Dom naroda - Informacije 


 


Izvješće o radu Doma naroda za 2016. godinu

IZVJEŠĆE
O RADU DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU

U 2016. godini Dom naroda je održao 11 redovitih sjednica, pet izvanrednih sjednica i dvije tematske sjednice.

Dom naroda je na ovim sjednicama usvojio 31 zakon i to: četiri zakona po žurnom postupku, pet zakona po skraćenom postupku i 22 zakona po redovnom postupku.

Dom naroda je prihvatio 40 nacrta zakona od kojih je 17 zaključkom stavljeno na javnu raspravu a predlagatelji su zaduženi da ih provedu.
Dom naroda je u zajedničkoj nadležnosti sa Zastupničkim domom donio 19 odluka od čega se devet odluka odnosilo na prihvaćanje međunarodnih zaduženja. U samostalnoj nadležnosti Dom naroda je donio tri odluke.
Dom naroda je prihvatio 23 izvješća koji su na temelju zakona dostavljeni Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje i primio k znanju tri informacije.

Dom naroda je usvojio dva plana, jedan program, dvije strategije i jednu rezoluciju, te pet zaključaka o davanju prethodne suglasnosti u postupku izdavanja energetske dozvole gospodarskim društvima.

U skladu sa zakonom Dom naroda je donio deset odluka kojima je dao suglasnost na akte koji su mu dostavljeni.

Na sjednicama je donesen jedan broj zaključaka kojima je obvezao Vladu Federacije BiH i nadležne organe za poduzimanje određenih mjera.

Na redovitim sjednicama Doma naroda postavljeno je 118 izaslaničkih pitanja na koja su nadležni organi dali 127 odgovora. Izaslanici su pokrenuli i 39 inicijativa za izmjene i dopune pojedinih propisa ili poduzimanje konkretnih mjera od Vlade Federacije BiH i nadležnih ministarstava, a odgovoreno je na 19 inicijativa.


* * *

Tijekom priprema sjednica Doma naroda klubovi izaslanika u Domu naroda održavali su svoje sjednice. Klub izaslanika srpskog naroda održao je 16 sjednica u 2016. godini (10 redovitih, pet izvanrednih i tematsku sjednicu), dok je Klub izaslanika hrvatskog naroda održao 18 sjednica. Klub izaslanika bošnjačkog naroda je održao 18 sjednica (11 redovitih, pet izvanrednih i dvije tematsku sjednicu). Također, aktivno su sudjelovali u otklanjanju dilema koje su se javljale tijekom sjednica nastojeći u što većoj mjeri usuglasiti stavove i riješiti sporna pitanja, pa su time doprinijeli efikasnijem i kvalitetnijem radu Doma. 

Tijekom priprema sjednica Doma naroda klubovi izaslanika u Domu naroda održavali su svoje sjednice. Klub izaslanika srpskog naroda održao je 28 sjednica u 2016. godini (16 redovitih i 12 izvanrednih), dok je Klub izaslanika hrvatskog naroda održao 30 sjednica. Klub izaslanika bošnjačkog naroda je održao 14 redovitih sjednica. Također, aktivno su sudjelovali u otklanjanju dilema koje su se javljale tijekom sjednica nastojeći u što većoj mjeri usuglasiti stavove i riješiti sporna pitanja, pa su time doprinijeli efikasnijem i kvalitetnijem radu Doma.

Učinkovitost rada Doma naroda je, između ostalog, rezultat rada stalnih radnih tijela – povjerenstava i odbora:

1.  Povjerenstvo za ustavna pitanja - Kako je Poslovnikom ovom povjerenstvu  precizirana nadležnost  u ostvarivanju  inicijativa  i prijedloga  za promjene Ustava Federacije BiH, a kako ovih aktivnosti u 2016.  godini nije bilo, razumljivo je da  je ovo radno tijelo imalo samo jednu sjednicu.

2. Zakonodavno-pravno povjerenstvo je održalo 12 sjednica na kojima je razmatralo 68 zakona u formi prijedloga i nacrta zakona. Povjerenstvo  je naročito obratilo pažnju na usklađenost nacrta i prijedloga zakona sa Ustavom Federacije BiH i pravnim sustavom. Pored toga, razmatrani su i Pravilnik o postupku izbora, ocjenjivanja i razrješenja direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije, Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-29/15 od 17.2.2016. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/16) i Zaključak Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, DN broj: 02-02/a-648/16 od 17.3.2016. godine i Zahtjev za ocjenu ustavnosti svih zakona i ostalih općih pravnih akata usvojenih od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od njegovog konstituiranja poslije izbora 2014. godine (podnosiltelj zahtjeva: Radovan Višković i dr. zastupnici u Narodnoj skupštini RS),

3.  Administracijsko povjerenstvo je održalo sedam sjednica i u skladu sa članom 57. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonom o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 59/06, 23/08 i 84/08) i Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 45/10 i 111/12)                                                                                       

1.  pripremala i utvrđivala prijedloge akata kojima se uređuju pitanja naknade plaća izaslanika u Domu naroda kao i pitanja naknade određenih materijalnih troškova izaslanika i dužnosnika, te donosila odgovarajuća akta za njihovu primjenu, kao I pojedinačne akte o plaćama i naknadama materijalnih i drugih primanja,

2 . utvrđivala prijedlog za osiguranje sredstava u proračunu Federacije za rad Doma naroda i korištenje tih sredstava,

3.  obavljala poslove u vezi sa osiguranjem stanova za potrebe Doma naroda,

4.  razmatrala zahtjeve izaslanika i odlučivala o istim,

5.  razmatrala i donosila Odluke iz svoje nadležnosti:

Administracijsko povjerenstvo Odlukom broj 02/3-14-66716 od 12.01.2016. godine utvrdilo je pravo na priznavanje troškova dolaska na sjednice radnih tijela, sjednice Doma naroda i druga službena putovanja za izaslanike koji svoj status nisu profesionizirali u Domu naroda.

Odlukom je utvrđeno da će  Služba računovodstva Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine isplatu navedenih troškova vršiti  jednom mjesečno na tekuće račune izaslanika  neprofesionalaca.

Odluka se primjenjuje od 01.11.2015. godine.

Administracijsko povjerenstvo Odlukom broj 02/3-14-922 od 14.04.2016. godine utvrdilo je pravo na naknadu članovima radnih tijela Doma naroda iz reda stručnih, znanstvenih, kulturnih i javnih djelatnika.

Odluka se primjenjuje od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.

U 2016. godini sa članovima radnih tijela iz reda stručnih, znanstvenih, kulturnih i javnih djelatnika Administracijsko povjerenstvo je  zaključilo  33 ugovora o djelu.

Utvrđeno je da se pojedine naknade zastupnicima u Zastupničkom domu i izaslanicima u Domu naroda  razlikuju i u 2016. godini.

4.  Povjerenstvo za ljudska prava i slobode je održalo četiri sjednice u 2016. godini.

U ovom razdoblju Povjerenstvo je zaprimilo 60 predstavki, zahtjeva, molbi, urgencija kao i drugih materijala upućenih ovom povjerenstvu u vezi sa kršenjem sloboda i prava građana utvrđenih Ustavom i zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koja pokreću ombudsmani, građani, političke organizacije, udruge građana sa ciljem sagledavanja problema na koje se u njima ukazuje i iznalaženja mogućnosti za njihovo otklanjanje.  

5. Povjerenstvo za sigurnost  Doma naroda u skladu  sa Poslovnikom o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatra pitanja sustava i politike u oblasti sigurnosti u okviru prava i dužnosti Doma naroda i s tim u vezi, daje mišljenje i prijedloge Domu naroda; predlaže mjere za organiziranje, vođenje i razvoj sigurnosti Federacije; razmatra pitanja suzbijanja terorizma, međukantonalnog kriminala, neovlaštene trgovine drogom i organiziranog kriminala; razmatra pitanja o nabavljanju, držanju i nošenju oružja: razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih općih akata kojima se regulira oblast sigurnosti Federacije i daje mišljenja i prijedloge Domu naroda.

Povjerenstvo za sigurnost Doma naroda je u 2016 .godini održala 4. (četiri) sjednice, a kako slijedi:

4. sjednica Povjerenstva  za sigurnost održana  16. ožujka 2016.godine,

5. sjednica Povjerenstva  za sigurnost održana  7.travnja 2016.godine,

6. sjednica Povjerenstva  za sigurnost održana  22. lipnja 2016.godine,

7. sjednica Povjerenstva  za sigurnost održana  15.prosinca 2016.godine.

6. Povjerenstvo za izbor i imenovanja Doma naroda Parlamenta FBiH održalo je u 2016. godini četiri  sjednice na kojima je razmatralo točke dnevnog reda iz nadležnosti Povjerenstva utvrđene Poslovnikom o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Povjerenstvo za izbor i imenovanja je kroz Zajedničku radnu skupinu povjerenstava za izbor i imenovanja oba doma Parlamenta Federacije BiH, održalo u 2016. godini ukupno sedam sjednica, raspisalo tri natječaja i razmatralo imenovanja iz nadležnosti Radne skupine.

7. Povjerenstvo za informiranje je održalo jednu sjednicu u 2016. godini.

8. Povjerenstvo za jezična pitanja je u 2016. godini održalo sedam  sjednica na kojima su razmatrane 64 točke dnevnog reda.

9. Povjerenstvo za jednakopravnost spolova je održalo tri sjednice u 2016. godini.

10. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Doma naroda Parlamenta FBiH nije održalo nijednu sjednicu u 2016. godini  jer na dnevnom redu sjednice Doma naroda nije bilo točaka iz nadležnosti ovog Povjerenstva, a koje se tiču dodjele ili oduzimanja mandata.

11. Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i proračun je u 2016. godini od zakazanih 10, održao pet sjednica. Sjednice Odbora, zakazane za 27.01.2016.; 02.03.2016.; 12.05.2016.; 14.12.2016. i 29.12.2016. godine, nisu održane zbog nepostojanja kvoruma..

Na sjednicama Odbora razmatrano je 44 točke dnevnog reda, od čega devet prijedloga zakona, pet nacrta zakona, devet prijedloga odluka, dvije informacije, 18 izvještaja i jedna strategija.

12. Odbor za gospodarstvo je održao devet sjednica u 2016. godini na kojima je  razmatrano 26 točaka dnevnog reda, i to: šest prijedloga zakona, pet nacrta zakona, četiri izvještća, pet informacija i šest ostalih dokumenta.

13. Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je tijekom 2016. godine, u skladu sa uvriježenom praksom, planirao razmatranje i davanja mišljenja, prijedloga i sugestija na sva zakonska riješenja koja je razmatarao Dom naroda Parlamenta FBiH tijekom 2016. godine a u nadležnostima iz članka 67. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/03 i 21/09).

S tim u vezi, Odbor je uputio prijedlog izaslanicima Doma naroda za usvajanje Prijedlog zakona o energijskoj učinkovitosti u Federaciji Bosne i Hercegovine u tekstu predlagatelja.

Sjednica Odbora na kojoj je planirano razmatranje: Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom – žurni  postupak, Nacrta zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Federacije Bosne i Hercegovine i Nacrta zakona o zaštiti okoliša nije održana jer sjednici nije nazočila većina članova radnog tijela.

14. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je tijekom 2016. godine, sukladno uvriježenoj praksi, planirao razmatranje i davanja mišljenja, prijedloga i sugestija na sva zakonska rješenja koja je razmatarao Dom naroda Parlamenta FBiH tijekom 2016. godine a u nadležnostima iz članka 68. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/03 i 21/09).

