Dom naroda - Radna tijela


Radna tijela Doma naroda zadužena su za razmatranje pitanja iz nadležnosti Doma naroda, za razmatranje nacrta i prijedloga zakona i drugih općih akata, za pripremu i obavljanje drugih poslova. 
Radna tijela daju mišljenja, podnose prijedloge i izvješćuju Dom naroda o pitanjima iz svojega djelokruga, a odlučuju samo o pitanjima koja su im Poslovnikom ili Odlukom Doma naroda data u neposrednu nadležnost. 
Radna tijela Doma naroda razmatraju prijedloge za donošenje zakona, nacrte zakona, prijedloge zakona, druge propise ili opće akte te na sjednici Doma naroda podnose izvješća Domu naroda. 
Radna tijela raspravljaju i o izvješćima tijela i ustanova koji se na temelju zakona podnose Domu naroda. Nakon provedene rasprave radno tijelo zauzima stav, odnosno utvrđuje prijedlog akta i o tomu obavještava Dom naroda.

 

Šef službe radnih tijela, pomoćnik tajnika Doma naroda

 

Aldin Avdić
Tel:033/203-256
E-mail: aldin.avdic@parlamentfbih.gov.ba

 

 


1. Povjerenstvo za ustavna pitanja
 • prati ostvarivanje Ustava Federacije Bosne i Hercegovine;
 • razmatra pitanja od značaja za dalji razvitak i izgradnju ustavnog sustava i inicira usklađivanje ustavnih odredaba s promjenama u društvenim odnosima;
 • izučava inicijative i prijedloge za promjenu Ustava Federacije i Ustava Bosne i Hercegovine i o tomu daje Domu naroda svoje mišljenje;
 • stara se o provedbi javne rasprave i izvješćuje Dom naroda o rezultatima javne rasprave;
 • daje mišljenje o prijedlozima za izmjenama, odnosno dopunama prijedloga amandmana na Ustav Federacije;
 • razmatra i druga pitanja koja se odnose na ostvarivanje i promjene Ustava Federacije i o tome obavještava Dom naroda.

U Povjerenstvo za ustavna pitanja Doma naroda Parlamenta Federacije Bos i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Damir Džeba

 

za zamjenika predsjednika
Vibor Handžić

 

za članove:

1. Žarko Vujović

2. Oliver Soldo

3. Daliborka Milović

4. Nezim Alagić

5. Mirnes Bašić

 

 Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika,  imenovani su:

1. Merim Serdarević

2. Ivo Bevanda


Tajnik
Aldin Avdić
Tel:033/203-256

E-mail: aldin.avdic@parlamentfbih.gov.ba

2. Zakonodavno-pravno povjerenstvo
 • razmatra nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Dom naroda, u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom Federacije i pravnim sustavom, kao i u pogledu pravne obrade i o tomu podnosi izvješće s mišljenjem i prijedlozima Domu naroda;
 • razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja od značaja za ujednačavanje pravno-tehničke obrade akata koje donosi Dom naroda;
 • na zahtjev Doma naroda razmatra opće akte organizacija i zajednica na koje Dom naroda daje potvrdu odnosno suglasnost, sa stanovišta usklađenosti s Ustavom Federacije i zakonom i o tomu podnosi izvješće s mišljenjem i prijedlozima;
 • utvrđuje pročišćene tekstove zakona, drugih propisa i općih akata Doma naroda, ako je za to ovlašteno;
 • sudjeluje u pripremi programa rada zakonodavne djelatnosti Doma naroda;
 • obavlja i druge poslove određene ovim poslovnikom

Prijedlozi Povjerenstva koji su formulirani kao izmjene ili dopune prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata unose se u njegovo izvješće i smatraju se amandmanima.
 

U zakonodavno-pravno povjerenstvo Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Haris Zahiragić

 

za zamjenika predsjednika
Mladen Simić

 

za članove:

 

1.Aljoša Čampara

2. Žarko Vujović

3. Ivica Pavković

4. Belma Kapo

5. Mladen Šarić

 

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika,  imenovani su:

1. Dragan Brkić

2. Jasmin Duvnjak


Tajnik
Đana Fejzagić
Tel: 033/203-653 

E-mail: djana.fejzagic@parlamentfbih.gov.ba
 

 

 

 

