Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-190 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom naroda - Sazivanje sjednica Doma naroda mandatni
period 2010. - 2014.


Sarajevo 13. januar, 2015. godine

Zakazana Konstituirajuća sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine za četvrtak, 15. januara 2015. godine u 12 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Izbor Privremene mandatno-imunitetske komisije Doma naroda Parlamenta
  Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Izvještaj Privremene mandatno-imunitetske komisije,
 3. Davanje zakletve,
 4. Izbor Privremene komisije za izbor i imenovanja Doma naroda Parlamenta
  Federacije Bosne i Hercegovine,
 5. Izbor predsjedavajućeg i potpredsjedavajućih Doma naroda Parlamenta Federacije
  Bosne i Hercegovine,
 6. Izbor predsjednika i potpredsjednikâ Federacije Bosne i Hercegovine.
 7. Izbor delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
 8. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i
  Hercegovine za period januar - mart 2015. godine,
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagači: klubovi poslanika SDA, HDZ BiH i DF u
  Predstavničkom domu) - hitni postupak.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

________________________________________________________________________

Sarajevo 10. septembar, 2014. godine

Zakazana 29. vanredna sjednica i nastavak 24. sjednice  Doma naroda Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine za petak, 19. septembra 2014. godine.

29. vanredna sjednica je zakazana za 11 sati a nastavak 24. sjednice je zakazan za 14 sati.

Za 29. vanrednu sjednicu predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o provedbi zaključaka usvojenih nakon razmatranja
  Informacije o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene
  Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
  boračko - invalidske zaštite za period juli 2010. do 31. marta 2014. godine,

  - Izvještaj o stanju zaposlenosti boračke populacije u javnim preduzećima,
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagač: Jasenko Selimović, poslanik u Predstavničkom domu) -
  skraćeni postupak,
  - Mišljenje Vlade FBiH,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova
  na kojima postoji stanarsko pravo,
 4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite
  civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,
 5. Verifikacija mandata delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

  Za nastavak 24. sjednice preostale su sljedeće tačke:

9. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine,
10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno –oslobodilačkog  rata (predlagač: Klub delegata hrvatskog naroda)- hitni postupak,
11. Prijedlog zakona o privrednim društvima - hitni postupak,
12. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku - hitni postupak,
13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine –skraćeni postupak,
14. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - skraćeni postupak,
15. Prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih društava,
16. Prijedlog zakona o igrama na sreću,
17. Prijedlog zakona o unutrašnjem platnom prometu,
18. Prijedlog zakona o koncesijama,
19. Izbor i imenovanja,
20. Zaključak delegatkinje Vesne Nemec Klisure.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

_____________________________________________________________________

Sarajevo 18. august, 2014. godine

Zakazana 28. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine
za ponedjeljak, 25. august 2014. godine u 12 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o pruženoj pomoći i sanaciji šteta na područjima ugroženim
  poplavama u julu i augustu 2014. godine
  - Izvjestitelj Vlada Federacije BiH- predsjednik Vlade

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

_____________________________________________________________________

Sarajevo 24. juli, 2014. godine

Prijedlog dnevnog reda 24. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine koja će se održati u četvrtak, 31. juli 2014. godine
nakon završetka nastavka 23. sjednice.

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
  2014. godinu
  - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta
  Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
  - hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o privrednim društvima,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku - hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije
  Bosne i Hercegovine
  - skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih društava,
 8. Prijedlog zakona o igrama na sreću,
 9. Prijedlog zakona o unutrašnjem platnom prometu,
 10. Prijedlog zakona o koncesijama,
  - Izjašnjenje Vlade Federacije na amandmane na Prijedlog zakona
  o koncesijama koje su podnijeli Klub delegata hrvatskog naroda i
  delaegat Mustafa Kurtović,

 11. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

_________________________________________________________________________

Sarajevo 15. juli, 2014. godine

O B A V I J E S T
o  nastavku 23. sjednice Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

            Obavještavam Vas da će se nastavak 23. sjednice Doma naroda Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine održati  u petak, 18. jula 2014. godine u 11 sati.

              Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo._________________________________________________________________________

Sarajevo 25. juni, 2014. godine

Zakazan nastavak 25. vanredne sjednice  i 26. vanrednu sjednicu Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za ponedjeljak, 30. juni 2014. godine.

Nastavak 25. vanredne sjednice je zakazan za 14 sati, a 26. vanredna
sjednica je zakazana za 15 sati.

Za 26. vanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine -
  hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji
  poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 3. Prijedlog odluke o prihvatanju dodatnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po IV Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim
  fondom

  - Dopunsko pismo namjere, koje je Vlada Federacije prihvatila na 50. hitnoj
  sjednici održanoj 23.6.2014. godine,
 4. Prijedlog odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i
  Hercegovine
  (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma),
 5. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu i Projektu
  između kreditanstalt  fur  wiederaufbau (kfw) Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i općina Tuzla i Zenica za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u
  Bosni i Hercegovini II,

  - Nacrt Supsidijarnog Sporazuma o Zajmu i Projektu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora
  („Zajmoprimalac“) i  Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa
  Federalno ministarstvo finansija („FBiH“)  za iznos od  11.000.000,00
  EUR radi finansiranja Projekta vodosnabdijevanja i otpadnih voda u
  Bosni i Hercegovini II za opštine Tuzla i Zenica,

  - Nacrt Ugovora o zajmu i projektu između KfW, Frankfurt na Majni
  (“KfW”) i  Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija 
  i trezora ("zajmoprimac") i Federacije Bosne i Hercegovine koju 
  predstavlja Federalno ministarstvo finansija  (“Federacija”) i općina
  Tuzla i Zenica  („agencije za provedbu projekta“) za iznos od
  11,000,000 EUR - Program vodosnabdijevanja i kanalizacije u Bosni i Hercegovini II- Broj projekta:
  2010 65 689,

  - Nacrt  Podugovora O Zajmu i Projektu Program vodosnabdijevanja i
  otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za općinu Zenica između
  Federacije Bosne i Hercegovine  koju zastupa Federalno ministarstvo
  finansija i  Općine Zenica,

  - Nacrt  Podugovora o zajmu i projektu Program vodosnabdijevanja i
  otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za općinu Tuzla Između
  Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa Federalno ministarstvo
  finansija i Općine Tuzla,

  - Nacrt  Podugovora o zajmu i projektu Program vodosnabdijevanja i
  otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za općinu Zenica između
  Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa Federalno ministarstvo
  finansija i Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica,

  - Informacija o zajmu njemačke banke za obnovu i razvoj Kreditanstalt
  fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni  za financiranje Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II.