Sukladno članku 48. Poslovnika o radu, Odbor je 22.2.2016. godine održao i jednu zajedničku sjednicu s Odborom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH na kojoj su razmatrane četiri točke dnevnog reda. Odbor je planirao održavanje sedam sjednica od kojih su održane četiri a tri nisu održana jer sjednici nije nazočila većina članova radnog tijela. Na sjednicama je  razmatrano osam točaka dnevnog reda.

 15. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju je održao jednu redovnu sjednicu.Rad ovog odbora vezan je za zakone koji su u parlamentarnoj proceduri  i nadležnosti koje radno tijelo ima.Nesumnjivo je da  zahtjeva i inicijativa građana, udruga i organizacija  iz ove oblasti nije bilo, ali ni suradnje s Vladom Federacije u pripremi prijedloga za donošenje zakona iz nadležnosti ovog odbora.

16. Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu Doma naroda Parlamenta FBiH je od sedam zakazanih sjednica u 2016. godini održao  jednu sjednicu. Razlog zbog kojeg Odbor nije održavao sjednice je nedostatak kvoruma na sjednicama, odnosno izostanak izaslanika koji su članovi Odbora.

17. Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih osoba  Doma naroda u skladu  sa Poslovnikom o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatra pitanja provođenja Aneksa VII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini; o stvaranju pretpostavki za povratak izbjeglih i raseljenih osoba  u svoje domove; o izgradnji i popravci stambenih objekata i infrastrukture u svrhu njihovog povratka; naknade štete za imovinu uništenu ratnim djelovanjima i druga pitanja iz oblasti povratka izbjeglih i  raseljenih osoba iz nadležnosti Doma naroda.

Odbor za povratak izbjeglih prognanih i raseljenih osoba Doma naroda je u 2016. godini  održao jednu sjednicu, 31. ožujka 2016.godine.

18. Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu, šport i pitanja mladih nije održao nijednu sjednicu. Zakazana 2. sjednica Odbora nije održana zbog nepostojanja kvoruma.

19. Odbor za braniteljska i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu skrb je u ovom razdoblju održao dvije  sjednice na kojoj su  razmatrane četiri točke dnevnog reda.

20. Povjerenstvo za europske integracije Doma naroda je od 1.1. do 31.12.2016. godine održala ukupno 7 sjednica na kojima je razmatrano 16 točaka dnevnog reda.

U razdoblju od siječnja do prosinca 2016. godine Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju održalo je deset sjednica na kojima je  razmatrano 56 točaka dnevnog reda. Izvršena su saslušanja proračunskih korisnika  za 2014. godinu na temelju kojih je sačinjeno Izvještće o svakom revidiranom proračunskom korisniku. Pored toga, obrađene su teme koje se tiču “Godišnjeg proračunskog ciklusa”, “Unutarnji i spoljnji dug Federacije BiH” i Jačanje prihodivne strane Proračuna Federacije BiH”. Izvršena su i  javna saslušanja javnih poduzeća, fondova i zavoda za 2014. godinu, te je sačinjeno Izvješće sa pojedinačnim zaključcima.Takođe, izvršena su saslušanja proračunskih korisnika  za 2015. godinu, raspravljano je o deset izvješća revizije učinka i usvojen Nacrt Proračuna Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za 2017. godinu.

Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici od 25.2.2016. godine, razmatralo je različito usvojeni tekst  Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvlaštenju i dostavilo domovima Parlamenta Federacije Bosne I Hercegovine Prijedlog za rješenje spornih pitanja koji je usvojen.

* * *

Nastavljena je suradnja sa Misijom OSCE-a za Bosnu i Hercegovinu. U  Konjicu je održano stručno savjetovanje zaposlenih u stručnim službama entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za Europu sa ciljem ostvarivanja veće suradnje i jačanja profesionalnih kapaciteta tajnika radnih tijela u ovim zakonodavnim tijelima na temu “Jačanje angažiranja u borbi protiv korupcije putem poboljšanog nadzora i komunikacije s javnošću”. Pokrenut je projekt “Dani otvorenih vrata” kojim se omogućilo srednjoškolcima i studentima u Federaciji posjeta Parlamentu Federacije i objašnjenje njegovog značaja.  U 2016. godine organizirane su četiri posjete. Takođe, organizirana je obuka o eksternoj komunikaciji za zaposlene u Parlamentu Federacije.

U suradnji sa Direkcijom za europske integracije Bosne i Hercegovine vršena je obuka državnih službenika iz oblasti europskih integracija.

U suradnji sa USAID-om izvršena je razmjena iskustava vezana za korištenje intraneta.

Kreirana je nova web stranica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Poboljšan  je sustav dostavljanja akata koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru i obavijesti o održavanju sjednica Doma naroda i drugih aktivnosti u Domu naroda elektronskim putem, čime je ostvarena značajna ušteda u troškovima vezanim uz nabavu papira i plaćanja poštarine.

Obilježena je 20. godišnjica Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kroz stalnu postavku fotografija, izradu Monografije Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, dok je u suradnji sa Javnim servisom Radio – televizije Federacije Bosne i Hercegovine emitiran dokumentarni film o ovom jubileju.

Izvješće o radu Ureda tajnika Doma naroda PFBiH za 2016. godinu
 

IZVJEŠĆE O RADU

UREDA TAJNIKA DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU

 

U skladu sa člankom 6. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa sistematizacijom radnih mjesta Ured tajnika obavlja sljedeće poslove:

 • priprema sjednice Doma naroda;
 • priprema konačni tekst zakona i drugih propisa usvojenih na sjednicama Doma naroda za objavu u „Službenim novinama Federacije BiH“;
 • održava funkcioniranje informacijskog sustava i ažurira web stranicu Doma naroda;
 • osigurava efikasno i ekonomično korištenje ljudskih, financijskih i materijalnih resursa Stručne službe putem izvršavanja administrativnih zadataka vezanih uz zapošljavanje državnih službenika i namještenika Stručne službe, te rukovođenje istim i ostvarivanje njihovih prava i obveza, sklapanje ugovora, planiranje i izvršavanje proračuna Stručne službe i osigurava nabavu, distribuciju i održavanje opreme Stručne službe;
 • koordinira rad Stručnog kolegija;
 • osigurava komunikaciju unutar Stručne službe putem raspoređivanja telefonskih poziva, prijema, podjele i slanja pošte, vođenje evidencije o primljenoj i otpremljenoj korespondenciji, arhiviranje cjelokupne dokumentacije koju izradi i primi Stručna služba.

 

U 2016. godini državni službenici i namještenici u Uredu tajnika su savjesno i efikasno obavili sve zadatke koji su postavljeni pred njih, a naročito u vezi sa pripremama sjednica Doma naroda: sačinjavanje poziva za sjednice Doma naroda, vođenje evidencije o nazočnosti izaslanika sjednicama Doma naroda, izrada podsjetnika za sjednice, izrada obavijesti o aktima koji su razmatrani na sjednicama Doma naroda i izrada zapisnika sjednica.

Poseban naglasak se stavlja na izradu akata koji su pripremani za objavu u „Službenim novinama Federacije BiH“, kao najvažniju djelatnost u Stručnoj službi.

Državni službenici koji rade na normativno-pravnim poslovima (Ivan Buda, Aida Hadžić-Salkić i Mirsad Talić) su u 2016. godini pripremili za objavu 34 akta, čiji se spisak nalazi u privitku.

Također, ističem da su namještenice u Uredu tajnika koje su zadužene za stručnu i tehničku pomoć Klubu izaslanika bošnjačkog naroda i Klubu izaslanika srpskog naroda (Dženana Bahtović i Darinka Mašović) stručno i odgovorno obavile sve zadatke koji su vezani uz rad klubova.

Aida Hadžić-Salkić je, također, efikasno pružala stručnu pomoć izaslanicima iz reda Ostalih.

Mirsad Talić je efikasno obavljao stručne poslove vezane za rad Neovisnog odbora i Komisije za provođenje postupka javnih nabava Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Naglašavam da je Kemal Kapetanović izvršio daljnje unapređenje web stranice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na način da je kreirana nova web stranica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. S radom je nastavljen sustav dostavljanja akata koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru i obavijesti o održavanju sjednica Doma naroda i drugih aktivnosti u Domu naroda elektronskim putem, čime je ostvarena daljnja ušteda u troškovima vezanim uz nabavu papira i plaćanja poštarine.  

Adina Omerbegović je poslove iz svog djelokruga obavila sa najvećim stupnjem profesionalnosti.

Na kraju, ističem da su zaposleni u Uredu nazočili i aktivno sudjelovali na seminarima koje je organizirala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i USAID u Bosni i Hercegovini.

 

                                                                                         TAJNIK

                                                                                         DOMA NARODA

                                                                                        

                     Izmir Hadžiavdić, v.r.

 

SPISAK AKATA KOJE JE ZA OBJAVU PRIPREMIO URED TAJNIKA DOMA NARODA U 2016. GODINI

 