3. Administracijsko povjerenstvo
 • priprema i utvrđuje prijedloge akata kojima se uređuju pitanja naknade plaća izaslanika u Domu naroda, plaća dužnosnika koje bira, odnosno imenuje Dom naroda, kao i pitanja naknade određenih materijalnih troškova izaslanika i dužnosnika, pitanja plaća rukovodećih službenika u Stručnoj službi Doma naroda i Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije, te donosi odgovarajuće akte za njihovu primjenu, kao i pojedinačne akte o plaćama i naknadama materijalnih i drugih primanja;
 • utvrđuje visinu naknade i posebne naknade za rad članovima radnih tijela imenovanih iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika;
 • utvrđuje prijedlog za osiguranje sredstava u proračunu Federacije za rad Doma naroda i korištenja tih sredstava;
 • obavlja sve poslove u svezi s osiguranjem stanova za potrebe Doma naroda i Zajedničke službe Parlamenta Federacije, raspolaže tim stanovima i odlučuje o njihovoj dodjeli na korištenje;
 • odlučuje o dodjeli privremenog smještaja dužnosnicima i službenicima u Stručnoj službi Doma naroda i Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije;
 • vrši i druge poslove određene ovim poslovnikom i drugim općim aktom Doma naroda.

U Privrmeno administracijsko povjerenstvo Doma naroda Parlamenta Federacije Bos i Hercegovine izabrani su:


za predsjednika
Tomislav Martinović

 

za zamjenika predsjednika
Senad Alić

 

Za članove:

 1. Ivo Tadić
 2. Goran Broćeta
 3. Miomirka Melank
 4. Sanela Klarić
 5. Fatima Gavrankapetanović - Smailbegović

Tajnik
Almа Оmerović- Durgut
Tel:033/215-755

E-mail: alma.omerovic-durgut@parlamentfbih.gov.ba

 

 

4. Povjerenstvo za ljudska prava i slobode
 • Povjerenstvo za ljudska prava i slobode razmatra: pitanja u svezi s kršenjem sloboda i prava građana utvrđenih Ustavom i zakonima Federacije od federalnih organa, javnih ustanova i organizacija koje provode javna ovlaštenja, kao i šira pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja pokreću ombudsmani, građani, političke organizacije i udruge građana, druge organizacije i zajednice i o tomu izvješćuje Dom naroda, ukazuje na pojave i probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih sloboda i prava i predlaže mjere za njihovu uspješniju zaštitu.

U pravilu, Povjerenstvo ne razmatra pitanja koja su u tijeku sudskih i drugih postupaka, osim kada se radi o neprihvatljivom odugovlačenju postupka ili očitoj zloporabi vlasti i samovolji na koje ukaže ombudsman. 
Kada Dom naroda odluči da o određenom pitanju provodi istragu, Povjerenstvo u tu svrhu obavlja pripremne radnje.

Povjerenstvo razmatra i:

 • predstavke, prizive i prijedloge koje građani upućuju ili neposredno podnose Domu naroda i o tomu obavještava podnositelja, te predlaže nadležnim organima i organizacijama mjere za rješavanje pitanja i problema iznesenih u predstavkama, prizivima i prijedlozima;
 • pojave i probleme na koje se u predstavkama, prizivima i prijedlozima ukazuje radi sagledavanja uzroka zbog kojih se oni podnose i o tomu obavještava Dom naroda;
 • predstavke, prizive i prijedloge u kojima se ukazuje na pojave koje nastaju u primjeni zakona i drugih akata ili na nepravilnoj provedbi tih akata i o tomu obavještava Dom naroda i nadležna radna tijela Doma naroda i predlaže poduzimanje određenih mjera.
 • predstavke, prizive i prijedloge kojima se pokreću inicijative za donošenje, izmjenu ili dopunu zakona i drugih akata Povjerenstvo dostavlja predsjedatelju i potpredsjedateljima Doma naroda.

U Povjerenstvo za ljudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Miomirka Melank

 

za zamjenika predsjednika 
Iva Raguž

 

za članove:

1. Daliborka Milović

2. Enes Peštek

3. Muamer Zukić

4. Ivana Zrimšek Šaravanja

5. Almir Babajić


Stručni savjetnik
Alma Varaki
Tel:033/203-658

E-mail: alma.varaki@parlamentfbih.gov.ba

 

5. Povjerenstvo za sigurnost

 

 • razmatra pitanja sustava i politike u području sigurnosti u okviru prava i dužnosti Doma naroda i, s tim u svezi, daje mišljenja i prijedloge Domu naroda;
 • predlaže mjere za organiziranje, vođenje i razvitak sigurnosti Federacije, razmatra pitanja suzbijanja terorizma, međukantonalnog kriminala, neovlaštene trgovine drogom i organiziranog kriminala;
 • razmatra pitanja o nabavljanju, držanju i nošenju oružja;
 • razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih općih akata kojima se regulira područje sigurnosti Federacije i daje mišljenja i prijedloge Domu naroda.

