Историјат Фeдeрaциja Бoснe и Хeрцeгoвинe je oснoвaнa Вaшингтонским спoрaзумoм пoтписaним 18.03.1994. гoдинe. Нaкoн тoгa je у Сaрajeву oдржaнa кoнституирajућa сjeдницa Устaвoтвoрнe скупштинe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe сaстaвљeнa oд пoслaникa са пoдручja Фeдeрaциje БиХ изaбрaних нa избoримa 1990. гoдинe у Скупштину Рeпубликe Бoснe и Хeрцeгoвинe. Нa тoj сjeдници je 30.03.1994. гoдинe усвojeн Устaв Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи je ступиo тoгa дaнa у пoнoћ. Устaвoтвoрнa скупштинa je прeстaлa са рaдoм у oктoбру 1996. гoдинe, нaкoн избoрa зa Пaрлaмeнт Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe.

 

Од тада па до краја 2008. године на Устав Федерације БиХ донесено је 109 амандмана.

 

Прeмa Устaву, Пaрлaмeнт Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, кao нajвиши зaкoнoдaвни орган, имa двoдoмну структуру и сaстaвљeн je oд Прeдстaвничкoг дoмa и Дoмa нaрoдa.

 

Када је ријеч о амандманима на Устав Федерације БиХ, потребно је знати да постоји 13 група амандмана.

 

Aмандман I на Устав Федерације БиХ донијела је Уставотворна скупштина Федерације БиХ, а објављен је у "Службеним новинама Федерације БиХ", бр. 1/94. Овим Aмандманом успостављени су кантони са посебним режимом Херцеговачко-неретвански и Средњобосански.

 

Aмандмане II - XXIV донијела је Уставотворна скупштина Федерације БиХ на сједници, одржаној 05. јуна 1996. године, а објављени су у "Службеним новинама Федерације БиХ", бр. 13/97.

 

Aмандмане XXV и XXVI на Устав Федерације БиХ донио је Парламент Федерације БиХ на сједници Дома народа, одржаној 29. априла 1997. године, и на сједници Представничког дома, одржаној 06. маја 1997. године. Ова два амандмана објављена су у "Службеним новинама Федерације БиХ ",бр. 13/97.

 

Aмандмане XXVII - LIV на Устав Федерације БиХ донио је високи представник за БиХ Волфганг Петрич са циљем провођења Одлуке Уставног суда БиХ , бр . 5/98 од 30. јуна и 01. јула 2000. године " о конститутивности народа ". Ови амандмани објављени су у "Службеним новинама Федерације БиХ", бр. 16/02.

 

Aмандмане LVI - LXIII на Устав Федерације БиХ донио је високи представник за БиХ Волфганг Петрич са циљем остваривања независног и непристрасног судског и тужилачког система у Федерацији БиХ. Ови амандмани објављени су у "Службеним новинама Федерације БиХ", бр. 22/02.

 

Aмандмане LXIV - LXVII на Устав Федерације БиХ донио је високи представник за БиХ Педи Ешдаун. Њима се одговорност јавних функционера и носилаца изабраних функција (имунитет) дефинише на другачији начин. Ови амандмани објављени су у "Службеним новинама Федерације БиХ", бр. 52/02.

 

Aмандмане LXVIII - LXXXVII на Устав Федерације БиХ донио је, такође, високи представник за БиХ Педи Ешдаун са циљем додатног усклађивања Устава Федерације БиХ са Одлуком Уставног суда БиХ "о конститутивности народа". Овим амандманима, између осталог, дефиниран је механизам заштите виталног интереса конститутивних народа у кантонима и укинута је функција предсједника кантона и замјеника федералног министра. Ови амандмани објављени су у "Службеним новинама Федерације БиХ", бр. 52/02.

 

Aмандман LXXXVIII на Устав Федерације БиХ донио је високи представник за Босну и Херцеговину Педи Ешдаун 02. априла 2003. (“вршење функције врховног команданта оружаних снага Федерације, у складу са одредбама о цивилној команди из члана В.5.(а) Устава Босне и Херцеговине”.) Приликом доношења овог амандмана високи представник је узео у обзир коминике Управног одбора Вијећа за имплементацију мира од 28. марта 2003. године у којем је Управни одбор нагласио потребу за реформом одбране с циљем рјешавања питања која су у супротности са Уставом Босне и Херцеговине и припреме Босне и Херцеговине за интеграцију у евроатлантске структуре. Овај амандман објављен је у «Службеним новинама Федерације БиХ», бр. 18/03.

 

Aмандмане L XXXIX - XCIV на Устав Федерације БиХ Парламент Федерације БиХ усвојио је на сједници Представничког дома, одржаној 01. децембра 2003. године, и на сједници Дома народа, одржаној 03. децембра 2003. године. Aмандмани су ступили на снагу у поноћ, 03. децембра 2003. године. Усвајање ових амандмана непосредно је везано за реформу одбране у Босни и Херцеговини која представља увјет за пријем Босне и Херцеговине у евроатланске интеграције. Ови амандмани објављени су у «Службеним новинама Федерације БиХ», бр. 63/03.

 

Aмандмане XCV - CII на Устав Федерације БиХ донио је високи представник за БиХ Педи Ешдаун 28. јануара 2004. године, а ступили су на снагу 15. марта 2004. године (Одлука високог представника, «Службене новине Федерације БиХ», бр. 9/04). Ови амандмани тичу се кључних питања која се односе на реорганизацију Града Мостара.

 

Aмандмане CIII и CIV усвојио је Парламент Федерације БиХ на сједницама Представничког дома, одржаним 24. марта 2004. године и 13. априла 2004. године, и на сједници Дома народа, одржаној 14. априла 2004. године. Ови амандмани ступили су на снагу у поноћ, 14. априла 2004. године, а објављени су у “Службеним новинама Федерације БиХ”, бр. 20/04.

 

Aмандман CIII донијет је у склопу реформе правосудног система у Босни и Херцеговини и, с тим у вези, преношења овлаштења Високог судског и тужилачког вијећа Федерације БиХ као ентитета на Високо судско и тужилачко вијеће Босне и Херцеговине као државе.

 

Aмандман CIV односи се на реформу локалне самоуправе у Федерацији БиХ и, с тим у вези, стварање уставних претпоставки за непосредан избор општинских начелника у Федерацији.

 

Aмандман CV усвојио је Парламент Федерације БиХ на сједници Представничког дома, одржаној 25. маја 2004. године, и на сједници Дома народа, одржаној 02. јуна 2004. године, а објављен је у “Службеним новинама Федерације БиХ”, бр. 33/04.

 

И овај амандман дио је реформе правосудног система у Босни и Херцеговини, односно подразумијева преношење надлежности која се односи на оснивање општинских судова са кантоналног на федерални ниво власти. Овај амандман ступио је на снагу у поноћ, 03. јуна 2004. године, а објављен је у “Службеним новинама Федерације БиХ”, бр. 33/04.

 

Aмандмане CVI - CVIII усвојио је Представнички дом Парламента Федерације БиХ на сједници, одржаној 12. децембра 2005. године, и Дом народа Парламента Федерације БиХ на сједници, одржаној 14. децембра 2005. године. И ови амандмани дио су реформе одбране у Босни и Херцеговини и у суштини представљају потпуно преношење надлежности Федерације БиХ у области одбране на државу Босну и Херцеговину.

 

Aмандмани CVI - CVIII на Устав Федерације БиХ ступили су на снагу у поноћ, 14. децембра 2005. године, а објављени су у « Службеним новинама Федерације БиХ”, бр. 71/05 .

 

Aмандман CIX на Устав Федерације БиХ усвојио је Парламент Федерације Босне и Херцеговине, на сједници Представничког дома, одржаној 18. новембра 2008. године, и на сједници Дома народа, одржаној 30. децембра 2008. године. Aмандман је објављен у “Службеним новинама Федерације БиХ”, бр 88/08. Aмандман CIX ступа на снагу у поноћ 30. децембра 2008. године. Овај амандман односи се на усклађивање Устава Федерације БиХ са Одлуком Уставног суда БиХ “о конститутивност народа” у БиХ. Наиме, овим амандманом предвиђено је да је за прихватање симбола Федерације БиХ неопходна и већина српских делегата у Дому народа Парламента Федерације БиХ. Ранијим рјешењем била је предвиђена само већина бошњачких и хрватских делегата.