 1. Zakon o izmjeni Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala - skraćeni postupak -  (ZD - 3. sj. 27.10. 2015.,  DN - 8.sj.  – 11.2..2016.), broj 15/16
 2. Zakon o porezu na dobit -  (ZD - 7. sj. 3.2. 2016.,  DN - 8.sj.  – 11.2..2016.), broj 15/16,
 3. Zakon o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine -  (ZD - 8. sj. 23.2. 2016.,  DN - 9.sj.  – 3.3..2016.), broj 26/16
 4. Zakon o radu -  (ZD - 7. izvan. sj. 31.7. 2015.,  DN - 11.sj.  – 31.3..2016.), broj 26/16
 5. Zakon o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa -  (ZD - 8. sj. 23.2. 2016.,  DN - 10.sj.  – 31.3..2016.), broj 30/16
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine -  (PD - 11. sj. 18.5. 2016.,  DN - 11.sj.  – 31.3..2016.), broj 46/16
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine -  (ZD - 9. sj. 23.3. 2016.,  DN - 11.sj.  – 31.3..2016.), broj 30/16
 8. Informacija  o izvršenim aktivnostima na realizaciji projekta  istraživanja  i  eksploatacije  nafte  i  plina  u Federaciji Bosne i Hercegovine (ZD - 3.2.2016. usvojena Zaključkom, DN - 10. sj.  – 31.3.2013. - usvojena Zaključkom), broj 30/16,
 9. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvlaštenju - žurni postupak - ( DN - 9. sj.  – 3.3.2016., ZD – 9. sj. 19.4. 2016. godine), broj 34/16
 10. Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom – (ZD – 12. izvan. sj. 30.5.2016., DN - 11. sj.  – 14.4. 2016.), broj 45/16
 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ovršnom  postupku –hitni postupak - ( DN - 13. sj.  – 2.6.2016., ZD – 12. izvan. sj. 30.5. 2016. godine), broj 46/16
 12. Zakon o financijskom poslovanju  – (ZD – 11. sj. 18.5.2016., DN - 13. sj.  – 2.6. 2016.), broj 48/16,
 13. Zaključci – zdravstvo  – (DN – tematska sjednica  – 30.6. 2016.), broj 59/16,
 14. Odluka o prihvaćanju zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po Proširenom aranžmanu (EFF) sa Međunarodnim monetarnim fondom -  (ZD – 13. izvan. sj. 18.10.2016.,  DN - 8. izvan. sj.  – 18.10. 2016.), broj 82/16,
 15. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc -  (ZD – 13. izvan. sj. 18.10.2016.,  DN - 8. izvan. sj.  – 18.10. 2016.), broj 83/16,
 16. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između Bosne i  Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta modernizacija cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine -  (ZD – 14. izvan. sj. 18.10.2016.,  DN - 8. izvan. sj.  – 18.10. 2016.), broj 83/16,
 17. Zakon o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak -  (ZD - 10. sjednica – 30.11.2016. DN - 12. sj.  – 21.4. 2016.), broj 101/16
 18. Zakon o nedopuštenom oglašavanju -  (ZD 10. sjednica – 30.11.2016. DN - 13. sj.  – 2.6. 2016.), broj 101/16
 19. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu– žurni postupak - ( DN – 9. izvan.sj..– 2.12.2016., ZD – 16. izvan. sj. 29.11. 2016. godine), broj 96/16
 20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu – žurni postupak, - ( DN – 9. izvan.sj..– 2.12.2016., ZD – 16. izvan. sj. 29.11. 2016. godine), broj 96/16,
 21. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 27. listopada 2011. godine između Bosne i Hercegovine i  Europske banke za obnovu i razvitak za Projekt izgradnje gradskih prometnica u Sarajevu, (ZD – 11. sj. 18.5.2016.,  DN - 14. sj.  – 8.12. 2016.), broj 101/16,
 22. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvitak (IFAD) za realizaciju Projekta program razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP), -  (ZD – 12. sj. 8.11.2016.,  DN - 14. sj.  – 8.12. 2016.), broj 101/16
 23. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC fonda za međunarodni razvitak (OFID) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poduzetništva -  (ZD – 12. sj. 8.11.2016.,  DN - 14. sj.  – 8.12. 2016.), broj 101/16
 24. Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate – skraćeni postupak -  (ZD - 13. sjednica – 13.12.2016. DN - 11. izvan.sj.  – 15.12. 2016.), broj 101/16,
 25. Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak - (ZD - 13. sjednica – 13.12.2016. DN - 12. izvan.sj.  – 29.12. 2016.),
 26. Proračun Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu -  ( DN – 12. izvan.sj..– 29.12.2016., ZD – 17. izvan. sj. 20.12. 2016. godine),
 27. Zakon o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu -  ( DN – 12. izvan.sj..– 29.12.2016., ZD – 17. izvan. sj. 20.12. 2016. godine),
 28. Zakon o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine -  (DN – 12. van.sj..– 29.12.2016., ZD – 17. izvan. sj. 20.12. 2016. godine),
 29. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu - (DN – 12. izvan.sj..– 29.12.2016., ZD – 14. sj. 14.12. 2016. godine),
 30. Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima -  (DN – 12. izvan.sj..– 29.12.2016., ZD – 13. sj. 13.12. 2016. godine),
 31. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za realizaciju Projekta modernizacije cesta u Federaciji -   (ZD – 14. sj. 14.12.2016.,  DN - 12. izvan. sj.  – 29.12. 2016.),
 32. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru  o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta popravak nakon poplava i modernizacija -   (ZD – 14. sj. 14.12.2016.,  DN - 12. izvan. sj.  – 29.12. 2016.),
 33. Financijski plan – Proračun FERK-a za 2017. godinu - (ZD - 14.  sj. 14.12.2016., DN – 12. izvan.sj. – 29.12.2016.),
 34. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole gospodarskom društvu Javno poduzeće Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar  -  (ZD – 15. sj. -15.12.2016., DN – 12. izvan.sj.  29.12.2016.).                                                               
Izvješće o radu Ureda tajnika Doma naroda PFBiH za 2015. godini

IZVJEŠĆE O RADU
UREDA TAJNIKA DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2015. GODINI I PRIJEDLOG ZA OCJENU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA UPOSLENIH U UREDU TAJNIKA DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U RAZDOBLJU 1.1.2015. - 31.12.2015. GODINE

Sukladno članku 6. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa sistematizacijom radnih mjesta Ured tajnika obavlja sljedeće poslove:

 1. priprema sjednice Doma naroda;
 2. priprema konačni tekst zakona i drugih propisa usvojenih  na sjednicama Doma naroda za objavu u „Službenim novinama Federacije BiH“;
 3. održava funkcioniranje informacijskog sustava i ažurira web stranicu Doma naroda;
 4. osigurava učinkovito i ekonomično korištenje ljudskih, financijskih i materijalnih resursa Stručne službe putem izvršavanja administrativnih zadataka vezanih uz upošljavanje državnih službenika i namještenika Stručne službe, te rukovođenje istim i ostvarivanje njihovih prava i obveza, sklapanje ugovora, planiranje i izvršavanje proračuna Stručne službe i osigurava nabave, distribuciju i održavanje opreme Stručne službe;
 5. koordinira rad Stručnog kolegija;
 6. osigurava komunikaciju unutar Stručne službe putem raspoređivanja telefonskih poziva, prijema, podjele i slanja pošte, vođenje  evidencije o primljenoj i otpremljenoj korespondenciji, arhiviranje cjelokupne dokumentacije koju izradi i primi Stručna služba.

U 2015. godini državni službenici i namještenici u Uredu tajnika savjesno su i učinkovito obavili sve zadatke koji su postavljeni pred njih, a naročito glede priprema sjednica Doma naroda: sačinjavanje poziva za sjednice Doma naroda, vođenje evidencije o nazočnosti izaslanika sjednicama Doma naroda, izrada podsjetnika za sjednice, izrada obavijesti o aktima koji su razmatrani na sjednicama Doma naroda i izrada zapisnika sjednica.

Poseban se naglasak stavlja na izradu akata koji su pripremani za objavu u „Službenim novinama Federacije BiH“, kao najvažniju djelatnost u Stručnoj službi.
Državni službenici koji rade na normativno-pravnim poslovima (Ivan Buda, Aida Hadžić-Salkić i Mirsad Talić) u 2015. godini pripremili su za objavu 47 akata, čiji Vam spisak dostavljam u privitku.

Također ističem da su namještenice u Uredu tajnika koje su zadužene za stručnu i tehničku pomoć Klubu izaslanika bošnjačkoga naroda i Klubu izaslanika srpskoga naroda (Dženana Bahtović i Darinka Mašović) stručno i odgovorno obavile sve zadatke koji su vezani uz rad klubova.
Aida Hadžić-Salkić  također je učinkovito pružala stručnu pomoć izaslanicima iz reda Ostalih.

Mirsad Talić učinkovito je obavljao stručne poslove vezane uz rad Neovisnog odbora i Povjerenstva za provedbu postupka javnih nabava Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Naglašavam da je Kemal Kapetanović izvršio daljnje unaprjeđenje web stranice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na način da je uspostavljen intranet u Parlamentu Federacije, te uspostavljena elektronička pisarnica čime je učinjen veliki korak ka stvaranju e-Parlamenta (Parlament bez papira);  kreirana je arhiva akata donesenih u mandatnom razdoblju 2010. – 2014. godina, te uspostavljen RSS feed. (Really Simple Syndication) koji je povezan s intranetom. RSS prikazuje najnovije vijesti i događanja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Nadalje, ispoštovana je zakonska  obveza postavljanja obavijesti, izvješća,  odluka vezanih uz provedbu postupka javnih nabava Doma naroda. Kao poseban vid transparentnosti, postavljeni su podatci o primanjima izaslanika koji se kvartalno objavljuju. Transparency International pohvalio je ovu inovaciju. Poboljšan  je sustav dostavljanja akata koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru i obavijesti o održavanju sjednica Doma naroda i drugih aktivnosti u Domu naroda elektroničkim putem, čime je ostvarena značajna ušteda u troškovima vezanim uz nabavu papira i plaćanja poštarine. 

Adina Omerbegović je poslove iz svoga djelokruga obavila s najvišim stupnjem profesionalnosti. 
Na koncu, ističem da su uposleni u Uredu nazočili i aktivno sudjelovali na seminarima koje je organizirala Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini i radionicama u okviru Twinning projekta.
Slijedom svega navedenog, svi su ovi rezultati postignuti timskim radom uposlenika, te sam odlučio nagraditi pristup koji uposlenici u Uredu tajnika pokazuju u obavljanju  poslova iz djelokruga Ureda ocjenom "iznimno uspješan", odnosno “naročito  uspješan”.

S poštovanjem,

TAJNIK 
DOMA NARODA

Izmir Hadžiavdić, v.r

Izvješće o radu Doma naroda za 2015. godinu

IZVJEŠĆE
O RADU DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU

U 2015. godini Dom naroda je, pored Konstituirajuće sjednice,  održao sedam redovitih sjednica i sedam izvanrednih sjednica.
Dom naroda je na ovim sjednicama usvojio 30 zakona i to: 19 zakona po žurnome postupku, pet zakona po skraćenom postupku i šest zakona po redovitom postupku. 

Dom naroda je prihvatio 13 nacrta zakona od kojih je osam zaključkom stavljeno na javnu raspravu, a predlagatelji su zaduženi provesti ih.
Dom naroda je u zajedničkoj mjerodavnosti sa Zastupničkim domom donio 31 odluku, od čega se 13 odluka odnosilo na prihvaćanje međunarodnih zaduženja. U samostalnoj mjerodavnosti Dom naroda je donio devet odluka. 
Dom naroda je prihvatio osam izvješća koja su na temelju zakona dostavljena Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje i primio na znanje 10  izvješća i pet informacija

Dom naroda usvojio je jedan plan, jedan program i jednu strategiju.

Sukladno zakonu Dom naroda donio je deset odluka kojima je dao suglasnost na akte koji su mu dostavljeni.

Na sjednicama je donesen jedan broj zaključaka kojima je obvezao Vladu Federacije BiH i mjerodavna tijela za poduzimanje određenih mjera.

Na redovitim sjednicama Doma naroda postavljena su 62 izaslanička pitanja na koja su mjerodavna tijela dala 52 odgovora. Izaslanici su pokrenuli i 32 inicijative za izmjene i dopune pojedinih propisa ili poduzimanje konkretnih mjera od Vlade Federacije BiH i mjerodavnih ministarstava, a odgovoreno je na 18 inicijativa.

* * *

Tijekom priprema sjednica Doma naroda klubovi izaslanika u Domu naroda održavali su svoje sjednice. Klub izaslanika srpskoga naroda održao je 15 sjednica u 2015. godini, kao i Klub izaslanika hrvatskoga naroda i Klub izaslanika bošnjačkoga naroda. Također, aktivno su sudjelovali u otklanjanju dvojbi koje su se javljale tijekom sjednica nastojeći u što većoj mjeri usuglasiti stavove i riješiti sporna pitanja, pa su time doprinijeli učinkovitijem i kvalitetnijem radu Doma. 
Učinkovitost rada Doma naroda je, između ostaloga, rezultat rada stalnih radnih tijela – povjerenstava i odbora: 

1.  Povjerenstvo za ustavna pitanja je u 2015. godini održalo dvije sjednice na kojima su razmatrana pitanja iz oblasti ovoga povjerenstva. 

2. Zakonodavno-pravno povjerenstvo održalo je četiri sjednice na kojima je razmatralo 16 zakona u formi prijedloga i nacrta zakona. Povjerenstvo je naročito obratilo pozornost na usklađenost nacrta i prijedloga zakona s Ustavom Federacije BiH i pravnim sustavom.