Sjednice će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

______________________________________________________________________

Sarajevo 24. juni, 2014. godine

Zakazana 23. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za
četvrtak, 10. juli 2014. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji
  poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 3. Prijedlog pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa
  Federacije Bosne i Hercegovine,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku – hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije
  Bosne i Hercegovine
  - skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o Gradu Bihać- skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o Gradu Široki Brijeg- skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o Gradu Tuzla- skraćeni postupak,
 9. Prijedlog zakona o Gradu Zenica- skraćeni postupak,
 10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o turističkim zajednicama i
  promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine
  - skraćeni postupak (predlagači: Tomislav Martinović i Vesna Saradžić, delegati u Domu naroda
  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 11. Nacrt zakona o nedopuštenom oglašavanju,
 12. Nacrt zakona o osiguranju,
 13. Nacrt zakona o faktoringu,
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u
  Federaciji Bosne i Hercegovine,
 15. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u
  privatnom osiguranju,
 16. Nacrt zakoma o ličnom imenu,
 17. Strateški plan razvoja i organizovanja Službe Parlamenta Federacije
  Bosne i Hercegovine za period 2014- 2016 godine
  (predlagač:
  Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma),
 18. Prijedlog odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i
  Hercegovine
  (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma),
 19. Prijedlog finansijskog plana - Budžeta FERK-a za 2014. godinu,
 20. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom
  izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih
  korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 21. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i
  Hercegovine na dan 31.12.2012. godine,
 22. Zaključak o osnivanju Kluba parlamentarki Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjednice će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

_____________________________________________________________________

Sarajevo 18. juni, 2014. godine

O B A V I J E S T
 o odgodi nastavka 23. vanredne sjednice i 25. vanredne sjednice  Doma
naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 

            Obavještenje da se nastavak 23. vanredne sjednice i 25. vanredna sjednica
Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koje su zakazane za srijedu,
18. juna 2014. godine odgađaju za ponedjeljak, 23. juna 2014. godine u 11 sati.

Sjednice će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

_______________________________________________________________________

Sarajevo 16. juni, 2014. godine

O B A V I J E S T
 o nastavak 23. vanredne sjednice i 25. vanrednu sjednicu  Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje da će se nastavak 23. vanredne sjednice i 25. vanrednu sjednicu  
Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za srijedu, 18. juna 2014.
godine.

Nastavak 23. vanredne sjednice je zakazan za 16 sati, a 25. vanredna sjednica je
zakazana za 17 sati.
Za 25. vanrednu sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica
  prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom
  -  
  hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i
  Hercegovine
  -
  hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na
  nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona,
  gradova i općina na nastradalim područjima
  - hitni postupak,
 4. Nacrt zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća
  ostvarenih radom termoelektrana.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo

______________________________________________________________________

Sarajevo 9. juni, 2014. godine

O B A V I J E S T
 o nastavku 23. vanredne sjednice i Doma naroda Parlamenta
Federacije
Bosne i Hercegovine

Obavještenje da će se nastavak 23. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine održati u ponedjeljak, 16. juna 2014. godine sa
početkom
u 11 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo
.

_____________________________________________________________________

Sarajevo 20. maj, 2014. godine

Zakazana 24. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine za petak, 23. maja 2014. godine u 12 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o posljedicama prirodne nesreće i prijedlog mjera za njihovo saniranje,
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - hitni postupak,
  - Obrazlozenje hitnosti Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu,
  - Obrazlozenje Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - hitni postupak,
 4. Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje
  za 2014. godinu.

  - Odluka o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Federalnog
  zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu,

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

_______________________________________________________________________

Sarajevo 20. maj, 2014. godine

O B A V I J E S T
 o odgodi 21. vanredne sjednice i 23. vanredne sjednice Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

           
Obavještavam Vas da se 21. vanredna sjednica i 23. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koje su zakazane za petak, 23. maja 2014.
godine odgađaju.

O datumu održavanja 21. vanredne sjednice i 23. vanredne sjednice Doma
naroda bit ćete naknadno obaviješteni.

______________________________________________________________________

Sarajevo 8. maj, 2014. godine

Zakazana 23. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine
za četvrtak, 15. maja 2014. godine u 13 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog odluke o imenovanju Mirjane Čučković, sutkinje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog
  interesa u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Federacije
  Bosne i Hercegovine
  - hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i
  Hercegovine
  - hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u
  Federaciji Bosne i Hercegovine
  - hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim
  djelom
  - hitni postupak,
  - Amandmani Vlade Federacije,
 6. Prijedlog zakona o prekršajima - hitni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate
  na javne prihode
  (predlagač: Hafeza Sabljaković, poslanica u Predstavničkom
  domu) - hitni postupak,
  - Mišljenje Vlade Federacije i Amandman Vlade Federacije,
 8. Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Federacije Bosne i
  Hercegovine
  – skraćeni postupak,
 9. Strateški plan razvoja i organiziranja Službe Parlamenta Federacije
  Bosne i Hercegovine za period 2014- 2016 godine
  (predlagač:
  Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma),
 10. Prijedlog odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i
  Hercegovine
  (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma),
 11. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i
  Projektu  između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i
  Hercegovine,
  Federacije Bosne i Hercegovine i  Javnog preduzeća Elektroprivrede
  Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar za realizaciju Projekta
  izgradnje crpne hidroelektrane Vrilo

  - Sporazum o finansiranju i Projektu  između KfW, Frankfurt na Majni
  ("KfW”) i Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i
  trezora ("Zajmoprimac") i Federacije Bosne i Hercegovine koju
  predstavlja
  Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća "Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne" dioničko društvo
  Mostar (EP HZHB) ("Agencija za izvršenje projekta") -Crpno-akumulacijska (reverzibilna) hidroelektrana Vrilo- (BMZ-br. 2009 65 657 i 2010 65 697),
 12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i
  Projektu  između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i
  Hercegovine,
  Federacije Bosne i Hercegovine i  Javnog preduzeća Elektroprivreda
  Bosne I Hercegovine d.d. Sarajevo za realizaciju Projekta izgradnje hidroelektrane Janjići

  - Sporazum o zajmu i Projektu  između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW”) i
  Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora ("Zajmoprimac") i Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja
  Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog poduzeća 
  Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (EP HZHB) ("Agencija za izvršenje
  projekta") hidroelektrana Janjići- (BMZ-br. 2011 65 339 i 2010 65 697),

  - Informacija o zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije 
  Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i
  Hercegovine d.d. Sarajevo za  Projekt izgradnje hidroelektrane Janjići.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

________________________________________________________________________

Sarajevo 8. maj, 2014. godine

Zakazan nastavak 21. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 15. maja 2014. godine u 11 sati.

