Odbor za žalbe građana je neovisno tijelo Parlamenta Federacije koji je utemeljen Zakonom o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine. Odbor čine tri člana, od kojih je jedan član državni službenik federalnih organa uprave, a dva člana predstavnici građana od kojih je jedan predsjedatelja Odbora.

 

Odbor imenuje Parlament Federacije na prijedlog radnih tijela Zastupničkog doma i Doma naroda mjerodavnih za izbor i imenovanja, putem javnog natječaja, koji organiziraju i provode ta radna tijela.

 

Mandat članova Odbora je četiri godine i ne može se obnoviti. Najmanje šest mjeseci prije isteka mandata pokrenut će se procedura za izbor novog Odbora.

 

Članovi Odbora biraju se iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti pravnih ili drugih društvenih znanosti, sa najmanje pet godina radnog staža nakon sticanja visoke školske spreme, a predsjedatelj Odbora mora imati najmanje 10 godina radnog iskustva na pravnim poslovima rukovodećeg državnog službenika ili  kao sudac ili tužitelj.

 

Rad Odbora ima za cilj osigurati objektivno i nepristrasno vođenje postupka u vezi sa izjavljenim žalbama na rad i ponašanje policijskih službenika, čime osigurava zaštitu ljudskih prava i sloboda.

 

Odbor je mjerodavan za obavljanje sljedećih  poslova:

 

1) prima, razmatra, procjenjuje i prosljeđuje žalbe na rad policijskih službenika Federalnog ministarstva i Uprave policije, izjavljenih od građana, pravnih osoba i drugih subjekata;

2) podnosi zahtjev za pokretanje internog postupka protiv policijskog službenika  zbog povrede službene dužnosti;

3) izjavljuje žalbe na odluke disciplinske komisije u slučajevima kada je postupak pokrenut na zahtjev predsjedatelja  Odbora;

4) prati, nadzire predmete i interni postupak koje provodi Jedinica za profesionalne standarde;

5) prati i nadgleda izvršenje disciplinskih sankcija izrečenih od mjerodavnih disciplinskih tijela i provođenje tih disciplinskih sankcija kako bi se osigurala pravičnost i dosljednost, kao i svrha kažnjavanja;

6) prati i nadgleda da li Jedinica za profesionalne standarde  obavješćuje podnositelja žalbe o ishodu internog postupka u pisanoj formi;

7) vodi evidencije i baze podataka o žalbama  građana i rezultatima istrage  na temelju kojih je pokrenut disciplinski, prekršajni ili kazneni postupak;

8) zahtijeva dodatno izvođenje dokaza u internom postupka ako mišljenje Odbora nije jednako mišljenju Jedinice za profesionalne standarde;

9) prati i nadgleda je li Jedinica za profesionalne standarde dostavila izvješće mjerodavnom tužiteljstvu u slučaju kada postoji osnovana sumnja da se radi  o kaznenom djelu;

10) prati i nadgleda je li rukovoditelj Jedinice za profesionalne standarde obavijestio podnositelja žalbe o ishodu predmetnog postupka;

11) inicira pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti protiv policijskog službenika Federalnog ministarstva i Uprave policije koji bude odlagao, opstruirao  ili prikrivao informacije vezane uz bilo koju povredu službene dužnosti;

12) zahtijeva pokretanje disciplinskog postupka protiv istražitelja Jedinice za profesionalne standarde ili odgovornog voditelja zbog zlouporabe ili zapostavljanja postupka;

13) vrši nadzor nad ostvarivanjem neovisnosti u radu Jedinice za profesionalne standarde koji se odnosi na pokrenuti interni postupak;

14) dostavlja Neovisnom odboru pritužbe koje se odnose na rad ravnatelja policije;

15) daje mišljenje u slučaju premještaja istražitelja iz Jedinice za profesionalne standarde;

16) priprema i podnosi godišnje izvješće o svom radu Parlamentu Federacije, Vladi Federacije i ministru, a prema potrebi i šestomjesečno izvješće;

17) obavješćuje javnost o svom radu;

18) donosi poslovnik o svom radu i

 19) obavlja i druge poslove propisane zakonom i podzakonskim propisima. 


Stručna saaradnik
Nermin Porobić
Tel:033/203-653

E-mail: nermin.porobic@parlamentfbih.gov.ba

E - mail: odborza.zalbegradjana@parlamentfbih.gov.ba