О Дому народа Дом народа се организује и ради по Уставу Федерације Босне и Херцеговине, закону и Пословнику.

 

Aко неко питање организације и рада Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине није уређено Пословником, уређује се закључком. Закључак из претходног става примјењује се даном доношења, ако закључком није другачије одређено.

 

Дом народа ради у сједницама. Сједнице Дома народа могу битиi:

  • редовне
  • ванредне и
  • посебне (са јавношћу)

 

Дом народа састоји се од 80 делегата и то по 23 делегата из реда сваког од конститутивних народа и 11 делегата из реда осталих.

 

Дом народа Парламента ФБиХ из реда својих чланова бира предсједавајућег и 2 потпредсједавајућа, који не могу бити из истог конститутивног народа.

 

Колегиј Дома народа Парламента ФБиХ сачињавају: предсједавајући, 2 потпредсједавајућа, предсједници клубова и секретар Дома.

 

У Дому народа су образовани клубови делегата и то: Клуб делегата бошњачког народа, Клуб делегата хрватског народа и Клуб делегата српског народа.

 

Дом народа има 19 радних тијела која своје сједнице одржавају у функцији рада Дома и доприносе његовом ефикаснијем раду.