Sjednica će se održati prema utvrđenom dnevnom redu:

 1. Stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole
  zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite,
  - Informacija o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene
  Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
  branilačko - invalidske zaštite za period juli 2010. - 31. mart 2014. godine
  (član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
  branilačko - invalidske zaštite „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/09) (podnosilac: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine),
  broj: 02-02-464/14 od 9.4.2014. godine,
  - Zaključak o formiranju Povjerenstva za usaglašavanje zaključaka
  koji su predložili Klub delegata hrvatskog naroda i Klub delegata
  bošnjačkog naroda

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

______________________________________________________________________

Sarajevo 22. april, 2014. godine

Zakazan nastavak 21. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za ponedjeljak, 28. aprila 2014. godine u 11. sati.

Sjednica će se održati prema utvrđenom dnevnom redu:

 1. Stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole
  zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite,
  - Informacija o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene
  Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
  branilačko - invalidske zaštite za period juli 2010. - 31. mart 2014. godine
  (član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
  branilačko - invalidske zaštite „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/09) (podnosilac: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-464/14 od
  9.4.2014. godine,

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

__________________________________________________________________

Sarajevo 9. april, 2014. godine

Zakazan nastavak 22. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za petak, 11. aprila 2014. godine u 11. sati.

Za  sjednicu su preostale slijedeće tačke dnevnog reda:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih
  prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima - hitni  postupak,
 3. Prijedlog zakona o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta
  u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

  - hitni postupak,
 4. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu,
 5. Nacrt zakona o privrednim društvima,
  -Izvještaj o procjeni uticaja regulative na Zakon o privrednim
  društvima u
  Federacije BiH
  .

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

_______________________________________________________________

Sarajevo 9. april, 2014. godine

Zakazan nastavak 21. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za petak, 11. aprila 2014. godine u 14. sati.

Sjednica će se održati prema utvrđenom dnevnom redu:

 1. Stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole
  zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite,
  - Informacija o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene
  Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
  branilačko - invalidske zaštite za period juli 2010. - 31. mart 2014. godine

  (član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
  branilačko - invalidske zaštite „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/09) (podnosilac: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-464/14 od
  9.4.2014. godine,

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

___________________________________________________________________

Sarajevo 31. mart, 2014. godine

Zakazana 22. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine
za četvrtak, 3. aprila 2014. godine u 16 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
  - hitni  postupak,
 2. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu,
 3. Nacrt zakona o privrednim društvima

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

_________________________________________________________________

Sarajevo 27. mart, 2014. godine

Zakazana 21. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine za četvrtak, 3. aprila 2014. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole
  zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite.

NAPOMENA: Sjednici će prisustvovati predstavnici udruženja koje će pozvati
Odbor za boračka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu
Doma naroda

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

_______________________________________________________________

Sarajevo 12. mart, 2014. godine

Zakazana 22. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za
četvrtak, 20. marta 2014. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija mandata delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. a) Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Federacije
  Bosne i Hercegovine o imenovanju Mirjane Čučković za sudiju
  Ustavnog suda
  Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda
  b) Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Federacije
  Bosne i Hercegovine o imenovanju Vesne Budimir za sudiju Ustavnog
  suda Federacije Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji
  poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim,
  vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
  -
  skraćeni postupak,
 5. (Vlada Federacije dostavila prijedlog da se razmatra po skraćenom
  postupku),
 6. Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u
  Federaciji Bosne i Hercegovine,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja,
 9. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine,
 10. Prijedlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga,
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini,
 12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj
  konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o.
  Sarajevo za period 1.1.2008. do 31.12.2012. godine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

___________________________________________________________________

Sarajevo 25. februar, 2014. godine

Zakazana 2o. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine za četvrtak, 27. februara 2014. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Razmatranje stanja sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine u
  kontekstu javnih protesta građana u periodu od 5.2. do 20.2.2014. godine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

____________________________________________________________________

 

Sarajevo 22. januar, 2014. godine

Zakazana 21. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
za za četvrtak, 6. februara 2014. godine u 11 sati

 

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o federalnim jedinicama(kantonima) (predlagač: Luka Faletar, delegat u Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - hitni postupak
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na
  kojima postoji stanarsko pravo
  – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o likvidacionom postupku,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku,
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku,
 6. Nacrt zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine,
 7. Nacrt zakona o komasaciji,
 8. Prijedlog strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  -Uvod u strategiju,
  -Akcioni plan,
 9. a) Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
  b)Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 10. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva - pravobraniteljstva za 2012. godinu,
 11. Izbori i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo

_________________________________________________________________________

Sarajevo 9. decembar, 2013. godine

Zakazana 20. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za za
četvrtak, 19. decembra 2013. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji
  poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine
  - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom
  sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
  - hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji
  rudnika
  uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a
  neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godin
  e - 
  hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim,
  vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
  -
  hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u
  Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. Prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine Federacije
  Bosne i Hercegovine,
 7. Prijedlog zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine,
 9. Prijedlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga,
 10. Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u
  Federaciji Bosne i Hercegovine,
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju razvoja
  male privrede,
 12. Prijedlog zakona o prekršajima,
 13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini,
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj
  konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o.
  Sarajevo za period
  1.1.2008. do 31.12.2012. godine,
 15. Nacrt zakona o privrednim društvima,
 16. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu,
 17. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu  o zajmu
  između
  Bosne i Hercegovine i Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen
  AG za realizaciju  Projekta nabavka medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu,

  -Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine, zastupane od
  Ministarstva finansija i trezora BiH(u daljnjem tekstu: zajmoprimac) 
    i Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG(u daljnjem tekstu: zajmodavalac)  za
  Projekat „Nabavka medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu“ ;

  -Supsidijarni sporazum (Projekat vezan za vodovod i otpadne vode u
  Sarajevu) između između Bosne i Hercegovine, zastupane od
  Ministarstva finansija i trezora BiH i Federacije Bosne i Hercegovine, zastupane od Federalnog ministarstva finansija radi finansiranja
  Projekta „Nabavka medicinske opreme za zdravstvene ustanove u
  Unsko-sanskom kantonu“,  a na osnovu Sporazuma o zajmu između
  Bosne i Hercegovine, zastupane od Ministarstva finansija i trezora
  BiH i Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen
  AG koju je prihvatila Vlada Federacije BiH,

  -Informacija o zajmu Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen
  AG za  „Nabavku medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu“,
 18. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između
  Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za
  realizaciju 
  Projekta Vodovod i kanalizacija Sarajevo,

  -Ugovor o zajmu(Projekat vezan za vodovod i otpadne vode u Sarajevu)
  između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD);

  -Ugovor o podršci Projekta (Projekt Vodovod i kanalizacija Sarajevo)
  između Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo  i Evropske
  banke za
  obnovu i razvoj (EBRD)

  -Projektni ugovor (Projekt Vodovod i kanalizacija Sarajevo) između
  Vodovod i kanalizacija d.o.o Sarajevo i Evropske banke za obnovu i
  razvoj

  -Supsidijarni ugovor (Projekat vezan za vodovod i otpadne vode u
  Sarajevu) između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
  koji je prihvatila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

  -Zapisinik sa pregovora i
  -  Informacija o zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)
  za realizaciju Projekta Vodovod i kanalizacija u Sarajevu,
 19. Statut Regulatorne Komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  - Obrazloženje statuta
 20. Usaglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u
  domovima Parlamenta Federacije BiH,
 21. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

_____________________________________________________________________

Sarajevo 9. decembar, 2013. godine

Zakazana 19. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za
ponedjeljak, 16. decembra 2013. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u oba doma Parlamenta
  Federacije Bosne i Hercegovine:
  a) Prijedlog za rješenje spornih pitanja u Prijedlogu zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku,
  b) Prijedlog za rješenje spornih pitanja u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,
 2. Prijedlog autentičnog tumačenja člana 4. Zakona o plaćama i naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Zakonodavno-
  pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicima (kantonima) - (predlagač: Luka Faletar, delegat u Domu naroda Parlamenta
  Federacije Bosne i Hercegovine) - hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije - hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije
  Bosne i Hercegovine
  - hitni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i
  fondacijama
  - hitni postupak
 7. Prijedlog zakona o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 8. Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za
  period 2008-2018 godine,
 9. Prijedlog odluke o utvrđivanju Programa provođenja statističkih
  istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2013.-2016.godine,
 10. Prijedlog strategije razvoja naučno – istraživačkog i istraživačko –
  razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period
  2012- 2022 godina,
 11. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011.
  godinu,
 12. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 13. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i
  invalidsko osiguranje za 2011. godinu,

  - Tabelarni pregled
 14. Statut Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 15. Izbori i imenovanja:
  a)Prijedlog odluke o razrješenju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta
  Federacije Bosne i Hercegovine
  b)Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta
  Federacije Bosne i Hercegovine,
  c)Prijedlog odluke o izboru potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta
  Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

_________________________________________________________________

Sarajevo 2. decembar, 2013. godine

Zakazana 19. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine

za petak, 6. decembra 2013. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa
  Planom razvojnih projekata Federacije Bosne i Hercegovine za period
  2014.-2016.
  godina
  - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
  2014. godinu
  - hitni postupak,
 3. a) Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014.
  godinu i procjena plana za 2015. i 2016. godinu
  - hitni postupak,
  b)Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  za 2014. godinu - hitni postupak,
  c)Prijedlog finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i
  reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
  (konsolidovani)
  - hitni postupak,
 4. Izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o budžetima u Federaciji Bosne i
  Hercegovine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

______________________________________________________________________

Sarajevo 18. novembar, 2013. godine

Zakazana 18. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
za petak, 22. novembra 2013. godine u 10 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima (predlagač:
  Nasir Beganović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta
  Federacije BiH)
  - hitni postupak,

  - Amandmani Nasira Beganovića na Prijedlog zakona o izmjenama
  Zakona o stvarnim pravima,
 2. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i
  Projektu između Bosne i Hercegovine i  Kreditanstalt fur wiederaufbau
  (KfW)  za realizaciju Projekta “Vjetropark Podveležje”,

  - Sporazum o zajmu i projektu između KfW, Frankfurt na Majni
  ("KfW”) i
  Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i JP Elektroprivrede
  Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (EP BiH) ("Agencija za izvršenje
  projekta"),

  - Informacija o zajmu njemačke banke za obnovu i razvoj Kreditanstalt
  fur Wiederaufbau (KfW) iz Frankfurta na Majni  za finansiranje
  Projekta  „Vjetropark Podveležje,
 3. Prve izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za
  zapošljavanje
  za 2013. godinu
  ,
 4. Prijedlog zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 5. Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa
  Planom razvojnih projekata Federacije Bosne i Hercegovine za
  period 2014.-2016.
  godina,
 6. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
  za 2014. godinu.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

___________________________________________________________________

Sarajevo 4. novembar, 2013. godine

O B A V I J E S T o  nastavku 18. sjednice Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

            Obavještavam Vas da će se nastavak 18. sjednice Doma naroda Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine održati  u četvrtak, 14. novembra 2013. godine
u 10 sati.

            Preostale tačke dnevnog reda:

7. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – (predlagač:
Josip Perić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ),
8. Nacrt zakona o nasljeđivanju,
9.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama
policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine,

10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
,
11.Nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije,
12.Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
13.Prijedlog odluke o  prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju
između Razvojne banke Vijeća Evrope (u daljem tekstu: CEB) i Bosne i
Hercegovine za realizaciju Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Health Sector Enhancement
Project - HSEP) -
dodatno finansiranje,
- Supsidijarni ugovor između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i
Hercegovine (Projekt razvoja sektora zdravstva –faza dva),

- Okvirni sporazum o kreditu između Bosne i Hercegovine i Razvojne  
banke Vijeća Evrope,

Informacija o kreditu razvojne banke Vijeća Evrope za sufinansiranje
projekta jačanja zdravstvenog sektora (health sector enhancement project –
hsep)
– dodatno finansiranje,
14. Prijedlog Strategije razvoja naučno – istraživačkog i istraživačko –
razvojnog
rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012- 2022 godina,

15.Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine
za 2011. godinu,
16.Analiza mreže sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine,
17. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za
ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,

18. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011.
godinu
,
19. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2012. godinu
i Izvještaj o realizaciji finansijskog
plana za 2012. godinu,

20. a) Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda
zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za
2012.  godinu,

b) Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i

reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za 2012. godinu,
c) Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i
reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za 2013.  godinu,

d) Program djelatnosti  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja
Federacije Bosne  i Hercegovine i Smjernice za funkcionisanje Stručne službe za 
2013.  godinu,

e) Godišnji Izvještaj za 2012. godinu (računovodstveni izvještaj sa analizom),
- Bilans stanja
- Tabelarni pregled
f) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2012. godine (konsolidovani)
g) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za
period januar – decembar 2012. godine,

h) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda
zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
za period januar –
decembar 2012. godine,

21. Izvještaj o radu FERK-a za 2012. godinu,
22. Dokument okvirnog Budžeta 2014.- 2016. godina,
23.Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po osnovu Sporazuma o finansijskoj
saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije za
finansiranje Projekta nabavke, instalacije, obuke i održavanja medicinske opreme i
usluga u Kantonalnoj bolnici Goražde,
24.Izbori i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

____________________________________________________________________

Sarajevo, 14. oktobar, 2013. godine

Zakazana 18. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za
četvrtak,
24. oktobra 2013. godine u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine –
  (predlagač: Josip Perić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ) -hitni postupak
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izmirenju obaveza Federacije
  Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje
  - skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama,
 4. Prijedlog zakona o zaštiti jemaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač:
  Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 5. Prijedlog zakona o koncesijama,
 6. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa
  stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 7. Nacrt zakona o nasljeđivanju,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 10. Nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije,
 11. Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 12. Nacrt zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagač:
  Ibrahim Nadarević, poslanik u Predstavničkom domu),
 13. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između
  Razvojne banke Vijeća Evrope (u daljem tekstu: CEB) i Bosne i Hercegovine za
  realizaciju Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Health Sector Enhancement
  Project - HSEP) - dodatno finansiranje,
  - Supsidijarni ugovor između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine (Projekt razvoja sektora zdravstva –faza dva),
  - Okvirni sporazum o kreditu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća
  Evrope,
  - Informacija o kreditu razvojne banke Vijeća Evrope za sufinansiranje projekta
  jačanja zdravstvenog sektora (health sector enhancement project – hsep) –
  dodatno
  finansiranje,
 14. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj
  (EBRD) za realizaciju Projekta izgradnje HE Vranduk i Projekta
  rehabilitacije i proširenja kapaciteta HE Una Kostela, broj: 02 -37-857/13
  od 29.7.2013. godine,

  -Ugovor o kreditu izmedju JK Elektroprivrede BiH i EBRD,

  -Zapisnik sastanka izmedju JK Elektoprivrede BiH i EBRD,
 15. Prijedlog Strategije razvoja naučno – istraživačkog i istraživačko –
  razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period
  2012- 2022 godina,
 16. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju
  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 17. Analiza mreže sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 18. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska
  prava Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 19. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011.
  godinu
  ,
 20. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2012. godinu i Izvještaj o realizaciji finansijskog
  plana za 2012. godinu,
 21. a) Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog
  osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
  b) Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
  c) Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
  d) Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije
  Bosne i Hercegovine i Smjernice za funkcionisanje Stručne službe za 2013. godinu
  e) Godišnji Izvještaj za 2012. godinu (računovodstveni izvještaj sa analizom),
  f) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i
  reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2012. godine (konsolidovani)
  g) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period
  januar – decembar 2012. godine,
  h) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar –
  decembar 2012. godine,
 22. Izvještaj o radu FERK-a za 2012. godinu,
 23. Dokument okvirnog Budžeta 2014.- 2016. godina,
 24. Izbori i imenovanja

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br 3, Sarajevo.

_______________________________________________________________________

Sarajevo, 20. septembar, 2013. godine

O B A V I J E S T

o  nastavku 17. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine

                Obavještavam Vas da će se nastavak 17. sjednice Doma naroda Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine održati  u četvrtak, 26. septembra 2013. godine u 11
sati.

Za nastavak sjednice su preostale sljedeće tačke dnevnog reda:

10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine,
-Prezentacija - javni prihodi
11. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine,
12. Nacrt zakona o igrama na sreću,
13. Nacrt zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine,
14. Prijedlog odluke o usvajanju urbanističke osnove Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine i
- Regulacioni plan historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine – Urbanistička osnova,
15. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
16. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o izvještajima revizije finansijskih izvještaja javnih preduzeća iz nadležnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
17.  a) Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
b) Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. Godinu,
18.  Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
19. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu,
20. Izbori i imenovanja.

 Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br 3, Sarajevo.

_________________________________________________________________

Sarajevo, 02. septembar, 2013. godine

Zakazana 17. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za
četvrtak,12. septembra 2013. godine u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire -
  hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima u Federaciji
  Bosne i Hercegovine (predlagač: Komisija za sigurnost Predstavničkog doma)–
  hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu – hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Klub poslanika SDP-a BiH u Predstavničkom domu)–
  skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o privatnim detektivima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji
  Bosne i Hercegovine
  ,
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim
  društvima,
 10. Nacrt zakona o gasu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih
  prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 12. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine,
 13. Nacrt zakona o igrama na sreću,
 14. Nacrt zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine,
 15. Prijedlog odluke o usvajanju urbanističke osnove Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine i
  Regulacioni plan historijskog gradskog područja Blagaj za period od
  2011. do 2021. godine
  – Urbanistička osnova,
 16. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 17. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o izvještajima revizije
  finansijskih izvještaja javnih preduzeća iz nadležnosti Parlamenta Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 18. a) Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2012. godinu,
  b) Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. Godinu,
 19. Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 20. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu,
 21. Izvještaj o provedbi Zakona o koncesijama,
 22. Izvještaj o stanju u poljoprivredi (Zeleni izvještaj) u 2011. godini,
 23. Izbori i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

_____________________________________________________________________

Sarajevo, 20. juni, 2013. godine

Zakazana 15. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za
četvrtak,
27. juna 2013. godine u 11 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugima naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine -
  hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu-
  skraćeni postupak (predlagač Jasminka Durić,  poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 3. Prijedlog nomotehničkih pravila za izradu zakona i drugih propisa
  Federacije Bosne i Hercegovine
  ,
 4. Prijedlog zakona o elektronskom dokumentu,
 5. Nacrt zakona o zaposlenicima u organima jedinica lokalne samouprave,
 6. Nacrt zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 7. Nacrt zakona o pomoći na cesti,
 8. Nacrt zakona o biocidima,
 9. Nacrt zakona o hemikalijama,
 10. Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom
  oplodnjom
  ,
 11. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po sporazumu o zajmu 
  između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Bank International AG za
  finansiranje Projekta modernizacije Univerziteta u Bihaću
  ,

  - Sporazum o kreditu (Projekat „Modernizacija Univerziteta u Bihaću“) između
  Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Raiffeisen Bank International AG;
  Usaglašeni zapisinik sa pregovora i
  - Informacija o robnom kreditu Raiffeisen Bank International AG za finansiranje Projekta Modernizacija Univerziteta u Bihaću, koju je
  prihvatila Vlada Federacije Bosne i Hercegovin
  e,
 12. Prijedlog Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu i procjene plana za 2014. i 2015. godinu,
 13. Prijedlog Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  za 2013. godinu,
 14. Prijedlog Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja
  Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
 15. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 16. Prijedlog Finansijskog plana (Budžeta) FERK-a za 2013.godinu,
 17. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  za 2011. godinu,

  - Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine za
  2011. godinu,

  - Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine
  sa stanjem na dan 31.12. 2011. godine,

  - Informacija o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem
  na dan 31.12. 2011. godine,
 18. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.
  godinu,
 19. Izbori i imenovanja:
  - Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova u  Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

___________________________________________________________________

Sarajevo, 30. maj, 2013. godine

O B A V I J E S T

o  nastavku 14. sjednice Doma naroda  Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine

Obavještavam Vas da će se nastavak 14. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine održati  u četvrtak, 6. juna 2013. godine u 11 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

_______________________________________________________________________

Sarajevo, 10. maj, 2013. godine

O B A V I J E S T

o  nastavku 14. sjednice Doma naroda  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještavam Vas da će se nastavak 14. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine održati  u četvrtak, 16. maja 2013. godine u 11 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

________________________________________________________________________

Sarajevo, 16. april, 2013. godine

Zakazana 14. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine za četvrtak, 18. aprila 2013. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog ratahitni postupak.

          Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica
Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

NAPOMENA: Nakon završetka 14. Vanredne sjednice održat će se nastavak

14. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

_______________________________________________________________________

Sarajevo, 09. april, 2013. godine

O B A V I J E S T

o  nastavku 14. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine

            Obavještavam Vas da će se nastavak 14. sjednice Doma naroda Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine održati  u četvrtak, 18. aprila 2013. godine u 11 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, Sarajevo.

________________________________________________________________________

Sarajevo, 14. mart, 2013. godine

O B A V I J E S T

o  nastavku 13. sjednice i 14. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine

            Obavještavam Vas da će se nastavak 13. sjednice i 14. sjednica Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u četvrtak, 21. marta 2013. godine
u 11 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

______________________________________________________________________

Sarajevo, 25. februar, 2013. godine

Zakazana 13. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine za četvrtak, 28. februara 2013. godine u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o potvrđivanju prava na
  prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima

  (predlagač: Klub poslanika SDA u Predstavničkom domu) – hitni postupak,
 2. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

_____________________________________________________________________

Sarajevo, 08. februar, 2013. godine

Zakazana 12. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine za petak, 15. februara 2013. godine u 13 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

______________________________________________________________________

Sarajevo, 18. decembar, 2012. godine

O B A V I J E S T

 o nastavku 13. sjednice Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

            Obavještavam Vas da će se nastavak 13. sjednice Doma naroda Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine održati  u  četvrtak, 20. decembra 2012. godine u
10 sati.
Nakon završetka 13. sjednice održat će se 14. sjednica Doma naroda.

              Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

_________________________________________________________________

Sarajevo, 11. decembar, 2012. godine

Zakazana 14. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za
četvrtak,
20. decembra 2012. godine u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o notarima (predlagač:Mirza Ustamujić –
  poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine)
  -skraćeni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim
  upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i
  unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu,
 5. Prijedlog zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima
  u krivičnom postupku,
 6. Prijedlog zakona o liječništvu,
 7. Prijedlog zakona o sestrinstvu i primaljstvu,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom
  materijalu poljoprivrednog bilja,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju razvoja male
  privrede,
 10. Nacrt zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 11. Nacrt zakona o državnim službenicima i  namještenicima u organima
  državne službe Federacije Bosne i Hercegovine,
 12. Nacrt zakona o zaštiti potrošača-korisnika finansijskih usluga,
 13. Nacrt zakona o unutrašnjem platnom prometu,
 14. Nacrt zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju,
 15. Nacrt zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 16. Nacrt zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne
  opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 17. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju
  između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta registracije nekretnina,

  - Sporazum o finansiranju (Projekat registracije nekretnina) između
  Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj;

  - Projektni sporazum zaključen između Međunarodne asocijacije za razvoj i
  Federacije Bosne i Hercegovine i
  - Informacija o zaduženju kod Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za
  razvoj (IDA) za realizaciju Projekta registracije nekretnina,
 18. Izvještaj o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i
  Hercegovine
  u 2011. godini,
 19. Izbori i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

________________________________________________________________________

Sarajevo, 04. decembar, 2012. godine

Zakazana 13. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za
četvrtak,
13. decembra 2012. godine u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
  – hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi
  Federacije Bosne i Hercegovine
  - hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmirenju obaveza Federacije Bosne i Hercegovine
  prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje
  - hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o poljoprivredi (predlagač: Jasminka Durić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu -
  skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama  -  skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama - skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba
  sa duševnim smetnjama
  – skraćeni postupak,
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u
  Federaciji Bosne i Hercegovine
  - skraćeni postupak,
 10. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne
  kamate na javne prihode
  ,
 11. Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije,
 12. Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici,
 13. Nacrt zakona o zaštiti jemaca (predlagač: Aida Čikić, poslanica u
  Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku,
 15. Nacrt zakona o dopuni  Zakona o likvidacionom postupku,
 16. Izvještaj o radu FERK-a za 2011. godinu,
 17. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu,
 18. Analitički Izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2011. godinu,
 19. a) Izvještaj o poslovanju RTV FBiH za 2011. godinu
  b) Bilans stanja i uspjeha 2008. -2011. godina
  c) Izvještaj nezavisnog revizora za 2011. godinu
  d) Programski plan za 2012. godinu,
 20. Izbori i imenovanja:
  a) Prijedlog odluke o razrješenju jednog člana Nezavisnog odbora,
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova u Zajedničku komisiju zaduženu za
  provedbu procedure u vezi imenovanja generalnog revizora i zamjenika
  generalnog revizora

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

_______________________________________________________________________

Sarajevo, 28. novembar, 2012. godine

Zakazana 11. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine za utorak, 04. novembra 2012. godine u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu - hitni postupak,

- Član 1.
- Magic_Plan prihoda
- Magic_Plan rash.ek
- Magic_Plan rash.org
- Kapitalni i Sufinans iz  BFBiH u 2013. godinu               
- Obrazlozenje nacrta budžeta za 2013. godinu

2. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu - hitni postupak

- Zakon o izvršavanju Budžeta za 2013.godinu
- Obrazloženje Zakona o izvršenju budžeta za 2013. godinu

 Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

______________________________________________________________________

Sarajevo, 12. novembar, 2012. godine

Zakazana 12. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za
četvrtak,
22. novembra 2012. godine u 10 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju
  potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Heregovine – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o zapošljavanju stranaca,
 5. Prijedlog zakona o volontiranju (predlagač: Komisija za pitanja mladih
  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 6. Nacrt Zakona o prekršajima,
 7. Nacrt Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji
  Bosne i Hercegovine
  ,
 8. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima,
 9. Nacrt Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 10. a) Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju
  između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za finansiranje Projekta Koridor Vc - II faza,

  b) Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske
  banke za realizaciju  Projekta Koridor Vc - II faza,
  c) Usaglašeni zapisnik sa pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske
  investicijske banke za realizaciju Projekta Koridor Vc - II faza,
  d) Informacija o kreditu Evropske investicijske banke za realizaciju Projekta Koridor
  Vc - II faza,
 11. a) Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju dodatnog finansiranja Projekta olakšanja pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća,
  b) Sporazum o zajmu (dodatno finansiranje za Projekt olakšanja pristupa    
  finansiranju za mala i srednja preduzeća) između Bosne i Hercegovine i
  Međunarodne banke za
  obnovu i razvoj,
  c) Federalni projektni sporazum (Dodatno finansiranje za Projekt olakšanja pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća) između Međunarodne banke za obnovu i
  razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine,
  d) Projektni dokument Dodatno finansiranje za Projekat olakšanja pristupa         finansiranju za mala i srednja preduzeća,
  e) Usaglašeni zapisnik sa pregovora između Bosne i Hercegovine i Međunarodne
  banke
  za obnovu  i razvoj (IBRD) u vezi sa Dodatnim finansiranjem za Projekat olakšanja pristupa  finansiranju za mala i srednja preduzeća,
  f) Informacija o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat  poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima – dodatno  finansiranje,
 12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između
  Bosne I Hercegovine i  Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za 
  realizaciju Projekta vodosnabdijevanja Čapljine,

  - Projektni ugovor (Projekat vodosnabdijevanja Čapljine) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  - Ugovor o zajmu (Projekat vodosnabdijevanja Čapljine) između Bosne i   Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj
  - Ugovor o podršci Projekta (Projekat vodosnabdijevanja Čapljine) između     Federacije Bosne i Hercegovine i općine Čapljina i Evropske banke za
  obnovu i razvoj

  - Informacija o zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja Čapljine,
 13. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju
  između   Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta razvoja navodnjavanja,

  - Usaglašeni zapisnik s tehničkih diskusija između Bosne i Hercegovine i
  Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat razvoja navodnjavanja,
  - Sporazum o finansiranju (Projekat razvoja navodnjavanja) između Bosne i 
  Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj,
  - Federalni projektni Sporazum zaključen između Međunarodne asocijacije za 
  razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Informacija o kreditu Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat razvoja navodnjavanja,
 14. Prijedlog odluke o prhvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između
  Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za
  realizaciju
  Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu, koji je utvrdila
  Vlada Federacije BiH,

  - Ugovor o zajmu za finansiranje projekta izradnje gradskih saobraćajnica
  u Sarajevu;

  - Projektni ugovor zaključen između Ministarstva saobraćaja Kantona
  Sarajevo – direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Evropske banke za
  obnovu i razvoj ;

  - Ugovor o podršci zajmu zaključen između Federacije Bosne i
  Hercegovine i Kantona Sarajevo i Evropske banke za obnovu i razvoj
  i
  - Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za
  Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu
  ,
   
 15. a) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i
  reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za period januar – decembar 2011.
  godine (konsolidovani),
  b) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period
  januar – decembar 2011. godine,
  c) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog
  osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za period januar –
  decembar 2011. godine,
  d) Program sanacije viška rashoda nad prihodima Federalnog fonda solidarnosti
  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine,
 16. Izbori i imenovanja.

 Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

_______________________________________________________________________

Sarajevo, 07. novembar, 2012. godine

O B A V I J E S T

 o nastavku 11. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine

            Obavještavam Vas da će se nastavak 11. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u  četvrtak, 15. novembra 2012. godine
u 11 sati.

              Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica
Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

______________________________________________________________________

Sarajevo, 28. august, 2012. godine

Zakazana 10. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
za utorak,
04. septembra, 2012. godine u 12 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
  godinu– hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta
  Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu– hitni postupak.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

________________________________________________________________________

Sarajevo, 23. juli, 2012. godine

O B A V I J E S T

o nastavku 9. Vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještavam Vas da će se nastavak 9. vanredne sjednice Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati 
u utorak , 24. jula, 2012.
godine u 14 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

________________________________________________________________________

Sarajevo, 18. juli, 2012. godine

Zakazana 9. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine za petak, 20. jula, 2012. godine u 10 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva Ustavnom sudu Federacije Bosne i
  Hercegovine radi donošenja Odluke o smjenjivanju predsjednika Federacije
  Bosne i Hercegovine Živka Budimira.
 2. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

______________________________________________________________________

Sarajevo, 02 .juli, 2012. godine

Zakazana 8. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine za utorak,
03. jula, 2012. godine u 14 sati.

Za  sjednicu predlažen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o Protokolu o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  i ImmoFinanzCenter- International finance Management,
 2. Aktuelna politička situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

_____________________________________________________________________

Sarajevo, 14. maj, 2012. godine

Zakazana 7. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine za srijedu,
16. maja, 2012. godine u 15 sati.

Za  sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Deklaracije o neprihvatanju ukidanja supervizije za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (predlagatelj: predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine).

          Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

Prijedlog Deklaracije možete preuzeti na sljedećem linku: Deklaracija o
neprihvatanju ukidanja supervizije za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.

________________________________________________________________________

Sarajevo, 03. maj, 2012. godine

Zakazana 11. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za
četvrtak,
17. maja, 2012. godine u 10 sati.

Za  sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o autocesti na Koridoru Vc – hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i  zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira –
  hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Agenciji za privatizaciju –
  skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu
  registracije, kontrole i naplate doprinosa – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji
  Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak
 7. Prijedlog zakona o lijekovima – skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine,
 9. Prijedlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji
  rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine,
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i
  prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala
  - Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o prikupljanju, proizvodnji
  i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala
 11. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 12. Nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i
  prekršajem Federacije Bosne i Hercegovine,
 13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i
  drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja,
 15. Nacrt zakona o prijevozu opasnih materija,
 16. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i
  korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine,
 17. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije Bosne i
  Hercegovine,
 18. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i
  Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj za realizaciju Projekta izgradnje
  zgrade za općinske organe uprave u Srebreniku
  - Sporazum o zajmu za Projekat obnove stambenih jedinica izbjeglih osoba između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine
  - Informacija o kreditu Saudijskog fonda za razvoj za realizaciju Projekta izgradnje
  zgrade za općinske organe uprave u Srebreniku,
 19. Prijedlog Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu i procjena plana za 2013. i 2014. godinu sa Prvim izmjenama i dopunama 
  (integralni tekst) sa Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za
  zapošljavanje o Prvim izmjenama i dopunama Finansijskog plana
  Federalnog zavoda za zapošljavanje za
  2012. godinu i procjena plana za 2013. i 2014. godinu,
 20. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
 21. Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog
  osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu i
  Izvještaj o
  radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2011.godinu sa Odlukom Vlade Federacije BiH,
  V: broj: 451/12 od 3.4. 2012. godine
  - Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012 .godinu i Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012 .
  godinu sa Odlukom Vlade Federacije BiH, V: broj: 452/12 od 3.4. 2012. godine,
 22. Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu,
 23. Prijedlog Rezolucije o dijabetesu sa Odlukom o prihvatanju Rezolucije o dijabetesu,
 24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut
  Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine,
 25. Usaglašavanje:
  a) Prijedloga zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
  b) Prijedloga zakona o zaštiti od buke,
 26. Izbor i imenovanja:
  a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju,
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Upravnog odbora Direkcije za upravljanje
  Pasivnim podbilansom preduzeća i banaka,
  c) Prijedlog odluke o imenovanju direktora Direkcije za upravljanje Pasivnim podbilansom preduzeća i banaka.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

______________________________________________________________________

Sarajevo, 20. mart, 2012. godine

Zakazana 10. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za
četvrtak,
29. marta 2012. godine u 10 sati.

Za  sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Verifikovanje mandata delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog Amandmana CX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Ustavna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 3. Izjašnjenje o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku (predlagač: Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i      invalidskom osiguranju- hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o privatnim detektivima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. Prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama,
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Nacrt zakona o volontiranju (predlagač: Komisija za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
 9. Nacrt zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,
 11. Nacrt zakona o zaštiti prirode,
 12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i Unicredit Bank Austria AG za finansiranje Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić - Sporazum o kreditu između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Unicredit Bank Austria AG,
  - Informacija o robnom kreditu Unicredit Bank Austria AG za finansiranje Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić,
 13. Prijedlog Finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2012. godinu,
 14. Prijedlog strategije „Ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine“ Projekat  „Razvoj turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 15. Prijedlog strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012.-2020.,
 16. Prijedlog strategije razvoja namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012.-2022. godine,
 17.  Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu 2011. -2014. godina,
 18. Operativni Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 19. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

____________________________________________________________________

Zakazana 9. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za
četvrtak,
23. februara 2012. godine u 10 sati.

Za  sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine –
  skraćeni postupak,
 2. Prijedlog zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite
  porodice sa djecom
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo
  Federacije Bosne i Hercegovine,
 4. Prijedlog zakona o vinu,
 5. Prijedlog zakona o stomatološkoj djelatnosti,
 6. Prijedlog zakona o evidencijama u oblasti zdravstva,
 7. Nacrt zakona o radu,
 8. Nacrt zakona o zapošljavanju stranaca,
 9. Nacrt zakona o elektronskom dokumentu,
 10. Nacrt zakona o igrama na sreću,
 11. Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od
  značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na Koridoru Vc“ za period
  od 2008. do 2028. godine,
  Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju
  Bosne i Hercegovine „Autocesta na Koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028.
  godine,
 12. Izbor i imenovanja.

              Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica
Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

_______________________________________________________________________

Sarajevo, 26.01.2012.dine

Obavještavam Vas da je 8. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine zakazana za četvrtak, 16. februara 2012. godine u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama Federacije
  Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o eksproprijaciji – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i
  Hercegovine – hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije
  Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne
  prihode – hitni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnom ispitu – skraćeni postupak,
 7. Nacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u
  nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i
  Tarifi federalnih upravnih taksi,
 9. Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine,
 10. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju
  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. i 2010. godinu,
 11. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko
  osiguranje za 2010. godinu,
 12. Nacrt Programa rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za
  2012. godinu,
 13. Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o koncesijama u Federaciji
  Bosne i Hercegovine,
 14. Izbori i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

 

 
 
Unesite pojam za pretragu:
 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine