administrativna komisija Doma naroda donijela je i odluke kojima je utvrdila pravo na isplatu mjesečnih nakanada članovima Vijeća nacionalnih manjina u  Federaciji Bosne  i Hercegovine, pravo na naknadu članovima radnih tijela Doma naroda iz reda stručnih naučnih, kulturnih i javnih radnika i pravo na naknadu članovima Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju iz Doma naroda. Utvrđeno je da se pojedine naknade zastupnicima u Zastupničkom domu i delegatima u Domu naroda  razlikuju, te je iz tih razloga Administrativnoj komisiji Predstavničkog doma predloženo održavanje zajedničke sjednice kako bi se navedene naknade ujednačile u oba Doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Zajednička sjednica Administrativnih komisija nije održana u 2012. godini.

4.  Komisija za ljudska prava i slobode
je održala 5 sjednica na kojima je razmatrala jedan Prijedlog zakona i Poslovnik i Statut Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine. Zajedno sa Komisijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatran je Prijedlog odluke  o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine. Održana je Tematska sjednica na kojoj je izvršena prezentacija Javne politike procjena provođenja Zakona o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini.
U ovom periodu Komisija je razmatrala 25 predstavki, zahtjeva, molbi, urgencija kao i drugih materijala upućenih komisiji u vezi sa kršenjem sloboda i prava građana utvrđenim Ustavom i zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja pokreću ombudsmeni, građani, političke organizacije, udruženja građana sa ciljem sagledavanja problema na koje se u njima ukazuje i iznalaženja mogućnosti za njihovo otklanjanje.

5. Komisija za  sigurnost
je u 2012. godini održala  četiri sjednice, na kojima je razmatrala tri nacrta zakona, jedan Prijedlog zakona, tri izvještaja i  dvije Informacije.Komisija je učestvovala u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine.

6. Komisija za izbor i imenovanja je u 2012. godini održala šest sjednica na kojima je razmatrano  ukupno 17 tačaka dnevnog reda. Komisija za izbor i imenovanja je zajedno sa Komisijom za izbor i imenovanje Predstavničkog doma formirala Radnu grupu za provođenje postupka za izbore i imenovanja iz nadležnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Radna grupa ima šest članova po tri člana iz  obje Komisije i ima zadatak da izvrši pripreme i provede postupak za imenovanja, počev od objavljivanja natječaja pa do konačnog imenovanja. U 2012. godini održana su četiri sastanka Radne grupe.

7. Komisija za informisanje
je u 2012. godini održala tri sjednice. Na sjednicama su razmatrani akti koji se odnose na poslovanje Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine i uređivanje web stranice Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

8. Komisija za jezička pitanja je
u 2012. godini održala pet sjednica na kojima je razmatrano 37 prijedloga zakona, 18 nacrta zakona i Prijedlog zaključka o upotrebi jezika i pisma u Parlamentu FBiH i njegovo objavljivanje u “Službenim novinama Federacije BiH”, dok dvije sjednice nije održala

9. Komisija za jednakopravnost spolova
je održala šest sjednica na kojima je razmatrala 32 tačke dnevnog reda sa aspekta rodne jednakosti.

10. Mandatno-imunitetska komisija
je održala jednusjednicu na kojoj je razmatrana verifikacija mandata delegatu.

11. Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet
je održao deset sjednicu na kojima je razmatrao 53 tačke dnevnog reda (21 prijedlog zakona, tri nacrta zakona, deset prijedloga odluka, šest informacija, osam izvještaja i pet ostalih akata). Članovi Odbora su bili angažovani i u radu stručnih rasprava iz domena svoje oblasti koje su organizovali organi vlasti, razne institucije i drugi subjekti.

12. Odbor za privredu
je održao sedam sjednica na kojima je razmatrao 33 tačke dnevnog reda (devet prijedloga zakona, 12 nacrta zakona, jedan prijedlog odluke,  dva izvještaja i devet ostalih akata).

13.
Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove je od planiranih pet sjednica održao tri sjednice na kojima je razmatrano pet tačaka dnevnog reda.Dvije sjednice nisu održane zbog nedostatka kvoruma i nemogućnosti dolaska predsjednice Odbora usljed vremenskih nepogoda. U svom radu Odbor je sarađivao sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, kao i nadležnim ministarstvima i službama pojedinih kantona i općina.

14.
 Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je od planiranih 11 sjednica održao osam sjednica na kojima je razmatrano 14 tačaka dnevnog reda. Odbor je održao i dvije sjednice u sklopu manifestacija “39. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam šljive u Gradačcu” i “Dani jabuke Goražde”. Jedna sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma. Odbor je sudjelovao u organiziranju tematske konferencije o zaštiti domaće poljoprivredne proizvodnje zajedno sa Odborom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Odborom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Republike Srpske i Komisijom za ekonomski razvoj i poljoprivredu Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Odbor je u okviru svog djelokruga pratio rad i ostvarivao značajnu saradnju sa Federalnim ministarstvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i sa drugim federalnim organima uprave, upravnim organizacija, institucijama i zainteresovanim subjektima.
Osim aktivnosti vezanih neposredno za rad Doma naroda, članovi Odbora su bili angažovani i u radu brojnih sjednica, sastanaka, okruglih stolova i drugih rasprava iz domena svojih oblasti, koji su organizovali organi vlasti, razne institucije i drugi subjekti.

15. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju
  je u toku prethodne godine razmatrao niz  nacrta i prijedloga zakona iz svoje nadležnosti, a koje su precizirane Poslovnikom o radu Doma naroda. Potrebno je apostrofirati  razmatranje Zakona o eksproprijaciji, Prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama, te Prijedlog izmjena i dopuna zakona o tržištu vrijednosnih papira i izmjene zakona o Agenciji za privatizaciju.
Odbor je davao Domu naroda prijedloge i mišljenja , te predlagao zaključke, ali valja istaći da je rad ovog radnog tijela isključivo ovisio o radu Vlade Federacije i utvrđenim prijedlozima  ovog  izvršnog organa koji su ulazili u parlamentarnu proceduru.Ukratko, dinamika rada odbora bila je u uskoj vezi  sa dinamikom  rada Vlade.Nekoliko sjednica nije održano zbog nedostatka kvoruma.

16. Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu
je u 2012. godini održao sedam sjednica, na kojima je razmatrao, raspravljao i davao mišljenje, prijedloge i sugestije o 12 prijedloga zakona i 12 nacrta zakona, dvije inicijative za donošenje zakona, kao i druge materijale iz svog djelokruga rada. Članovi Odbora su u organizaciji USAID-a, a u okviru Projekta jačanja parlamenata u Bosni i Hercegovini, učestvovali na seminaru na temu:“Nomotehnička pravila za izradu zakona i drugih propisa”, te su bili uključeni u organizovanje i prisustvovanje javnim raspravama o Nacrtu zakona o stvarnim pravima i Nacrtu zakona o zaštiti jemaca.

17. Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih lica je u 2012. godini održao pet sjednica, na kojima je razmatrano pet prijedloga zakona, dvije informacije i tri izvještaja.

18. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih je razmatrao sve nacrte i prijedloga zakona koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru, a odnose se na pitanja iz nadležnosti rada ovog odbora i podnosio  izvještaje Domu naroda. U 2012. godini Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanje mladih Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je održao tri sjednice, a nisu održane dvije sjednice.

19. Odbor za boračka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu
razmatrao je sve nacrte i prijedloga zakona koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru, a odnose se na pitanja iz nadležnosti rada ovog odbora i podnosio  izvještaje Domu naroda. Odbor je  u ovom periodu održao tri  sjednice. a nije održana jedna sjednica

* * *

U 2012. godini, delegati i zaposleni u Stručnoj službi Doma naroda su, pored prisustvovanja javnim raspravama o nacrtima zakona, prisustvovali i aktivno sudjelovali na seminarima, koje je organizovao USAID u sklopu Projekta “Jačanje parlamenata u Bosni i Hercegovini” koji su se odnosili na izradu pravnih propisa, na to šta treba mijenjati u poslovnicima oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i na  razmatranje Pijedloga nomotehničkih pravila za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine. Ovi seminari su održani na Jahorini, u Fojnici i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kao formalizaciju Projekta  “Modernizacija entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za Evropu” potpisao Memorandum o razumijevanju koji ima za cilj jačanje stručnih kapaciteta zaposlenih u stručnim službama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Sporazum je, između ostalog, predvidio izradu Strateškog plana Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Slijedom toga, imenovana je Radna grupa za izradu Strateškog plana razvoja službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je zajedno sa službenicima OSCE-a za BiH započela rad na  izradi ove Strategije.
Takođe, u sklopu Projekta “Modernizacija entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za Evropu” u organizaciji OSCE-a za Bosnu i Hercegovinu, na Jahorini je održano stručno savjetovanje zaposlenih u stručnim službama  entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za Evropu s ciljem ostvarivanja veće saradnje i jačanja profesionalnih kapaciteta sekretara radnih tijela u ovim zakonodavnim tijelima.
Implementacija Srednjoročne strategije razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2011. - 2014. godina je nastavljena u 2012. godini nabavkom novih servera, uvođenjem nove mreže i poboljšanjem web stranice Palamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

1
top

IZVJEŠTAJ
O RADU DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2009. GODINU

            U 2009. godini Dom naroda je održao 10 redovnih sjednica i tri vanredne sjednice.
Dom naroda je, na ovim sjednicama razmatrao 145 tačaka dnevnog reda, a od toga je usvojio 48 zakona, i to: 21 zakon po hitnom postupku,  devet zakona po skraćenom postupku i 18 zakona po redovnom  postupku.
U cilju poboljšanja teksta zakona, Dom naroda je usvojio 23 amandmana, koji su podneseni na šest prijedloga zakona i na jednu Odluku.
Dom naroda je prihvatio 27 nacrta zakona, od kojih su dva  nacrta zakona Zaključkom upućena u javnu raspravu i zaduženi predlagači  da je sprovedu.
Dom naroda je, u zajedničkoj nadležnosti sa Predstavničkim domom donio 16 odluka, od kojih je 7 odluka kojima su odobreni međunarodni sporazumi. U samostalnoj nadležnosti Dom naroda je donio dvije odluke.
Dom naroda je prihvatio 9 Izvještaja koji su, na osnovu zakona, dostavljeni Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje i pet Informacija kojima se ukazuje na stanje i probleme u pojedinim oblastima.
Dom naroda je usvojio tri plana, od čegasu dva  finansijska plana FERK-a,  a jedan Akcioni plan. Dom naroda je usvojio tri strategije, dva projekta, jedan obračun, jedan dokument. 
Dom naroda je donio Program rada za 2009. godinu.

U skladu sa zakonom, Dom naroda je, donio Odluku kojom je dao saglasnost na izmjene i dopune Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.
Na sjednicama je doneseno 28  Zaključaka kojim je Dom naroda zauzeo stav u vezi sa određenim pitanjima koja je razmatrao, kao i jedan broj zaključaka, kojima je obavezao Vladu Federacije BiH i nadležne organe za preduzimanje određenih mjera.
Na redovnim sjednicama Doma naroda postavljeno je 194 delegatska pitanja na koja su nadležni organi dali 152 odgovora. Delegati su pokrenuli i 29 inicijativa za izmjene i dopune pojedinih propisa ili preduzimanje konkretnih mjera od strane Vlade Federacije BiH i nadležnih ministarstava.

* * *

U funkciji priprema sjednica Doma naroda, klubovi delegata u Domu naroda održavali su svoje sjednice. Takođe su aktivno učestvovali u otklanjanju dilema koje su se javljale u toku sjednica, nastojeći u što većoj mjeri usaglasiti stavove i riješiti sporna pitanja, pa su time doprinijeli efikasnijem i kvalitetnijem radu Doma.