3.  Administracijsko povjerenstvo održalo je devet sjednica i sukladno članku 57. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonu o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 59/06, 23/08 i 84/08) i Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/10 i 111/12)

 • pripremalo i utvrđivalo prijedloge akata kojima se uređuju pitanja naknade plaća izaslanika u Domu naroda, kao i pitanja naknade određenih materijalnih troškova izaslanika i dužnosnika, te donosilo odgovarajuće akte za njihovu primjenu, kao i pojedinačne akte o plaćama i naknadama materijalnih i drugih primanja;
 • utvrđivalo prijedlog za osiguranje sredstava u proračunu Federacije za rad Doma naroda i korištenje tih sredstava;

      -    obavljalo poslove u svezi s osiguranjem stanova za potrebe Doma naroda;

      -    razmatralo zahtjeve izaslanika  i odlučivalo o njima;

      -    razmatralo i donosilo odluke iz svoje mjerodavnosti, i to:

 1. Administracijsko povjerenstvo je Odlukom broj 02/3-05-240/15 od 30.01.2015. godineutvrdilo  pravo korištenja broja mobilne telefonije i izravnih linija fiksnog telefona u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i plaćanja njihova korištenja iz proračunskih sredstava.
 2. Administracijsko povjerenstvo Odlukom broj 02/3-14-1361/15 od 07.10.2015. godine. godine utvrdilo je pravo na naknadu članovima radnih tijela Doma naroda iz reda stručnih znanstvenih, kulturnih i javnih djelatnika.
 3. Administracijsko povjerenstvo je Odlukom broj 02/3-14-1742/15 od 1.12.2015. godine utvrdilo  pravo na naknadu članovima Povjerenstva za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
 4. Administracijsko povjerenstvo je Odlukom broj 02/3-14-1743/15 od 1.12.2015. godine utvrdilo  pravo na naknadu članovima zajedničke radne skupine Povjerenstva za izbor i imenovanje u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
 5. Administracijsko povjerenstvo  je Odlukom broj 02/3-14-1741/15 od 1.12.2015. godineutvrdilo  pravo na naknadu članovima Povjerenstva za EU integracije u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
 6. Administracijsko povjerenstvo je Odlukom broj 02/3-14-1744/15 od 1.12.2015. godine utvrdilo  pravo na naknadu članovima Parlamentarnog povjerenstva odgovornog za reviziju iz Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

4.  Povjerenstvo za ljudska prava i slobode je održalo tri sjednice u 2015. godini. 
U ovome razdoblju Povjerenstvo je zaprimilo određen broj predstavki, zahtjeva, molbi, urgencija kao i drugih materijala upućenih ovom povjerenstvu u svezi s kršenjem sloboda i prava građana utvrđenih Ustavom i zakonima Federacije BiH i pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja pokreću ombudsmani, građani, političke organizacije, udruge građana u cilju sagledavanja problema na koje se u njima ukazuje i iznalaženja mogućnosti za njihovo otklanjanje. 

5. Povjerenstvo za sigurnost Doma naroda je u 2015. godini održalo tri sjednice:
- 1. sjednica Povjerenstva za sigurnost održana je  8. listopada 2015. godine, sa sljedećim dnevnim redom:
Konstituiranje Povjerenstva za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije BiH u mandatnom razdoblju  2014.- 2018. godina,
Davanje suglasnosti na:
Poslovnik o radu Neovisnog odbora,
Pravilnik o postupku izbora, ocjenjivanja i razrješenja ravnatelja i zamjenika
ravnatelja Federalne uprave policije,
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti ravnatelja Federalne uprave policije.
- 2. sjednica Povjerenstva za sigurnost održana je  28. listopada 2015. godine, sa slijedećim dnevnim redom: 
Usvajanje zapisnika s prve sjednice  Povjerenstva,
Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za  siječanj – lipanj 2015. godine.
 - 3. sjednica Povjerenstva za sigurnost održana je  26. studenog 2015. godine, sa slijedećim dnevnim redom: 
Usvajanje zapisnika s druge sjednice  Povjerenstva,
Nacrt Zakona o nabavi, držanju i nošenju oružja i streljiva.

6. Povjerenstvo za izbor i imenovanja je u 2015. godini održalo pet sjednica na kojima je razmatrano ukupno devet točaka dnevnoga reda.

7. Povjerenstvo za informiranje održalo je jednu  sjednicu u 2015. godini.

8. Povjerenstvo za jezična pitanja u 2015. godini održalo jetri  sjednice na kojima je razmatrano 12 točaka dnevnoga reda.

9Povjerenstvo za jednakopravnost spolova nije održalo nijednu sjednicu u 2015. godini.

10. Mandatno-imunitetsko povjerenstvo održalo je trisjednice na kojima su razmatrane tri točke dnevnoga reda. 

11. Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i proračun održao je pet sjednica na kojima su razmatrane 33 točke dnevnoga reda (osam prijedloga zakona, pet nacrta zakona, četiri prijedloga odluka, tri informacije, dva  izvješća i 11 ostalih dokumenata). Članovi Odbora bili su angažirani i u radu stručnih rasprava iz domene svoje oblasti koje su organizirala tijela vlasti, razne institucije i drugi subjekti. 

12. Odbor za gospodarstvo održao je četiri sjednice u 2015. godini na kojima su razmatrana tri prijedloga zakona i šest izvješća. 

13. Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove održao je jednu sjednicu u ovoj godini.

14. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo održao je tri  sjednice na kojima je razmatrano pet točaka dnevnoga reda.

 15. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju je u 2015. godini održao dvije sjednice na kojoj su razmatrana pitanja iz oblasti ovoga odbora. 

16. Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu je u 2015. godini održao dvije sjednice na kojima je razmatrao, raspravljao i davao mišljenje, prijedloge i sugestije o tri točke dnevnoga reda.

17. Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih osoba Doma naroda je u 2015. godini održao jednu sjednicu. 
Sjednica Odbora održana je 18. studenog 2015. godine, sa slijedećim dnevnim redom: 
Konstituiranje Odbora za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih osoba Doma 
naroda Parlamenta FBiH, u mandatnom razdoblju 2014.- 2018.godina,
Informiranje Odbora o aktivnostima koje poduzima Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka na područja općina Republike Srpske, posebice općina jugoistočne Bosne.

18. Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu, šport i pitanja mladih održao je jednu sjednicu na kojoj su razmatrane dvije točke dnevnoga reda.

19. Odbor za braniteljska i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu skrb u ovome je razdoblju održao jednu  sjednicu, na kojoj su  razmatrane tri točke dnevnoga reda.
U razdoblju od siječnja do prosinca 2015. godine Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju održalo je tri  sjednice na kojima su razmatrani: Informacija o objavljenim (i pristiglim) izvješćima financijske revizije korisnika   Proračuna FBiH za 2014. godinu, razmatranje i usvajanje Plana razmatranja izvješća, Prijedlog skupina za razmatranje revidiranih subjekata i usuglašavanje datuma za javna saslušanja i raspored po skupinama, Prijedlog pitanja povjerenstava Uredu za reviziju institucija u FBiH, Prijedlog pitanja povjerenstava za javna očitovanja revidiranih korisnika, Nacrt Proračuna Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za 2016.godinu, Poslovnik o radu Parlamentarnog povjerenstva odgovornog za reviziju i Naputak za razmatranje i analizu revizorskih izvješća i tekuća pitanja (dogovor o terminu naredne sjednice…).

* * *

U sklopu projekta “Modernizacija entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za Europu” u organizaciji OESS-a za Bosnu i Hercegovinu na Jahorini održano je stručno savjetovanje uposlenih u stručnim službama entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za Europu u cilju ostvarivanja veće suradnje i jačanja profesionalnih kapaciteta tajnika radnih tijela u ovim zakonodavnim tijelima.
Uspostavljen je intranet u Parlamentu Federacije, te elektronička pisarnica čime je učinjen veliki korak ka stvaranju e-Parlamenta (Parlament bez papira);  kreirana je arhiva akata donesenih u mandatnom razdoblju 2010. – 2014. godina, te uspostavljen RSS feed. (Really Simple Syndication) koji je povezan s intranetom. RSS prikazuje najnovije vijesti i događanja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Nadalje, ispoštovana je zakonska  obveza postavljanja obavijesti, izvješća, odluka vezanih uz provedbu postupka javnih nabava Doma naroda. Kao poseban vid transparentnosti, postavljeni su podatci o primanjima izaslanika koji se kvartalno objavljuju. Transparency International je pohvalio ovu inovaciju. Poboljšan  je sustav dostave akata koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru i obavijesti o održavanju sjednica Doma naroda i drugih aktivnosti u Domu naroda elektroničkim putem, čime je ostvarena značajna ušteda u troškovima vezanim uz nabavu papira i plaćanja poštarine.

Nastavljena je realizacija twinning projekta putem okruglih stolova i radionica.

Izvješće o radu Doma naroda za 2014. godinu

IZVJEŠĆE
O RADU DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE Bosne i Hercegovine za 2014. GODINU

            U 2014. godini Dom naroda održao je četiri redovite sjednice i deset izvanrednih sjednica.
Dom naroda je na ovim sjednicama  usvojio 41 zakon, i to: 24 zakona po žurnome postupku,  šest zakona po skraćenome postupku i 11 zakona po redovitome postupku. 

Dom naroda je prihvatio 14 nacrta zakona, od kojih je šest  nacrta zakona zaključkom stavljeno na javnu raspravu i zaduženi predlagatelji  da je provedu.
Dom naroda je, u zajedničkoj mjerodavnosti sa Zastupničkim domom, donio devet odluka, od kojih je sedam odluka kojima su prihvaćena međunarodna zaduženja. U samostalnoj mjerodavnosti Dom naroda donio je deset odluka. 
Dom naroda je prihvatio dva izvješća koja su, na temelju zakona, dostavljena Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje i primio k znanju dva  izvješća i informaciju

Dom naroda je usvojio  dva plana i jednu  strategiju.

Sukladno zakonu, Dom naroda donio je pet  odluka kojima je dao suglasnost na akte što su mu dostavljeni.

Na sjednicama je doneseno šest zaključaka kojima je Dom naroda zauzeo stav glede određenih pitanja koja je razmatrao, kao i jedan broj zaključaka, kojima je obvezao Vladu Federacije BiH i mjerodavna tijela za poduzimanje određenih mjera.

Na redovitim sjednicama Doma naroda postavljeno je 71 izaslaničko pitanje na koja su mjerodavna tijela dala 84 odgovora. Izaslanici su pokrenuli i 12 inicijativa za izmjene i dopune pojedinih propisa ili poduzimanje konkretnih mjera od strane Vlade Federacije BiH i mjerodavnih ministarstava od kojih je odgovoreno na osam inicijativa.

* * *

U funkciji priprema sjednica Doma naroda, klubovi izaslanika u Domu naroda održavali su svoje sjednice. Klub izaslanika bošnjačkoga naroda održao je 14 sjednica  u 2014. godini, kao i klubovi izaslanika hrvatskoga i srpskoga naroda. Također su aktivno sudjelovali u otklanjanju dvojbi što su se javljale tijekom sjednica, nastojeći u što većoj mjeri usuglasiti stavove i riješiti sporna pitanja, pa su time doprinijeli učinkovitijem i kvalitetnijem radu Doma. 
Učinkovitost rada Doma naroda je, između ostaloga, rezultat rada stalnih radnih tijela – povjerenstava i odbora: 
1. Povjerenstvo za ustavna pitanja nije u 2014. godini održalo nijednu sjednicu. 

2. Zakonodavno-pravno povjerenstvo je održalo sedam sjednica na kojima je razmatralo 40 zakona u formi prijedloga i nacrta zakona. Povjerenstvo je naročito obratilo pozornost na usklađenost nacrta i prijedloga zakona s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i pravnim sustavom.

3.  Administracijsko povjerenstvo održalo je dvije sjednice i  sukladno članku 57. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bos i Hercegovine, Zakonu o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 59/06, 23/08 i 84/08) i Zakonu o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 45/10 i 111/12):

- 1.  pripremalo i utvrđivalo prijedloge akata kojima se uređuju pitanja naknade plaća izaslanika u Domu naroda kao i pitanja naknade određenih materijalnih troškova  izaslanika i dužnosnika, te donosilo odgovarajuće akte za njihovu primjenu, kao i pojedinačne akte o plaćama i naknadama materijalnih i drugih primanja,
- 2 . utvrđivalo prijedlog za osiguranje sredstava u proračunu Federacije za rad Doma naroda i korištenje tih sredstava,
- 3.  obavljalo poslove glede osiguranja stanova za potrebe Doma naroda,
- 4.  razmatralo zahtjeve izaslanika  i odlučivalo o njima,
- 5.  razmatralo i donosilo odluke iz svoje mjerodavnosti:

-Administracijsko povjerenstvo  Odlukom broj 02/3-14-264/14 od 27.02.2014. godine utvrdilo je pravo na naknadu članovima radnih tijela Doma naroda iz reda stručnih znanstvenih, kulturnih i javnih djelatnika; 
-Administracijsko povjerenstvo Odlukom broj 02/3-14-273/14 od 27.02.2014. godine utvrdilo je pravo na naknadu za rad članovima Neovisnog odbora.

Utvrđeno je da se pojedine naknade zastupnicima u Zastupničkome domu i izaslanicima u Domu naroda  razlikuju, te je iz tih razloga Administracijskom povjerenstvu Zastupničkoga doma predloženo održavanje zajedničke sjednice kako bi se navedene naknade ujednačile u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Zajednička sjednica administracijskih povjerenstava nije održana u 2014. godini.

4.  Povjerenstvo za ljudska prava i slobode nije održalo nijednu sjednicu u 2014. godini. 
U ovome razdoblju Povjerenstvo je zaprimilo određeni broj predstavki, zahtjeva, molbi, urgencija kao i drugih materijala upućenih Povjerenstvu u svezi s kršenjem sloboda i prava građana utvrđenih Ustavom i zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja pokreću ombudsmani, građani, političke organizacije, udruge građana s ciljem sagledavanja problema na koje se u njima ukazuje i iznalaženja mogućnosti za njihovo otklanjanje. 
5. Povjerenstvo za sigurnost Doma naroda je u 2014. godini održalo 3 (tri) sjednice, a kako slijedi:
      13. sjednica Povjerenstva za sigurnost održana je  27. veljače 2014. godine,
      14. sjednica Povjerenstva za sigurnost održana je  23. svibnja   2014. godine,
      15. sjednica Povjerenstva za sigurnost održana je  10.  srpnja    2014. godine,  
Na  navedenim sjednicama Povjerenstvo za sigurnost  Doma naroda razmatralo je:
Prijedlog zapisnika 12. sjednice Povjerenstva za sigurnost,
Prijedlog zapisnika 13. sjednice Povjerenstva za sigurnost, 
Prijedlog zapisnika 14. sjednice Povjerenstva za sigurnost, 
Stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine u kontekstu javnih protesta građana u razdoblju od  05.02. do 20.02.2014. godine, 
Informaciju o stanju sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.godinu,
Izvješće o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutarnjih  poslova za razdoblje od 01.10. do 31.12.2013.godine,
Izvješće o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova za razdoblje od 01.01.do 31.03.2014. godine,
Prijedlog zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine.

6. Povjerenstvo za izbor i imenovanja je u 2014. godini održalo pet sjednica na kojima je razmatrano  ukupno 13 točaka dnevnoga reda.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja je zajedno s Povjerenstvom za izbor i imenovanja Zastupničkoga doma formiralo Radnu skupinu za provedbu postupka za izbore i imenovanja iz mjerodavnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Radna skupina ima šest članova, po tri člana iz oba povjerenstva i ima zadaću izvršiti pripreme i provesti postupak za imenovanja, počev od objavljivanja natječaja pa do utvrđivanja prijedloga za konačno imenovanje. 
U 2014. godini održane su  dvije  sjednice Radne skupine.

Zajedničko  povjerenstvo zaduženo za provedbu procedure vezane uz imenovanje generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora ustanovljeno je Odlukom o osnivanju i imenovanju članova u Zajedničko povjerenstvo zaduženo za provedbu procedure vezane uz imenovanje generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora (br.01,02-05-544/13), koju je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici  Zastupničkoga doma održanoj 7. svibnja 2013. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 21. ožujka 2013. godine.  Odlukom su propisani, sukladno članku 24. točka  3) Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 22/06), sastav i zadaća Povjerenstva.
Zajedničko povjerenstvo, kako je Zakonom propisano, čini šest članova iz oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, od kojih su  dva člana iz reda opozicijskih stranaka.

Zadaća Povjerenstva bila je utvrditi tekst natječaja, ustanoviti ispunjavaju li svi kandidati uvjete natječaja, ocijeniti kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja i utvrditi rang-listu kandidata.

Nakon obavljenog intervjua i ocjenjivanja kandidata, Zajedničko povjerenstvo utvrdilo je rang-listu kandidata za generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora, koju je sukladno odredbama članka 24. točka 3)  dostavilo predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine.

Održano je  5 sjednica Zajedničkoga povjerenstva.

7. Povjerenstvo za informiranje nije održalo nijednu sjednicu u 2014. godini.
8. Povjerenstvo za jezična pitanja je u 2014. godini održalo pet sjednica na kojima je razmatrano 38 prijedloga zakona i 11 nacrta zakona.
9. Povjerenstvo za jednakopravnost spolova nije održalo nijednu sjednicu u 2014. godini.
10. Mandatno-imunitetno povjerenstvo održalo je četirisjednice na kojima je razmatrano šest točaka dnevnoga reda. 
11. Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i proračun održao je šest sjednica na kojima je razmatrao 24 točke dnevnoga reda (11 prijedloga zakona, jedan nacrt zakona, osam prijedloga odluka, jednu informaciju, jedno izvješće i dva prijedloga plana). Članovi Odbora bili su angažirani i u radu stručnih rasprava iz domene svoje oblasti koje su organizirala tijela vlasti, razne institucije i drugi subjekti. 
12. Odbor za gospodarstvo nije održao nijednu sjednicu u 2014. godini.
13. Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove je od planiranih šest sjednica održao pet sjednica na kojima je razmatran određeni broj točaka  dnevnoga reda. Jedna sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma. U svome radu Odbor je dostavio mišljenja na odluke  što su ih dostavila federalna ministarstva sukladno Zakonu o izvršavanju proračuna Federacije Bos i Hercegovine.
14. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo održao je sedam sjednica na kojima je razmatrano osam točaka dnevnog reda. Razmatrani su i materijali dostavljeni od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te sukladno odredbama Poslovnika o radu Doma naroda i čl. 30. i 38. Zakona o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Odbor je dostavljene akte razmotrio, zauzeo stav i podnio izvješće Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, odnosno mišljenje Vladi Federacije BiH.

 15. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju  nije u 2014. godini održao nijednu sjednicu.

16. Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu je u 2014. godini održao tri sjednice, na kojima je razmatrao, raspravljao i davao mišljenje, prijedloge i sugestije o osam prijedloga zakona i dva nacrta zakona. Članovi Odbora bili su uključeni u organiziranje i nazočenje javnim raspravama o nacrtima zakona iz mjerodavnosti Odbora.

17. Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih osoba Doma naroda je u 2014. godini održao  2 (dvije)  sjednice, a kako slijedi:

           12. sjednica Odbora održana 28. siječnja 2014. godine,
           13. sjednica Odbora održana 16. lipnja 2014. godine.
Na navedenim sjednicama Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih osoba razmatrao je:
Prijedlog zapisnika 11. sjednice Odbora,
Prijedlog zapisnika 12. sjednice Odbora,
Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele
sredstava „Transfer za raseljene osobe i povratnike“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i   izbjeglica, Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  kapitalni transfer „Potpora implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih osoba s područja regije Srebrenica“  utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i   izbjeglica, Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transfer za Programe  razvitka održivosti povratka u RS“  utvrđenih Proračunom Federacije   Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer pojedincima – Potpora povratku izbjeglica i prognanih osoba s područja Posavine RS" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i  izbjeglica, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljene osobe i povratnike“ utvrđenih Proračunom Federacije Bos i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Prijedlog  odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer pojedincima – Potpora povratku izbjeglica i prognanih osoba s područja Posavine RS“ utvrđenih Proračunom Federacije Bos i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.

18. Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu, šport i pitanja mladih razmatrao je sve nacrte i prijedloge zakona dostavljene u parlamentarnu proceduru, a odnose se na pitanja iz mjerodavnosti rada ovoga odbora i podnosio  izvješća Domu naroda. U 2014. godini Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu, šport i pitanja mladih Doma naroda Parlamenta Federacije Bos i Hercegovine održao je šest sjednica  na kojima je razmatrao 16 točaka dnevnoga reda.
19. Odbor za braniteljska i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu skrbrazmatrao je sve nacrte i prijedloge zakona dostavljene u parlamentarnu proceduru, a odnose se na pitanja iz mjerodavnosti rada ovoga odbora i podnosio  izvješća Domu naroda. Odbor je  u ovome razdoblju održao tri  sjednice,  a nije održana jedna sjednica. Razmotreno je 16 točaka dnevnoga reda.
U razdoblju od siječnja do prosinca 2014. godine Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju održalo je ukupno 10 sjednica na kojima su razmatrana izvješća Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za  javna poduzeća, agencije i zavode u 2012. godini, Javno izvješće o reviziji Proračuna Federacije BiH i izvješća Ureda za reviziju u institucijama Federacije BiH o revidiranim proračunskim korisnicima za 2013. godinu.

* * *

U sklopu Projekta “Modernizacija entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za Europu” u organizaciji OESS-a za hrvnu i Hercegovinu, na Jahorini je održano stručno savjetovanje uposlenika u stručnim službama  entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za Europu s ciljem ostvarivanja veće suradnje i jačanja profesionalnih kapaciteta tajnika radnih tijela u ovim zakonodavnim tijelima.
U veljači 2014. godine započet je web streaming sjednica Doma naroda (prijenos sjednica Doma naroda uživo). Također, kreirana je arhiva videozapisa sjednica Doma naroda na youtubeu (otvoren je kanal na kojem se pohranjuju videozapisi sjednica Doma naroda). Proširen je i kapacitet servera.

Nastavljena je realizacija twinning projekta kroz okrugle stolove i radionice.

Izvješće o radu Doma naroda za 2009. godinu

IZVJEŠĆE
O RADU DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE Bosne i Hercegovine za 2009. GODINU


            U 2009. godini Dom naroda je održao 10 redovitih sjednica i tri izvanredne sjednice.
Dom naroda je na ovim sjednicama razmatrao 145 točaka dnevnoga reda, a od toga je usvojio 48 zakona, i to: 21 zakon po žurnom postupku,  devet zakona po skraćenom postupku i 18 zakona po redovitom  postupku. 
Radi poboljšanja teksta zakona, Dom naroda je usvojio 23 amandmana, koji su podneseni na šest prijedloga zakona i na jednu Odluku.
Dom naroda je prihvatio 27 nacrta zakona, od kojih su dva  nacrta zakona Zaključkom upućena u javnu raspravu i zaduženi predlagatelji  da je provedu.
Dom naroda je, u zajedničkoj mjerodavnosti sa Zastupničkim domom, donio 16 odluka, od kojih je 7 odluka kojima su odobreni međunarodni sporazumi. U samostalnoj mjerodavnosti Dom naroda je donio dvije odluke. 
Dom naroda je prihvatio 9 izvješća koja su, na temelju zakona, dostavljena Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje i pet informacija kojima se ukazuje na stanje i probleme u pojedinim oblastima. 
Dom naroda je usvojio tri plana, od čega su dva  financijska plana FERK-a,  a jedan Akcijski plan. Dom naroda je usvojio tri strategije, dva projekta, jedan obračun, jedan dokument.  
Dom naroda je donio Program rada za 2009. godinu.
Sukladno zakonu, Dom naroda je donio Odluku kojom je dao suglasnost na izmjene i dopune Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. 
Na sjednicama je doneseno 28  zaključaka kojim je Dom naroda zauzeo stav glede određenih pitanja koja je razmatrao, kao i jedan broj zaključaka, kojima je obvezao Vladu Federacije BiH i mjerodavna tijela za poduzimanje određenih mjera.
Na redovitim sjednicama Doma naroda postavljeno je 194 izaslaničkih pitanja na koja su mjerodavna tijela dala 152 odgovora. Izaslanici su pokrenuli i 29 inicijativa za izmjene i dopune pojedinih propisa ili poduzimanje konkretnih mjera od Vlade Federacije BiH i mjerodavnih ministarstava.

* * *

U funkciji priprema sjednica Doma naroda, klubovi izaslanika u Domu naroda održavali su svoje sjednice. Također su aktivno sudjelovali u otklanjanju dilema koje su se javljale u tijekom sjednica, nastojeći u što većoj mjeri usuglasiti stavove i riješiti sporna pitanja, pa su time doprinijeli učinkovitijem i kvalitetnijem radu Doma. 
Učinkovitost rada Doma naroda rezultat je rada stalnih radnih tijela – povjerenstava i odbora:

1.  Povjerenstvo za ustavna pitanja je u ovome razdoblju održalo jednu sjednicu na kojoj je razmatralo Prijedlog odluke o imenovanju sudaca Ustavnoga suda Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Zakonodavno-pravno povjerenstvo je održalo osam sjednica na kojima je razmatralo 44 zakona u obliku prijedloga zakona. Povjerenstvo je razmatralo i 23 nacrta zakona. Povjerenstvo je naročito obratilo pozornost na usklađenost nacrta i prijedloga zakona sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i pravnim sustavom.

3.  Administrativna povjerenstvo je održalo pet sjednica na kojima su se razmatrali i utvrđivali prijedlozi akata kojima se uređuju pitanja naknada plaća izaslanicima u Domu naroda, kao i pitanja naknada određenih materijalnih troškova izaslanika i dužnosnika, te donosilo odgovarajuće akte za njihovu primjenu. Također je utvrđivalo i prijedloge za osiguranje sredstava u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine potrebnih za rad Doma naroda i korištenje tih sredstava. Obavljala je i poslove u svezi sa osiguranjem stanova za potrebe Doma naroda i odlučivalo o dodjeljivanju privremenog smještaja dužnosnicima. Administrativno povjerenstvo Doma naroda donijelo je i jedan broj odluka koje su u zajedničkoj mjerodavnosti s Administrativnim povjerenstvom Zastupničkoga doma.

4.  Povjerenstvo za ljudska prava i slobode je održalo 10 sjednica na kojima je razmatralo 15 točaka dnevnoga reda u svezi s kršenjem sloboda i prava građana utvrđenim Ustavom i zakonima Federacije BiH i pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja pokreću ombudsmeni, građani, političke organizacije, udruge građana i dr.
U ovome je razdoblju Povjerenstvo razmatralo i jedan broj predstavki, zahtjeva, molbi, urgencija kao i drugih materijala upućenih Povjerenstvu s ciljem sagledavanja problema na koje se u njima ukazuje i iznalaženja mogućnosti za njihovo otklanjanje.

5. Povjerenstvo za  sigurnost je održalo pet sjednice na kojima je razmatralo 13 točaka dnevnoga reda. Povjerenstvo je razmatralo pitanja sustava politike u oblasti sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Povjerenstvo je ostvarilo dobru suradnju s Federalnim ministarstvom unutarnjih poslova kao i s predstavnikom Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova. 
     Članovi su Povjerenstva nazočili zajedeničkim sastancima s članovima Zajedničkog povjerenstva Parlamentarne skupštine Bos i Hercegovine za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije Bos i Hercegovine.

6. Povjerenstvo za izbor i imenovanja je održalo osam sjednica na kojima je razmatralo 17 točaka dnevnoga reda.

7. Povjerenstvo za informiranje nije održalo nijednu sjednicu.

8. Povjerenstvo za jezična pitanja je održalo osam sjednica na kojima je razmatralo i pratilo zastupljenost uporabe sva tri jezika i oba pisma u 47 prijedloga zakona.

9. Povjerenstvo za jednakopravnost spolova je održalo osam sjednica na kojima je razmatralo 26 točaka dnevnoga reda. 
10. Mandatno-imunitetsko povjerenstvo nije održalo nijednusjednicu.

11. Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i proračun je održao devet sjednicu sa 44 točke dnevnoga reda. Članovi su Odbora bili angažirani i u radu  brojnih sjednica, sastanaka, okruglih stolova i drugih rasprava iz domena svojih oblasti koje su ornizirala tijela vlasti, razne institucije i drugi subjekti.

12. Odbor za gospodarstvo je održao osam sjednica s 33 točke dnevnoga reda. Članovi su Odbora bili angažirani i u radu  brojnih sjednica, sastanaka, okruglih stolova i drugih rasprava iz domena svojih oblasti koje su organizirala tijela vlasti, razne institucije i drugi subjekti.

13. Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove je održao 7 sjednica sa 27 točaka dnevnoga reda. U svome radu Odbor je surađivao s Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, kao i mjerodavnim ministarstvima i službama pojedinih kantona i općina.

14. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je održao 12 sjednica sa 28 točaka dnevnog reda. Odbor je u okviru svoga djelokruga pratio rad i ostvarivao značajnu suradnju s Federalnim ministarstvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i s drugim federalnim tijelima uprave, upravnim organizacijama, institucijama i zainteresiranim subjektima. 
Osim aktivnosti vezanih izravno uz rad Doma naroda, članovi su Odbora bili angažirani i u radu brojnih sjednica, sastanaka, okruglih stolova i drugih rasprava iz domena svojih oblasti, koje su organizirala tijela vlasti, razne institucije i drugi subjekti.

15. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju održao je jednu sjednicu na kojoj je razmatrao jednu točku dnevnoga reda.

16. Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu je održao 24 sjednice, na kojima je razmatrao, raspravljao i davao mišljenje, prijedloge i sugestije o prijedlozima zakona i nacrtima zakona, kao i druge materijale iz svoga djelokruga rada.

17. Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih osoba je održao 4 sjednice na kojima je razmatrao 15 točaka dnevnoga reda. Pored redovitih sjednica Odbor je održavao i radne dogovore na kojima su sugerirana i predlagana rješenja za tešku povratničku problematiku. 
Odbor je imao kontinuirane sastanke s predstavnicima Federalnoga ministarstva raseljenih lica i izbjeglica na kojima se raspravljalo o povratku izbjeglih, prognanih i raseljenih.

18. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih održao je jednu sjednicu na kojoj su razmatrane Informacija o reformi obrazovnog zakonodavstva sa Zaključcima Vlade Federacije BiH i Informacija o stanju u srednjom obrazovanju u Federaciji BiH.

19. Odbor za pitanja branitelja i invalida, rad, zdravstvenu skrb i socijalnu zaštitu je održao sedam sjednica na kojima je razmatrao sve točke dnevnoga reda iz svoje mjerodavnosti.

20. Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju održalo je 14 sjednica na kojima je razmatrano 76 točaka dnevnoga reda.

Izvješće o radu Doma naroda za 2008. godinu

IZVJEŠĆE
O RADU DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE Bosne i Hercegovine za 2008. GODINU


 U 2008. godini Dom naroda je održao 11 redovitih sjednica i tri izvanredne sjednice.
Dom naroda je usvojio Amandman CIX. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine.
Dom naroda je  usvojio 45 zakona, i to: 23 zakona po žurnom postupku,  šest zakona po skraćenom postupku i 16 zakona po redovitom  postupku. 
Radi poboljšanja teksta zakona, Dom naroda je usvojio 5 amandmana, koji su podneseni na dva prijedloga zakona.
Za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Klub izaslanika hrvatskoga naroda pokrenuo je proceduru za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdio da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes.
Za Prijedlog zakona o Javnome servisu Radio-televizije Federacije Bos i Hercegovine i za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo pokrenuta je procedura za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u 2007. godini, a Ustavni sud Federacije Bos i Hercegovine je u 2008. godini utvrdio da ovim zakonima nije povrijeđen vitalni nacionalni interes.
Dom naroda je prihvatio 36 nacrta zakona, od kojih su dva  nacrta zakona Zaključkom upućena u javnu raspravu i zaduženi predlagatelji  da je provedu.
Dom naroda je, u zajedničkoj mjerodavnosti sa Zastupničkim domom, donio 29 odluka, od kojih je 15 odluka kojima su odobreni međunarodni sporazumi. U samostalnoj mjerodavnosti Dom naroda je donio šest odluka. 
Dom naroda je prihvatio 17 izvješća koja su, na temelju zakona, dostavljena Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje i pet informacija kojima se ukazuje na stanje i probleme u pojedinim oblastima. 
Dom naroda je usvojio pet planova, od čega su tri  financijska plana, jedan strateški plan i jedan plan poslovanja.
Dom naroda je dao suglasnost na Dokument politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i obitelji pod rizikom od razdvajanja u Federaciji Bos i Hercegovine. 
Sukladno zakonu, Dom naroda je donio Odluku kojom je dao suglasnost na Statut Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine. 
Dom naroda je usvojio Operativni plan Vlade Federacije za 2009. godinu,  Socijalni sporazum za razdoblje 2009 -2010. godine i Program mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i unapređenja poslovnog ambijenta.
Također, Dom naroda je donio Deklaraciju o slobodnom novinarstvu, Deklaraciju  o osudi krvoprolića na Bliskom Istoku i Rezoluciju o sprječavanju maloljetničke delikvencije i postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. 
Na sjednicama je donesen 31 zaključak kojim je Dom naroda zauzeo stav u svezi s određenim pitanjima koja je razmatrao, kao i jedan broj zaključaka, kojima je obvezao Vladu Federacije BiH i mjerodavna tijela za poduzimanje određenih mjera. 
Na redovitim sjednicama Doma naroda postavljeno je 191 izaslaničko pitanje na koja su mjerodavna tijela dala 153 odgovora. Izaslanici su pokrenuli i 17 inicijativa za izmjene i dopune pojedinih propisa ili poduzimanje konkretnih mjera od Vlade Federacije BiH i mjerodavnih ministarstava.

* * *

U funkciji priprema sjednica Doma naroda, klubovi izaslanika u Domu naroda održavali su svoje sjednice. Također su aktivno sudjelovali u otklanjanju dilema koje su se javljale tijekom sjednica, nastojeći u što većoj mjeri usuglasiti stavove i riješiti sporna pitanja, pa su time doprinijeli učinkovitijem i kvalitetnijem radu Doma.

Izvješće o radu Doma naroda za 2002-2006. godinu

I Z V J E Š Ć E 
O RADU DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE 
Bosne i Hercegovine 
Mandatno razdoblje 2002. do 2006. godine


Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine konstituiran je na sjednici od 17.01.2003. godine, na kojoj je izvršena verifikacija mandata izaslanika u Domu naroda, izbor predsjedatelja i dopredsjedatelja Doma naroda, predlaganje kandidata za predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i izabrani su izaslanici u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dok je na prvoj sjednici imenovan tajnik Doma naroda. Na drugoj sjednici izvršen je izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, a na trećoj sjednici su izabrani predsjednici i članovi radnih tijela Doma naroda. 
Na početku mandatnog razdoblja Dom naroda je donio Poslovnik o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bos i Hercegovine. 
U ovome mandatnom razdoblju Dom naroda je, pored Konstituirajuće sjednice, održao 32 redovite sjednice s 475 točaka dnevnoga reda i 22 izvanredne sjednice sa 74 točke dnevnoga reda. 
Na ovim sjednicama Dom naroda je razmatrao i usvojio:

- Amandmane na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
Dom naroda je usvojio amandmane LXXXIX. – XCIV., amandmane XCV. – CII., amandmane CIII. – CIV., Amandman CV. i amandmane CVI. – CVIII. te donio odluke o njihovom proglašenju.

-Prijedloge zakona 
Dom naroda je usvojio je 225 prijedloga zakona (po žurnome postupku 133, po skraćenome 29 i po redovitome postupku 63).
Radi poboljšanja teksta zakona Dom naroda je usvojio 145 amandmana, koji su podneseni na jedan broj prijedloga zakona, od kojih je većinu Vlada Federacije BiH prihvatila, dok je ostale amandmane Dom naroda izglasovao. 
Dom naroda i Zastupnički dom usvojili su 40 zakona u različitom tekstu od kojih je 37 usuglašeno u Zajedničkom povjerenstvu oba doma Parlamenta Federacije BiH za usuglašavanje različito usvojenih tekstova prijedloga zakona, a tri zakona su vraćena Vladi Federacije BiH, jer ih Zajedničko povjerenstvo nije moglo usuglasiti. Za dva prijedloga zakona Klub izaslanika hrvatskoga naroda pokrenuo je proceduru za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Za Prijedlog zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine Ustavni sud Federacije BiH je utvrdio da nije povrijeđen vitalni interes, dok je za Prijedlog zakona o Javnom servisu RTV Federacije Bosne i Hercegovine Ustavni sud Federacije BiH utvrdio da je povrijeđen vitalni interes. 
U ovome razdoblju visoki je predstavnik za hrvnu i Hercegovinu svojim odlukama proglasio 28 zakona, od kojih je kasnije Dom naroda potvrdio 26.


- Nacrte zakona 
Dom naroda je prihvatio 87 nacrta zakona, od kojih je 12 nacrta zakona zaključkom upućeno u javnu raspravu i zadužena Vlada Federacije BiH ili mjerodavno radno tijelo samostalno ili zajedno s odgovarajućim radnim tijelom Zastupničkoga doma da je provedu.
 Dom naroda je, u zajedničkoj mjerodavnosti sa Zastupničkim domom, donio 70 odluka, od kojih je 35 odluka kojima su odobreni međunarodni sporazumi, a u samostalnoj mjerodavnosti donio je 23 odluke. 
Dom naroda je prihvatio 30 izvješća koja su, na temelju zakona, dostavljena Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje i devet informacija kojima se ukazuje na stanje i probleme u pojedinim oblastima. 
Dom naroda je razmatrao i Programe rada Vlade Federacije BiH za 2003., 2004. i 2006. godinu, kao i izvješća o radu Vlade Federacije BiH za 2003., 2004. i 2005. godinu. 
Sukladno zakonu, Dom naroda je donio odluke kojima je dao suglasnost na četiri statuta, i to: na Statut Zavoda mirovinskog i invalidskog osiguranja, Statut FERK-a, Statut Agencije za bankarstvo Federacije BiH i Statut Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje. 
Također, Dom naroda je donio i sljedeće akte kojima je ukazao na stanje, probleme i potrebe u određenim područjima i predložio mjere za njihovu provedbu:

 • Rezoluciju o osudi izjave premijera Republike Srpske Pere Bukejlovića, date na Konferenciji za tisak u Istočnom Sarajevu 25.03.2005. godine,
 • Rezluciju o genocidu u Srebrenici i hrvni i Hercegovini,
 • Rezoluciju o ukazivanju na stanje, probleme i potrebe u području zaštite nacionalnih, individualnih i kolektivnih prava na svim razinama i u svim institucijama javne vlasti u Federaciji BiH,
 • Rezoluciju o osudi zločina totalitarnih komunističkih režima.
 • Deklaraciju o kupovini domaćih proizvoda,
 • Preporuku za donošenje Uredbe o načinu i ograničenju izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-5.

Na sjednicama je doneseno 14 zaključaka kojima je Dom naroda zauzeo stav u svezi s određenim pitanjima koja je razmatrao, kao i jedan broj zaključaka kojima je obvezao Vladu Federacije BiH i mjerodavna tijela za preduzimanje određenih mjera. 
Na redovitim sjednicama Doma naroda postavljeno je 241 izaslaničko pitanje na koja su mjerodavna tijela dala 162 odgovora. Izaslanici su pokrenuli i 83 inicijative za izmjene i dopune pojedinih propisa ili poduzimanje konkretnih mjera od Vlade Federacije BiH i mjerodavnih ministarstava.


* * *

U funkciji priprema sjednica Doma naroda, klubovi izaslanika u Domu naroda održavali su svoje sjednice. Također su aktivno sudjelovali u otklanjanju dilema koje su se javljale tijekom sjednica, nastojeći u što većoj mjeri usuglasiti stavove i riješiti sporna pitanja, pa su time doprinijeli učinkovitijem i kvalitetnijem radu Doma. 

* * *

Učinkovitost rada Doma naroda rezultat je i odgovornog rada izaslanika u okviru sljedećih stalnih radnih tijela – povjerenstva i odbora: 
  
1.Povjerenstvo za ustavna pitanja je održalo 9 sjednica na kojima je razmatralo i Domu naroda dostavilo mišljenja o amandmanima LXXXIX. – XCIV., amandmanima XCV. – CII., amandmanima CIII. – CIV., Amandmanu CV. i o amandmanima CVI. – CVIII.

2. Zakonodavno-pravno povjerenstvo je održalo 67 sjednica na kojima je razmatralo sve nacrte i prijedloge zakona što su dostavljeni u parlamentarnu proceduru i u svezi s tim Domu naroda podnijelo svoja izvješća. 
Povjerenstvo je naročito obratilo pozornost na usklađenost nacrta i prijedloga zakona sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i pravnim sustavom.

3. Administrativno povjerenstvo je održalo 30 sjednica na kojima su se razmatrali i utvrđivali prijedlozi akata kojima se uređuju pitanja naknada plaća izaslanicima u Domu naroda, kao i pitanja naknada određenih materijalnih troškova izaslanika i dužnosnika, te donosili odgovarajući akti za njihovu primjenu. Također je utvrđivala  prijedloge za osiguranje sredstava u Proračunu Federacije BiH potrebnih za rad Doma naroda i korištenje tih sredstava. Obavljalo je i poslove glede osiguranja stanova za potrebe Doma naroda i odlučivalo o dodjeljivanju privremenog smještaja dužnosnicima. 
Povjerenstvo je dalo suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, kao i suglasnost na Pravilnik Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH.

4. Povjerenstvo za ljudska prava i slobode je održalo 18 sjednica na kojima je razmatralo 50 točaka dnevnoga reda u svezi s kršenjem sloboda i prava građana utvrđenih Ustavom i zakonima Federacije BiH i pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja pokreću ombudsmeni, građani, političke organizacije, udruge građana i dr. 
Povjerenstvo je razmatralo godišnja izvješća o aktivnostima Ombudsmena Federacije BiH i godišnja izvješća Helsinškog komiteta za ljudska prava u hrvni i Hercegovini, te je u svezi s tim u svojim izvješćima ukazivalo na povrede prava izbjeglih i raseljenih osoba na slobodan povratak i pravo na povrat oduzete imovine, kao i na pravo na rad, zdravstvenu i socijalnu skrb. 
U ovome su razdoblju Povjerenstvu upućene 32 predstavke koje je razmatralo na svojim sjednicama radi sagledavanja problema na koje se u predstavkama ukazuje i iznalaženja mogućnosti za njihovo otklanjanje. Povjerenstvo je aktivno sudjelovalo u raspravi koja je vođena prilikom usvajanja zakona iz njegova djelokruga.

5. Povjerenstvo za obranu i sigurnost je održalo 23 sjednice na kojima je razmatralo 64 točke dnevnoga reda. Povjerenstvo je razmatralo pitanja sustava politike u oblasti obrane i sigurnosti Federacije BiH, a naročitu je pozornost posvetilo razmatranju amandmana LXXXIX. – XCIV. na Ustav Federacije BiH, kojima su stvoreni uvjeti prijeko potrebni za ostvarivanje reforme u oblasti obrane. 
Povjerenstvo je ostvarilo dobru suradnju s predstavnicima Međunarodne zajednice koji su u hrvni i Hercegovini pratili stanje u oblasti obrane i sigurnosti. 
Povjerenstvo je održavalo i zajedničke sjednice s Povjerenstvom za obranu i sigurnost Zastupničkoga doma.

6. Povjerenstvo za izbor i imenovanja je održalo 17 sjednica na kojima je razmatralo 34 točke dnevnoga reda, a na tri zajedničke sjednice s Povjerenstvom za izbor i imenovanja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH razmatralo je pet točaka dnevnoga reda. 
Na ovim su sjednicama razmatrana pitanja u svezi s izborom, imenovanjem, postavljenjem i razrješenjem, kao i druga pitanja iz mjerodavnosti Doma naroda.

 7. Povjerenstvo za informiranje je održalo 15 redovitih sjednica i dvije zajedničke sjednice s članovima Povjerenstva za informiranje Zastupničkoga doma. 
Na svojim sjednicama Povjerenstvo je razmatralo nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti informiranja, Informaciju Regulatorne agencije za komunikacije o dodjeli i korištenju frekvencija i licenci za rad elektronskih medija, Problematiku financiranja javnih medija u Federaciji BiH, Dodjelu frekvencija elektronskim medijima u Federaciji BiH i dr. 
Povjerenstvo je, na temelju predstavki i žalbi građana, upućivala i dopise mjerodavnim institucijama koje su se odnosile na nepokrivenost radio-televizijskim signalom i medijskom blokadom. Povjerenstvo je ostvarilo dobru suradnju i održalo četiri sastanka s predstavnicima RTV BiH i dva sastanka s Regulatornom agencijom za komunikacije. Povjerenstvo je kroz razgovore s predstavnicima FTV ukazalo i na potrebu veće suradnje. 
Također, Povjerenstvo je zatražilo od elektronskih i novinskih medija potpuno i izvorno informiranje javnosti o radu Parlamenta Federacije BiH, kao i izravno prenošenje onih dijelova sjednica domova koji su od interesa za građane Federacije BiH.


* * *

Na zajedničkoj sjednici Povjerenstva za informiranje Doma naroda i Povjerenstva za informiranje Zastupničkoga doma pokrenuta je inicijativa za obrazovanjem zajedničkog radnog tijela na razini Parlamenta Federacije BiH radi sagledavanja cjelokupne problematike javnih emitera. Na temelju je toga uspostavljeno povremeno zajedničko povjerenstvo za sagledavanje cjelokupne problematike elektronskih medija u državnom vlasništvu u Federaciji BiH, koje je do sada održale šest sjednica na kojima se raspravljalo o ovoj problematici. Povremeno povjerenstvo je održalo i dva sastanka s predstavnicima RTV FBiH i jedan sastanak s predstavnicima Regulatorne agencije za komunikacije.

8. Povjerenstvo za jezična pitanja je održalo 15 sjednica na kojima je pratilo zastupljenost uporabe sva tri jezika i oba pisma u materijalima o kojima se raspravljalo na Domu naroda. U svezi s tim, Povjerenstvo je ukazivalo na veći broj grešaka i propusta koji su se javljali u tekstovima i koji su mogli dovesti do njihovog različitog tumačenja. 
Povjerenstvo je u svojim izvješćima ukazivalo na potrebu dobrog organiziranja lektorskih službi koje bi surađivale s autorima materijala u svim fazama njihove izrade.

 9. Povjerenstvo za jednakopravnost spolova je održalo 29 sjednica na kojima je razmatralo 47 točaka dnevnoga reda. 
Povjerenstvo je u svome radu naročito ukazalo na nacrte i prijedloge zakona koji nisu usuglašeni sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u hrvni i Hercegovini, kojim se propisuje puna jednakopravnost u svim sferama društva, a naročito u oblasti obrazovanja, ekonomiji, zapošljavanju i radu, socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, sportu, kulturi, javnom životu i medijima. U svezi s tim, Povjerenstvo je, uz sugestiju Gender Centra Vlade Federacije BiH predložilo 18 amandmana na zakone koji nisu bili sukladni ovom zakonu. 
Izaslanstvo Parlamenta Federacije BiH i Povjerenstvo za jednakopravnost spolova boravilo je u radnoj posjeti Saboru Republike Hrvatske i Uredu za jednakopravnost spolova Republike Hrvatske.

10. Mandatno-imunitetsko povjerenstvo je održalo 17 sjednica sa 18 točaka dnevnoga reda na kojima je razmatralo pitanja u svezi s mandatom izaslanika u Domu naroda, tj. verifikacijom mandata i prestankom mandata izaslanika. 
Također je Povjerenstvo razmatralo i Zahtjev za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom BiH određenih članova Zakona o imunitetu Bosne i Hercegovine i Zakona o imunitetu Federacije BiH koji je podnijela skupina izaslanika Parlamentarne skupštine BiH. Razmatran je i Zahtjev za ocjenu ustavnosti članka 8. Zakona o imunitetu Federacije BiH koji je podnio predsjedatelj Vijeća ministara BiH.

11. Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i proračun je održao 41 sjednicu sa 272 točke dnevnoga reda. U okviru svoga djelokruga rada Odbor je pratio rad i ostvarivao značajnu suradnju s Federalnim ministarstvom financija, kao i drugim federalnim tijelima uprave, upravnim organizacijama, institucijama i drugim subjektima ovisno o utvrđenom dnevnom redu. 
Odbor je bio naročito angažiran po pitanjima analize izvješća o izvršenoj reviziji financijskog poslovanja institucija izvršne vlasti. 
U okviru aktivnosti Projekta upravne odgovornosti (GAP) članovi Odbora su nazočili prezentaciji o financiranju lokalnih samouprava nakon uvođenja poreza na dodanu vrijednost. 
Članovi Odbora nazočili su seminarima i međunarodnim simpozijima na kojima su se razmatrale aktualne teme iz oblasti financija. 
Na temelju Zaključka Doma naroda Odbor je, zajedno s Odborom za gospodarstvo Doma naroda, organizirao i proveo javnu raspravu o Nacrtu zakona o porezu na dohodak i o Nacrtu zakona o proračunima u Federaciji BiH, te je izvješća o provedenoj javnoj raspravi s Prijedlogom zaključaka dostavio Domu naroda na razmatranje i usvajanje. 
Odbor je održao i zajedničku sjednicu sa Odborom za ekonomsku i financijsku politiku Zastupničkoga doma na kojoj je razmatran Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, nakon čega su dostavili svoje mišljenje Upravnom doboru Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

12. Odbor za gospodarstvo je održao 23 sjednice sa 203 točke dnevnoga reda. U okviru svoga djelokruga rada Odbor je pratio rad i ostvarivao značajnu suradnju s Federalnim ministarstvom financija, kao i drugim federalnim tijelima uprave, upravnim organizacijama, institucijama i drugim subjektima ovisno o utvrđenom dnevnom redu. 
Osim aktivnosti vezanih izravno uz rad Doma naroda, članovi Odbora bili su angažirani i u radu brojnih sjednica, sastanaka, okruglih stolova i drugih rasprava iz domena svojih oblasti, koje su organizirala tijela vlasti, razne institucije i drugi subjekti. 
Odbor je zajedno s Odborom za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i proračun i mjerodavnim radnim tijelom Zastupničkoga doma, na temelju Zaključka Doma naroda, organizirao i proveo javnu raspravu o Nacrtu zakona o porezu na dohodak, o Nacrtu zakona o proračunima u Federaciji BiH i o Nacrtu zakona o rudarstvu, te je izvješća o provedenoj javnoj raspravi s Prijedlogom zaključaka dostavio Domu naroda na razmatranje i usvajanje.

13. Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove je održao 20 sjednica sa 31 točkom dnevnoga reda, od kojih su četiri sjednice bile zajedničke s Odborom za denacionalizaciju i privatizaciju. 
Odbor je, na temelju Zaključka Doma naroda, organizirao i proveo javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građenju, Nacrtu zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i Nacrtu zakona o eksproprijaciji. 
U svome radu Odbor je surađivao s Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, kao i mjerodavnim ministarstvima i službama pojedinih kantona i općina. 
  
14. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je održao 15 sjednica sa 24 točke dnevnoga reda. Odbor je u okviru svoga djelokruga pratio rad i ostvarivao značajnu suradnju s Federalnim ministarstvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i s drugim federalnim tijelima uprave, upravnim organizacijama, institucijama i zainteresiranim subjektima. 
Osim aktivnosti vezanih izravno uz rad Doma naroda, članovi su Odbora bili angažirani i u radu brojnih sjednica, sastanaka, okruglih stolova i drugih rasprava iz domena svojih oblasti, koje su organizirala tijela vlasti, razne institucije i drugi subjekti. 
Odbor je sudjelovao i na Tematskoj sjednici «Strategija razvitka poljoprivrede i sela Republike Srpske u procesu stabilizacije i pridruživanja» koju je organizirao Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Republike Srpske, kao i na zajedničkom sastanku mjerodavnih odbora oba doma Parlamenta Federacije BiH, Povjerenstva za poljoprivredu Skupštine Brčko Distrikta i Odbora za poljoprivredu Narodne skupštine Republike Srpske na temu «Unapređenje konkurentnosti BiH poljoprivrede – uloga zakonodavnih tijela». 
Na temelju Zaključka Zastupničkoga doma, mjerodavni odbori oba doma Parlamenta Federacije BiH nazočili su radnom sastanku u Velikoj Kladuši na kojem je sagledano opće stanje gospodarskog društva «Agrokomerc d.d.» radi donošenja prijedloga mjera. 
Na temelju Zaključka Doma naroda, Odbor je organizirao i proveo javnu raspravu o Nacrtu zakona o poljoprivrednom zemljištu, te je Izvješće o provedenoj javnoj raspravi dostavio Domu naroda na razmatranje i usvajanje.

15. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju održao je 13 sjednica na kojima je razmatrao prijedloge i nacrte zakona i druge materijale iz svoga djelokruga rada. 
Odbor je naročitu pozornost posvetio politici privatizacije u Sektoru telekomunikacija u Federaciji Bos i Hercegovine i predložio Domu naroda zaključke koje je Dom usvojio. 
  
16. Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu je održao 36 sjednica, na kojima je razmatrao, raspravljao i davao mišljenje, prijedloge i sugestije o prijedlozima zakona i nacrtima zakona, kao i druge materijale iz svoga djelokruga rada. 
Odbor je razmatrao amandmane na Ustav Federacije BiH i predložio izaslanicima Doma naroda da ih usvoji u predloženom tekstu. Odbor je održao i dvije zajedničke sjednice sa Odborom za pitanja branitelja i invalida, rad, zdravstvenu i socijalnu skrb. 
Na temelju Zaključka Doma naroda Odbor je organizirao i proveo Javne rasprave o Nacrtu obiteljskoga zakona i o Nacrtu zakona o načelima lokalne samouprave, te je Izvješće o provedenim javnim raspravama dostavio Domu naroda na razmatranje i usvajanje. 
Članovi Odbora su u organizaciji USAID-a u Republici Češkoj sudjelovali u programu usavršavanja na temu «Pozicija općina u državi članici Europske unije». Također su sudjelovali u radu Vijeća za reformu lokalne samouprave u organizaciji GAP-a, kao i na konferencijama, raspravama, programima usavršavanja i seminarima. Odbor je uspješno surađivao s ostalim radnim tijelima oba doma Parlamenta Federacije BiH. 
U ovom su odboru tri studenta obavila vježbeničku praksu po Programu NDI (National Democratic Institute).

17. Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih osoba održao je 20 sjednica na kojima je razmatrao 29 točaka dnevnoga reda. Pored redovitih sjednica Odbor je održavao i radne dogovore na kojima su sugerirana i predlagana rješenja za tešku povratničku problematiku. 
Odbor je imao kontinuirane sastanke s predstavnicima Federalnoga ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica na kojima se raspravljalo o povratku izbjeglih, prognanih i raseljenih, te su njegovi članovi nazočili seminarima koje je održalo ovo Ministarstvo u Bihaću, Trebinju, Sarajevu ... Posebice je značajan zajednički posjet Odbora i Ministarstva Podrinju, gdje je sagledana kompletna situacija povratničkog života i izanalizirane mogućnosti da se povratak učini održivim. 
  
18.Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu, sport i pitanje mladih je održao 22 sjednice sa 28 točaka dnevnoga reda, kao i više radnih dogovora na kojima su se iznalazila rješenja za aktualnu problematiku. 
Posebno mjesto u radu Odbora predstavljaju, po Zaključku Doma naroda, radni posjeti svim kantonima na kojima se raspravljalo o aktualnim pitanjima u obrazovanju. Članovi su se Odbora na najizravniji način upoznali sa stanjem u oblasti obrazovanja, te davali određene prijedloge i sugestije u cilju prevladavanja postojećih problema. Nakon obilaska kantona, Odbor je sačinio Informaciju o stanju u obrazovanju, koju je dostavio Kolegiju Doma naroda i Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke. 
Odbor je ostvario i dobru suradnju s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, jer su predstavnici ovoga ministarstva bili nazočni na svim njegovim sjednicama i sudjelovali u radu. Dobra suradnja bila je i s kantonalnim ministarstvima obrazovanja koja se naročito potvrdila prilikom radne posjete. 
  
19. Odbor za pitanja branitelja i invalida, rad, zdrevstvenu i socijalnu skrb je održao 30 sjednica na kojima je razmatrana 81 točka dnevnoga reda. 
Uspješno su provedene, na temelju Zaključka Doma naroda, dvije javne rasprave koje su se odnosile na Nacrt zakona o Crvenom krstu/križu i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. O provedenoj javnoj raspravi Odbor je sačinio Izvješće i uputio ga Domu naroda na razmatranje i usvajanje.