Kad Dom naroda odluči da o određenom pitanju provede istragu, Povjerenstvo u tu svrhu obavlja pripremne radnje.“

U Povjerenstvo za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije Bos i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Aljoša Čampara

 

za zamjenika predsjednika
Ilija Nakić

           

za članove:

1. Halil Selimbašić

2. Miroslav Mitrović

3. Nikola Materić

4. Mehmed Mahmić

5. Dragan Konta


Stručni savjetnik
Nermin Porobić
Tel:033/203-653

E-mail: nermin.porobic@parlamentfbih.gov.ba

 

6. Povjerenstvo za izbor i imenovanja
 • Povjerenstvo za izbor i imenovanja prati provedbu ustavnih načela i zakonskih odredaba koje se odnose na ostvarivanje politike u ovom području, raspravlja sva pitanja u svezi s izborom, imenovanjem, postavljanjem i razrješenjem, kao i druga pitanja u svezi s tim iz nadležnosti Doma naroda.
 • Povjerenstvo surađuje sa odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija u Federaciji, pribavlja njihova mišljenja i utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti Doma naroda.
 • O pitanjima izbora, imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti drugih organa i organizacija Federacije, kada je predviđeno da se traži mišljenje odnosno konzultacija Doma naroda, Povjerenstvo daje mišljenje tim organima i organizacijama.
 • Povjerenstvo na prijedlog tajnika Doma naroda postavlja tajnike radnih tijela i druge rukovodeće službenike Stručne službe Doma naroda i Zajedničke službe Parlamenta Federacije.
 • Tajnik Doma naroda dužan je prijedloge iz prethodnoga stavka usuglasiti s predsjedateljem i potpredsjedateljima Doma naroda.
 • Povjerenstvo zajedno s nadležnim radnim tijelom Zastupničkog doma Parlamenta postavlja rukovodeće službenike u Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije.
   

U povjerenstvo za izbor i imenovanja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
 

za predsjednika
Milan Ševo

 

za zamjenika predsjednika
Mirnes Bašić

           

za članove:

1. Kristina Petrović

2. Halil Selimbašić

3. Ilija Ilić

4. Goran Broćeta

5. Arman Zalihić


Đana Fejzagić
Tel:033/203-653

E-mail: djana.fejzagic@parlamentfbih.gov.ba

 

Aida Hadžić - Salkić
Tel: 033/216-785

E-mail: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

7. Povjerenstvo za informiranje

razmatra:

 • dodjelu elektronskih frekvencija za radio, TV i druge svrhe sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine;
 • pitanja informiranja javnosti o radu Doma naroda i radnih tijela;
 • predlaže, odnosno poduzima mjere za promicanje informiranja javnosti o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Domu naroda;
 • uređuje Web stranicu Doma naroda;
 • stara se o ostvarivanju posebnog društvenog interesa Doma naroda u pravnim osobama u području informativne djelatnosti čiji je osnivač Federacija, sukladno zakonu, te nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata i druga pitanja iz područja informiranja i o njima daje mišljenja i prijedloge Domu naroda.

U Povjerenstvo za informiranje Doma naroda Parlamenta Federacije Bos i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Arman Zalihić       

 

za zamjenika predsjednika
Anto Bilić

 

za članove:

1. Almina Sivić

2. Irma Memidžan

3. Branka Cvijetić

4. Dragana Damjanović

5. Boris Mrnjavac


Stručni savjetnik
Maja Drnda
Tel:033/203-561

E-mail: maja.drnda@parlamentfbih.gov.ba

8. Povjerenstvo za jezična pitanja
 • prati ostvarivanje jednakopravnosti i ravnomjerne uporabe službenih jezika u Bosni i Hercegovini – bosanskog jezika, hrvatskog jezika, srpskog jezika – te, po potrebi, predlaže postupke za njihovo ostvarenje;
 • utvrđuje istovjetnost tekstova prijedloga pravno-normativnih i drugih akata koje usvaja Dom naroda, ocjenjuje usuglašenost tekstova sa standardno-jezičnim normama jezika na kojemu su napisani;
 • pruža pomoć lektorskim odjeljenjima za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik iznošenjem mišljenja, prijedloga i sugestija u svezi s primjenom jezičnih standarda;
 • rješava tekuća pitanja vezana za djelokrug Povjerenstva.

Povjerenstvo može osnovati potpovjerenstva za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik.

U Povjerenstvo za jezična pitanja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednicu
Vesna Saradžić

 

za zamjenika predsjednice
Silva Banović

           

za članove:

1. Zora Dujmović

2. Boris Mrnjavac

3. Almina Sivić

4. Emir Dautović

5. Senita Handukić   

           

Iz reda  stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika,  imenovani su:

1.Ranko Pejanović

2. Antonija Rotim


Stručni savjetnik
Maja Drnda
Tel:033/203-561

E-mail: maja.drnda@parlamentfbih.gov.ba

9. Povjerenstvo za jednakopravnost spolova

razmatra:

 • nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Doma naroda sa stanovišta njihove usklađenosti s međunarodnim konvencijama o zabrani diskriminacije na temelju razlika u spolu i jednakosti žena i muškaraca u ostvarivanju svih ljudskih prava;
 • stanje u području ekonomije i upošljavanja, zdravstva i reprodukcijskih prava političkog i javnog života, te odgoja i naobrazbe u svjetlu ostvarivanja ljudskih prava, te predlaže djelatnosti i mjere za otklanjanje posljedica diskriminacije na temelju spola;
 • pribavlja informacije odlučne za ugradnju principa jednakopravnosti spolova u program rada Doma naroda;
 • ostvaruje suradnju s odgovarajućim radnim tijelima Doma naroda i Zastupničkog doma, organima i organizacijama u kantonima, u Federaciji i Republici Srpskoj, te u organima Bosne i Hercegovine i organima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
 • prijedloge izvješća i drugih dokumenata institucija, ustanova i organa i udruga građana koji se odnose na ostvarivanje Konvencije o eliminiranju svih oblika diskriminacije žena (Ženevske konvencije), Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, te sudjeluje u pripremi zvaničnih izaslanstava Federacije i države Bosne i Hercegovine za sudjelovanje na međunarodnim skupovima o ostvarivanju načela i djelatnosti sadržanih u tim i drugim dokumentima značajnim za jednakopravnost žena i muškaraca.

U Komisiju za jednakopravnost spolova Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Aida Obuća

 

za zamjenika predsjednika
Marina Mujkanović

 

za članove:

1. Amra Babić

2. Duško Radun

3. Jelena Pekić

4. Ivan Odak

5. Sandra Imširović


Stručni savjetnik
Maja Drnda 
Tel:033/203-561

E-mail: maja.drnda@parlamentfbih.gov.ba

10. Mandatno-imunitetno povjerenstvo

razmatra

 • pitanja u svezi imuniteta izaslanika u Domu naroda;
 • izvješćuje Dom naroda o slučajevima koji povlače prestanak mandata izaslanika;
 • vrši poslove Verifikacijskog povjerenstva u svezi s verificiranjem mandata izaslanika koji su izabrani u skupštinama kantona, kao i druga pitanja u svezi s imunitetom i mandatom izaslanika.
   

U mandatno-imunitetsko povjerenstvo Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
 

za predsjednika
Ivan Ivić

 

za zamjenika predsjednika
Ljubinka Atanasijević

 

za članove:

1. Mehmed Memišević

2. Mehmed Mahmić

3. Svetlana Kamenjaš

4. Oliver Soldo

5. Albin Zuhrić


Đana Fejzagić
Tel:033/203-653

E-mail: djana.fejzagic@parlamentfbih.gov.ba

Aida Hadžić - Salkić
Tel: 033/216-785

E-mail: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

 

11. Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i proračun

razmatra:

 • utvrđivanje ekonomske politike, uključujući obnovu i razvitak Federacije i utvrđivanje i ostvarivanje strategije razvitka za pojedina područja;
 • propise o financijama i finansijskim institucijama Federacije i fiskalnu politiku Federacije, politiku korištenja zemljišta na federalnoj razini;
 • korištenje prirodnih bogatstava;
 • kreditnu politiku Federacije u okviru kreditne politike Bosne i Hercegovine;
 • politiku o bankarstvu;
 • brži ekonomski razvitak nerazvijenih kantona i područja;
 • upošljavanje;
 • nadzor cijena;
 • robne rezerve, statistiku i druga pitanja iz područja ekonomske i razvojne politike iz nadležnosti Doma naroda

Odbor razmatra i pitanja:

 • financiranja djelatnosti federalne vlasti, ustanova i institucija koje federalne vlasti osnivaju oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima; financiranja zajedničkih potreba;
 • federalnih poreza, pristojbi i drugih dažbina; proračun i završni račun proračuna Federacije;
 • javnih zajmova o zaduživanjima i drugim obvezama Federacije; 
 • pitanja iz područja financija i proračuna iz nadležnosti Doma naroda.

Odbor razmatra Javno izvješće o reviziji Proračuna Federacije BiH i priprema izvješće Odbora sa zaključcima, preporukama i prijedlozima za raspravu na sjednici Doma naroda.
Odbor razmatra Godišnje izvješće o poslovanju Ureda za reviziju i druga izvješća Ureda koja se podnose Parlamentu Federacije.
Odbor razmatra Godišnje izvješće o poslovanju javnih poduzeća i institucija.
Odbor razmatra potrebu za specijalnim revizijama pojedinih proračunskih korisnika o čemu zaključak donosi Dom naroda, odnosno Parlament Federacije
Odbor osigurava nadzor kvalitete rada Ureda za reviziju, kao i druga pitanja iz rada Ureda za reviziju, utvrđena u Zakonu o reviziji Proračuna u Federaciji BiH.
 

U odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Amra Babić

 

za zamjenika predsjednika 
Oliver Soldo

za članove:

 

1. Milan Ševo

2. Jelena Pekić

3. Zora Dujmović

4. Hikmet Hodžić

5. Fahrudin Čolaković

6. Tanja Šantić

7. Belma Kapo


Stručnа savjetnica
Ivona Pelcl-Krajtmajer 
Tel:033/203-248


E-mail: ivona.pelcl-krajtmajer@parlamentfbih.gov.ba

 

12. Odbor za gospodarstvo

razmatra:

 • pitanja strategije i strukture razvitka industrije i gospodarstva u cijelosti;
 • projektiranja i izgradnje investicijskih i drugih objekata iz energetike i drugih infrastrukturnih djelatnosti, rudarstva, prerađivačke industrije, metalurgije i drugih djelatnosti od značaja za razvitak Federacije i Bos i Hercegovine u cijelosti;
 • planiranja i dugoročnih programa razvitka i načela vršenja djelatnosti u ovim područjima, a posebice onih koje doprinose porastu upošljavanja;
 • korištenja prirodnih bogatstava;
 • pitanja komunikacija i prometne infrastrukture, sukladno Ustavu Bos i Hercegovine;
 • pitanja prometa roba i usluga i robnih rezervi

Odbor razmatra godišnja izvješća o poslovanju javnih poduzeća od značaja za Federaciju i izvješća Vlade Federacije o namjenskom trošenju sredstava za poticaje utvrđene u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i druga pitanja iz područja gospodarstva iz nadležnosti Doma naroda.

U Odbor za gospodarstvo Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika           
Ivan Odak

 

za zamjenika predsjednika 
Nezim Alagić

 

za članove:

1. Jelena Pekić

2. Vedrana Vujović

3. Berina Fejzić

4. Amir Orlović

5. Nikola Materić

6. Sanela Klarić

7. Azhar Sejarić


Stručnа savjetnica
Ivona Pelcl-Krajtmajer 
Tel:033/203-248


E-mail: ivona.pelcl-krajtmajer@parlamentfbih.gov.ba

13. Odbor za prostorno uređenje,ekologiju i stambeno komunalne poslove

razmatra:

 • pitanja prostornog i urbanističkog planiranja;
 • stambenih odnosa i otkupa stanova;
 • stambene izgradnje, kao i upravljanja i gazdovanja stambenim, poslovnim i javnim zgradama;
 • zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda (potres i sl.);
 • pitanja rada seizmološke i geološke službe;
 • pitanja utvrđivanja i provedbe politike zaštite prirode i čovjekovog okoliša;
 • uređenja građevnog zemljišta;
 • očuvanja i razvitka prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekove okolice;
 • očuvanja i zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa;
 • očuvanja zraka, tla, vode, vodotočja, jezera i mora, te pitanja prostornog uređenja sa stanovišta zaštite i promicanja čovjekove okolice, kao i druga pitanja iz ovog područja iz nadležnosti Doma naroda.

U Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednicu            
Kristina Petrović

 

za zamjenika predsjednice
Dragan Konta

 

za članove:

1. Svetlana Kamenjaš

2. Sanela Klarić

3. Eldin Delić

4. Hikmet Hodžić

5. Vildana Bešlija

6. Dragica Suša

7. Boris Mrnjavac


Stručna savjetnica
Ivona Pelcl-Krajtmajer 
Tel:033/203-248

E-mail: ivona.pelcl-krajtmajer@parlamentfbih.gov.ba

14. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

razmatra:

 • strategiju razvitka poljoprivrede; reforme u području agrara; poticajne mjere u poljoprivredi; politiku cijena i zaštite poljoprivrednih proizvođača i prerađivača; zaštitu resursa u poljoprivredi (zaštitu zemljišta, životinja I biljaka);
 • strategiju razvitka šumarstva i lovstva (Šumarski program Federacije); očuvanje i zaštitu šuma; jačanje ekoloških funkcija; planiranje i upravljanje šumama i lovom; razvitkom ekonomskih funkcija i korištenje koncesija; financiranje i obnovu šumskih resursa (Fond za promicanje i razvitak u šumarstvu);
 • režim i politiku upravljanja i korištenja voda kao I mineralnih i toplih izvora i njihovu cjelokupnu zaštitu; funkcioniranje seizmoloških i hidroloških službi.

Odbor razmatra izvješća Vlade Federacije o korištenju poticajnih sredstava utvrđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za sve navedene djelatnosti, kao i druga pitanja iz područja poljoprivrede, vodoprivrede I šumarstva iz nadležnosti Doma naroda.

U Privremeni Oobor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Ilija Ilić

 

za zamjenika predsjednika
Mladen Lonić

 

Za članove:

1. Emir Dautović

2. Edin Delić

3. Vesna Saradžić

4. Ivan Ivić

5. Ivan Odak

6. Dževad Hadžić

7. Sanela Klarić


Stručni savjetnik
Ana Popović
Tel: 033/666-681 
 

E-mail: ana.popovic@parlamentfbih.gov.ba

 

 

15. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju

Odbor razmatra:

 • inicijative, odnosno zahtjeve građana, njihovih udruga i drugih organizacija i zajednica za reprivatizaciju prinudno prenesene imovine u državnu i vojnu imovinu nacionalizacijom stambenih i poslovnih zgrada i prostorija, određenim oblicima konfiskacije i drugim vidovima prinudnog prijenošenja nekretnina u državno vlasništvo, te u suradnji s Vladom Federacije priprema i podnosi prijedloge za donošenje zakona i drugih akata iz ovog područja iz nadležnosti Doma naroda.
 • Odbor razmatra i akte koje Dom naroda donosi iz područja privatizacije i denacionalizacije, prati i analizira provedbu procesa privatizacije, predlaže Domu naroda mjere i akte iz područja privatizacije, denacionalizacije i druga pitanja iz ovog područja iz nadležnosti Doma naroda.

U Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

za predsjednika 
Ivica Pavković

     

za zamjenika predsjednika 
Sandra Imširović

 

za članove:

1. Miroslav Mitrović

2. Mehmed Memišević

3. Emir Begić

4. Saša Lukić

5. Damir Marjanović

6. Anto Bilić

7. Halil Selimbašić


Stručni savjetnik
Kemal Kapetanović
Tel:033/220-901

E-mail: kemal.kapetanovic@parlamentfbih.gov.ba

 

 

16. Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu

razmatra:

 • pitanja ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti; jedinstva pravnog sustava;
 • o izbornom sustavu;
 • o Vladi Federacije, federalnim praznicima, o odlikovanjima, nagradama i drugim priznanjima Federacije;
 • o političko-teritorijalnoj organizaciji Federacije;
 • o provedbi zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana Bos i Hercegovne s teritorija Federacije i o boravku i kretanju stranaca;
 • pitanja o grbu, zastavi i pečatima Federacije;
 • o udruživanju građana u udruge, društvene i političke organizacije;
 • o javnom redu i miru;
 • o nabavljanju, držanju i nošenju oružja;
 • o zborovima i drugim javnim skupovima;
 • o načelima referenduma;
 • o pravnom položaju vjerskih zajednica;
 • o sustavu federalne uprave;
 • o pravima, dužnostima i odgovornostima djelatnika u organima koje utemeljuju organi Federacije, kantona i općina; o sigurnosti prometa;
 • o prometu i transportu opasnih materijala;
 • o sudovima, tužiteljstvu i pravobraniteljstvu;
 • o odvjetništvu i drugim vidovima pravne pomoći;
 • o određivanju kaznenih djela i gospodarskih prijestupa i odgovornosti za njih;
 • o amnestiji i pomilovanju;
 • o provedbi sankcija i odgojno-popravnih mjera;
 • o sustavu prekršaja i prekršajnom postupku i o odgovornosti i sankcijama za prekršaje kojima se povrjeđuju federalni propisi;
 • o posebnim sudskim postupcima u području u kojima društvene odnose uređuje Federacija.

Odbor prati i osigurava da se principi Europske povelje o lokalnoj samoupravi ugrade u zakone iz nadležnosti Parlamenta Fedeacije.
Prati i osigurava reformu zakonodavstva iz domena lokalnih vlasti i njihovo usuglašavanje s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i europskim međunarodnim standardima. Prati proces uspostave lokalne samouprave i uspostave lokalnih demokracija kao autonomnih i demokratskih oblika organiziranja građana, kao i druga pitanja iz područja lokalne samouprave iz nadležnosti Doma naroda.

U Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Senad Alić

 

za zamjenika predsjednika
Arman Zalihić

 

za članove:

1. Vibor Handžić

2. Azhar Sejarić

3. Goran Bulajić

4. Duško Radun

5. Iva Raguž

6. Boris Mrnjavac

7. Tanja Šantić


Sekretar
Aldin Avdić
Tel:033/203-256

E-mail: aldin.avdic@parlamentfbih.gov.ba

 

 

17. Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih osoba

razmatra:

 • pitanja provedbe Aneksa VII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u hrvni i Hercegovini;
 • o stvaranju pretpostavki za povratak izbjeglih i raseljenih osoba u svoje domove;
 • o izgradnji i popravci stambenih objekata i infrastrukture u svrhu njihovog povratka;
 • naknade štete za imovinu uništenu ratnim djejstvima i druga pitanja iz područja povratka izbjeglih i raseljenih osoba iz nadležnosti Doma naroda.

U Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih osoba Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Dževad Hadžić

 

za zamjenika predsjednika 
Mladen Šarić

 

za članove:

1. Mladen Lonić

2. Ljubinka Atanasijević

3. Damir Šišić

4. Ivo Šimunović

5. Dragana Damjanović

6. Senad Alić

7. Almir Dorić


Stručni savjetnik
Jasminka Vrpčić Burazer
Tel:033/223-051

E-mail: jasminka.vrpcic@parlamentfbih.gov.ba

18. Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu, šport i pitanja mladih

razmatra:

 • pitanja o sustavu odgoja i obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture;
 • o bibliotečkoj djelatnosti;
 • o filmskoj djelatnosti;
 • o zaštiti i korištenju kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa;
 • o načelima organiziranja znanstveno-istraživačke djelatnosti;
 • o planiranju i programima razvitka u području obrazovanja i odgoja, znanosti, kulture, športa i tehničke kulture i pitanja zaštite djece i mladih i njihovog sudjelovanja u svim djelatnostima društva, kao i zaštitu djece i omladine od svih oblika ovisnosti, kao i druga pitanja iz područja obrazovanja, znanosti, kulture, športa i života mladih iz nadležnosti Doma naroda.

U Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika         
Emir Dautović

 

za zamjenika predsjednika
Zora Dujmović

           

za članove:

1. Damir Marjanović

2. Silva Banović

3. Aida Obuća

4. Azhar Sejarić

5. Smiljana Viteškić

6. Branka Cvijetić

7. Belma Kapo


Stručni savjetnik
Alma Hadžiahmetović 
Tel:033/226-065

E-mail: alma.hadziahmetovic@parlamentfbih.gov.ba

19. Odbor za braniteljska i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu skrb

Odbor razmatra:

 • pitanja položaja, statusa i posebne zaštite branitelja, ratnih vojnih invalida, članova obitelji šehida i poginulih branitelja i demobiliziranih pripadnika oružanih snaga Federacije. 
 • Odbor razmatra i pitanja o temeljnim pravima, obvezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa; 
 • o zaštiti na radu; 
 • o mirovinskom i invalidskom osiguranju, o upošljavanju vojnih invalida i obitelji poginulih branitelja, kao i žrtava agresije na hrvnu i Hercegovinu; 
 • o zaštiti žrtava fašističkog terora i civilnih žrtava rata; 
 • o zdravstvenoj zaštiti građana i organizaciji zdravstvene službe; 
 • o načelima dječije zaštite, zaštite građana i organizaciji zdravstvene službe; 
 • zaštite starih i iznemoglih osoba i drugih vidova socijalne skrbi i druga pitanja iz ovog područja iz nadležnosti Doma naroda.

U Odbor za braniteljska i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu skrb Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Ivo Tadić

 

za zamjenika predsjednika 
Fahrudin Čolaković

 

za članove:

1. Ilija Nakić

2. Ivo Šimunović

3. Amir Orlović

4. Goran Bulajić

5. Irma Memidžan

6. Mladen Simić

7. Fatima Gavrankapetanović - Smailbegović


Stručni savjetnik
Alma Hadžiahmetović
Tel:033/226-065

E-mail: alma.hadziahmetovic@parlamentfbih.gov.ba

20.Povjerenstvo za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

razmatra:

 • pitanja koja su u vezi s europskim integracijama, i njihov odnos sa organima vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • praćenje usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine sa standardima Europske unije;
 • uspostavljanje i ostvarivanje suradnje sa povjerenstvima i tijelima u čijoj su mjerodavnosti europske integracije drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;
 • praćenje izvršavanja prava i obveza Federacije Bosne i Hercegovine proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na europski put Bosne i Hercegovine;
 • analiziranje aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa Europskom unijom;
 • sudjelovanje u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njezin europski put;
 • surađivanje s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za europske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i Europske unije;
 • organiziranje prezentacije javnog mišljenja o europskom putu Bosne i Hercegovine;
 • pohranjivanje i sustavno prezentiranje članovima Komisije informacija u vezi s Europskom unijom;
 • informiranje o korištenju dodijeljenih sredstava iz fondova Europske unije Bosni i Hercegovini;
 • informiranje o tijeku pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom, i
 • druga pitanja.

 

za predsjednika:
Tomislav Martinović

 

za zamjenika predsjednika
Izen Hajdarević

 

za članove:

 1. Slađan Ilić
 2. Muamer Zukić
 3. Damir Džeba
 4. Vesna Saradžić
 5. Izmir Hadžiavdić

 

Aida Hadžić-Salkić, šef Jedinice za europske integracije Doma naroda

Tel:033/216-785

Email: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

21. Jedinica za europske integracije Doma naroda

Jedinica za europske integracije Doma naroda

 

Jedinica za europske integracije Doma naroda:

 • pruža stručnu pomoć izaslanicima, radnim tijelima i klubovima naroda u Domu naroda u obavljanju poslova i realiziranju aktivnosti koje su u vezi sa procesom integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju;
 • koordinira aktivnosti u vezi s procesom europskih integracija s drugim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini, Vijećem ministara BiH, Vladom Federacije BiH, Direkcijom za europske integracije i drugim institucijama u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim naglaskom na planiranje i programiranje zadataka u vezi s integriranjem u Europsku uniju;
 • priprema i organizira obuku za novoizabrane izaslanike Doma naroda o pitanju zakonodavstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine s uporednim iskustvima zakonodavstva u Europskoj uniji;
 • kontinuirano surađuje sa službama drugih parlamenata;
 • u suradnji sa Povjerenstvom za europske integracije Doma naroda, razmatra i priprema stručna mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona, amandmana i drugih akata koje donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine sa stanovišta njihove usklađenosti sa zakonodavstvom Europske unije;
 • prati razvoj zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine i Europskoj uniji i pribavlja uporedna iskustva;
 • organizira i koordinira programiranje i realiziranje europskih programa i projekata podrške zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini;
 • kontinuirano prati i priprema informacije i dokumentaciju iz oblasti zakonodavstva Europske unije;
 • pruža stručnu i organizacijsku pomoć izaslanicima Doma naroda na međunarodnim sastancima i skupovima u vezi s Europskom unijom;
 • izvršava sve zadatke koji se tiču odnosa s institucijama Europske unije;
 • surađuje i razmjenjuje informacije s nacionalnim parlamentima u Europskoj uniji i njihovim službama;
 • sudjeluje u svim europskim i regionalnim interparlamentarnim forumima koji se održavaju na razini parlamentarnog osoblja;
 • informira javnost o aktivnostima Doma naroda u poslovima u vezi s europskim integracijama;

- vrši informiranje o korištenju dodijeljenih sredstava iz fondova Europske unije Bosni i Hercegovini;

 • sistematski planira i realizira edukacije o europskim poslovima za državne službenike i namještenike u Stručnoj službi Doma naroda.

 

Aida Hadžić – Salkić, šef Jedinice

E-mail: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

Tel: 033/216-785

 

Maja Radan, stručni savjetnik za pravnu tekovinu EU

E-mail: maja.radan@parlamentfbih.gov.ba

Tel: 033/203-658