Učinkovitost rada Doma naroda je rezultat stalnih radnih tijela – komisija i odbora:
1.  Komisija za ustavna pitanja je u ovom periodu održala jednu sjednicu sjednica na kojoj je razmatrala Prijedlog odluke o imenovanju sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Zakonodavno-pravna komisija je održala osam sjednica na kojima je razmatrala 44 zakona u formi prijedloga zakona. Komisija je razmatrala i 23 nacrta zakona. Komisija je naročito obratila pažnju na usklađenost nacrta i prijedloga zakona sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom.
3.  Administrativna komisija je održala pet sjednica na kojima su se razmatrali i utvrđivali prijedlozi akata kojima se uređuju pitanja naknada plaća delegatima u Domu naroda, kao i pitanja naknada određenih materijalnih troškova delegata i dužnosnika, te donosila odgovarajuća akta za njihovu primjenu. Takođe je utvrđivala i prijedloge za osiguranje sredstava u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine potrebnih za rad Doma naroda i korištenje tih sredstava. Obavljala je i poslove u vezi sa osiguranjem stanova za potrebe Doma naroda i odlučivala o dodjeljivanju privremenog smještaja dužnosnicima. Administrativna komisija Doma naroda donijela je i jedan broj Odluka koje su u zajedničkoj nadležnosti sa Administratvnom komisijom Predstavničkog doma.
4.  Komisija za ljudska prava i slobode je održala 10 sjednica na kojima je razmatrala 15 tačaka dnevnog reda u vezi sa kršenjem sloboda i prava građana utvrđenim Ustavom i zakonima Federacije BiH i pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja pokreću ombudsmeni, građani, političke organizacije, udruženja građana i dr.
U ovom periodu Komisija je  razmatrala i jedan broj predstavki, zahtjeva, molbi, urgencija kao i drugih materijala upućenih komisiji sa ciljem sagledavanja problema na koje se u njima ukazuje i iznalaženja mogućnosti za njihovo otklanjanje.
5. Komisija za  sigurnost je održala pet sjednice na kojima je razmatrala 13 tačke dnevnog reda. Komisija je razmatrala pitanja sistema politike u oblasti sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Komisija je ostvarila dobru saradnju sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova kao i sa predstavnikom Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova.
     Članovi komisije pisustvovali su zajedeničkim sastancima sa članovima Zajedničke komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine.
6. Komisija za izbor i imenovanja je održala osam sjednica na kojima je razmatrala 17 tačaka dnevnog reda.
7. Komisija za informisanje nije održala nijednu sjednicu.
8. Komisija za jezička pitanja je održala osam sjednica na kojima je razmatrala i pratila zastupljenost upotrebe sva tri jezika i oba pisma u 47 prijedloga zakona.  
9. Komisija za jednakopravnost spolova je održala osam sjednica na kojima je razmatrala 26 tačaka dnevnog reda.
10. Mandatno-imunitetska komisija nije održala nijednusjednicu.
11. Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet je održao devet sjednicu sa 44 tačke dnevnog reda. Članovi Odbora su bili angažovani i u radu  brojnih sjednica, sastanaka, okruglih stolova i drugih rasprava iz domena svojih oblasti koje su ornizovali organi vlasti,razne institucije i drugi subjekti.
12. Odbor za privredu je održao osam sjednice sa 33 tačke dnevnog reda. Članovi Odbora su bili angažovani i u radu  brojnih sjednica, sastanaka, okruglih stolova i drugih rasprava iz domena svojih oblasti koje su ornizovali organi vlasti,razne institucije i drugi subjekti.
13. Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove je održao 7 sjednica sa 27 tačaka dnevnog reda. U svom radu Odbor je sarađivao sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, kao i nadležnim ministarstvima i službama pojedinih kantona i općina.
14. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je održao 12 sjednica sa 28 tačke dnevnog reda. Odbor je u okviru svog djelokruga pratio rad i ostvarivao značajnu saradnju sa Federalnim ministarstvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i sa drugim federalnim organima uprave, upravnim organizacija, institucijama i zainteresovanim subjektima.
Osim aktivnosti vezanih neposredno za rad Doma naroda, članovi Odbora su bili angažovani i u radu brojnih sjednica, sastanaka, okruglih stolova i drugih rasprava iz domena svojih oblasti, koji su organizovali organi vlasti, razne institucije i drugi subjekti.
15. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju održao je jednu sjednicu na kojoj je razmatrao jednu tačku dnevnog reda.
16. Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu je održao 24 sjednice, na kojima je razmatrao, raspravljao i davao mišljenje, prijedloge i sugestije o prijedlozima zakona i nacrtima zakona, kao i druge materijale iz svog djelokruga rada.
17. Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih lica je održao 4 sjednice na kojima je razmatrao 15 tačaka dnevnog reda. Pored redovnih sjednica Odbor je održavao i radne dogovore na kojima su sugerisana i predlagana rješenja za tešku povratničku problematiku.
Odbor je imao kontinuirane sastanke sa predstavnicima Federalnog ministarstva raseljenih lica i izbjeglica na kojima se raspravljalo o povratku izbjeglih, prognanih i raseljenih
18. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanje mladih je održao jednu sjednice sa na kojoj su razmatrane Informacija o reformi obrazovnog zakonodavstva sa Zaključcima Vlade Federacije BiH i Informacija o stanju u srednjom obrazovanju u Federaciji BiH.
19. Odbor za boračka i invalidska pitanja, rad, zdrevstvenu i socijalnu zaštitu je održao sedam sjednica na kojima je razmatrao sve tačke dnevnog reda iz svoje nadležnosti.
20. Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju održala je 14 sjednica na kojima je razmatrano 76 tačaka dnevnog reda.


top

IZVJEŠTAJ
O RADU DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2008. GODINU

            U 2008. godini Dom naroda je održao 11 redovnih sjednica i tri vanredne sjednice.
Dom naroda je usvojio Amandman CIX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine.
Dom naroda je  usvojio 45 zakona, i to: 23 zakona po hitnom postupku,  šest zakona po skraćenom postupku i 16 zakona po redovnom  postupku.
U cilju poboljšanja teksta zakona, Dom naroda je usvojio 5 amandmana, koji su podneseni na dva prijedloga zakona.
Za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Klub delegata hrvatskog naroda pokrenuo je proceduru za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdio da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes.
Za Prijedlog zakona o Javnom servisu Radio – televizije Federacije Bosne i Hercegovine i za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo pokrenuta je procedura za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u 2007. godini, a Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je u 2008. godini utvrdio da ovim zakonima nije povrijeđen vitalni nacionalni interes.
Dom naroda je prihvatio 36 nacrta zakona, od kojih su dva  nacrta zakona Zaključkom upućena u javnu raspravu i zaduženi predlagači  da je sprovedu.
            Dom naroda je, u zajedničkoj nadležnosti sa Predstavničkim domom donio 29 odluka, od kojih je 15 odluka kojima su odobreni međunarodni sporazumi. U samostalnoj nadležnosti Dom naroda je donio šest odluka.
Dom naroda je prihvatio 17 Izvještaja koji su, na osnovu zakona, dostavljeni Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje i pet Informacija kojima se ukazuje na stanje i probleme u pojedinim oblastima.
Dom naroda je usvojio pet Planova, od čega su tri  finansijska plana, jedan strateški plan i jedan plan poslovanja.
Dom naroda je dao saglasnost na Dokument politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U skladu sa zakonom, Dom naroda je donio Odluku kojom je dao saglasnost na Statut Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine.
Dom naroda je usvojio Operativni plan Vlade Federacije za 2009. godinu,  Socijalni sporazum za period 2009 -2010. godine i Program mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i unapređenja poslovnog ambijenta.
Takođe, Dom naroda je donio Deklaraciju o slobodnom novinarstvu, Deklaraciju  o osudi krvoprolića na Bliskom Istoku i Rezoluciju o sprečavanju maloljetničke delikvencije i postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima.
Na sjednicama je donesen 31 Zaključak kojim je Dom naroda zauzeo stav u vezi sa određenim pitanjima koja je razmatrao, kao i jedan broj zaključaka, kojima je obavezao Vladu Federacije BiH i nadležne organe za preduzimanje određenih mjera.
Na redovnim sjednicama Doma naroda postavljeno je 191 delegatsko pitanje na koja su nadležni organi dali 153 odgovora. Delegati su pokrenuli i 17 inicijativa za izmjene i dopune pojedinih propisa ili preduzimanje konkretnih mjera od strane Vlade Federacije BiH i nadležnih ministarstava.


* * *

U funkciji priprema sjednica Doma naroda, klubovi delegata u Domu naroda održavali su svoje sjednice Takođe su aktivno učestvovali u otklanjanju dilema koje su se javljale u toku sjednica, nastojeći u što većoj mjeri usaglasiti stavove i riješiti sporna pitanja, pa su time doprinijeli efikasnijem i kvalitetnijem radu Doma.


top

I Z V J E Š T A J
O RADU DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
Mandatni period 2002. do 2006. godine

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine konstituisan je na sjednici od 17.01.2003. godine, na kojoj je izvršena verifikacija mandata delegata u Domu naroda, izbor predsjedavajućeg i potpredsjedavajućih Doma naroda, predlaganje kandidata za predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i izabrani su delegati u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dok je na prvoj sjednici imenovan sekretar Doma naroda. Na drugoj sjednici izvršen je izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, a na trećoj sjednici su izabrani predsjednici i članovi radnih tijela Doma naroda.

Na početku mandatnog perioda, Dom naroda je donio Poslovnik o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

U ovom mandatnom periodu Dom naroda je, pored Konstituirajuće sjednice, održao 32 redovne sjednice sa 475 tačaka dnevnog reda i 22 vanredne sjednice sa 74 tačke dnevnog reda.

Na ovim sjednicama Dom naroda je razmatrao i usvojio:

- Amandmani na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Dom naroda je usvojio Amandmane LXXXIX – XCIV, Amandmane XCV – CII, Amandmane CIII – CIV, Amandman CV i Amandmane CVI – CVIII i donio Odluke o njihovom proglašenju.

-Prijedlozi zakona

Dom naroda je usvojio je 225 prijedlog zakona (po hitnom postupku 133, po skraćenom 29 i po redovnom postupku 63).

U cilju poboljšanja teksta zakona Dom naroda je usvojio 145 amandmana, koji su podneseni na jedan broj prijedloga zakona, od kojih je većinu Vlada Federacije BiH prihvatila, dok je ostale amandmane Dom naroda izglasao.

Dom naroda i Predstavnički dom usvojili su 40 zakona u različitom tekstu od kojih je 37 usaglašeno u Zajedničkoj komisiji oba doma Parlamenta Federacije BiH za usaglašavanje različito usvojenih tekstova prijedloga zakona, a tri zakona su vračena Vladi Federacije BiH, jer ih Zajednička komisija nije mogla usaglasiti. Za dva prijedloga zakona Klub delegata hrvatskog naroda pokrenuo je proceduru za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Za Prijedlog zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine Ustavni sud
Federacije BiH je utvrdio da nije povrijeđen vitalni interes, dok je za Prijedlog zakona o javnom servisu RTV Federacije Bosne i Hercegovine Ustavni sud Federacije BiH utvrdio da je povrijeđen vitalni interes.

U ovom periodu Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu je svojim odlukama proglasio 28 zakona, od kojih je kasnije Dom naroda potvrdio 26.

- Nacrti zakona

Dom naroda je prihvatio 87 Nacrta zakona, od kojih je 12 nacrta zakona Zaključkom upućeno u javnu raspravu i zadužena Vlada Federacije BiH ili nadležno radno tijelo samostalno ili zajedno sa odgovarajućim radnim tijelom Predstavničkog doma da je provedu.

 Dom naroda je, u zajedničkoj nadležnosti sa Predstavničkim domom donio 70 odluka, od kojih je 35 odluka kojima su odobreni međunarodni sporazumi, a u samostalnoj nadležnosti donio je 23 odluke.

Dom naroda je prihvatio 30 Izvještaja koji su, na osnovu zakona, dostavljeni Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje i devet Informacija kojima se ukazuje na stanje i probleme u pojedinim oblastima.

Dom naroda je razmatrao i Programe rada Vlade Federacije BiH za 2003., 2004. i 2006. godinu, kao i Izvještaje o radu Vlade Federacije BiH za 2003., 2004. i 2005. godinu.

U skladu sa zakonom, Dom naroda je donio odluke kojima je dao saglasnost na četiri statuta,i to: na Statut Zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja, Statut FERK-a, Statut Agencije za bankarstvo Federacije BiH i Statut Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje.

Takođe, Dom naroda je donio i sljedeće akte kojima je ukazao na stanje, probleme i potrebe u određenim područjima i predložio mjere za njihovu provedbu:

 • Rezoluciju o osudi izjave premijera Republike Srpske Pere Bukejlovića, date na Konferenciji za štempu u Istočnom Sarajevu 25.03.2005. godine,
 • Rezluciju o genocidu u Srebrenici i Bosni i Hercegovini,
 • Rezoluciju o ukazivanju na stanje, probleme i potrebe u području zaštite nacionalnih, individualnih i kolektivnih prava na svim nivoima i u svim institucijama javne vlasti u Federaciji BiH,
 • Rezoluciju o osudi zločina totalitarnih komunističkih režima.
 • Deklaraciju o kupovini domaćih proizvoda,
 • Preporuku za donošenje Uredbe o načinu i ograničenju izvođenja radova na rekonstrukciji matistralnog puta M-5.

Na sjednicama je doneseno 14 Zaključaka kojima je Dom naroda zauzeo stav u vezi sa određenim pitanjima koja je razmatrao, kao i jedan broj zaključaka, kojima je obavezao Vladu Federacije BiH i nadležne organe za preduzimanje određenih mjera.

Na redovnim sjednicama Doma naroda postavljeno je 241 delegatsko pitanje na koja su nadležni organi dali 162 odgovora. Delegati su pokrenuli i 83 inicijative za izmjene i dopune pojedinih propisa ili preduzimanje konkretnih mjera od strane Vlade Federacije BiH i nadležnih ministarstava.

* * *

U funkciji priprema sjednica Doma naroda, klubovi delegata u Domu naroda održavali su svoje sjednice Takođe su aktivno učestvovali u otklanjanju dilema koje su se javljale u toku sjednica, nastojeći u što većoj mjeri usaglasiti stavove i riješiti sporna pitanja, pa su time doprinijeli efikasnijem i kvalitetnijem radu Doma.

* * *

Efikasnost rada Doma naroda rezultat je i odgovornog rada delegata u okviru sljedećih stalnih radnih tijela – komisija i odbora:

 

1.Komisija za ustavna pitanja je održala 9 sjednica na kojima je razmatrala i Domu naroda dostavila mišljenja o Amandmanima LXXXIX – XCIV, Amandmanima XCV – CII, Amandmanima CIII – CIV, Amandmanu CV i o Amandmanima CVI – CVIII.

2. Zakonodavno-pravna komisija je održala 67 sjednica na kojima je razmatrala sve nacrte i prijedloge zakona koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru i u vezi s tim Domu naroda podnijela svoje izvještaje.

Komisija je naročito obratila pažnju na usklađenost nacrta i prijedloga zakona sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom.

3. Administrativna komisija je održala 30 sjednica na kojima su se razmatrali i utvrđivali prijedlozi akata kojima se uređuju pitanja naknada plaća delegatima u Domu naroda, kao i pitanja naknada određenih materijalnih troškova delegata i dužnosnika, te donosila odgovarajuća akta za njihovu primjenu. Takođe je utvrđivala i prijedloge za osiguranje sredstava u Budežetu Federacije BiH potrebnih za rad Doma naroda i korištenje tih sredstava. Obavljala je i poslove u vezi sa osiguranjem stanova za potrebe Doma naroda i odlučivala o dodjeljivanju privremenog smještaja dužnosnicima.

Komisija je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, kao i saglasnost na Pravilnik Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH.

4. Komisija za ljudska prava i slobode je održala 18 sjednica na kojima je razmatrala 50 tačaka dnevnog reda u vezi sa kršenjem sloboda i prava građana utvrđenim Ustavom i zakonima Federacije BiH i pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja pokreću Ombudsmeni, građani, političke organizacije, udruženja građana i dr.

Komisija je razmatrala godišnje izvještaje o aktivnostima Ombudsmena Federacije BiH i godišnje izvještaje Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, te je u vezi s tim u svojim izvještajima ukazivala na povrede prava izbjeglih i raseljenih osoba na slobodan povratak i pravo na povrat oduzete imovine, kao i na pravo na rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

U ovom periodu Komisiji su upućene 32 predstavke koje je razmatrala na svojim sjednicama sa ciljem sagledavanja problema na koje se u predstavkama ukazuje i iznalaženja mogućnosti za njihovo otklanjanje. Komisija je aktivno učestvovala i u raspravi koja je vođena prilikom usvajanja zakona iz njenog djelokruga.

 5. Komisija za odbranu i sigurnost je održala 23 sjednice na kojima je razmatrala 64 tačke dnevnog reda. Komisija je razmatrala pitanja sistema politike u oblasti odbrane i sigurnosti Federacije BiH, a posebnu pažnju je posvetila razmatranju Amandmana LXXXIX – XCIV na Ustav Federacije BiH, kojima su stvoreni uvjeti neophodni za ostvarivanje reforme u oblasti odbrane.

Komisija je ostvarila dobru saradnju sa predstavnicima Međunarodne zajednice koji su u Bosni i Hercegovini pratili stanje u oblasti odbrane i sigurnosti.

Komisija je održavala i zajedničke sjednice sa Komisijom za odbranu i sigurnost Predstavničkog doma.

6. Komisija za izbor i imenovanja je održala 17 sjednica na kojima je razmatrala 34 tačke dnevnog reda, a na tri zajedničke sjednice sa Komisijom za izbor i imenovanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, razmatrala je pet tačaka dnevnog reda.

Na ovim sjednicama razmatrana su pitanja u vezi sa izborom, imenovanjem, postavljenjem i razrješenjem, kao i druga pitanja iz nadležnosti Doma naroda.

 7. Komisija za informisanje je održala 15 redovnih sjednica i dvije zajedničke sjednice sa članovima Komisije za informisanje Predstavničkog doma.

Na svojim sjednicama Komisija je razmatrala nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti informisanja, Informaciju Regulatorne agencije za komunikacije o dodjeli i korištenju frekvencija i licenci za rad elektronskih medija, Problematiku finansiranja javnih medija u Federaciji BiH, Dodjelu frekvencija elektronskim medijima u Federaciji BiH i dr.

Komisija je, na osnovu predstavki i žalbi građana, upućivala i dopise nadležnim institucijama koje su se odnosile na nepokrivenost radio-televizijskim signalom i medijskom blokadom. Komisija je ostvarila dobru saradnju i održala četiri sastanka sa predstavnicima RTV BiH i dva sastanka sa Regulatornom agencijom za komunikacije. Komisija je kroz razgovore sa predstavnicima FTV ukazala i na potrebu veće saradnje.

Takođe, Komisija je zatražila od elektronskih i novinskih medija potpuno i izvorno informisanje javnosti o radu Parlamenta Federacije BiH, kao i izravno penošenje onih dijelova sjednica domova koji su od interesa za građane Federacije BiH.

* * *

Na zajedničkoj sjednici Komisije za informisanje Doma naroda i Komisije za informisanje Predstavničkog doma pokrenuta je inicijativa za obrazovanjem zajedničkog radnog tijela na nivou Parlamenta Federacije BiH radi sagledavanja cjelokupne problematike javnih emitera. Na osnovu toga formirana je Povremena Zajednička komisija za sagledavanje cjelokupne problematike elektronskih medija u državnom vlasništvu u Federaciji BiH, koja je do sada održala šest sjednica na kojima se raspravljalo o ovoj problematici. Povremena Komisija je održala i dva sastanka sa predstavnicima RTV FBiH i jedan sastanak sa predstavnicima Regulatorne agencije za komunikacije.

8. Komisija za jezička pitanja je održala 15 sjednica na kojima je pratila zastupljenost upotrebe sva tri jezika i oba pisma u materijalima o kojima se raspravljalo na Domu naroda. U vezi s tim, Komisija je ukazivala na veći broj grešaka i propusta koji su se javljali u tekstovima i koji su mogli dovesti do njihovog različitog tumačenja.

Komisija je u svojim izvještajima ukazivala na potrebu dobrog organizovanja lektorskih službi koje bi sarađivale sa autorima materijala u svim fazama njihove izrade.

 9. Komisija za jednakopravnost spolova je održala 29 sjednica na kojima je razmatrala 47 tačaka dnevnog reda.

Komisija je u svom radu naročito ukazala na nacrte i prijedloge zakona koji nisu usaglašeni sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, kojim se propisuje puna ravnopravnost u svim sferama društva, a naročito u oblasti obrazovanja, ekonomiji, zapošljavanju i radu, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, sportu, kulturi, javnom životu i medijima. U vezi s tim, Komisija je, uz sugestiju GENDER centra Vlade Federacije BiH predložila 18 amandmana na zakone koji nisu bili u skladu sa ovim Zakonom.

Delegacija Parlamenta Federacije BiH i Komisije za jednakopravnost spolova boravila je u radnoj posjeti Saboru Republike Hrvatske i Uredu za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske.

10. Mandatno-imunitetska komisija je održala 17 sjednica sa 18 tačaka dnevnog reda na kojima je razmatrala pitanja u vezi mandata delegata u Domu naroda, tj. verifikacije mandata i prestanka mandata delegata.

Takođe Komisija je razmatrala i Zahtjev za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom BiH određenih članova Zakona o imunitetu Bosne i Hercegovine i Zakona o imunitetu Federacije BiH koji je podnijela grupa delegata Parlamentarne skupštine BiH. Razmatrala je i Zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 8. Zakona o imunitetu Federacije BiH koji je podnio predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

11. Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet je održao 41 sjednicu sa 272 tačke dnevnog reda. U okviru svoga djelokruga rada Odbor je pratio rad i ostvarivao značajnu saradnju sa Federalnim ministarstvom finansija, kao i drugim federalnim organima uprave, upravnim organizacijama, institucijama i drugim subjektima u zavisnosti od utvrđenog dnevnog reda.

Odbor je bio posebno angažovan po pitanjima analize izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja institucija izvršne vlasti.

U okviru aktivnosti Projekta upravne odgovornosti (GAP) članovi Odbora su prisustvovali prezentaciji o finansiranju lokalnih samouprava nakon uvođenja poreza na dodanu vrijednost.

Članovi Odbora su prisustvovali seminarima i međunarodnim simpozijumima na kojima su se razmatrale aktuelne teme iz oblasti finansija.

Na osnovu Zaključka Doma naroda Odbor je, zajedno sa Odborom za privredu Doma naroda, organizovao i proveo javnu raspravu o Nacrtu zakona o porezu na dohodak i o Nacrtu zakona o budžetima u Federaciji BiH, te je izvještaje o provedenoj Javnoj raspravi sa Prijedlogom zaključaka dostavio Domu naroda na razmatranje i usvajanje.

Odbor je održao i zajedničku sjednicu sa Odborom za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma na kojoj je razmatran Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, nakon čega su dostavili svoje Mišljenje Upravnom doboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

12. Odbor za privredu je održao 23 sjednice sa 203 tačke dnevnog reda. U okviru svoga djelokruga rada Odbor je pratio rad i ostvarivao značajnu saradnju sa Federalnim ministarstvom finansija, kao i drugim federalnim organima uprave, upravnim organizacijama, institucijama i drugim subjektima u zavisnosti od utvrđenog dnevnog reda.

Osim aktivnosti vezanih neposredno za rad Doma naroda, članovi Odbora su bili angažovani i u radu brojnih sjednica, sastanaka, okruglih stolova i drugih rasprava iz domena svojih oblasti, koji su organizovali organi vlasti, razne institucije i drugi subjekti.

Odbor je zajedno sa Odborom za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet i nadležnim radnim radnim tijelom Predstavničkog doma, na osnovu Zaključka Doma naroda, organizovao i proveo Javnu raspravu o Nacrtu zakona o porezu na dohodak, o Nacrtu zakona o budžetima u Federaciji BiH i o Nacrtu zakona o rudarstvu, te je Izvještaje o provedenoj Javnoj raspravi sa Prijedlogom zaključaka dostavio Domu naroda na razmatranje i usvajanje.

13. Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove je održao 20 sjednica sa 31 tačkom dnevnog reda, od kojih su četiri sjednice bile zajedničke sa Odborom za denacionalizaciju i privatizaciju.

Odbor je, na osnovu Zaključka Doma naroda, organizovao i proveo javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građenju, Nacrtu zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i Nacrtu zakona o eksproprijaciji.

U svom radu Odbor je sarađivao sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, kao i nadležnim ministarstvima i službama pojedinih kantona i općina.

14. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je održao 15 sjednica sa 24 tačke dnevnog reda. Odbor je u okviru svog djelokruga pratio rad i ostvarivao značajnu saradnju sa Federalnim ministarstvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i sa drugim federalnim organima uprave, upravnim organizacija, institucijama i zainteresovanim subjektima.

Osim aktivnosti vezanih neposredno za rad Doma naroda, članovi Odbora su bili angažovani i u radu brojnih sjednica, sastanaka, okruglih stolova i drugih rasprava iz domena svojih oblasti, koji su organizovali organi vlasti, razne institucije i drugi subjekti.

Odbor je takođe učestvovao i na Tematskoj sjednici «Strategija razvoja poljoprivrede i sela Republike Srpske u procesu stabilizacije i pridruživanja» koju je organizovao Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Republike Srpske, kao i na zajedničkom sastanku nadležnih odbora oba doma Parlamenta Federacije BiH, Komisije za poljoprivredu Skupštine Brčko Distrikta i Odbora za poljoprivredu Narodne skupštine Republike Srpske na temu «Unapređenje konkurentnosti BiH poljoprivrede – uloga zakonodavnih tijela».

Na osnovu Zaključka Predstavničkog doma, nadležni odbori oba doma Parlamenta Federacije BiH prisustvovali su radnom sastanku u Velikoj Kladuši na kojem je sagledano opće stanje privrednog društva «Agrokomerc d.d.» u cilju donošenja prijedloga mjera.

Na osnovu Zaključka Doma naroda, Odbor je organizovao i proveo Javnu raspravu o Nacrtu zakona o poljoprivrednom zemljištu, te je Izvještaj o provedenoj Javnoj raspravi dostavio Domu naroda na razmatranje i usvajanje.

 15. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju održao je 13 sjednica na kojima je razmatrao prijedloge i nacrte zakona i druge materijale iz svog djelokruga rada.

Odbor je posebnu pažnju posvetio politici privatizacije u Sektoru telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine i predložio Domu naroda Zaključke koje je Dom usvojio.

16. Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu je održao 36 sjednica, na kojima je razmatrao, raspravljao i davao mišljenje, prijedloge i sugestije o prijedlozima zakona i nacrtima zakona, kao i druge materijale iz svog djelokruga rada.

Odbor je razmatrao Amandmane na Ustav Federacije BiH i predložio delegatima Doma naroda da ih usvoji u predloženom tekstu. Odbor je održao i dvije zajedničke sjednice sa Odborom za boračka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Na osnovu Zaključka Doma naroda Odbor je organizovao i proveo Javne rasprave o Nacrtu porodičnog zakona i o Nacrtu zakona o principima lokalne samouprave, te je Izvještaj o provedenim javnim raspravama dostavio Domu naroda na razmatranje i usvajanje.
Članovi Odbora su u organizaciji USAID-a u Republici Češkoj učestvovali u programu usavršavanja na temu «Pozicija opština u državi članici Evropske unije». Takođe su učestvovali u radu Savjeta za reformu lokalne samouprave u organizaciji GAP-a, kao i na konferencijama, raspravama, programima usavršavanja i seminarima. Odbor je uspješno sarađivao sa ostalim radnim tijelima oba doma Parlamenta Federacije BiH.

U ovom Odboru, tri studenta su obavila stažersku praksu po Programu NDI (National Democratic Institute).

17. Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih lica je održao 20 sjednica na kojima je razmatrao 29 tačaka dnevnog reda. Pored redovnih sjednica Odbor je održavao i radne dogovore na kojima su sugerisana i predlagana rješenja za tešku povratničku problematiku.

Odbor je imao kontinuirane sastanke sa predstavnicima Federalnog ministarstva raseljenih lica i izbjeglica na kojima se raspravljalo o povratku izbjeglih, prognanih i raseljenih, te su njegovi članovi prisustvovali seminarima koje je održalo ovo Ministarstvo u Bihaću, Trebinju, Sarajevu ... Posebno je značajna zajednička posjeta Odbora i Ministarstva Podrinju, gdje je sagledana kompletna situacija povratničkog života i izanalizirane mogućnosti da se povratak učini održivim.

18.Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanje mladih je održao 22 sjednice sa 28 tačaka dnevnog reda, kao i više radnih dogovora na kojima su se iznalazila rješenja za aktuelnu problematiku.

Posebno mjesto u radu Odbora predstavljaju, po Zaključku Doma naroda, radne posjete svim kantonima na kojima se raspravljalo o aktuelnim pitanjima u obrazovanju. Članovi Odbora su se na najneposredniji način upoznali sa stanjem u oblasti obrazovanja, te davali određene prijedloge i sugestime u cilju prevladavanja postojećih problema. Nakon obilaska kantona, Odbor je sačinio Informaciju o stanju u obrazovanju, koju je dostavio Kolegiju Doma naroda i Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.

Odbor je ostvario i dobru saradnju sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, jer su predstavnici ovog Ministarstva bili prisutni na svim njegovim sjednicama i učestvovali u radu. Dobra saradnja bila je i sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja koja se naročito potvrdila prilikom radne posjete.

19. Odbor za boračka i invalidska pitanja, rad, zdrevstvenu i socijalnu zaštitu je održao 30 sjednica na kojima je razmatrana 81 tačka dnevnog reda.

Uspješno su provedene, na osnovu Zaključka Doma naroda, dvije javne rasprave koje su se odnosile na Nacrt zakona o Crvenom krstu/križu i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. O provedenoj Javnoj raspravi Odbor je sačinio Izvještaj i uputio ga Domu naroda na razmatranje i usvajanje.

top

P R E G L E D 
zakona usvojenih u Domu naroda ( i u Predstavničkom domu) Parlamenta Federacije BIH u mandatnom periodu 2002-2006. godine 

 1. Zakon o Federalnom tužilaštvu/tužiteljstvu
 2. Zakon o dopuni Zakona o postupku upisa pravnih lica u sudski registar
 3. Zakon o unutrašnjim/unutarnjim poslovima Federacije BIH
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom / sudačkom i tužilačkom / tužiteljskom vijeću u Federaciji BIH
 5. Zakon o imunitetu Federacije BIH
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Federacije BIH
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BIH
 8. Zakon o trezoru u Federaciji BIH
 9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Federacije BIH
 10. Zakon o Federalnim ministarstvima i drugim tijelima Federalne uprave
 11. Zakon o zemljišnim knjigama
 12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Centru za edukaciju sudija / sudaca i tužilaca / tužitelja u Federaciji BIH
 13. Zakon o prestanku važenja Zakona o osiguranju depozita Federacije BIH
 14. Zakon o zaštiti od klevete Federacije BIH
 15. Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog/Kaznenog Zakona Federacije BIH
 16. Budžet Federacije BIH za 2003. godinu
 17. Zakon o izvršenju Budžeta Federacije BIH za 2003.godinu
 18. Zakon o zaštiti okoliša
 19. Zakon o zaštiti prirode
 20. Zakon o zaštiti zraka
 21. Zakon o zaštiti voda
 22. Zakon o upravljanju otpadom
 23. Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije BIH
 24. Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BIH
 25. Zakon o izmjenama Zakona o šumama
 26. Zakon o državnoj službi
 27. Zakon o statistici u Federaciji BIH
 28. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
 29. Zakon o likvidacionom postupku
 30. Zakon o stečajnom potupku
 31. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mjenici
 32. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnim transakcijama
 33. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama
 34. Zakon o izmjeni Zakona o odbrani Federacije BIH
 35. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi Federacije BIH
 36. Zakon o izmjenama Zakona o obligacionim odnosima
 37. Zakon o dopunama Zakona o vlasničko –pravnim odnosima
 38. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu
 39. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih lica u sudski registar
 40. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu
 41. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotekačkoj djelatnosti
 42. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama i unapređivanju turizma u Federaciji BIH
 43. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističko – ugostiteljskoj djelatnosti
 44. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
 45. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim komorama u Federaciji BIH
 46. Zakon o izmjenama Zakona o radu
 47. Zakon o izvršnom postupku
 48. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
 49. Zakon o Krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
 50. Krivični Zakon Federacije Bosne i Hercegovine
 51. Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka
 52. Zakon o izmjeni Zakona o Radio-televiziji Federacije BIH
 53. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku Zakona o napuštenim stanovima
 54. Zakon o vrstama i procentima fizičke onesposobljenosti
 55. Zakon o vijeću zaposlenika
 56. Zakon o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja
 57. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima
 58. Zakon o parničnom postupku
 59. Zakon o dopunama Zakona o registriranim zalogama na pokretnim stvarima i članskim udjelima
 60. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije BIH
 61. Zakon o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
 62. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih lica u sudski registar
 63. Zakon o prestanku važenja Zakona o sudu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine
 64. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
 65. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i financiranju Federacije Bosne i Hercegovine
 66. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije
 67. Zakon o prenosu i rješavanju nerješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretnina u vlasništva koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica
 68. Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
 69. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol
 70. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića
 71. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate
 72. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu
 73. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na pivo
 74. Zakon o izmjeni Zakona o računanju vremena
 75. Zakon o izmjenama Zakona o stečajnom postupku
 76. Zakon o mjeriteljstvu Federacije BIH
 77. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pomilovanju
 78. Zakon o trgovini
 79. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudačkoj i tužilačkoj funkciji u Federaciji BIH
 80. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj upravi Federacije BIH
 81. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
 82. Zakon o građevinskom zemljištu Federacije BIH
 83. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o doprinosima Federacije Bosne i Hercegovine
 84. Zakon o Crvenom krstu/križu Federacije BIH
 85. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća
 86. Zakon o izmjeni Zakona o porezu na plaću
 87. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Odluke Komisije o zaštiti nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
 88. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
 89. Zakon o izmjenama i dopunma Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivu naseljenih mjesta u određenim općinama
 90. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
 91. Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu
 92. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
 93. Zakon o izvršenju Budžeta Federacije BIH za 2004. godinu
 94. Budžet za 2004. godinu
 95. Zakon o standardnoj klasifikaciji zanimanja
 96. Zakon o slatkovodnom ribarstvu
 97. Zakon o privremenom odlaganju od izvršenja tražbina na temelju izvršnih odluka ne teret Budžeta Federacije BIH
 98. Zakon o prestanku važenja Zakona o unutarnjem platnom prometu
 99. Zakon o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine
 100. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnim ministarstvima i drugim tijelima Federalne uprave
 101. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registru vrijednosnih papira
 102. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komisiji za vrijednosne papire
 103. Zakon o kontroli predmeta od plemenitih metala
 104. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BIH
 105. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji
 106. Zakon o direktnom izboru načelnika u Federaciji Bosne i Hercegovine
 107. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji
 108. Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova
 109. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama
 110. Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica
 111. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića
 112. Zakona o upravljanju i poslovanju u privrednim društvima sa pretežno državnim kapitalom u Federaciji BIH
 113. Zakon o javnim preduzećima
 114. Zakon u službi u vojsci Federacije BIH
 115. Zakon o odbrani/obrani Federacije BIH
 116. Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirene dugove
 117. Zakona o izmjenama i dopunam Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije
 118. Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza
 119. Zakona o izmjeni Zakona o vanparničnom postupku
 120. Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
 121. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom odlaganju od izvršenja potraživanja na osnovu izvršnih odluka na teret budžeta Federacije BIH
 122. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o duhanu
 123. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim licima –prognanicima i izbjeglicama – povratnicima u Federaciji BIH
 124. Zakon o izmjeni Zakona o registriranim zalogama na pokretnim stvarima i članskim udjelima
 125. Zakon o izmjenama idopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
 126. Zakon o izmjenama i dopumnama Zakona o obrtu
 127. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciju preduzeća
 128. Zakon o izmjenama Zakona o državnoj službi u Federaciji BIH
 129. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji BIH
 130. Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BIH
 131. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti voda
 132. Zakon o sudovima u Fedraciji Bosne i Hercegovine
 133. Zakon o investiranju javnih sredstava
 134. Zakon o upravnim sporovima
 135. Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju
 136. Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe u obaveznom osiguranju od odgovornosti
 137. Zakon o izmjenama Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima
 138. Zakon o prestanku važenja Zakona o sprečavanju pranja novca
 139. Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004
 140. Zakon o raseljenm licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine
 141. Zakon o pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica
 142. Zakon o vještacima
 143. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BIH
 144. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici
 145. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije BIH
 146. Zakon o kretanju slijepog lica uz pomoć psa vodića
 147. Budžet Federacije BIH za 2005.godinu
 148. Zakon o izvršenju Budžeta Federacije BIH za 2005.
 149. Zakon o načinu raspolaganja nepokretnim stvarima Bosne i Hercegovine koje koristi Federalno ministarstvo odbrane vojske Federacije BIH
 150. Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije BIH
 151. Zakon o policijskim službenicima Federacije BIH
 152. Zakon o poticaju razvoju male pri vrede
 153. Zakon o prestanku važenja Zakona o registriranim zalogama na pokretnim stvarima i članskim udjelima
 154. Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi
 155. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pomilovanju
 156. Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog/kazneneog Zakona Federacije BIH
 157. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima
 158. Zakon o izmjenama Zakona o prijenosu i rješavanju nerješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojima postoji stanarsko pravo ili nekretnine u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica
 159. Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BIH
 160. Zakon o izmjeni Zakona o parničnom postupku Federacije BIH
 161. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja
 162. Zakon o izmjeni Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
 163. Zakon o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
 164. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o utvr đ ivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u odre đ enim op ć inama
 165. Zakon o planiranju i kori š tenju zemlji š ta na nivou Federacije BIH
 166. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja
 167. Zakon o izmjenama Zakona o privrednim društvima
 168. Izmjene i dopune Budžeta Federacije BIH za 2005.
 169. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza Federacije BiH
 170. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 171. Zakon o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama
 172. Zakon o prekršajima Federacije BIH
 173. Zakon o dopunama Zakona o parničnom postupku
 174. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona advokaturi Federacije BIH
 175. Zakona o izmjeni Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BIH
 176. Zakon o prestanku važenja Zakona o odbrani Federacije BIH
 177. Zakon o prestanku važenja Zakona o službi u vojsci Federacije BIH
 178. Zakon o dopuni Zakona o vanparničnom postupku
 179. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od klevete Federacije BIH
 180. Zakon o dopunama Zakona o doprinosima
 181. Zakon o izmjenama Zakona o državnoj službi Federacije BiH
 182. Zakon o vodama
 183. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH
 184. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilaštvu /pravobraniteljstvu
 185. Zakon o o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 186. Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
 187. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji BIH
 188. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
 189. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine
 190. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom ministarstvima i drugim tijelima Federalne uprave
 191. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
 192. Zakon o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
 193. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
 194. Zakon o amnestiji za nedopu š teno dr ž anje minsko - eksplozivnih sredstava i oru ž ija u Federaciji BIH
 195. Zakon o lovstvu
 196. Zakon o o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih a neuplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje
 197. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreće
 198. Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici
 199. Zakon o izmjenama Zakona o Vladi Federcacije BiH
 200. Zakona o izmjenama Zakona o Federalnim ministarstvima i drugim tijelima Federalne uprave
 201. Zakon o izmjenama Zakona o prestanku važenja Zakona o odbrani Federacije BIH
 202. Zakon o izmjeni Zakona o prestanku važenja Zakona o prestanku važenja Zakona o službi u vojsci Federacije BIH
 203. Zakon o dopuni Zakona o izvršnom postupku
 204. Zakon o izmjenama Zakona o vladi Federacije BIH
 205. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnim ministarstvima i drugim tijelima Federalne uprave
 206. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BIH
 207. Budžet Federacije BIH za 2006. godinu
 208. Zakon o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu
 209. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije BIH
 210. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pomilovanju
 211. Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
 212. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije BIH
 213. Zakon o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
 214. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka
 215. Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
 216. Zakon o izmjenama Zakona o stečajnom postupku
 217. Zakon o izmjenama Zakona o koncesijama
 218. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 219. Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
 220. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica
 221. Zakon o mikrokreditnim organizacijama
 222. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BIH
 223. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilaštvu
 224. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
 225. Zakon o vodama

top

Pregled zakona i drugih akata koje je usvojio Predstavnički dom,
a Dom naroda nije

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branioca i članova njihovih porodica – predlaga;Klub zastupnika SDA u Predstavničkom domu,

2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti – predlagači: Mustafa Avdagić i Nedžad Hadžić, poslanici u Predstavničkom domu,

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju – predlagač: Azra Alajbegović, poslanica u Predstavničkom domu,

4. Prijedlog zakona o pomilovanju – predlagač: Šemsudin Mehmedović, poslanik u Predstavničkom domu,

5. Prijedlog zakona o pomilovanju – predlagač: Klub SDA u Predstavničkom domu,

6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH – predlagač: Komisija za izbor i imenovanje Predstavničkog doma,

7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o rudarstvu – predlagač: Nermina Kapetanović, poslanik u Predstavničkom domu,

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama - predlagač Vlada Federacije BiH,

9. Prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih društvava – predlagač: Vlada Federacije,

10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – predlagač: Klub poslanika SDA u Predstavničkom domu,

11. Nacrt zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji BiH – predlagač Vlada Federacije BiH,

12. Rebalans Srednjoročnog plana Željeznica Federacije BiH Sarajevo (2004-2008) sa dopunom Plana za 2009. godinu i Rebalans plana poslovanja Željeznica Federacije BiH Sarajevo za 2005. godinu,

13. Plan rada FERK-a za 2005. godinu,

14.Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2005. godinu,

15. Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH za 2005. godinu,

16. Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire za 2006. godinu, sa Programom rada za 2006. godinu,

17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima – predlagač: Izudin Kešetović, poslanik u Predstavničkom domu,

Pregled zakona i drugih akata koje je usvojio Dom naroda,
a Predstavnički dom nije

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevnina,

2. Nacrt zakona o premjeru i katastru nekretnina,

3. Program rada Vlade Federacije BiH za 2006. godinu,

4. Izvještaj o radu Vlade Federacije BiH za 2005. godinu,

***

Prijedlog zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine Predstavnički dom je usvojio sa deset amandmana, koje Vlada Federacije nije prihvatila.

Dom naroda je Prijedlog ovog zakona usvojio u tekstu kako ga je Vlada predložila.

Ovaj Prijedlog zakona usvojen je u različitom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije BiH, a kako više nisu zakazivane sjednice domova, nije došlo do njegovog usaglašavanja.

Stručna služba Doma naroda

top

 

 

 


 

 

 

 
Unesite pojam za pretragu:
 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine